intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực p1

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

197
lượt xem
95
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển Đào tạo là các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của nhân viên với công việc hiện hành hay tức thời Phát triển bao gôm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp cơ câu tổ chức và phát triển trong tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực p1

 1. Chuyeân ñeà: Kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc Giaûng vieân: Th.S – NCS VUÕ MINH HIEÁU   ThS Vuõ Minh Hieáu 1
 2. Phaàn 3: DUY TRÌ nguoàn nhaân löïc   ThS Vuõ Minh Hieáu 2
 3. Ñònh nghóa Ñaøo taïo – Phaùt trieån 1. Söï khaùc bieät giöõa ñaøo taïo vaø phaùt trieån? 2. Taïi sao laïi caàn thöïc hieän coâng taùc ñaøo taïo – phaùt trieån trong moät toå chöùc?   ThS Vuõ Minh Hieáu 3
 4. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT  TRIEÅN  ÑAØO TAÏO LAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM MUÏC ÑÍCH NAÂNG CAO TAY NGHEÀ HAY KYÕ  NAÊNG CUÛA NHAÂN VIEÂN ÑOÁI VÔÙI COÂNG VIEÄC HIEÄN HAØNH HAY TÖÙC  THÔØI PHAÙT  TRIEÅN  BAO GOÀM CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM CHUAÅN BÒ CHO NHAÂN VIEÂN THEO  KÒP CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI    ThS Vuõ Minh Hieáu 4
 5. SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ QUAN ÑIEÅM ÑAØO  TAÏO  TRÖÔÙC ÑAÂY: HIEÄN NAY: NHAÈM TAÏO RA MOÄT ÑUÙNG NHÖNG CHÖA LÖÏC LÖÔÏNG NHAÂN SÖÏ ÑUÛ MAØ ÑAØO TAÏO THÍCH NGHI VÔÙI COØN PHAÛI ÑI ÑOÂI NHÖÕNG THAY ÑOÅI VEÀ VÔÙI PHAÙT TRIEÅN KYÕ THUAÄT VAØ THÖÏC HIEÄN TOÁT NHÖÕNG COÂNG VIEÄC ÑÖÔÏC GIAO   5 ThS Vuõ Minh Hieáu
 6. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN  LÖÏC TAÏI SAO PHAÛI ÑAØO TAÏO ?  NAÂNG CAO NAÊNG SUAÁT, HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CHO NHAÂN VIEÂN   LAØM  CHO  NHAÂN  VIEÂN  THÍCH  ÖÙNG  VÔÙI  NHÖÕNG  THAY  ÑOÅI  CUÛA  MOÂI  TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI CUÕNG NHÖ NHÖÕNG THAY ÑOÅI BEÂN TRONG     ÑAØO  TAÏO  COØN  NHAÈM  MUÏC  ÑÍCH  ÑEÀ  BAÏT  NHAÂN  VIEÂN  LEÂN  MOÄT  CHÖÙC  VUÏ  CAO  HÔN.  =>  CHÍNH  SAÙCH  KHUYEÁN  KHÍCH  ÑOÄNG  VIEÂN  NHAÂN  VIEÂN   ThS Vuõ Minh Hieáu 6
 7. PHAÂN LOAÏI CAÙC HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO  THEO ÑÒNH HÖÔÙNG NOÄI DUNG.  Theo ñònh höôùng coâng vieäc  Theo ñònh höôùng doanh nghieäp  THEO MUÏC ÑÍCH CUÛA NOÄI DUNG.    Ñaøo taïo höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân, huaán luyeän  kyõ  naêng,  huaán  luyeän  kyõ  thuaät  ­  an  toaøn,  naâng  cao  trình  ñoä  chuyeân moân, ñaøo taïo vaø phaùt trieån caùc naêng löïc quaûn trò…   ThS Vuõ Minh Hieáu 7
 8.  THEO ÑÒA ÑIEÅM HAY NÔI ÑAØO TAÏO  Taïi nôi laøm vieäc  Ngoaøi nôi laøm vieäc  THEO ÑOÁI TÖÔÏNG HOÏC VIEÂN  Ñaøo taïo môùi  Ñaøo taïi laïi  THEO CAÙCH THÖÙC TOÅ CHÖÙC  Ñaøo taïi chính quy  Ñaøo taïi taïi chöùc   ThS Vuõ Minh Hieáu 8
 9. CAÙC BÖÔÙC CUÛA QUAÙ TRÌNH ÑAØO  TAÏO 1. PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC 2. PHAÂN TÍCH VIEÄC THÖÏC HIEÄN COÂNG VIEÄC 3. CHOÏN LÖÏA PHÖÔNG PHAÙP 4. XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH 5. TÍNH TOAÙN NGAÂN SAÙCH 6. THÖÏC HIEÄN ÑAØO TAÏO 7. ÑAÙNH GIAÙ ÑAØO TAÏO   ThS Vuõ Minh Hieáu 9
 10. PHAÂN TÍCH NHU CAÀU ÑAØO TAÏO ÑIEÅM XUAÁT PHAÙT :  TÖØ CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN XUAÁT - KINH DOANH CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC CAÊN CÖÙ VAØO ÑIEÀU GÌ ÑEÅ PHAÂN TÍCH ? VAØO THÖÏC TRAÏNG CUÛA DOANH NGHIEÄP ÑEÅ XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU ÑAØO TAÏO   ThS Vuõ Minh Hieáu 10
 11. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH   PHÖÔNG PHAÙP DÖÏA TREÂN NHU CAÀU NHAÂN VIEÂN. THOÂNG DUÏNG VAØ THÖÏC HIEÄN QUA VIEÄC PHOÛNG VAÁN NHAÂN VIEÂN HAY BAÛN CAÂU HOÛI ÑIEÀU TRA  PHÖÔNG PHAÙP DÖÏA VAØO NHU CAÀU DOANH NGHIEÄP. + DÖÏA VAØO PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC + DÖÏA VAØO SÖÏ THAM VAÁN CUÛA CAÙC CHUYEÂN VIEÂN + DÖÏA VAØO YÙ KIEÁN HAY ÑEÀ NGHÒ CUÛA CAÙC TRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN PHOØNG BAN PHÖÔNG PHAÙP DÖÏA VAØO DÖÏ BIEÅU HIEÄN CUÛA CAÙ NHAÂN. VAØO CAÙC ÑAÙNH GIAÙ TIEÀM NAÊNG LAØM VIEÄC VAØ + DÖÏA ÑAØO TAÏO + TRAÉC NGHIEÄM VAØ KIEÅM TRA   ThS Vuõ Minh Hieáu 11
 12. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN  PHÖÔNG PHAÙP AÙP DUÏNG CHO THÖÏC HIEÄN TAÏI    Quaûn trò gia vaø  Coâng nhaân Taïi nôi laøm  Ngoaøi nôi laøm  chuyeân vieân vieäc vieäc Daïy keøm  ­ ­ x 0 Troø chôi kinh doanh  X 0 0 X Ñieån quaûn trò X 0 0 X Hoäi nghò X 0 0 X Moâ hình maãu X 0 0 X Ñaøo taïo taïi choã 0 x x 0 Ñoùng kòch  X 0 0 X Luaân phieân coâng taùc X ­ X 0 Giaûng  daïy  theo  thöù  töï  X ­ X X töøng chöông trình Giaûng  daïy  nhôø  maùy  tính  ­  ­ X X hoã trôï Baøi thuyeát trình treân lôùp ­  ­ X X Thöïc taäp sinh  X 0 X 0 Hoïc ngheà 0 X X 0 Duïng cuï moâ phoûng 0 X 0 X   ThS Vuõ Minh Hieáu 12
 13. ÑAÙNH GIAÙ ÑAØO  TAÏO Giai ñoaïn 1. HOÏC VIEÂN TIEÁP THU GÌ ÑÖÔÏC SAU KHOÙA HOÏC Giai ñoaïn 2. HOÏC VIEÂN AÙP DUÏNG ÑÖÔÏC NHÖÕNG GÌ VAØO TRONG COÂNG VIEÄC   ThS Vuõ Minh Hieáu 13
 14. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ ÑAØO  TAÏO  PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM. CHOÏN  HAI  NHOÙM  THÖÏC  NGHIEÄM,  GHI  LAÏI  KEÁT  QUAÛ  THÖÏC  HIEÄN  COÂNG VIEÄC VAØ SO SAÙNH KEÁT QUAÛ.  ÑAÙNH GIAÙ NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA HOÏC VIEÂN. ÑAÙNH  GIAÙ  THEO  CAÙC  TIEÂU  THÖÙC:  PHAÛN  ÖÙNG,  HOÏC  THUOÄC,  HAØNH VI VAØ MUÏC TIEÂU  ÑAÙNH GIAÙ ÑÒNH LÖÔÏNG. LAØ SÖÏ SO SAÙNH GIÖÕA TOÅNG PHÍ ÑAØO TAÏO VAØ TOÅNG LÔÏI ÍCH  ÑAÏT ÑÖÔÏC   ThS Vuõ Minh Hieáu 14
 15. Ñònh nghóa veà naêng löïc Kieán thöùc Khaû naêng Con ngöôøi Kyõ naêng Thaùi ñoä   ThS Vuõ Minh Hieáu 15
 16. Caùc böôùc cuûa quaù trình ñaùnh giaù naêng löïc 1. Xaùc ñònh tieâu chuaån, chuaån möïc caàn ñaùnh giaù 2. Löïa choïn phöông phaùp ñaùnh giaù 3. Huaán luyeän caùc quaûn trò gia veà kyõ naêng ñaùnh giaù 4. Thaûo luaän vôùi caùc nhaân vieân veà noäi dung vaø phaïm vi 5. Thöïc hieän ñaùnh giaù 6. Thaûo luaän vôùi nhaân vieân veà keát quaû ñaùnh giaù 7. Xaùc ñònh muïc tieâu vaø keát quaû môùi cho nhaân vieân   ThS Vuõ Minh Hieáu 16
 17. Nhöõng ñieàu caàn traùnh khi ñaùnh giaù  Hieäu öùng “haøo quang”  Quaù khoan dung hay nghieâm khaéc  Xu höôùng trung bình  Döïa vaøo söï kieän gaàn nhaát   ThS Vuõ Minh Hieáu 17
 18. Cô caáu traû coâng lao ñoäng LƯƠNG CƠ BAN ̉ THÙ LAO VÂT ̣ PHỤ CÂP ́ CHÂT ́ THƯỞNG CƠ CÂU ́ HỆ THÔNG ́ PHUC LỢI ́ TRẢ CÔNG CƠ HÔI THĂNG TIÊN ̣ ́ THÙ LAO PHI ̣ VÂT CHÂT ́ CÔNG VIÊC THÚ VỊ  ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ĐIÊU KIÊN LAM VIÊC   ThS Vuõ Minh Hieáu 18
 19. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN LÖÔNG ­  THÖÔÛNG Baûn thaân coâng vieäc Ñaùnh giaù coâng vieäc BAÛN THAÂN N. VIEÂN THÒ TRÖÔØNG L.ÑOÄNG AÁN ÑÒNH LÖÔNG + Möùc hoaøn thaønh  + Löông boång treân thò  coâng vieäc. tröôøng. Löông boång vaø  ñaõi ngoä cho töøng  + Thaâm nieân. + Chi phí sinh hoaït. caù nhaân +Kinh nghieäm. + Coâng ñoaøn – Xaõ hoäi. + Neàn kinh teá. + Thaønh vieân trung  thaønh. + Luaät phaùp. MOÂI TRÖÔØNG COÂNG TY Tieàm naêng nhaân vieân + Chính saùch – VH coâng ty. + Cô caáu toå chöùc. + Khaû naêng chi traû    ThS Vuõ Minh Hieáu 19
 20. Kích thích ñoäng vieân nhaân vieân  Vaät chaát  Phi vaät chaát   ThS Vuõ Minh Hieáu 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2