intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
122
lượt xem
47
download

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHậP Số LIệU 3.1. Nhập tuyến theo TCVN Thực chất của việc nhập tuyến theo TCVN chính là nhập các Điểm cao trình nh-ng phù hợp với quá trình đo theo mặt cắt dọc và mặt cắt ngang của tuyến. Nhập số liệu theo TCVN Sau khi chọn Nhập số liệu theo TCVN sẽ xuất hiện của sổ nh- hình sau 3.1.1 Nhập trắc dọc : -Tại cột Tên cọc cần l-u ý: các cọc TĐ (hoặc TD), P và TC phải đ-ợc -u tiên nhập để Nova -TDN có thể phân biệt đ-ợc đoạn cong. Nếu nhập Tên cọc TĐ1+H1 sẽ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 3

  1. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 CH¦¥NG 3: NHËP Sè LIÖU 3.1. NhËp tuyÕn theo TCVN Thùc chÊt cña viÖc nhËp tuyÕn theo TCVN chÝnh lµ nhËp c¸c §iÓm cao tr×nh nh-ng phï hîp víi qu¸ tr×nh ®o theo mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang cña tuyÕn. NhËp sè liÖu theo TCVN Sau khi chän NhËp sè liÖu theo TCVN sÏ xuÊt hiÖn cña sæ nh- h×nh sau 3.1.1 NhËp tr¾c däc : -T¹i cét Tªn cäc cÇn l-u ý: c¸c cäc T§ (hoÆc TD), P vµ TC ph¶i ®-îc -u tiªn nhËp ®Ó Nova -TDN cã thÓ ph©n biÖt ®-îc ®o¹n cong. NÕu nhËp Tªn cäc T§1+H1 sÏ lµ kh«ng hîp lÖ. Trong tr-êng hîp TC1 cña ®o¹n cong ®Çu trïng víi TD2 cña ®o¹n cong tiÕp th× vÉn ph¶i nhËp 2 cäc TC1 vµ TD2 víi kho¶ng c¸ch lÏ gi÷a chóng b»ng 0. MÆt c¾t ngang cña TD2 kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhËp. T¹i ®-êng cong chuyÓn tiÕp t¹i ®iÓm nèi ®Çu nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ ND vµ t¹i ®iÓm nèi cuèi nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ NC C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 14
  2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Tr-íc khi nhËp tr¾c däc-tr¾c ngang ph¶i chän kiÓu nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trªn tr¾c däc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hay céng dån, cao ®é ®iÓm mia trªn tr¾c ngang theo chªnh cao hay cao ®é tù nhiªn. D¹ng nhËp gãc cho phÐp chän kiÓu nhËp gãc ch¾n cung cho thuËn tiÖn. Hép tho¹i m· nhËn d¹ng cho phÐp thay ®æi tªn c¸c cäc t¹i c¸c ®o¹n cong khi thÊy cÇn thiÕt nÕu kh«ng mÆc ®Þnh tªn cäc ®Æc biÖt nh- trong h«p tho¹i cã thÓ tÝnh c¸c th«ng sè cho ®-êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®-êng cong trßn khi thiÕt kÕ tuyÕn nh»m x¸c ®Þnh chiÒu dµi nöa ®o¹n cong nhÊt lµ khi ®o¹n cong cã chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn ®Çu vµ ®o¹n chuyÓn tiÕp cuèi kh¸c nhau. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 15
