intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
25
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất, kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp; tìm hiểu nghiên cứu thực tế, mô tả và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình; chỉ ra những tác động tích cực và những hạn chế cần khắc phục để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tốt hơn trong công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> ---OOO---<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Lê Thị Cẩm Giang<br /> Lớp: K44B Kiểm toán<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập và môi<br /> trường xã hội thực tiễn. Suốt thời gian thực tập em đã có nhiều cơ hội cọ xát với thực<br /> tế, gắn kết những lý thuyết đã học trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên<br /> ngoài.<br /> Để có được cơ hội thực tập và làm quen với môi trường mới đó và để hoàn thành<br /> khóa luận tốt nghiệp này, em đã rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được sự hướng<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn<br /> sâu sắc, em xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến:<br /> <br /> Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, các thầy cô giáo trong khoa Kế toán tài chính đã<br /> luận.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình học tập và hoàn thành khóa<br /> Cô giáo Th.s Nguyễn Ngọc Thủy là người trực tiếp hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ và<br /> hướng dẫn em tận tình trong quá trình hoàn thành khóa luận này.<br /> Trưởng phòng Kế toán tài chính và các phòng ban của Công ty cổ phần bia Hà<br /> Nội - Quảng Bình đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình nghiên cứu,<br /> điều tra, phỏng vấn và thu thập số liệu để hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót<br /> khi thực hiện khóa luận này. Kính mong các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đóng góp ý<br /> kiến để khóa luận ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Cẩm Giang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> -----  -----<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................. i<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ........................................................................................... ii<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................... iii<br /> DANH MỤC BIỂU ............................................................................................. iv<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................................................. v<br /> PHẦN I – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ................................................................................... 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu ................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................ 2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 5. Các phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 2<br /> 6. Tổng quan về các đề tài tương tự thực hiện ........................................................... 3<br /> 7. Cấu trúc của khóa luận ........................................................................................... 3<br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................. 4<br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> TRONG DOANH NGHIỆP .......................................................................................... 4<br /> 1.1 Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ và khái quát về chi phí sản xuất ......... 4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1 Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ ...................................................... 4<br /> 1.1.2 Khái quát về chi phí sản xuất ....................................................................... 7<br /> 1.2 Kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp .................................................... 8<br /> 1.2.1 Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.................. 8<br /> 1.2.2 Khái niệm kiểm soát chi phí sản xuất ............................................................ 8<br /> 1.2.3 Các nguyên tắc kiểm soát chi phí sản xuất .................................................... 9<br /> 1.2.4 Nội dung kiểm soát chi phí sản xuất ............................................................ 10<br /> 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp ........ 20<br /> 1.4 Ảnh hưởng đặc điểm sản phẩm và sản xuất sản phẩm của ngành bia đến công<br /> tác kiểm soát chi phí sản xuất ................................................................................... 21<br /> SVTH: Lê Thị Cẩm Giang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH ......................................................... 23<br /> 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình ................................... 23<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................................ 23<br /> 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ................................................ 24<br /> 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý............................................................................... 24<br /> 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán ............................................................................. 27<br /> 2.1.5 Nguồn lực................................................................................................... 33<br /> 2.1.6 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ...................................................... 38<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2 Thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình .... 38<br /> 2.2.1 Khái quát chung về thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ<br /> phần bia Hà Nội - Quảng Bình ............................................................................. 38<br /> 2.2.2 Thực trạng kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............................... 42<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.3 Thực trạng kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp ....................................... 60<br /> 2.2.4 Thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất chung .............................................. 66<br /> CHƯƠNG 3 - ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN<br /> THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH ...................................................................... 73<br /> 3.1 Đánh giá về kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình............73<br /> 3.1.1 Ưu điểm ..................................................................................................... 73<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.2 Nhược điểm.................................................................................................. 75<br /> 3.2 Các giải pháp đề xuất .......................................................................................... 78<br /> PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 83<br /> 1. Kết luận ................................................................................................................ 83<br /> 2. Kiến nghị .............................................................................................................. 84<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Cẩm Giang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> -----  ----Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> CPSX<br /> <br /> Chi phí sản xuất<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> KHVT-XDCB<br /> <br /> Kế hoạch vật tư - Xây dựng cơ bản<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> KTCN-KCS<br /> <br /> Kỹ thuật công nghệ - KCS<br /> <br /> KTTC<br /> <br /> Kế toán tài chính<br /> <br /> NCC<br /> <br /> Nhà cung cấp<br /> <br /> NCTT<br /> <br /> Nhân công trực tiếp<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> NVLTT<br /> <br /> Nguyên vật liệu trực tiếp<br /> <br /> PGĐPT<br /> <br /> Phó giám đốc phụ trách<br /> <br /> PXK<br /> <br /> Phiếu xuất kho<br /> <br /> PXSX<br /> <br /> Phân xưởng sản xuất<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Cẩm Giang<br /> <br /> i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản