intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 6

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
8
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Tuỳ biến môi trường làm việc và các ứng dụng • Tuỳ chỉnh giao diện của môi trường làm việc trên Ubuntu • Làm việc với trình quản lý tập tin Nautilus • Tìm hiểu các trình quản lý gói khác và công dụng của chúng • Thêm và xoá các ứng dụng bằng 3 cách sau: – Add/Remove Applications – Synaptic Package Manager – Giao diện dòng lệnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 6

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 246 / 407 Hình 7.48: M ng d ng v a cài - Abiword 7.8 Cài đ t m t gói ph n m m đơn l Vi c cài đ t ph n m m trên Ubuntu nên s d ng các trình qu n lý gói đư c cung c p s n. Tuy nhiên, đôi khi m t vài gói ph n m m ho c các t p tin không có s n trong kho ph n m m c a b n, và b n ph i t i v và cài đ t chúng t trên m ng. Các t p tin b n l y xu ng đư c các trình qu n lý gói s d ng, và đư c g i là gói ph n m m đơn l . Ví d v các gói ph n m m đơn l là các t p tin .deb (gói Debian) và t p tin tarballs .tar. Chú ý: B n nên t i các t p tin không có s n trên Ubuntu t m t ngu n ph n m m đáng tin c y. Trong ph n này, ta s nói v lo i gói ph n m m đơn l chính: gói Debian. • Gói Debian: Các t p tin có đuôi .deb, đư c Ubuntu s d ng. • Tarballs: Các t p tin nén theo d ng Zip ch a mã ngu n chương trình. B n c n ph i biên d ch mã ngu n ra mã máy đ ch y chương trình trong đó. Cài đ t các chương trình t mã ngu n s không đư c đ c p đ n trong giáo trình này. Biên d ch và cài đ t các chương trình t mã ngu n d ng tarballs là vi c tương đ i đơn gi n, nhưng cũng khá ph c t p vì b n ph i xem xét s a l i n u g p v n đ nào đó trong quá trình biên d ch. Các gói tarballs có c u trúc đơn gi n, và không ch đ nh các đi u ki n ph thu c đ có th biên d ch chương trình ra mã máy. Chính vì v y, vi c biên d ch t mã ngu n r t t n th i gian và ph c t p vì b n ph i t mình cài đ t t t c các thành ph n c n có trư c khi biên d ch ph n m m mình c n. Chú ý: Không có gì đ m b o r ng t p tin đóng gói ph n m m mà b n t i v s tương thích v i h th ng. Các ph n m m cài t các gói đơn l cũng không đư c h tr các b n vá l i b o m t. Chính vì v y, hãy s d ng các gói có s n trên kho ph n m m Ubuntu n u có th .
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 247 / 407 7.8.1 Cài và g b các gói Debian Các gói Debian có th đư c cài đ t và g b thông qua trình cài đ t giao di n đ ho gdebi. Trình cài đ t này t đ ng cài t t c các gói ph thu c t kho ph n m m c a Ubuntu. Tuy nhiên n u gói ph n m m riêng l b n ch n cài yêu c u các gói ph n m m khác ngoài kho ph n m m c a Ubuntu, b n s ph i t mình cài đ t nó theo cách th công! Đ cài đ t m t gói Debian, m t p tin .deb t trong thư m c ch a nó. Thao tác đ cài đ t m t gói Debian: 1. T i gói XVidCap xvidcap_1.1.6_i386.deb. Gói này không n m trong kho ph n m m c a Ubuntu, nên b n ph i l y nó t trang web http://sourceforge.net/projects/xvidcap/ 2. Sau khi đã t i t p tin .deb v máy, b n ch vi c b m đúp chu t lên nó và gdebi s t đ ng ch y. Trình gdebi s ki m tra xem b n có các gói mà t p tin .deb yêu c u trong h th ng chưa. Sau đó, nút Install hi n ra. B n ch vi c b m vào nút này đ b t đ u quá trình cài đ t. Trong trư ng h p các gói ph thu c không có trong kho ph n m m Ubuntu, m t thông báo l i s xu t hi n và b n không th cài đ t t p tin .deb v a t i v , tr khi cài đ t các gói đư c yêu c u trư c! 3. Đ g b gói ph n m m .deb riêng l , b n có th dùng trình Synaptic Package Manager, ph n này đã đư c trình bày trên. 7.9 Các kho ph n m m Kho ph n m m là m t thư vi n ph n m m có trên Internet, cho phép b n t i v và cài đ t vào máy mình. Các kho ph n m m c a Ubuntu ch a hàng ngàn gói ph n m m, hoàn toàn mi n phí đ cho b n cài đ t. Vi c cài đ t các gói trên kho ph n m m Ubuntu r t d dàng, vì chúng đư c t o riêng cho Ubuntu. 7.9.1 Các h ng m c ph n m m trong kho Ubuntu Kho ph n m m Ubuntu đư c chia ra làm 4 h ng m c, tuỳ vào m c đ ph n m m trong đó đư c nhóm phát tri n h tr th nào, và nó có ph i là ph n m m t do hay không. • Main • Restricted • Universe • Multiverse H ng m c Main H ng m c Main ch a t t c các ph n m m t do đư c h tr đ y đ b i nhóm phát tri n c a Canonical. Nh ng ph n m m này tuân theo tư tư ng mà t ch c Ph n m m t do đ ra. Các gói trong h ng m c này đ u đư c cài s n trên Ubuntu. Chúng cũng đư c thư ng xuyên vá l i b o m t, h tr k thu t và hoàn toàn mi n phí. OpenOffice.org, Abiword và máy ch web Apache là m t vài ví d v ph n m m trong h ng m c Main. H ng m c Restricted H ng m c Restricted bao g m các ph n m m đư c nhóm phát tri n Ubuntu h tr nhưng không ph i là ph n m m t do. Các trình đi u khi n đ ho do nhà s n xu t cung c p (Nvidia, ATI) đ u n m trong h ng m c này. Các gói ph n m m trong h ng m c này cũng có trên đĩa CD cài Ubuntu, nhưng ta có th d dàng g b chúng đi. H ng m c Universe H ng m c Universe ch a hàng ngàn gói ph n m m không đư c Canonical h tr . Các ph n m m trong này đư c phân ph i v i r t nhi u các lo i gi y phép khác nhau, và đư c c ng đ ng phát tri n. Các gói ph n m m này ch có th đư c l y t Internet xu ng. T t c các gói ph n m m trong này đ u có th làm vi c t t trên Ubuntu. Tuy nhiên, chúng không đư c thư ng xuyên vá l i b o m t và h tr . Các gói trong h ng m c này đư c c ng đ ng đóng góp. H ng m c Multiverse H ng m c Multiverse ch a các gói ph n m m không t do, có nghĩa là gi y phép không tho mãn tiêu chí mà t ch c Ph n m m t do đ ra. Ngư i dùng ph i hoàn toàn ch u trách nhi m khi ch p nh n các đi u kho n trong gi y phép đi kèm theo ph n m m trong h ng m c này. Các gói ph n m m trong h ng m c này không đư c h tr cũng như vá l i b o m t. Ví d v các gói trong h ng m c này là trình VLC và trình xem Flash cho Firefox c a Adobe. Có r t nhi u các gói ph n m m không có trong kho ph n m m m c đ nh c a Ubuntu. Ta ph i s d ng các kho ph n m m Ubuntu khác, ho c c a các hãng ph n m m khác. Đ dùng các gói trong kho ph n m m c a hãng khác, b n ph i thêm kho ph n m m vào. Hãy làm nh ng bư c sau đ thêm kho ph n m m vào trong trình qu n lý gói:
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 248 / 407 1. T trình đơn System, ch n Administration và nh n vào Software Sources. Hình 7.49: M h p tho i Software Sources H p tho i Software Sources xu t hi n. Các ngu n ph n m m cho Ubuntu đư c ch n m c đ nh.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 249 / 407 Hình 7.50: Ch n các ngu n ph n m m c n thi t Chú ý: B n cũng có th m h p tho i Software Sources b ng cách dùng ng d ng Add/Remove applications ho c Synaptic Package Manager đ b t các kho ph n m m Ubuntu trong th Ubuntu Software. 2. Đ thêm m t kho ph n m m t m t t ch c ho c c ng đ ng khác cung c p, nh n vào th Third-Party Software và nh n vào nút Add.
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 250 / 407 Hình 7.51: Thêm m t ngu n ph n m m do 1 t ch c ho c c ng đ ng khác cung c p 3. Gõ dòng l nh APT cho kho ph n m m mà b n mu n thêm vào. Đ truy c p vào kho ph n m m Main c a Debian, b n gõ deb http://ftp.debian.orgs sarge main vào ô APT line. Sau đó nh n Add Source. Chú ý: Dòng l nh APT ph i có phân lo i, v trí và thành ph n c a m t kho ph n m m.
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 251 / 407 Hình 7.52: Gõ dòng l nh APT 4. B m nút Close đ lưu thi t l p. Kho ph n m m b n gõ vào dòng APT s đư c thêm vào ô third-party software.
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 252 / 407 Hình 7.53: H p tho i Software Sources có thêm kho ph n m m m i! 5. Sau khi đã thêm kho ph n m m, b n s ph i c p nh t thông tin v các ph n m m có trong các kho. Nh n nút Reload đ c p nh t các gói m i.
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 253 / 407 Hình 7.54: C p nh t l i thông tin v các gói ph n m m s n có 6. Các thanh ti n trình bi u di n tr ng thái các gói đư c cài ho c g b kh i thông tin ph n m m trên h th ng. B n có th xác th c các kho ph n m m b ng các vào th Authentication trong h p tho i Software Sources. N u b n không xác th c các kho ph n m m, h th ng có th báo l i trong khi t i thông tin v ph n m m t m t kho m i. B n có th b qua l i này cũng đư c. Tuy nhiên, n u mu n x lý tri t đ , b n c n ph i thêm m t khoá GPG vào máy. Khóa GPG là m t khoá chung dùng đ mã hoá và gi i mã mà các kho ph n m m cung c p cho m i ngư i mu n l y các ph n m m ch a trong đó. Nh n vào nút Close trong h p tho i báo l i. V y là b n đã hoàn t t vi c thêm các kho ph n m m m i vào trong trình qu n lý gói c a h th ng.
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 254 / 407 Hình 7.55: L i Public Key 7.10 Thêm thi t l p ngôn ng m i Ubuntu h tr r t nhi u ngôn ng trên th gi i. Các công c h tr ngôn ng m i có th đư c cài vào h th ng thông qua h p tho i Language Support n m trong ph n Administration/System. Tuỳ vào ngôn ng b n ch n, phương th c nh p li u và b trí bàn phím cũng đư c thay đ i theo. Ubuntu s d ng Smart Common Input Method (SCIM) đ chuy n gi a các phương th c nh p li u khác nhau, cho phép ta gõ nhi u ký t ph c t p, ti ng Trung Qu c, Nh t B n hay Hàn Qu c d dàng. B n có th chuy n gi a các phương th c nh p li u b ng t h p CTRL+phím cách. 7.11 T ng k t bài gi ng Trong bài này, ta bi t r ng: 1. GNOME là môi trư ng làm vi c m c đ nh trên Ubuntu. B n có th dùng m c Preferences trên trình đơn System đ tuỳ bi n màn hình Ubuntu. 2. B n có th qu n lý các t p tin c a mình b ng trình qu n lý t p tin Nautilus. Dùng ch đ xem (m thư m c trong c a s Nautilus m i) đ xem n i dung nhi u thư m c cùng m t lúc. Dùng ch đ duy t (m thư m c ngay trong c a s hi n có) đ duy t m t thư m c gi ng như dùng Firefox đ duy t web. 3. Dùng Add/Remove Applications đ cài đ t ho c g b các gói ph n m m là cách làm d nh t. 4. Tuy nhiên, đ cài các gói ph n m m đ c bi t, b n ph i dùng Synaptic Package Manager. 