  3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Khi ®· nhËp xong d÷ liÖu tr¾c däc, tr¾c ngang tr-êng hîp cao ®é toµn tuyÕn bÞ sai do cao ®é mèc sai, cÇn thiÕt ph¶i n©ng hoÆc h¹ cao ®é cña tÊt c¶ c¸c cäc trªn tuyÕn th× nhËp kho¶ng cao ®é cÇn n©ng hay h¹ vµo « n©ng cao ®é trong hép tho¹i vµ chän phÝm nhËn. Khi cÇn chÌn thªm cäc theo kho¶ng c¸ch lÎ chän chøc n¨ng chÌn cäc nhËp sè liÖu Khi cã hai tÖp d÷ liÖu tuyÕn *.ntd trªn hai ®o¹n tuyÕn kh¸c nhau muèn nèi víi nhau thµnh 1 tÖp ®Ó thÓ hiÖn chiÒu dµi toµn tuyÕn th× chän chÌn tÖp. XuÊt hiÖn hép tho¹i lùa chän tÖp cÇn nèi C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 16
  4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Chän Open khi ®ã tÖp võa chän ®-îc nèi tù ®éng víi tÖp hiÖn cã. Chó ý: VÞ trÝ nèi tuyÕn sÏ ®-îc thùc hiÖn t¹i hµng ®-îc ®¸nh dÊu trøc khi chän nèi tÖp. Khi nhËp sai kho¶ng c¸ch (vÝ dô: lÏ ra cù ly gi÷a c¸c cäc nhËp theo cù ly lÎ. nh-ng khi nhËp do kh«ng chó ý ®Þnh d¹ng trªn hép tho¹i nhËp d÷ liÖu tr¾c däc l¹i lµ cù ly céng dån Chøc n¨ng nµy cho phÐp ®Þnh d¹ng l¹i) -T¹i cét KC¸ch cã thÓ nhËp theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc céng dån. -T¹i cét Cao ®é TN nhËp cao ®é tù nhiªn t¹i cäc t-¬ng øng. -T¹i cét Cao ®é TK nhËp cao ®é thiÕt kÕ t¹i cäc t-¬ng øng nÕu biÕt tr-íc. Sau nµy khi ®· vÏ tr¾c däc tù nhiªn sö dông chøc n¨ng Nèi cao ®é ®-êng ®á mÆt ®Ó kÎ ®-êng ®á. -T¹i cét Gãc ch¾n cung cÇn ph¶i nhËp vµo gãc thay ®æi h-íng tuyÕn t¹i cäc. MÆc ®Þnh 180:0:0 nghÜa lµ tuyÕn vÉn ®i th¼ng. NÕu h-íng tuyÕn thay ®æi th× nhËp vµo gi¸ trÞ gãc ®-îc tÝnh theo chiÒu kim ®ång hå so víi cäc tr-íc ®ã, xem h×nh 3- 36. Riªng ®èi víi T§,P vµ TC gãc h-íng tuyÕn ®-îc nhËp t¹i cäc P. Cã thÓ xem phÇn minh ho¹ ®Ó nhËp cho ®óng. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 17
  5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 -T¹i cét b¸n kÝnh ®èi víi ®-êng cong trßn kh«ng phµi nhËp R cßn ®-êng cong chuyÓn tiÕp nhÊt thiÕt ph¶i nhËp b¸n kÝnh ®Ó Nova_TDN x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc TD vµ TC cña ®än cong. 3.1.2. NhËp tr¾c ngang: Muèn hiÖn hoÆc t¾t phÇn nhËp tr¾c ngang bÊm vµo phÝm Tr¾c ngang trong menu thÓ hiÖn. -Cét KC¸ch cho phÐp nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc kho¶ng c¸ch dån tÝnh tõ tim cäc sang ph¶i hoÆc sang tr¸i. NÕu lµ kho¶ng c¸ch lÎ th× « ph¶i ®-îc ®¸nh dÊu. -Cét Cao§é cho phÐp nhËp cao ®é tuyÖt ®èi cña ®iÓm mia hoÆc lµ cao ®é t-¬ng ®èi gi÷a ®iÓm mia sau so víi ®iÓm mia tr-íc. NÕu nhËp theo cao ®é t-¬ng ®èi th× « ph¶i ®-îc ®¸nh dÊu. -T¹i cét F.code nhËp sè thø tù cña sè hiÖu vËt trong th- viÖn vËt ®Þa h×nh. cã thÓ më th- viÖn VËt ®Þa h×nh ®Ó xem sè thø tù cña ký hiÖu ®Þa vËt. Tr-íc ®ã ph¶i x©y dùng Th- viÖn vËt ®Þa h×nh cho ®Çy ®ñ, bao gåm h×nh chiÕu ®øng, h×nh chiÕu b»ng vµ phèi c¶nh.  H×nh chiÕu ®øng sÏ ®-îc chÌn trªn b¶n vÏ tr¾c ngang. KÝch th-íc cña nã th-êng theo kÝch th-íc thËt cña vËt.  