intTypePromotion=1
ADSENSE

KỸ THUẬT THUỶ LỰC VÀ KHÍ - CHƯƠNG 2

Chia sẻ: Tên Họ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

164
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản xuất và lưu trữ khí nén. SẢN XUẤT LƯU TRỮ XỬ LÝ 2.1.Các loại máy nén khí. 1.Phân loại máy nén. Theo nguyên lý làm việc phân ra: -Máy nén khí thể tích. -Máy nén động học. Theo áp suất sinh ra phân ra: -Ap suất thấp -Ap suất trung bình -Ap suất cao. 2.Công suất máy nén: N = Q.(pr –pa) Q:lưu lượng máy nén cung cấp trong một đơn vị thời gian. (Pr – pa) :Ap suất do máy nén tạo ra còn gọi là áp suất chỉ thị của máy nén. 3.Hiệu suất máy nén thấp: 0.1 200 bar. Hình 2.2.Máy nén...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT THUỶ LỰC VÀ KHÍ - CHƯƠNG 2

 1. Chöông 2.Saûn xuaát vaø löu tröõ khí neùn. SAÛN XUAÁT LÖU TRÖÕ XÖÛ LYÙ 2.1.Caùc loaïi maùy neùn khí. 1.Phaân loaïi maùy neùn. Theo nguyeân lyù laøm vieäc phaân ra: -Maùy neùn khí theå tích. -Maùy neùn ñoäng hoïc. Theo aùp suaát sinh ra phaân ra: -Aùp suaát thaáp -Aùp suaát trung bình -Aùp suaát cao.
 2. 2.Coâng suaát maùy neùn: N = Q.(pr –pa) Q:löu löôïng maùy neùn cung caáp trong moät ñôn vò thôøi gian. (Pr – pa) :Aùp suaát do maùy neùn taïo ra coøn goïi laø aùp suaát chæ thò cuûa maùy neùn. 3.Hieäu suaát maùy neùn thaáp: 0.1< η < 0.4 do coù caùc loaïi toån thaát theå tích,toån thaát cô khí,toån thaát nhieät. 4.Maùy neùn theå tích. a.Maùy neùn piston : Hình 2.1
 3. Hình 2.1 Maùy neùn piston moät caáp 1 caáp: p = 4-8 bar 2 caáp: p = 15-18 bar 3 caáp: p = 130 bar 4,5 caáp: p > 200 bar. Hình 2.2.Maùy neùn piston 2 caáp
 4. Hình 2.3.Moät soá kieåu maùy neùn piston
 5. b.Maùy neùn kieåu caùnh gaït. Hình 2.4 Hình 2.5
 6. c.Maùy neùn kieåu vít. Hình 2.6 Thieát bò laøm maùt Phin loïc khí vaøo Cuïm ñieàu khieån coân g suaát Boä taùch daàu Moâ M oâ tô Cuïm vít neùn Bình chöùa daàu
 7. d.Maùy neùn kieåu Roots 5.Maùy neùn khí kieåu li taâm. 6.Maùy neùn khí kieåu doïc truïc.
 8. 5.ÖÙng duïng: -Truyeàn ñoäng khí neùn: p = 8 – 10 bar -Khôûi ñoäng ñoäng cô Diezen,thöû roâbineâ : p = 30 – 50 bar -Laøm ñaày bình chöùa ngaønh daàu khí: p = 100 – 350 bar. 2.2.Söû lyù khí neùn. 1 .Söûlyù nöôùc vaø hôi nöôùc:Thieát bò laøm laïnh ,boä taùch vaø boä saáy theo nguyeân lyù haáp phuï.
 9. Khí vaøo Khí ra M Ñöôøn Maùy neùn laøm g
 10. 2.Söû lyù caùc hydroâ cacbua (Daàu vaø hôi daàu);Töông töï nhö söû lyù nöôùc. 3.Söû lyù buïi: Duøng caùc boä loïc.
 11. 4.Boä söû lyù khí neùn: F-R-L R L F
 12. 6 4 8 8 4 P2 2 P1 12 0 lbf/in 2 ba 1 0
 13. 2.3.Löu tröõ khí neùn. -Bình chöùa khí neùn:Caùc linh kieän caàn laép treân bình trích chöùa.Coù nhieàu loaïi bình trích chöùa. 2.4.Phaân phoái khí neùn. -Maïng löôùi oáng daãn hình veõ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2