intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp ngữ ASM-Chương 03- Debug

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

685
lượt xem
289
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 03- debug', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp ngữ ASM-Chương 03- Debug

 1. CHÖÔNG TRÌNH GÔÕ ROÁI DEBUG Muïc tieâu Dòch ñöôïc 1 chöông trình ngaén Xem caùc thanh ghi vaø côø cuûa CPU Xem söï thay ñoåi noäi dung cuûa caùc bieán 5/14/2009 Chuong 3 Debug 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. Daïng leänh cuûa Debug • Trong ñoù maõ leänh laø 1 trong caùc chöõ A,B,C,D,E, ... coøn thoâng soá thì thay ñoåi tuøy theo leänh. Caùc thoâng soá coù theå laø : Ñòa chæ : laø 1 boä ñòa chæ ñaày ñuû segment : offset hay chæ caàn offset laø ñuû. Segment coù theå duøng teân thanh ghi. Ex : F000:0100 DS: 200 5/14/2009 0AF5 Chuong 3 Debug 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. Dạng lệnh của Debug Taäp tin : laø 1 tham khaûo teân taäp tin ñaày ñuû, ít nhaát phaûi coù teân taäp tin. Danh saùch : Laø 1 hay nhieàu trò byte hoaëc chuoåi caùch nhau baèng daáu phaåy. Khoaûng : laø 1 tham khaûo ñeán vuøng boä nhôù Trò : laø 1 soá heä 16 coù toái ña coù 4 chöõ soá 5/14/2009 Chuong 3 Debug 3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. Taäp leänh cuûa Debug • A : cho pheùp vieát töø baøn phím caùc leänh maõ maùy döôùi daïng gôïi nhôù. • A [ ] Ex : - A 100 dòch ôû ñòa chæ CS:100h -A dòch ôû ñòa chæ hieän taïi (Debug laáy ñòa chæ ñoaïn CS) - A DS:2000h dòch ôû ñòa chæ DS:2000h 5/14/2009 Chuong 3 Debug 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Thí duï minh hoïa leänh A • Phaûi nhaäp leänh vaøo theo töøng doøng moät vaø keát thuùc baèng Enter. • Keát thuùc nhaäp nhaán Enter ôû doøng troáng. • Ex : - A 100 User goû vaøo 5514:0100 MOV AH, 2 5514:0102 MOV DL, 41 5514:0104 INT 21H SEGMENT OFFSET 5/14/2009 Chuong 3 Debug 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. C (Compare) • So saùnh 2 vuøng boä nhôù vaø lieät keâ caùc oâ nhôù coù noäi dung khaùc nhau. Cuù phaùp : C , < ñòa chæ> Ex : - C 100, 200, 3000 : 1000 So saùnh oâ nhôù DS:100h vôùi oâ nhôù 3000:1000h, oâ nhôù DS:101h vôùi oâ nhôù 3000:1001h….. Cho ñeán oâ nhôù DS :200h vôùi oâ nhôù 3000:1100h.  So saùnh 101 bytes 5/14/2009 Chuong 3 Debug 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. D (Dump) • Hieän noäi dung boä nhôù theo daïng heä 16 vaø ASCII. Caùch goïi : D Ex : - D F000 : 0 - D ES : 100 - D 100 5/14/2009 Chuong 3 Debug 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Leänh F (Fill) • Cuù phaùp : F • Coâng duïng : laáp ñaày trò vaøo vuøng nhôù ngay taïi ñòa chæ mong muoán. Trò nhaäp vaøo töøng byte moät theo heä 16 Daáu tröø (-) duøng ñeå luøi laïi 1 ñòa chæ. SPACE BAR duøng ñeå tôùi 1 ñòa chæ. ENTER ñeå keát thuùc. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. Minh hoïa leänh F • Laép ñaày vuøng nhôù taïi ñòa chæ offset 100h chuoåi “ Toi dua em sang song”. F 100 “TOI DUA EM SANG SONG” OFFSET 100H 5/14/2009 Chuong 3 Debug 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. KEÁT QUAÛ -F 100 "TOI DUA EM SANG SONG" -D 100 0ADD:0100 54 4F 49 20 44 55 41 20-45 4D 20 53 41 4E 47 20 TOI DUA EM SANG 0ADD:0110 53 4F 4E 47 54 4F 49 20-44 55 41 20 45 4D 20 53 SONGTOI DUA EM S 0ADD:0120 41 4E 47 20 53 4F 4E 47-54 4F 49 20 44 55 41 20 ANG SONGTOI DUA 0ADD:0130 45 4D 20 53 41 4E 47 20-53 4F 4E 47 54 4F 49 20 EM SANG SONGTOI 0ADD:0140 44 55 41 20 45 4D 20 53-41 4E 47 20 53 4F 4E 47 DUA EM SANG SONG 0ADD:0150 54 4F 49 20 44 55 41 20-45 4D 20 53 41 4E 47 20 TOI DUA EM SANG 0ADD:0160 53 4F 4E 47 54 4F 49 20-44 55 41 20 45 4D 20 53 SONGTOI DUA EM S 0ADD:0170 41 4E 47 20 53 4F 4E 47-54 4F 49 20 44 55 41 20 ANG SONGTOI DUA 5/14/2009 Chuong 3 Debug 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. D (DUMP) Muïc ñích : in noäi dung boä nhôù trong MT ra maøn hình döôùi daïng soá hex. Cuù phaùp : D [ address] D [range] Ex : in noäi dung vuøng nhôù ñaõ laép ñaày ôû ví duï tröôùc ôû ñòa chæ 100h Ex2 : xem noäi dung vuøng nhôù 16 bytes baét ñaàu ôû ñòa chæ F000:100 - D F000:100 L10 5/14/2009 Chuong 3 Debug 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Thí duï minh hoïa leänh D • ñaùnh vaøo leänh D ñeå xem noäi dung vuøng nhôù cuûa 30h bytes boä nhôù töø ñòa chæ 0000:0040 ñeán 0000:006F - D 0000:0040 006F Ñòa chæ baét ñaàu - D 0000:0040 L 30 Soá bytes 5/14/2009 Chuong 3 Debug 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. E (ENTER) • Duøng ñeå ñöa döõ lieäu byte vaøo boä nhôù ngay taïi ñòa chæ mong muoán. Caùch goïi : - E Trò nhaäp vaøo theo daïng soá 16 töøng byte moät Daáu - duøng ñeå luøi laïi 1 ñòa chæ Space Bar duøng ñeå tôùi 1 ñòa chæ Enter duøng ñeå keát thuùc 5/14/2009 Chuong 3 Debug 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. Minh hoïa leänh E • Muïc dích : thay ñoåi noäi dung boä nhôù. Cuù phaùp : - E [address] [ list] Ex : thay ñoåi 6 bytes baét ñaàu ôû ñòa chæ 100 thaønh “ABCDE” - E 100 “ABCDE” 5/14/2009 Chuong 3 Debug 14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. Leänh U (Unassemble) • coâng duïng : in ra 32 bytes maõ maùy cuûa chöông trình trong boä nhôù ra maøn hình döôùi leänh gôïi nhôù. • cuù phaùp : U [address] U [range] Ex : U 100 119 5/14/2009 Chuong 3 Debug 15 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. Leänh R (Register) • Coâng duïng : xem vaø söûa noäi dung thanh ghi. • Cuù phaùp : - R enter (xem taát caû thanh ghi) xem thanh ghi AX : - R AX xem thanh ghi côø : R F Ex : muoán baät thanh ghi côø CF vaø ZF ta nhaäp CY vaø ZR. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. Leänh N (Name) • Coâng duïng : taïo taäp tin caàn ñoïc hay ghi tröôùc khi duøng leänh L hay W. • Cuù phaùp : - N [ thoâng soá] L [ñòa chæ] 5/14/2009 Chuong 3 Debug 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. Thí duï minh hoïa leänh N Ex : taïo taäp tin Love.txt . • Duøng leänh R ñeå xaùc ñònh vuøng ñòa chæ daønh cho User. • Duøng leänh ñeå ñöa caâu thoâng baùo “ I love you more than I can say’ ôû ñòa chæ 2000:100. • Duøng leänh D ñeå kieåm tra vuøng nhôù taïi ñòa chæ 2000:100. • Duøng leänh N ñeå ñaët teân taäp tin treân ñóa. - N Love.txt • Duøng leänh R ñeå ñònh soá byte caàn thieát ghi leân ñóa trong 2 thanh ghi BX vaø CX. Cuï theå trong tröôøng hôïp naøy soá byte caàn ghi laø 1Eh byte. BX = 0000 CX = 1E • Duøng leänh W 2000:100 ñeå ghi döõ lieäu ñaõ nhaäp vaøo taäp tin ôû ñòa chæ boä nhôù 2000:100. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. • Thoaùt khoûi Debug vaø goïi laïi taäp tin theo caùch sau : C :\> Debug Love.txt tìm xem Debug ñaõ naïp taäp tin Love.txt vaøo choã naøo trong boä nhôù. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. Leänh W (Write) • Cuù phaùp : W [address] Thöôøng ñöôïc söû duïng chung vôùi leänh N Ex : taïo taäp tin coù teân Love.txt Böôùc 1 : duøng leänh E ñeå ñöa caâu ‘I love you more than I can say” vaøo oâ nhôù ôû ñòa chæ 100. Böôùc 2 : duøng leänh D ñeå kieåm tra laïi ñòa chæ 100 Böôùc 3 : duøng leänh N ñeå ñaët teân taäp tin : - N Love.txt Böôùc 4 : duøng leänh R ñeå ñònh soá byte caàn ghi leân ñóa trong 2 thanh ghi BX vaø CX. (BX chöùa 16 bit cao, CX chöùa 16 bit thaáp). Ôû ñaây soá byte caàn ghi laø 1Eh. Böôùc 5 : duøng leänh W ñeå ghi caâu treân ñaõ nhaäp vaøo vuøng nhôù coù ñòa chæ baét ñaàu laø 100. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2