Lập trình java- Java cơ bản

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
35
lượt xem
8
download

Lập trình java- Java cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Java:là một ngôn ngữ lập trình dạng lập trình hướng đối tượng (OOP). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình java- Java cơ bản

 1. LẬP TRÌNH JAVA Nguyễn Hữu Thể JAVA CƠ BẢN 1
 2. java - s¬ l¦îc vÒ ng«n ng÷  LÞch sö ph¸t triÓn:  1990: Ng«n ng÷ Oak ®ưîc t¹o ra bëi James Gosling trong dù ¸n Green cña Sun MicroSystems nh»m ph¸t triÓn phÇn mÒm cho c¸c thiÕt bÞ d©n dông.  1995: Oak ®æi tªn thµnh Java. 2
 3. Chương trình dịch Java “Write One, Run Any Where” 3
 4. Chương trình dịch Java 4
 5. Java development kit (JDK) Bé ph¸t triÓn øng dông java gåm:  javac: tr×nh biªn dÞch ng«n ng÷ java thµnh m· byte code  java (m¸y ¶o java - Java Virtual Machine): Th«ng dÞch m· bytecode cña c¸c chư¬ng tr×nh kiÓu application thµnh m· thùc thi cña m¸y ®Ých.  appletviewer: Bé th«ng dÞch thùc thi applet.  javadoc: T¹o tµi liÖu tù ®éng.  jdb: Gë rèi.  rmic: T¹o stub cho øng dông kiÓu RMI.  rmiregistry: Phôc vô tªn (Name Server) trong hÖ thèng RMI 5
 6. Download JDK 6
 7. Download JDK 7
 8. Tool  Notepad  NotePad ++  Netbeans  Eclipse 8
 9. Tool  Notepad  NotePad ++  Netbeans  Eclipse 9
 10. Tool  Eclipse 10
 11. Chương trình Java đầu tiên public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); } } 11
 12. Kiểu dữ liệu cơ sở  Là các dữ liệu được xác định trong ngôn ngữ 12
 13. KiÓu m¶ng // Long syntax int[] numbers = new int[5] {20, 1, 42, 15, 34}; // Short syntax int[] numbers2 = {20, 1, 42, 15, 34}; int[][] numbers = new int[3][3]; int[][] numbers2 = {{2, 3, 2}, {1, 2, 6}, {2, 4, 5}}; 13
 14. KiÓu m¶ng int[] anArray; // declares an array of integers anArray = new int[10]; //create an array of integers anArray[0] = 100; // initialize first element anArray[1] = 200; // initialize second element anArray[2] = 300; // etc.  Mảng kiểu chuỗi String[][] names = {{"Mr. ", "Mrs. ", "Ms. "}, {"Smith", "Jones"}}; String a = names[0][0] //Mr String b = names[1][0]); //Smith 14
 15. Giá trị mặc định  Lỗi hay gặp phải khi lập trình là sử dụng biến chưa khởi tạo  Java hỗ trợ khởi tạo các giá trị mặc định cho các biến. 15
 16. Chuyển đổi kiểu dữ liệu  Dùng để chuyển từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác  Có 2 dạng ép kiểu:  Ép kiểu ngầm định  Ép kiểu tường minh 16
 17. Chuyển đổi kiểu dữ liệu (2) 17
 18. Ép kiểu ngầm định  Khi một kiểu dữ liệu được gán cho 1 biến của 1 kiểu khác  tự động chuyển kiểu  Điều kiện:  Hai kiểu phải tương thích  Kiểu đích phải lớn hơn kiểu nguồn 18
 19. Ép kiểu tường minh  Khi cần chuyển sang kiểu có độ chính xác cao hơn 19
 20. Định dạng nhập xuất  Mã định dạng: bất kì một đầu ra được hiển thị trên màn hình cần phải được định dạng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản