intTypePromotion=3

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Chia sẻ: Le Dai Duong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
692
lượt xem
121
download

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hợp đồng bảo hiểm tài sản" bên dưới sẽ giới thiệu đến bạn cách trình bày, cũng như nội dung bảo hiểm. Thông qua đó, mẫu hợp đồng này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  1. BM.25.4-11.04 NBH: 12/07/2007 CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ Đôc lâp – Tự do – Hanh phuc ̣̣ ̣ ́ ---***--- HỢP ĐÔNG BAO HIÊM ̀ ̉ ̉ ́ SÔ: − Căn cứ vao Luât kinh doanh bao hiêm; ̀ ̣ ̉ ̉ − Căn cứ vào Luật dân sự − Các căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên ̀ ́ ́ ̀ ́ Hôm nay, ngay 27 thang 06 năm 2011 chung tôi gôm co: NGƯỜI ĐƯỢC BAO HIÊM (BÊN A) ̉ ̉ CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO Tên : Đia chỉ ̣ : ̣ ̣ Điên thoai : Đai diên là Ông ̣ ̣ Chức vụ : : NGƯỜI BAO HIÊM (BÊN B) ̉ ̉ CÔNG TY CP b¶o hiÓm PTROLIMEX(PJICO) Tên : Đia chỉ ̣ 51 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM : ̣ ̣ Điên thoai : 08.6684 1389 Fax – 08.6295 5423 Mã số thuế : 0100110768 - 016 Đai diên là Ông ̣ ̣ NGUYỄN THẾ DŨNG Chức vụ : Giám đốc : Hai bên thoa thuân ký Hợp đông bao hiêm xây dựng/ lăp đăt với cac điêu khoan, điêu kiên như sau: ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ Điêu 1: Nội dung bao hiêm: ̀ ̉ ̉ ̣̀ ̉ ̉ Máy móc thiết bị 1.1. Loai hinh bao hiêm : 1.2. Đối tượng bao hiêm : ̉ ̉ Bên B nhận bảo hiểm cho bên A tài sản máy móc theo danh sách đính kèm 1.3. Lợi ích bảo hiểm : 1.4. Thời han bao hiêm ̣ ̉ ̉ 08 giờ ngày 27/06/2011 đến 27/06/2012 (một năm) : 1.5. Số tiên bao hiêm ̀ ̉ ̉ đồng : ̣ ̉ ̉ Bảo hiểm thiệt hại vật chất cho đối tượng như mục 1.2 của hợp đồng. 1.6. Pham vi bao hiêm : Áp dụng quy tắc bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng của PJICO. 1.7. Mức khâu trừ ́ : 1% giá trị tổn thất nhưng không thấp hơn 2.000.000 đồng / vụ 1.8. Tỷ lệ phí bao hiêm và Phí bảo hiểm : ̉ ̉ Tỷ lệ phí bảo hiểm : 0.7 %(Bao gồm thuế GTGT) Trang 1/3 Hợp đồng Bảo Hiểm
  2. BM.25.4-11.04 NBH: 12/07/2007 Phí bảo hiểm : đồng (Bằng chữ :) 1.9. Thanh toán phí bảo hiểm : Phí bảo hiểm được thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. ̀ ́ ̣ ̉ ́ Điêu 2: Trach nhiêm cua cac bên ́ ̣ ̉ 2.1. Trach nhiêm cua bên A: Tuân thủ theo cac quy đinh nêu trong Quy tăc bao hiêm moi rui ro về xây dựng do Bộ Tai ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣̉ ̀ - Chinh ban hanh; cung câp đây đủ và chinh xac moi thông tin liên quan khi bên B cân tim ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀̀ ̉ hiêu; Tao điêu kiên hỗ trợ can bộ cua bên B trong viêc khao sat đanh gia ́ rui ro công trinh ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ - trước khi bao hiêm và khi có tôn thât xay ra; ̉ ̉ ̉ ́̉ Thanh toan phí bao hiêm đây đủ và đung thời han cho Người bao hiêm theo thoa thuân. ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ - Trong thời han bao hiêm, trường hợp phat sinh bât cứ tôn thât, thiêt hai nao đ ược xac đinh ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ trong pham vi bao hiêm thì Người được bao hiêm phai thông bao cho Người Bao hiêm trong ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ vong 24 giờ, Người bao hiêm sẽ mời chuyên gia hoăc cung Người được bao hiêm giam đinh ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ thiêt hai và cung nhau phôi hợp thu thâp hồ sơ yêu câu bôi thường. ̣̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ 2.2. Trach nhiêm cua Bên B: Có trach nhiêm thực hiên đung những điêu đã nêu trong Hồ sơ chao phí bao hiêm. ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ - - Có trach nhiêm cử giam đinh viên đên hiên trường trong vong 48 giờ sau khi nhân được ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ thông bao cua Người được bao hiêm khi có tôn thât xay ra. Sau 48 giờ, nêu bên B không ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ́̉ ́ có măt tai hiên trường thì bên B phai châp nhân hiên trường và biên ban giam đinh do ̣̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ cung canh sat hoăc chinh quyên đia phương tai nơi xay ra sự cô. Trường hợp có sử dung ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ đơn vị giam đinh đôc lâp để xac đinh nguyên nhân và mức độ xay ra tôn thât, nêu tôn ́ ̣ ̣̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̉ thât thuôc trach nhiêm bao hiêm thì chi phí thuê giam đinh đôc lâp do bên B chiu hoan ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣̣ ̣ ̀ toan và chi phí nay không được tinh vao số tiên bao hiêm. ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ Khi có tôn thât xay ra được xac đinh là thuôc pham vi bao hiêm tuy từng trường hợp cụ ̉ ́̉ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ - thể căn cứ vao đơn bao hiêm cung như mức độ thiêt hai cua từng vụ tôn thât, người bao ̀ ̉ ̉ ̃ ̣̣̉ ̉ ́ ̉ hiêm xem xet tam ứng trước môt khoan tiên tôi đa la: 50% tông số tiên bôi thường ước ̉ ̣́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ tinh được xac đinh cho vụ tôn thât đó nêu tôn thât đó thuôc trach nhiêm bao hiêm cua ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ hợp đông bao hiêm nay. Trong vong 30 ngay kể từ ngay bên A hoăc đai diên cua bên A ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ gửi đây đủ hồ sơ khiêu nai đoi bôi thường. ̀ ́ ̣ ̀ ̀ Vao bât kỳ thời điêm nao trong thời han bao hiêm, Người bao hiêm có quyên cử đai diên ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ - đên hiên trường để kiêm tra mức độ rui ro cua đôi tượng tham gia bao hiêm, và phí bao ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ hiêm sẽ được điêu chinh cho phù hợp với mức độ rui ro. ̉ ̀ ̉ ̉ Người được bao hiêm có trach nhiêm phôi hợp cung với Người được bao hiêm và cac ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ - bên liên quan thu thâp hồ sơ bôi thường khi có tôn thât xay ra. ̣ ̀ ̉ ́̉ Điêu 3: Giới han lanh thổ ̀ ̣ ̃ Nước Công Hoa Xã Hôi Chủ Nghia Viêt Nam ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣́ ̣ Điêu 4: Luât ap dung Trang 2/3 Hợp đồng Bảo Hiểm
  3. BM.25.4-11.04 NBH: 12/07/2007 Theo Luât Nước Công Hoa Xã Hôi Chủ Nghia Viêt Nam ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ Điêu 5: Cam kêt chung Hai bên cam kêt thực hiên đung cac điêu khoan ghi trong Hợp đông nay theo ph ương thức chung ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ dưới đây: Cơ quan bao hiêm là Người chiu trach nhiêm trực tiêp duy nhât để giai quyêt bôi thường ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ - cho cac Bên liên quan khi có tôn thât kể cả trong trường hợp có tai Bao hiêm. C ơ quan ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ tai Bao hiêm không phai là đôi tac chinh thay măt cơ quan Bao hiêm để lam viêc với Chủ ́ ̉ ̉ ̉ ́́ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ Công trinh. Moi trường hợp có tôn thât, Đai diên Cơ quan Bao hiêm phai có măt ngay tai hiên ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ - trường (trong vong 24 giờ) để xac nhân sơ bộ thiêt hai và biên phap giai quyêt. Như vây, ̀ ́ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ cơ quan Bao hiêm cân có uy quyên cho đai diên tai cac đia phương gân khu v ực xây ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ dựng dự an mới giai quyêt kip thời yêu câu. ́ ̉ ̣́ ̀ Thời gian giai quyêt bôi thường tôn thât là ngăn nhât và tôi đa không quá 90 ngay kể từ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ - khi xay ra tôn thât. Nêu châm phai chiu lai và phí theo quy đinh. ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣̃ ̣ Trong quá trinh thực hiên nêu có phat sinh cac vân đề tranh châp, hai Bên cung nhau ban bac giai ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ quyêt trên cơ sở thương lượng, nêu vân không giai quyêt được thì sau 30 ngay kê ̉ t ừ ngay xay ra ́ ́ ̃ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ tranh châp sẽ đưa ra Toa an Kinh tế Thành phố Hà N ội giai quyêt. Moi chi phi ́ se ̃ do Bên thua kiên ́ ̀́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ thanh toan. Hợp đông được lâp thanh 04 ban có giá trị phap lý nh ư nhau. Người Bao hiêm giữ 02 ban. Ng ười ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ được Bao hiêm giữ 02 bản. ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ĐAI DIÊN ĐAI DIÊN NGƯỜI BAO HIÊM ̉ ̉ NGƯỜI ĐƯỢC BAO HIÊM ̉ ̉ Trang 3/3 Hợp đồng Bảo Hiểm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản