intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Saigon Bank – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
90
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Saigon Bank – Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Saigon Bank – Chi nhánh Huế" nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng và những nội dung quản trị RRTD đang được thực hiện nhằm hạn chế rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Saigon Bank – Chi nhánh Huế

Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths.Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> T rên đời này không bao giờ có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ,<br /> giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của một hay nhiều người khác. T hật vậy,<br /> trong suốt quãng thời gian dài 4 năm kể từ khi bắt đầu học tập tại giảng đường đại học K inh tế<br /> H uế đến nay, và sau khoảng thời gian 3 tháng thực tập tại C hi nhánh N gân hàng<br /> T M C P S ài G òn C ông T hương – H uế, em đã tích lũy được những kiến thức lý thuyết<br /> và kinh nghiệm thực tiễn hết sức quý báu để hoàn thành được khoá luận tốt nghiệp này. Để có<br /> được thành quả này, ngoài những nỗ lực của chính bản thân, em đã nhận được nhiều sự quan<br /> tâm, giúp đỡ của các thầy cô giáo nhà trường, B an lãnh đạo chi nhánh ngân hàng cũng như<br /> những người thân và bạn bè. N ay em xin gửi đến những người đã giúp đỡ em lời cảm ơn to lớn<br /> nhất.<br /> T rước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo T hạc sĩ H ồ P han M inh<br /> Đức đã tận tình dành nhiều thời gian, công sức trực tiếp hướng dẫ, giúp đỡ em trong suốt quá<br /> trình thực tập. nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này<br /> Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo T rường Đại K inh tế H uế đặc biệt là các<br /> thầy cô khoa K ế toán – T ài chính đã cũng với tri thức và tâm huyết của mình hết lòng giảng<br /> dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho em trong suốt quá trình học tập tại<br /> trường.<br /> Em cũng xin cảm ơn B an G iám Đốc cũng như tất cả các cán bộ công nhân viên của<br /> N gân hàng T M C P S ài G òn C ông T hương - chi nhánh H uế và đặc biệt là các anh,<br /> chị thuộc phòng K inh doanh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em tận tình trong suốt<br /> thời gian thực tập tại N gân hàng.<br /> C uối cùng, em xin gởi lời cám ơn thiết tha nhất đến ba mẹ của em – người đã sinh em ra, nuôi<br /> em khôn lớn để em được đến trường học tập và luôn bên cạnh khích lệ em những lúc em gặp khó<br /> khăn. B ên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn tất cả những người thân và bạn bè đã nhiệt tình giúp<br /> đỡ và động viên em hoàn thành khóa luận này.<br /> H uế, ngày 15 tháng 5 năm 2013<br /> S inh viên thực hiện<br /> N guyễn C ửu T rang A nh<br /> <br /> Nguyễn Cửu Trang Anh – K43A KTKT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths.Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1 - ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu .............................................................................1<br /> 2. Mục tiêu của đề tài ......................................................................................................3<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................3<br /> <br /> U<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................3<br /> <br /> -H<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> 6. Cấu trúc của luận văn tốt nghiệp: ................................................................................4<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHẦN 2 - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................5<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...........................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1Cơ sở lý luận chung về tín dụng NHTM ....................................................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm chung về tín dụng ngân hàng .............................................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2 Phân loại tín dụng ................................................................................................5<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.2 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM.............................6<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng.....................................................................................6<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng .............................................................6<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.3 Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM ...........................................8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.1 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng ..................................................................8<br /> 1.3.3 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng...........................................................................9<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá RRTD ..............................................................................11<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.3.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .......................................................................13<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br /> <br /> TR<br /> <br /> NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HUẾ................18<br /> 2.1 Tổng quan về NHTMCP Sài Gòn công thương – chi nhánh Huế...........................18<br /> 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển....................................................18<br /> 2.1.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn<br /> Công Thương.................................................................................................................18<br /> 2.1.1.2 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn<br /> Công Thương – chi nhánh Huế .....................................................................................19<br /> <br /> Nguyễn Cửu Trang Anh – K43A KTKT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths.Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ............................................................................19<br /> 2.1.3 Chức năng – nhiệm vụ các phòng ban của chi nhánh .......................................20<br /> 2.1.4 Các hoạt động chính của ngân hàng ..................................................................22<br /> 2.1.5 Tình hình lao động.............................................................................................23<br /> 2.1.6 Tình hình kinh doanh của Saigon Bank – chi nhánh Huế từ năm 2009<br /> <br /> Ế<br /> <br /> đến năm 2011.................................................................................................................25<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.6.1 Tình hình sử dụng vốn .................................................................................27<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.1.6.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2009 - 2011 .......................28<br /> 2.2 Khát quát tình hình tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Công Thương – Chi nhánh Huế ....................................................................................30<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng hiện có ..........................................................................30<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.2 Kết quả hoạt động tín dụng của Saigon Bank – chi nhánh Huế ........................32<br /> 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Saigon Bank – chi nhánh Huế............................36<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3 Thực trạng về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn công<br /> <br /> C<br /> <br /> thương – chi nhánh Huế ................................................................................................42<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.3.1 Nhận diện RRTD ...............................................................................................42<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.3.2 Phân tích và đánh giá RRTD .............................................................................45<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.3.3 Đo lường RRTD ................................................................................................45<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.4 Công tác kiểm soát RRTD .................................................................................46<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.3.5 Công tác tài trợ rủi ro.........................................................................................47<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.3.6 Một số biện pháp SaigonBank – chi nhánh Huế đã và đang thực hiện nhằm hạn<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> chế rủi ro tín dụng..........................................................................................................47<br /> 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn công<br /> <br /> TR<br /> <br /> thương – chi nhánh Huế ................................................................................................49<br /> 2.4.1 Kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng ..................................49<br /> 2.4.2 Những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng........................................50<br /> 2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại .........................................................................52<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN<br /> DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG –<br /> CHI NHÁNH HUẾ........................................................................................................58<br /> <br /> Nguyễn Cửu Trang Anh – K43A KTKT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths.Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> 3.1 Trong nhận diện RRTD ...........................................................................................58<br /> 3.1.1 Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro ...............................58<br /> 3.1.2 Sử dụng bảng liệt kê (check-list) .......................................................................58<br /> 3.1.3 Giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp ...........................................................58<br /> 3.1.4 Đánh giá hiểm họa rủi ro tín dụng .....................................................................58<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2 Trong phân tích và đánh giá RRTD ........................................................................59<br /> <br /> -H<br /> <br /> 3.3 Trong đo lường RRTD ............................................................................................59<br /> 3.4 Trong kiểm soát RRTD ...........................................................................................60<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.4.1 Kiểm soát chặc chẽ quá trình giải ngân và sau khi cho vay. .............................60<br /> 3.4.2 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ................................................................60<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.4.3 Sử dụng các công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro ..............................................60<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.4.4 Chứng khoán hoá các khoản nợ quá hạn ...........................................................60<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.5 Trong tài trợ RRTD .................................................................................................61<br /> 3.5.1 Tăng cường xử lý nợ xấu ...................................................................................61<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.5.2 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay.........................................61<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 3.5.3 Đa dạng hoá danh mục cho vay và cho vay đồng tài trợ cùng<br /> các ngân hàng khác........................................................................................................61<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.5.4 Gia tăng trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro...................................................62<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.6 Giải pháp về nhân sự ...............................................................................................62<br /> <br /> G<br /> <br /> PHẦN 3 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................64<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.Kết luận.......................................................................................................................64<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.Kiến nghị ....................................................................................................................65<br /> 2.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước.......................................................................65<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2 Kiến nghị với Hội sở NHTMCP Sài Gòn Công Thương .....................................65<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Nguyễn Cửu Trang Anh – K43A KTKT<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths.Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Công ty mua bán nợ xấu<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> Cán bộ tín dụng<br /> <br /> CIC<br /> <br /> Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> RRTD<br /> <br /> Rủi ro tín dụng<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> AMC<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Saigonbank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công<br /> <br /> K<br /> <br /> Thương<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> TSĐB<br /> <br /> Tài sản đảm bảo<br /> <br /> VND<br /> <br /> Việt Nam đồng<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Nguyễn Cửu Trang Anh – K43A KTKT<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2