H×nh chiÕu b»ng sÏ ®-îc chÌn lªn b¶n vÏ b×nh ®å vµ th-êng chóng lµ c¸c ký hiÖu ®Þa vËt. KÝch th-íc cña chóng th-êng ®-îc vÏ b»ng kÝch th-íc mµ muèn thÓ hiÖn trªn giÊy (1mm=1®¬n vÞ vÏ).  H×nh phèi c¶nh sÏ ®-îc chÌn khi Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt. Lµ h×nh 3 chiÒu vµ kÝch th-íc cña chóng theo kÝch thøc thùc. - Cét M« t¶ dïng ®Ó nhËp ghi chó c¸c ®iÓm mia nh»m môc ®Ých sau nµy cã thÓ nèi c¸c ®iÓm mia cïng ghi chó l¹i víi nhau. NÕu ghi chó lµ “1” hoÆc “MT” th× Nova -TDN sÏ hiÓu lµ mÐp nhùa bªn tr¸i vµ “2” hoÆc “MP” ®-îc hiÓu lµ mÐp nhùa ph¶i cña ®-êng cò cã s½n. khi vÏ tr¾c ngang trªn ®ã sÏ thÓ hiÖn ®-êng cò 3.2. C¸ch nhËp sè liÖu Trong b¶ng nhËp sè liÖu tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ: - Copy tõng «, mét hoÆc nhiÒu hµng, cét b»ng c¸ch dïng chuét b«i ®en vïng sè liÖu cÇn copy Ên phÝm Ctrl+C ®Ó copy Ctrl+V ®Ó d¸n - Khi cÇn xo¸ hµng, cét dïng lÖnh Cut 3.2.1. T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh VÏ tuyÕn theo TCVN cã thÓ thùc hiÖn lu«n viÖc d¸n c¸c ®iÓm mia thµnh c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc nÕu kh«ng thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang ®Ó d¸n c¸c cao tr×nh ®· ®-îc nhËp theo NhËp sè liÖu theo TCVN. Së dÜ cÇn ph¶i d¸n cao tr×nh lµ nh»m môc ®Ých x©y dùng m« h×nh tù nhiªn ®Ó phôc vô C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 18
  6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 cho viÖc chÌn cäc, ph¸t sinh cäc míi vµ vÏ l-íi bÒ mÆt tù nhiªn sau nµy. NÕu thÊy kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn lÖnh nµy. 3.2. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tù nhiªn 3.2.1. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp CÊu tróc tÖp *.TXT gåm cã 4 cét s¾p xÕp theo thø tù:  Cét tªn ®iÓm (t-¬ng øng víi môc Ghi chó cña c¸c phÇn nhËp ®iÓm ®-îc nãi ë trªn).  To¹ ®é X  To¹ ®é Y  Cao ®é Z cña ®iÓm Ngoµi ra nÕu cßn c¸c cét sau ®ã th× néi dung cña c¸c cét nµy sÏ kh«ng ®-îc ®äc vµo. MÉu tÖp sè liÖu cã thÓ xem trong tÖp ToanDacDT.TXT. Sau khi chän tÖp sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh- yªu cÇu chän hÖ to¹ ®é cña sè liÖu. NÕu chän HÖ to¹ ®é AutoCAD th× sÏ theo hÖ to¹ ®é hiÖn thêi cña b¶n vÏ. Muèn thùc hiÖn lÖnh chän môc T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu. . 3.2.2. T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh cßn 1 c¸ch kh¸c ®Ó nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh ®ã lµ chän T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh. cã thÓ nhËp to¹ ®é ®iÓm theo: C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 19
  7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005  To¹ ®é cña HT§G§ hoÆc To¹ ®é tuyÖt ®èi cña AutoCAD (To¹ ®é hiÖn thêi). Lóc nµy ph¶i cho to¹ ®é X vµ Y cña ®iÓm.  NÕu trong hÖ to¹ ®é cùc cÇn nhËp Kho¶ng c¸ch vµ Gãc theo trôc X cña hÖ to¹ ®é. NÕu ®ang chän hoÆc th× cã thÓ thay ®æi HÖ to¹ ®é hiÖn thêi b»ng c¸ch chän vµo phÝm . XuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Object: yªu cÇu chän ®èi t-îng LINE hoÆc PLINE cña b¶n vÏ ®Ó ®Þnh nghÜa hÖ to¹ ®é víi gèc to¹ ®é lµ ®iÓm ®Çu hoÆc cuèi cña chóng mµ gÇn vÞ trÝ chän ®èi t-îng nhÊt vµ h-íng trôc X tíi ®iÓm cßn l¹i cña LINE hoÆc ®Ønh gÇn ®iÓm gèc cña PLINE. NÕu chän vµo cäc th× gèc to¹ ®é sÏ lµ tim cäc. Khi cã thÓ chØ ®iÓm theo to¹ ®é AutoCAD b»ng c¸ch chän . 3.2.3. HiÖu chØnh c¸c ®iÓm cao tr×nh Cho phÐp thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña §iÓm cao tr×nh. Tr-êng hîp nÕu ®iÓm cao tr×nh cã gi¸ trÞ ©m th× cao ®é ®iÓm sÏ kh«ng ®-îc tÝnh tíi trong tr-êng hîp X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt mÆc dï trong b¶n vÏ vÉn cã ®iÓm ®ã. To¹ ®é X va Y dïng lÖnh AutoCAD ®Ó thay ®æi. Cöa sæ hiÖu chØnh 3.2.4. BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu Sö dông ®Ó BËt hoÆc T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu thùc chÊt lµ nh»m ®Ó lo¹i c¸c cao tr×nh ra khái qu¸ tr×nh X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt ®Ó cho viÖc vÏ §-êng ®ång møc hoÆc lµ BÒ mÆt tù nhiªn ®óng víi thùc tÕ. §Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Objects: Yªu cÇu chän c¸c ®èi t-îng cÇn hiÖu chØnh. B»ng c¸ch tæ hîp 3 yÕu tè: Ghi chó, ChØ sè vµ Cao ®é cã thÓ BËt hoÆc T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. Cöa sæ BËt/T¾t xem NÕu ®-îc ®¸nh dÊu th× c¸c cao tr×nh ®-îc chän sÏ bÞ lo¹i khái b¶n vÏ. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 20
  8. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 3.3. NhËp ®-êng ®ång møc §Ó nhËp ®-êng ®ång møc tõ b¶n vÏ b×nh ®é (b¶n ®å) chän NhËp ®-êng ®ång møc. Sau khi nhËp vµo cao ®é c¸c dßng nh¾c cho phÐp vÏ ®-êng ®ång møc. Cô thÓ c¸c dßng nh¾c xem môc Pline. 3.4. §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc hoÆc ®-êng mÐp 3.4.1.§Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc Khi ®· cã s½n 1 b¶n vÏ b×nh ®é ®-îc nhËp vµo tr-íc cã thÓ cã Cao ®é Z hoÆc Z=0 víi ®iÒu kiÖn c¸c ®-êng ®ång møc ®-îc thÓ hiÖn b»ng lÖnh PLINE hoÆc 3DPOLY ®Ó chuyÓn sang d¹ng ®-êng ®ång møc cña Nova -TDN cÇn ph¶i §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc. Sau khi chän c¸c ®-êng ®a tuyÕn sÏ xuÊt hiÖn h×nh sau . Trong tr-êng hîp ®Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc nÕu « ®-îc ®¸nh dÊu th× cao ®é ®-êng ®ång møc sÏ lÊy theo cao ®é Z cña ®èi t-îng cßn nÕu kh«ng ph¶i nhËp cao ®é vµo vµ c¸c ®èi t-îng ®· ®-îc chän sÏ cã cïng 1 cao ®é. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 21
  9. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 3.4.2. §Þnh nghÜa ®-êng mÐp Sau khi ®· cã m« h×nh tù nhiªn d-íi d¹ng c¸c ®iÓm cao tr×nh §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh ®Ó nèi c¸c ®-êng cïng ghi chó nh»m môc ®Ých thÓ hiÖn c¸c ®-êng mÐp ao, bê kªnh, mÐp ®-êng ... tuy nhiªn sau nµy dïng chøc n¨ng X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt vµ VÏ l-íi bÒ mÆt tù nhiªn vÉn kh«ng thÓ m« t¶ ®-îc ®ã lµ c¸c ®-êng mÐp bëi v× c¸c ®iÓm ®o trªn ®-êng mÐp qu¸ c¸ch xa nhau do ®ã cÇn ph¶i sö dông chøc n¨ng ®Þnh nghÜa ®-êng mÐp nh»m ph¸t sinh thªm sè ®iÓm trªn ®-êng mÐp bæ sung vµo sè liÖu ®o. Sè ®iÓm phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch mµ ®-a vµo nh- h×nh sau L-u ý: Sau nµy khi thiÕt kÕ tuyÕn cã phÇn ®µo còng ph¶i ®Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÐp luy cña tuyÕn ®-êng võa thiÕt kÕ ®-îc t¹o bëi chøc n¨ng Phèi c¶nh tuyÕn ®-êng thiÕt kÕ b»ng chøc n¨ng nµy tr-íc khi X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt nh»m môc ®Ých vÏ l-íi bÒ mÆt tù nhiªn. 3.5. X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt ViÖc X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt lµ ®Æc biÖt quan träng ®Ó phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ tiÕp theo. Gi¶ sö ®· cã tÖp sè liÖu ToanDac.TXT gåm to¹ ®é cña c¸c §iÓm cao tr×nh cña vïng cÇn thiÕt kÕ theo HÖ to¹ ®é AutoCAD. Sau khi T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu theo HT§G§ hoÆc hÖ to¹ ®é AutoCAD. cã thÓ dïng BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh hoÆc chØ ®-êng bao ®Þa h×nh vµ c¸c lç thñng ®Ó lo¹i c¸c ®iÓm cao ®é lµm ¶nh h-ëng tíi m« h×nh ®Þa h×nh (VÝ dô c¸c ®iÓm cao tr×nh cña c«ng tr×nh nh©n t¹o). ViÖc chän lç thñng ®Æc biÖt quan träng trong tr-êng hîp chóng cÇn vÏ ®-êng ®ång møc tù tËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh. §-êng bao ®Þa h×nh vµ lç thñng ®-îc thÓ hiÖn trªn Khi chän lÖnh sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Objects: yªu cÇu chän tËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh hoÆc c¸c ®-êng ®ång møc ®-îc ®-a vµo tõ b¶n vÏ b×nh ®é nh- ®-îc ®Ò cËp ë trªn. Sau ®ã cÇn ph¶i chØ ®-êng bao ®Þa h×nh nÕu cã - ®ã lµ 1 ®-êng PLINE do vÏ tõ tr-íc, nÕu kh«ng cã th× cã thÓ Ên ENTER ®Ó bá qua. TiÕp theo ph¶i chØ c¸c lç thñng (lµ vïng mµ muèn lo¹i c¸c cao C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 22
  10. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 ®é ®iÓm ra khái viÖc x©y dùng m« h×nh) vµ ®iÓm bªn trong cña nã. C¸c læ thñng do t¹o b»ng PLINE tr-íc ®ã. C¸c lç thñng còng kh«ng nhÊt thiÕt b¾t buéc ph¶i cã. Sau khi ®· X©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ biÕt ®-îc cao ®é tù nhiªn cña bÊt cø mét ®iÓm nµo ®ã trong vïng mµ võa chØ ra b»ng c¸ch chän môc Tra cøu cao ®é tù nhiªn. L-u ý: C¸c lç thñng kh«ng ®-îc giao nhau hoÆc cã c¹nh ®-êng biªn n»m trïng lªn nhau. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 23
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2