intTypePromotion=1

Kinh tế môi trường - Lecture 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
43
lượt xem
7
download

Kinh tế môi trường - Lecture 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa phát triển bền vững Phát triển bền vững là quá trình động mà trong đó sự phẩn bổ tài nguyên, phương hướng đầu tư, định hướng công nghệ, luật pháp và thể chế, và cơ chế ra quyết định được chỉ ró không chỉ đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại, mà còn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế môi trường - Lecture 2

 1. Phát triển bền vững NguyÔn ChÝ Quang ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ m«i tr−êng Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa Hµ Néi 1
 2. Định nghĩa phát triển bền vững Phát triển bền vững là quá trình động mà trong đó sự phẩn bổ tài nguyên, phương hướng đầu tư, định hướng công nghệ, luật pháp và thể chế, và cơ chế ra quyết định được chỉ ró không chỉ đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại, mà còn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai. DESA • DHA • UNFCCC • UNICEF • UNCTAC • UNDP • UNSO • UNEP • SBC • UNU • ECA • ECLAC • ESCAP • ESCWA • ECE • HABITAT • ILO • FAO • UNESCO • WHO • ITU • WMO • UNIDO • World Bank • IAEA Công bằng xã hội VÊn ®Ò VÊn ®Ò nghÌo ®ãi ph¸t triÓn Xanh, HiÖu qu¶ vµ C«ng b»ng (Ph¸t triÓn bÒn v÷ng?) Bền vững Tăng trưởng ưở VÊn ®Ò môi trường ườ kinh tế tµi nguyªn Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2
 3. Phát triển bền vững Mô hình tích hợp khai thác và sử dụng tài nguyên (A) Bảo tồn truyền Môi trường ườ thống Kinh tế Mục tiêu (B) Kinh tế môi Mục tiêu - Đa dạng nguồn - Tăng sự bằng lòng về trường (B) gen nhu cầu cơ bản - khả năng tự phục - khả năng hòan vốn cao (C) Phát triển hội môi trường S.D. nhất - Năng suất sinh truyền thống (E) (C) học (F) (D) (A) (D) Tài nguyên công Xã hội Mục tiêu (E) Phát triển bền - Văn hóa đa dạng (G) vững - Chính quyền nhân dân - ổn định - Công bằng (F) Kinh tế chính trị (G) Sự tài trợ xã hội truyền thống From Hall, J.E. (1992) Doctoral thesis, Oxford Institute. Chất lượng Chính sách mở cửa, đổi mới 10 cuộc sống Tòan cầu hóa, WTO,… Phát triển bền vững 8 Tăng trưởng kinh tế 4 Chiến llược tăng trưởng Chiến ược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và xóa đói giảm nghèo 100 Tác động môi trường …trong hòan cảnh có …trong hòan cảnh có nhiều hạn chế của đất nhiều hạn chế của đất nước nước 3
 4. Một số nguyên tắc cơ bản của phát triển bền vững phá 1. Con người là trung tâm 2. Sự nhất trí về tầm nhìn thế kỷ. 3. Tòan diện và tích hợp. 4. Xác định mục tiêu với những ưu tiên đầu tư rõ ràng. 5. Trên cơ sở các phân tích tòan diện và tin cậy. 6. Kết hợp chặt chẽ giám sát, học tập và không ngừng hòan thiện. 7. Lãnh đạo đất nước và chủ quyền dân tộc. 8. Chính phủ có khả năng điều hành và quản lý cao. 9. Xây dựng và phát triển trên cơ sở hiện tại. 10. Sự tham gia hiệu quả của mọi thành phần 11. Kết hợp trung ương và địa phương. 12. Xây dựng và phát triển trên cơ sở năng lực hiện có. Khung nguồn vốn bền vững Vốn nhân lực (y tế, giáo dục, thân thiện, tự do, etc) Vốn xã hội Chiến lược Vốn tài nguyên (thu nhập khác nhau, phát triển (nước, không khí,khí hậu thể chế, dịch vụ xã hội, hải sản, rừng, etc) bền vững Thân thiết, công bằng, etc) Vốn tài chính Vốn vật lý (vay, tiết kiệm, tín dụng, (thành phố, công viên, Tiền gửi, trợ cấp, etc) chất thải, Giao thông,, etc) 4
 5. Mô hình hạch tóan bền vững Vốn xã hội Vốn sản xuất Tiêu chí bền Vốn tài nguyên vững Tiêu chí bền vững Cơ cấu tài khỏan vốn Đầu tư phát triển bền vững Mức độ hòan vốn đầu tư trong lĩnh vực hòan nguyên đất có thể rất cao, do có sự thay đổi đáng kể về tính sử dụng đất có tính đến vị trí địa lý và công nghệ hòan nguyên được áp dụng. Đầu tư nâng cao khả năng cung cấp nước sạch vè vệ sinh môi trường có hệ số hòan vốn cao, với tỷ lệ lợi ích-chi phí cao, do có sự thu hút các nhà đầu tư trách nhiệm xã hội. Tăng khả năng cung cấp dịch vụ năng lượng bền vững cũng mang lại cơ hội hiệu quả đầu tư cao vì đem lại lợi ích lớn cho người nghèo và môi trường. Đầu tư bảo vệ và tái tạo hệ sinh thái tự nhiên có thể đem lại lợi ích thuần lớn, đặc biệt là cho người nghèo. Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu là nhu cầu cấp bách để giúp đỡ người nghèo hoặc giảm thiệt hại cho cộng đồng do thay đổi môi trường sống. 5
 6. sự phát triển bền vững - hệ thống giá trị phá giá Bao gồm 4 nội dung chính sau: 1. Thế giới tự nhiên với tất cả sự sống tồn tại có giá trị thực chất, đạo đức hiện sinh 2. Nhân lực, hiện tại và tương lai, được tôn trọng và được tạo cơ hội như nhau, sự công bằng. 3. Xã hội được xây dựng, phát triển theo nguyên tắc công bằng,dân chủ và văn minh, hòan bình ổn định 4. Chất lượng Cuộc sống không ngừng phát triển đạo đức “hưởng thụ” Có rất nhiều giải pháp trong thực tế để thực hiện 4 nội dung trên sự bền vững • Là quá trình! • Không phải là kế họach hoặc báo cáo • ứng dụng quan điểm sinh thái trong quản lý phát triển • Hạch tóan môi trường, kinh tế và xã hội • Giải pháp tích hợp • Cân đối giữa ý tưởng và thực tế 6
 7. Lồng ghép phát triển bền vững trong kế họach và chiến lược phát triển kinh tế xã hội Thúc đẩy phát triển bền vững Xã hội Nhân lực & văn hóa, Giáo dục, quyền công dân, trật tự xã hội, Y tế, Công bằng và giới Thúc đẩy phát triển bền vững Thú phá Môi trường Kinh tế Hệ thống, tài nguyên, Các yếu tố kinh tế - xã hội Ô nhiễm, Biến đổi (Chính phủ,Chính sách, Luật pháp, các công cụ, & Thiệt hại An ninh quốc phòng) 7
 8. Chiến lược phát triển bền vững – Kế họach và chương trình hành động! Các mục tiêu quốc gia Qu á tr ình thực hiện Phát triển Dịch vụ Giáo dục và Cơ ssở Cơ ở Thương mạạivà Thương m i và Tài chính kinh tế đào tạo hhạtầầng ạ t ng công nghiệệp Tài chính công công nghi p Chiến lược và chính sách ngành Sản xuất Đa dạng Chính sách về Biển và Biến đổi Tác động Quản lý nước sạch hơn Du lịch sinh học đất và rừng ven bờ khí hậu môi trường Và chất thải Tiết ki ệm năng lượng Quá trì Chính sách, kế họach hành động và cơ chế thực hiện kế họach hành động liên Thực hiện kế họach hành Phát triển cộng đồng ngành, lãnh thổ và khu vực động phát triển bền vững Tỉnh Quận/huyện Xã/Phường Khác Hệệthốốngquảảnlý tài nguyên và quy hhọachmôi trường H th ng qu n lý tài nguyên và quy ọach môi trường Luật pháp, Quản lý, Hệ thống Chiến lược và Hướng dẫn hướng dẫn, quy họach Thực hiện kế họach chính sách Thông tin và thể chế cấp phép Tích hợp: GIS sử dụng tài nguyên Phát triển bền vững Đa dạng sinh học & phát triển bền vững Đa dạng Phát triển Giá trị gia Kinh doanh bền vững bền vững tăng sinh học Bảo tồn đa dạng Bảo vệ môi Bảo vệ môi Giá trị môi Tòan cầu sinh học trường trường trường Các lợi Sử dụng bền Phát triển kinh Tăng trưởng Giá trị kinh tế vững đa dạng tế kinh tế ích sinh học Chia sẻ lợi ích Phát triển xã Công bằng xã Giá trị xã hội Con người hợp lý và công hội hội bằng 8