5. Các trình qu n lý gói khác như apt-get cũng làm vi c t t trên t t c các phiên b n Ubuntu. Hãy dùng nó đ cài đ t và g b các gói, n u b n thích dùng giao di n dòng l nh hơn giao di n đ ho , ho c không th vào trong giao di n đ ho đư c. 6. Đ cài đ t m t gói không có trên kho ph n m m Ubuntu, b n có th t i nó v và cài đ t đ c l p. Các t p tin này liên k t v i trình qu n lý gói c a b n Linux b n dùng, và đư c g i là các t p tin đóng gói đ c l p. 7. Tarball là các t p tin nén d ng zip ch a mã ngu n chương trình. B n ph i dùng các công c dòng l nh đ cài ho c g b các chương trình t mã ngu n tarball.
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 255 / 407 7.12 Câu h i ôn t p Câu h i 1 Môi trư ng làm vi c m c đ nh c a Ubuntu là gì? Câu h i 2 B n có th t i các nh n n và s c thái giao di n cho Ubuntu t trang web nào? Câu h i 3 Các tính năng c a trình qu n lý t p tin Nautilus là gì? Câu h i 4 Trình qu n lý t p tin trên KDE là chương trình nào? Câu h i 5 Trình qu n lý gói là gì? Câu h i 6 Khác bi t gi a trình qu n lý gói giao di n đ ho và giao di n dòng l nh là gì? L y ví d . Câu h i 7 Các ph n m m không đư c phân ph i theo tư tư ng Ph n m m T do n m trong các h ng m c _______________. 7.13 Th c hành Bài t p 1 B n đã cài đ t Ubuntu 7.10 lên máy mình. B n mu n xem các t p tin PDF, dùng trình x lý b ng tính và nén các t p tin mình có l i. Hãy cài các gói ph n m m sau: a) xpdf b) gnumeric c) 7zip a) Cài xpdf b ng Add/Remove Applications: 1. T trình đơn Application ta ch n Add/Remove. H p tho i Add/Remove xu t hi n. 2. Trong ô Search, ta gõ xpdf. 3. Ch n h p ki m bên c nh tên gói, xpdf. 4. Nh n nút Apply Changes. 5. Nh n nút Apply đ ti n hành cài đ t. 6. Trong h p tho i New application has been installed b n ch n ti p Close. b) Cài gnumeric b ng Synaptic: 1. T trình đơn System ch n Administration sau đó ch n ti p Synaptic Package Manager. H p tho i Synaptic Package Manager xu t hi n. 2. Nh n nút Search đ tìm gnumeric và đánh d u h p ki m bên c nh gnumeric. 3. Ch n m c Mark for Installation. M t h p tho i hi n lên báo cho b n bi t các gói b sung c n có. 4. Đ ti p t c, nh n nút Mark. 5. Đ xác nh n các thay đ i đã ch n, nh n nút Apply. H p tho i Summary xu t hi n, yêu c u b n ph i ki m tra l n cu i trư c khi ti n hành cài đ t. 6. Nh n nút Apply đ ti p t c vi c cài đ t. 7. Khi t t c các gói đ u đã đư c cài xong, b n s đư c báo cáo l i. Nh n nút Close trong h p tho i hi n ra. c) Cài 7zip b ng apt-get:
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 256 / 407 1. T trình đơn Applications, ch n Accessories và nh n vào Terminal. Terminal opens. 2. Đ cài 7zip, gõ l nh sau trong c a s Terminal: Note $ sudo apt-get install p7zip
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2