intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Vinatrans

Chia sẻ: Dfddgf Dfddgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

1
735
lượt xem
197
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Vinatrans

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Vinatrans trình bày khái niệm giao nhận, khái niệm về người giao nhận, thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Vinatrans.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Vinatrans

 1. \ ị nọc NGOẠI T H Ư Ơ N G NU lí, NGOẠI THƯƠNG cỡo—Ì •HIẼP KHANI Ì THỊ THU HƯƠNG K40C - KTNT HÀ NỘI - 2 0 05
 2. T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TẾ NGOẠI T H Ư Ơ N G TOREICN TTCÍ1PE UNIVERSiry KHOA LUẬN T Ó T NGHIẸP ?ĐỀ tài: THỰC TRẠNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY VINATRANS Giáo viên hướng dẫn : TS. TRỊNH THỊ THU H Ư Ơ N G Sinh viên thục hiện : NGUYỄN THỊ THU H Ư Ơ N G Lớp ĩ ANH l i - K40C - KTNT HÀ NỘI - 2005
 3. Qíựuựltt Qhị Qktt 7CuW*tỊf - cề11 3C40@ 3Chéư luận tếằ. nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G ì KHÁI Q U Á T VỀ DỊCH v ụ GIAO NHẬN H À N G HOA : XUẤT NHẬP KHẨU C H U Y Ê N CHỞ BẰNG Đ Ư Ờ N G H À N G K H Ô N G 3 ì C Á C T Ổ CHỨC QUỐC T Ế V Ề GIAO N H Ậ N H À N G HOA . BẰNG ĐƯỜNG H À N G K H Ô N G 3 Ì. Tổ chức hàng không dãn dụng quốc tế (International Civil Aviation Organization - ICAO) 3 2. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (International Air Transport Association - IATA) 4 3. Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội giao nhận - FIATA 5 l i . K H Á I N I Ệ M GIAO NHẬN H À N G H À N G K H Ô N G V À V A I T R Ò C Ủ A N G Ư Ờ I GIAO NHẬN H À N G K H Ô N G 5 1. Khái niệm chung về giao nhận 5 1.1. Khái niệm giao nhận 5 Ì .2. Khái niệm về ngưịi giao nhận 7 2. Khái niệm giao nhận hàng không và vai trò của ngưịi giao nhận hàng không 8 2.1. Khái niệm giao nhận hàng không: 8 2.2. Vai trò của ngưịi giao nhận hàng không 9 IU. C ơ SỞ P H Á P L Ý C Ủ A GIAO NHẬN H À N G K H Ô N G 11 1. Các quy định của pháp luật 11 1.1. Công ước quốc tế l i 1.2. Các văn bản pháp luật của Việt Nam 13 2. Hợp đổng giao nhận hàng hoa xuất nhập khẩu 15 3. Các chúng từ thưịng sử dụng trong giao nhận hàng hoa X N K bằng đưịng hàng không 17 í
 4. QỈỊỊuụễn Qhị &htt 7Cưtftttj - CÂU 'Khóa luận tốt nghiệp 3.1. Đ ố i với hằng xuất khẩu: 17 3.2. Đ ố i với hàng nhập khấu: 18 IV. QUY TRÌNH GIAO NHẬN H À N G HOA BẰNG Đ Ư Ờ N G HÀNG KHÔNG 19 1. Quy trình giao hàng xuất khẩu 19 2. Quy trình nhận hàng nhập khẩu 19 C H Ư Ơ N G l i : THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN H À N G K H Ô N G CỦA VINATRANS 21 ì G I Ớ I THIỆU CHUNG V Ề C Ô N G TY VINATRANS . 21 1. Qua trình ra đời và phát triển của Công ty VEMATRANS 21 1.1. Giai đoạn từ 1975-1985: giai đoạn xây dệng và hoạt động theo cơ chế tập trung 21 1.2. Giai đoạn 1985-1995: giai đoạn đổi mới toàn diện, phát triển và kinh doanh có hiệu quả 22 Ì .3. Giai đoạn 1995-2005: từ một doanh nghiệp nhà nước độc lập đến một tập đoàn đa sở hữu và chuyên nghiệp 23 2. Cơ sớ vật chất kỹ thuật của công ty VINATRANS 25 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty VINATRANS 26 l i . THỰC TRẠNG HOẠT Đ Ộ N G GIAO NHẬN H À N G K H Ô N G CỦA VINATRANS 30 1. Kết quả kinh doanh cua công ty trong những năm gần đây 30 2. Thệc trạng hoạt động giao nhận hàng không ở VINATRANS 34 2.1. Nghiệp vụ "Services contract": 34 2.2. Nghiệp vụ "Co - load": 35 3. Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng không của công ty VINATRANS 36 3.1. Nghiệp vụ hàng xuất: 36 3.2. Nghiệp vụ hàng nhập: 44 'li
 5. Qlựiiụỉn Ghì &ku 7CuWnij - c/111 ~Kltóu luận tất nợ/iitp HI. P H Â N TÍCH V À Đ Á N H GIÁ HOẠT Đ Ộ N G GIAO N H Ậ N H À N G HOA XUẤT NHẬP K H Ẩ U B Ằ N G Đ Ư Ờ N G H À N G K H Ô N G Ở VINATRANS . 49 . Ì. Phân tích về thị trường 49 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 52 3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoa xuỤt nhập khẩu bằng đường hàng không tại VINATRANS 56 C H Ư Ơ N G n i : MỘT s ố BIỆN PHÁP NHẰM Đ A Y MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN H À N G HOA XUẤT NHẬP KHAU BẰNG ĐƯỜNG H À N G K H Ô N G ở VINATRANS 61 ì M Ụ C TIÊU V À P H Ư Ơ N G H Ư Ớ N G P H Á T T R I Ể N C Ủ A VINATRANS . TRONG T H Ờ I GIAN T Ớ I 61 1. Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận bằng đường hàng không ở Việt Nam 61 2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của VINATRANS trong thời gian tới 65 2.1. Mục tiêu: 65 2.2. Phương hướng thực hiện: 66 l i . M Ó T SỐ B I Ệ N P H Á P Đ Ẩ Y M Ạ N H HOẠT Đ Ộ N G GIAO NHẬN H À N G HOA XUẤT NHẬP K H Ẩ U BẰNG ĐƯỜNG H À N G KHÔNG CỦA VINATRANS 67 1. Các biện pháp về thị trường: 68 2. Các biện pháp về CO' sở vật chỤt kỹ thuật 71 3. Xây dựng chiến lược Marketing và sử dụng công nghệ Marketing.. 72 4. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên 72 HI. M Ộ T SỐ K I Ế N NGHỊ Đ ố i V Ớ I N H À N Ư Ớ C 73 1. Hoàn thiện chính sách kinh tế đối ngoại hướng mạnh về xuỤt khẩu 73 2. Hỗ trợ về mặt t i chính à 74 't lí
 6. Qỉựiiyỉn
 7. QUịitụỉn Ghì
 8. Qlựiiụỉn &hị Qhu TtiuVtu/ • cA11 DUtỏu tuân lốt tiựỉtỉệp nói riêng, qua một thời gian trực tiếp tìm hiểu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ giao nhận hàng không ở VINATRANS, em đã chọn đề tài: "Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại cõng ty Vinatrans" cho bài khoa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn tự hoàn thiện kiến thức thực tế cho bỏn thân đồng thời đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của Công ty. Ngoài phần nói đầu và kết luận, khoa luận tốt nghiệp của em gồm 3 chương: Chương í : Khái quát về dịch vụ giao nhận hàng hoa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không. Chương li: Thực trạng về hoạt động giao nhận hàng hoa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không ở VINATRANS. Chương in : Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hoa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không ở VINATRANS. Đây thực sự là vấn đề phức tạp đối với một doanh nghiệp thương mại nói chung cũng như với bỏn thân cá nhân em nói riêng. Chính vì vậy về nội dung bài viết và kỹ năng trình bày chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự chỉ bỏo, góp ý của các thầy cô giáo đế giúp em hoàn thiện kiến thức phục vụ cho quá trình công tác sau này. Em xin chân thành cỏm ơn TS. Trịnh Thị Thu Hương cùng các cô chú, các anh chị làm việc tại Công ty VINATRANS đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình hoàn thiện khoa luận này. Em xin chân thành cỏm ơn ! Hà nội tháng l o năm 2005 Nguyễn Thị T h u Hương 2
 9. QUịitụỉn Ghì
 10. QOjinjin
 11. QOjinjin
 12. QOjinjin
 13. Qtụuụĩn Ghì Qhu TCư&nợ - rề11JL40& 3ƯIÁÍÍ íttậti trứ nựhtĨỊt Nghề giao nhận trên thế giới đã ra đời cách đây khoảng 500 năm. N ă m 1552, tại BADILAY, Thúy Sĩ, hãng E-VANSAI lần đầu tiên xuất hiện kinh doanh giao nhận và kiêm cả việc vận tải hàng hoa. Hãng này kinh doanh thu phí rất cao, khoảng 1/3 trị giá hàng hoa. Sau này nghiệp vụ giao nhận tách khỏi vận tải và buôn bán, dần được chuyên môn hoa do các tổ chức, công ty giao nhận chuyên nghiệp tiến hành. 1.2. Khái niệm về người giao nhận Nguôi kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi là Người giao nhận (Forwarder, Freight Forwarder, Forwarding Agent). Người giao nhận có thể là chỡ hàng (khi anh ta tự đứng ra thực hiện các công việc giao nhận cho hàng hoa cỡa mình), chỡ tàu (khi chỡ tàu thay mặt người chỡ hàng thực hiện các dịch vụ giao nhận), công ty xếp dỡ hay kho hàng, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất kỳ một người nào khác có đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận. Theo Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội giao nhận FIATA: "Người giao nhận là người lo toan để hàng hoa được chuyên chở theo hợp đồng uy thác và hành dộng vì lợi ích của người uy thác mà bản thăn anh ta không phải là người chuyên chở. Người giao nhận cũng đảm nhận thực hiện mọi công việc liên quan đến hợp đồng giao nhận như bảo quản, lưu kho trung chuyển, làm thủ tục hải quan, kiểm hoa ... " Định nghĩa do Uy ban kinh tế xã hội Châu Á Thái Bình Dương (ESCAP) đưa ra "Người giao nhận vận tải lả đại lý uy thác thay mặt nhà xuất nhập khịu thực hiện nhiệm vụ từ đơn giản như lưu cước, làm thủ tục thuế quan cho đến làm trọn gói các dịch vụ của toàn bộ quá trình vận tải và phán phối hàng". Định nghĩa này nhấn mạnh vào chức năng chính cỡa người giao nhận là sử dụng hợp lý mạng lưới vận tải, các loại hình vận tải để đưa hàng đến đúng địa chỉ. Còn theo Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 thì người làm dịch vụ giao nhận hàng hoa là thương nhân có giấy đãng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoa vì theo Điều 163 Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 quy 7
 14. 'Hi/mi ru QUỊ
 15. (ìlụuụỉn &kị Qhu 7CuVnij -diu X4(m Jừtớa tuân tát lttjhỉệp + Đại lý hàng hoa hàng không: là bên trung gian giữa m ộ t bên là người chuyên c h ở (các hãng hàng không) và m ộ t bên là c h ủ hàng (người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu). Nói đến đại lý hàng hoa hàng không, người ta thường gọi là đại lý I A T A vì đây là đại lý tiêu chuẩn nhất. Đ ạ i lý hàng hoa I A T A là m ộ t đại lý giao nhận được đãng ký bởi hiệp h ộ i vận t ả i hàng không quốc tế, được các hãng hàng không là thành viên của I A T A chỉ đớnh và cho phép thay mặt họ. + Người giao nhận hàng không: Là người k i n h doanh dớch vụ giao nhận hàng không. N g ư ờ i giao nhận hàng không có thể là đại lý I A T A hoặc không phải là đại lý của I A T A , dớch vụ m à nguôi giao nhận thường làm chủ y ế u là dớch vụ gom hàng. 2.2. Vai trò của người giao nhặn hàng không N h ư đã nói ớ trên người giao nhận nói chung v ớ i những đặc trung cơ bản của mình đóng v a i trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện khâu lưu thông phân phối hàng hoa, đưa hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng. Thực hiện chức năng là cầu n ố i giữa các hoạt động k i n h tế, thương m ạ i giữa các k h u vực, giữa trong nước v ớ i nước ngoài, người giao nhận nói chung có thể đảm n h i ệ m vai trò làm đại lý vận tải, môi giới hải quan, là người môi giới, là người chuyên chờ k i n h doanh cước vận chuyến, người g o m hàng hay người k i n h doanh vận tải đa phương thức. Trong lĩnh vực giao nhận hàng không nóiriêng,vai trò của nguôi giao nhận được thể hiện cụ thể và mang tính chuyên m ô n cao. N g ư ờ i giao nhận k h i đóng vai trò là đại lý hàng không hoặc là người giao nhận hàng không lại phát huy được những ưu điếm đạc trưng của từng loại hình dớch vụ. a.Vai trò của đại lý hàng hoa hàng không Đ ạ i lý hàng hoa hàng không được coi như m ộ t mắt xích quan trọng, cần thiết trong m ố i quan hệ giữa người g ử i hàng/người nhận hàng và hãng hàng không cũng như trong hoạt động vận chuyển hàng hoa. Đ ố i v ớ i hãng hàng không, đại lý là người khá am h i ế u về tình hình thớ trường hàng hoa, về nhu cầu vận chuyển hàng hoa bằng đường hàng không 9
 16. Qlyuyĩn
 17. 'Hi/mi ru QUỊ
 18. 'Hi/mi ru QUỊ
 19. Qlyuyĩn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2