 9. Kinh tế X ã hội yên Kh ngu í quy T ài ển ước trường n Môi Tà kh ờ Lòng tin ve n i n tái nb và yê ôn và giá trị Thu nhập gu sin ển i ngu g yê h n Tà Nô Chất n ng y sả Sức khỏe ng p lượng Bi hiệ Th n sống Thủ yề trư ị g u Tr ôn ờn th g Năng hậu Hành vi Dịch vụ Doanh Công Công Khí lượng tự xã hội nghiệp Lâ nghiệp bằng ng m nhiên ao Gi ng Du hiệ ô p th lịch phủ Chính Chính sách Mỏ An ninh Đạo đức tích hợp quốc Rừ h h ng ọc ng n sin dạ phòng Tài nguyên nh Thiệt hại iê Đa tự nhân lực hệ T ài h vụ i ngu y Dịc đất ên á Giáo dục h th Nghiên cứu sin tích hợp tích hợp Hệ thống thông tin tích hợp Bảng cân đối Tảng băng ngầm • năm 1930, giá trị không nhìn thấy khỏang 30% giá trị thị trường Giá trị nhìn thấy Giá nhì • năm 2000 chiếm 85% Giá trị không nhìn thấy nhì • năm 2010 và bao nhiêu đây ??? Vốn tri thức Tốc độ & sự nhanh nhẹn Năng lực đổi mới các nguồn vốn bên ngoài Quản lý các đối tác Sự cải thiện xã hội và môi trường – “sự bền vững” 9
 10. Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp? tion ova Environmental Perspective Inn Sustainbility Business Giá trị gia tăng Risk management kinh tế Monopoly Economic Perspective Giá trị gia tăng Giá trị gia tăng xã hội môi trường Giải pháp kinh doanh bền vững Các giải pháp kinh doanh Giấy phép họat động Giảm chi phí Mở rộng thị trường Thị trường mới Tăng lợi nhuận Cạnh tranh Kinh doanh bền vững Giá trị kinh tế Giá trị xã hội Giá trị môi trường Tổ chức-Quản lý Giá trị Tầm nhìn Ngoại ứng Mô hình kinh doanh Thay đổi môi trường Thay đổi Phát triển xã hội Lượng hóa Thay đổi công nghệ Áp lực đổi mới 10
 11. Yếu tố bền vững trong vòng đời sản phẩm Tài nguyên đầu vào Năng lượng Nhµ qu¶n lý chÊt th¶i Nhiên liệu Nhµ cung cÊp dÞch vô Nư ớc Hóa chất Nhµ ph©n phèi Nước thải Nhµ s¶n xuÊt Các vật liệu khác Chất thải rắn Nhµ cung cÊp trùc tiÕp Chất thải độc hại Nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ Nhµ s¶n xuÊt Khí thải Thiệt hại đất đai Khai th¸c tµi nguyªn CO2 Chất thải và thiệt hại đầu ra Chiến lược kinh doanh bền vững Kết nối với Giá trị từ hệ Giá trị thông tin Kết nối với hệ cộng đồng thống giá trị sinh thái — Gia tăng tri — Chi phí vận — Sản phẩm — Chương thức hành thấp trình đối tác xanh trì — Giá trị trên 1 — Cơ hội kinh — Cải thiện hệ — Giải pháp phá đơn vị sản đơ doanh mới thống cung khu vực phẩm ứng — Vật liệu tái — Hợ p t ác — Giá trị trên 1 sáng tạo sinh — Sinh thái đồng vốn công — Năng lượng ượ — Sự tín đầ u t ư nghiệp nhiệm tái sinh — Giảm phế — S ự đề n bù phẩm — Mô phỏng — Vật liệu cho 1 người tiêu ườ sinh thái thá dùng 11
 12. Mô hình kinh doanh bền vững Định nghĩa về Hiệu suất sinh thái Hiệu suất sinh thái là “tỉ số giữa giá trị gia tăng và tác Kinh tế động môi trường gia tăng, hay là tỉ số giữa một chỉ số hoạt động kinh tế và một chỉ số hoạt động môi trường Đầu tư trách sinh thái“ nhiệm xã hội: Đầu tư trên cơ sở Lợi phát triển bền nhuận vững: – Hòan vốn – Bảo vệ môi trường – Công bằng xã hội Hiệu quả Đầu tư trách nhiệm sinh thái xã hội Doanh nghiệp Các ngồn vốn Các nguồn vốn bền vững Giá trị được tạo ra bằng ? tài nguyên tài chính C ơ sở Phát triển Công bằng Tài nguyên, hạ tầng Cộng đồng môi trường doanh nghiệp Môi trường Xã hội Lợi ích tiềm năng đầu tư bền vững Qu¸ tr×nh Qu¸ tr× KÕ ho¹ch ho¹ Kinh tÕ X héi Qu¶n lý/ TÝch hîp/ TÝch hîp/ HiÖu qu¶ sinh th¸i/ Gi¸m_s¸t Liªn ngµnh Tèi −u ho¸ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Chia sÎ Tµi nguyªn / C¶i thiÖn M«i tr−êng vµ Chia sÎ HiÖu qu¶ Môc tiªu Sinh th¸i c«ng nghiÖp Chia sÎ D÷ liÖu Kinh doanh bÒn v÷ng HiÖn ®¹i ho¸ x· héi (th«ng tin, tri thøc) §−êng c¬ së cho dù ¸n Ng©n hµng d÷ liÖu tÝch hîp tµi nguyªn, m«i tr−êng vµ x· héi m«i tr−êng Thêi gian 12
 13. Mô hình đầu tư bền vững cao h ig h thấp hiệu quperformancetài chính Economic ả hoạt động ? lo w ấw hiệu quả hoạt động môi trường thlop cao h ig h E n v iro n m e n ta l p e rfo rm a n c e (lớn nhỏ) mức độ tác động môi trường Phân tích kinh doanh bền vững Source by Figge & Hahn 2003 13
 14. Liên kết du lịch và phát triển bền vững Kinh tế Lao động Thu nhập Dịch vụ Giao thông Du lịch Giáo dục Tắc đường Chất lượng nước và không khí Y tế Tài nguyên thiên nhiên Xã hội Các khu Chất thải bảo tồn, Di sản rắn công viên văn hóa Môi trường Chú giải: + tác động tích cực, - tác động tiêu cực Bốn nội dung chính trong quan hệ giữa bền vững và kinh doanh: 1. Các cơ hội kinh doanh mới được hình thành do sử dụng bền vững tài nguyên và dịch vụ từ hệ sinh thái 2. Phát triển kinh doanh thân thiện với môi trường và sạch vừa làm tăng nhu cầu vừa tăng cơ hội cho các doanh nghiệp 3. Tầm quan trọng của việc ứng dụng các nguyên tắc của hệ sinh thái trong kinh doanh bền vững 4. Đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người lao động sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bền vững hơn 14
 15. ®Þnh h−íng chiÕn l−îc Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam (Ch−¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt Nam) Ngµy 17/8/2004 Thñ t−íng ChÝnh phñ ® ký QuyÕt ®Þnh sè 153/2004/Q§-TTg phª duyÖt vµ ban hµnh §Þnh h−íng ChiÕn l−îc vÒ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ViÖt nam Unsustainable Resource Management Environmental Externalities Loss of Biodiversity Intergenerational Equity 15
 16. Tû lÖ vµ mËt ®é ng−êi nghÌo ë ViÖt nam, 2002-2004 Môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ lµ ®¹t ®−îc sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh vµ æn ®Þnh víi c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n hiÖn t¹i, ®ång thêi tr¸nh ®−îc sù suy tho¸i hoÆc ®×nh trÖ sù ph¸t triÓn trong t−¬ng lai, tr¸nh ®Ó l¹i g¸nh nÆng nî nÇn lín cho c¸c thÕ hÖ mai sau. 16
 17. Môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ x· héi lµ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ cao trong viÖc thùc hiÖn d©n chñ, tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. Søc khoÎ nh©n d©n ngµy cµng ®−îc n©ng cao, mäi ng−êi ®Òu ®−îc häc hµnh vµ cã viÖc lµm, gi¶m t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo vµ h¹n chÕ kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a c¸c tÇng líp vµ nhãm x héi, gi¶m c¸c tÖ n¹n x héi, n©ng cao møc ®é c«ng b»ng vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô gi÷a c¸c thµnh viªn vµ gi÷a c¸c thÕ hÖ cña mét x héi, duy tr× vµ ph¸t huy ®−îc tÝnh ®a d¹ng vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Môc tiªu cña ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ Tµi nguyªn - M«i tr−êng lµ khai th¸c hîp lý, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn; phßng ngõa, ng¨n chÆn, xö lý vµ kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ « nhiÔm m«i tr−êng, b¶o vÖ tèt m«i tr−êng sèng; b¶o vÖ ®−îc c¸c v−ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, khu dù tr÷ sinh quyÓn vµ b¶o tån sù ®a d¹ng sinh häc; kh¾c phôc suy tho¸i vµ c¶i thiÖn chÊt l−îng m«i tr−êng sinh th¸i. 17
 18. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ch−¬ng Nh÷ nguyª c¬ ch−¬ng tr×nh NghÞ sù 21 ViÖt nam : tr× ViÖ Con ng−êi lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 1. 2. Ph¶i coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m, lµ mét ph−¬ng tiÖn ph¸ triÓ chñ yÕu ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña mäi tÇng líp nh©n d©n, x©y dùng ®Êt n−íc giµu m¹nh, x héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh. Khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cho c«ng nghiÖp hãa, 3. hiÖn ®¹i hãa, ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng ®Êt n−íc B¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr−êng ph¶i ®−îc coi lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ 4. t¸ch rêi cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. 5. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu cña thÕ hÖ hiÖn t¹i vµ kh«ng g©y trë ng¹i tíi cuéc sèng cña c¸c thÕ hÖ t−¬ng lai. 6. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n. 7. Më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ lµ quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi, b¶o vÖ m«i tr−êng víi ®¶m 8. b¶o quèc phßng vµ an ninh, trËt tù an toµn x héi. Nh÷ng nguyªn t¾c nªu trªn ®−îc qu¸n triÖt vµ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh 19 lÜnh vùc ho¹t ®éng −u tiªn trong Ch−¬ng tr×nh nghÞ sù 21 cña ViÖt Nam. Ch−¬ng tr×nh Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ mét chiÕn l−îc khung, nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt n−íc trªn c¬ së kÕt hîp hµi hßa gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn x héi vµ b¶o vÖ tµI nguyªn, m«i tr−êng. Néi dung cña Ch−¬ng tr×nh bao gåm nh÷ng ®Þnh h−íng lín lµm c¬ së ®Ó triÓn khai thùc hiÖn vµ phèi hîp hµnh ®éng, b¶o ®¶m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt n−íc trong thÕ kû 21. 18
 19. • Ch−¬ng tr×nh NghÞ sù 21 cña ViÖt nam nªu lªn nh÷ng th¸ch thøc mµ ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt, ®Ò ra nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, c«ng cô ph¸p luËt vµ nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng −u tiªn cÇn ®−îc thùc hiÖn ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. • Lµ c¨n cø ®Ó cô thÓ hãa ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x héi 2001 - 2010, ChiÕn l−îc B¶o vÖ m«i tr−êng ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020, x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 - 2010, còng nh− x©y dùng c¸c ChiÕn l−îc vµ KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh, ®Þa ph−¬ng… Liªn kÕt gi÷a chiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng, chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ kÕ ho¹ch quèc gia vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo Viet Nam Agenda 21 Viet Ten-Year Socio-Economic Development Strategy Five-Year Plan, CPRGS Targeted programs Public Investment Program Annual plans 19
 20. Ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng 5 vÊn ®Ò −u tiªn: T¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh Thay ®æi m« h×nh s¶n xuÊt - tiªu dïng “C«ng nghiÖp hãa s¹ch” Ph¸t triÓn ngµnh bÒn v÷ng Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng vµ ®Þa ph−¬ng. Ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng 5 vÊn ®Ò −u tiªn: Xãa ®ãi gi¶m nghÌo H¹n chÕ t¨ng d©n sè §Þnh h−íng ®« thÞ hãa vµ di d©n N©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc, C¶i thiÖn y tÕ vµ vÖ sinh m«i tr−êng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản