intTypePromotion=3

Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
64
lượt xem
23
download

Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá nhân viên luôn được coi là hoạt động “chẳng đặng thì đừng” – các nhà quản lý cảm thấy e ngại khi phải đưa ra những kết luận đánh giá......còn nhân viên cũng không vui vẻ gì khi phải đón nhận chúng. Vậy làm thế nào để bạn vượt qua rào cản tâm lý này?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG LÊ BÍCH LÃNH Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Ph n bi n 1: PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH T I CÔNG TY THÔNG TIN DI Đ NG Ph n bi n 2: TS. LÂM MINH CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ N NG Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p th c sĩ qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 14 tháng 08 năm Chuyên ngành : QU N TR KINH DOANH 2012 Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin- H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng, năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U - Phân tích th c tr ng ñánh giá thành tích t i Công ty Thông tin di 1. Lý do ch n ñ tài ñ ng - Chi nhánh Đà N ng. Ngày nay, con ngư i ñã tr thành y u t vô cùng quan tr ng, quy t - Đ xu t gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ñánh giá thành tích nhân ñ nh s thành b i c a t ch c. Chính vì v y, m i nhà qu n tr ñ u ñ t viên t i Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng th i gian t i. m i quan tâm v con ngư i lên hàng ñ u trong chi n lư c xây d ng và 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u a. Đ i tư ng nghiên c u là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên phát tri n t ch c. quan ñ n ñánh giá thành tích nhân viên. Nhân t then ch t liên quan ñ n thành công dài h n c a m t t ch c b. Ph m vi nghiên c u là kh năng ño lư ng thành tích c a nhân viên - m t trong nh ng công - N i dung: là nh ng n i dung cơ b n v ñánh giá thành tích nhân c h u d ng mà m t t ch c thư ng s d ng ñ duy trì và thúc ñ y hi u viên. su t công vi c và th c hi n quá trình nh m ñ t ñ n m c tiêu chi n lư c - Không gian: Đ tài nghiên c u các n i dung trên t i Công ty c a t ch c. Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng. V i nh ng l i ích c a vi c ñánh giá thành tích nhân viên nêu trên, - Th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong lu n văn có ý nghĩa trong ñ ñ m b o ho t ñ ng kinh doanh hi u qu và ngày càng phát tri n. nh ng năm trư c m t. Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng không th thi u vi c 4. Phương pháp nghiên c u ñánh giá thành tích nhân viên. Tuy nhiên hàng năm, dù ñã r t c g ng Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u trên, ñ tài t p trung s d ng các nhưng do nhi u y u t khách quan nên công tác ñánh giá thành tích t i phương pháp nghiên c u sau: công ty v n còn mang tính chung chung, bình b u các danh hi u thi ñua - Phương pháp phân tích th c ch ng, phương pháp phân tích chu n mang tính hình th c. t c, Đ ng trư c nh ng thách th c c a giai ño n phát tri n m i sau h i - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, nh p, tôi thi t nghĩ, trong chi n lư c qu n tr ngu n nhân l c t i công ty - Phương pháp phân tích, t ng h p, so sánh,` c n xây d ng ñư c m t h th ng ñánh k t thành tích c a nhân viên th t - Phương pháp khác... 5. B c c c a ñ tài: Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, ph l c, danh s khoa h c, th t chính xác…t ñó làm ti n ñ cho các chính sách phát m c tài li u tham kh o, c u trúc c a ñ tài g m 3 chương: tri n nhân s sau này. Đó chính là lý do khi n tôi ch n ñ tài “Đánh giá Chương 1: Cơ s lý lu n v ñánh giá thành tích nhân viên trong thành tích nhân viên t i Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà doanh nghi p. N ng” làm lu n văn cao h c c a mình. Chương 2: Phân tích th c tr ng ñánh giá thành tích nhân viên t i 2. M c tiêu nghiên c u Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng. - H th ng hóa các v n ñ lý lu n liên quan ñ n ñánh giá thành tích Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ñánh giá nhân viên. thành tích nhân viên t i Công ty thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 1.2.1. Xác ñ nh m c tiêu ñánh giá NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHI P - Xác ñ nh m c tiêu ñánh giá thành tích ph i ph c v cho nhi u m c tiêu. Nói cách khác vi c ñánh giá thành tích có th ph c v cho nhi u 1.1. KHÁI QUÁT V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN m c tiêu khác nhau c a công tác qu n tr ngu n nhân l c như: giúp cho 1.1.1. M t s khái ni m nhân viên làm vi c t t hơn, giúp cho công tác phát tri n ho ch ñ nh tài Đánh giá thành tích nhân viên hay ñánh giá s hoàn thành công tác nguyên ngu n nhân l c, tuy n m , ho ch ñ nh và phát tri n ngh hay còn ñư c g i là ñánh giá thành tích công tác là m t h th ng chính nghi p, lương b ng, ñãi ng , tương quan nhân s n i b , ñánh giá ti m th c xét duy t và ñánh giá s hoàn thành công tác c a m t cá nhân theo năng c a nhân viên… ñ nh kỳ - Ph i xây d ng m c tiêu ñánh giá vì vi c ñánh giá v i m i m c tiêu Đánh giá thành tích nhân viên là ti n trình ñánh giá nh ng ñóng góp khác nhau thì các căn c như: các tiêu chí ñánh giá, phương pháp ñánh c a nhân viên cho t ch c trong m t giai ño n giá, ngư i ñánh giá, bi u m u ñánh giá…cũng ñư c xác ñ nh khác nhau. 1.1.2. Ý nghĩa c a vi c ñánh giá thành tích nhân viên trong các - Do v y, ñ ñánh giá thành tích thì trư c tiên ph i xây d ng m c doanh nghi p tiêu n u không xác ñ nh ñư c m c tiêu m t cách c th , rõ ràng s d n - Giúp doanh nghi p phát tri n b n v ng. ñ n: Các tiêu chí ñánh giá xác ñ nh không phù h p; Phương pháp ñánh - Giúp phát hi n s thi u h t v ch t và lư ng ngu n nhân l c. giá không h p lý; K t qu ñánh giá không ph c v ñư c cho các quy t - Nhân viên xem xét l i các ph m ch t liên quan ñ n công vi c. ñ nh c a công tác qu n tr ngu n nhân l c; Gây lãng phí cho doanh - Nhân viên bi t ñư c các nh n xét, ý ki n ñánh giá c a lãnh ñ o v nghi p. th c hi n công vi c, v năng l c c a mình. 1.2.2. Tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên - Tăng cư ng m i quan h t t ñ p gi a c p trên và c p dư i trong a. Khái ni m tiêu chí ñánh giá thành tích th c hi n công vi c ñ ñ t m c tiêu ñ ra. Tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên là h th ng tiêu chí, ch tiêu, 1.1.3. Nguyên t c khi ñánh giá thành tích nhân viên th hi n các yêu c u c a vi c hoàn thành m t công vi c c v m t ch t a. Tính nh t quán lư ng l n s lư ng. Đó chính là m c chu n cho vi c ño lư ng th c t b. H n ch tư l i th c hi n công vi c c a nhân viên, là m c tiêu công vi c c a nhân viên. c. Nguyên t c chính xác Thông thư ng các doanh nghi p s d ng hai phương pháp ñ xây d. Nguyên t c hi u ch nh d ng tiêu chí thành tích g m: e. Nguyên t c tiêu bi u - Phương pháp ch ñ o t p trung: trong cách này, ngư i lãnh ñ o s f. Nguyên t c ñ o ñ c ñưa ra các tiêu chí (d a trên mô t công vi c) và ph bi n cho ngư i lao g. Lo i b l i ñánh giá, bao g m ñ ng ñ th c hi n. 1.2. N I DUNG C A VI C ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN - Theo phương pháp th o lu n dân ch nhà qu n lý và nhân viên VIÊN TRONG DOANH NGHI P cùng tham gia vào quá trình xác l p tiêu chí ñánh giá d a trên các m c
 4. 7 8 tiêu công vi c c n ñ t ñư c. Cách này tuy ph c t p nhưng thu hút ñư c c. Phương pháp qu n tri b ng m c tiêu: Đây là m t tri t lý qu n ngư i lao ñ ng vào vi c xây d ng các tiêu chí ñánh giá. tr do Peter Drucker ñ xu t t năm 1954, phương pháp này ch ra r ng b. Các yêu c u ñ i v i tiêu chí ñánh giá: Cũng như v i b t c ñ ñ m b o thành công, các nhân viên ñ u tham gia vào vi c ñ ra các m c tiêu nào khác, m c tiêu công vi c ph i ñáp ng các tiêu chí sau, ñó m c tiêu cùng c p trên, cùng th ng nh t các cách th c, phương pháp ñ là: C th ; Có th ño lư ng ñư c; Có th ñ t ñư c; H p lý; Có h n ñ nh ñ t ñư c m c tiêu. th i gian. Qu n tr b ng m c tiêu là m t chu trình khép kín t thi t l p m c c. Các lo i tiêu chí ñánh giá: Các t ch t, ñ c ñi m; Các hành vi; tiêu c a cá nhân, cách ñ t ñư c m c tiêu cho ñ n vi c c p trên và nhân K t qu th c hi n công vi c; Năng l c. viên th o lu n ñánh giá s hoàn thành m c tiêu, c th g m các bư c 1.2.3. Các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên sau: a. Đánh giá khách quan: là ñánh giá thành tích dư i góc ñ con s , 1. Nhân viên th o lu n b ng mô t công vi c v i c p trên c a mình bao g m: Đánh giá s lư ng s n xu t; Doanh s bán trong m t giai và h ñ ng ý v n i dung công vi c, các nhi m v chính c n làm và ño n; D li u nhân s ; Tr c nghi m thành tích; Đánh giá ñơn v kinh trách nhi m báo cáo v các vi c ñó. doanh. 2. Nhân viên ñ ra m c tiêu thành tích và trách nhi m trong th i b. Đánh giá ch quan: gian t i. - Phương pháp thang ñi m ñánh giá: Đây là phương pháp ñánh giá 3. Nhân viên g p c p trên ñ th o lu n chương trình m c tiêu hay k nhân viên trên m i tiêu th c thành tích thông qua vi c s d ng thang ho ch hành ñ ng c a cá nhân ñó. ñi m liên t c. 4. Nhân viên và c p trên ñ ra các ch tiêu ñánh giá ti n ñ và ñ ra - Phương pháp x p h ng: Ngư i ñánh giá ñư c x p h ng theo th t cách ñ ño lư ng ti n ñ ñó. m i ñ c tính hay y u t . Ngư i ta áp d ng phương pháp này thành hai 5. Nhân viên và c p trên th o lu n cu i giai ño n ñánh giá v các phương pháp: k t qu , n l c c a nhân viên có ñ t các m c tiêu ñ ra hay không. + Phương pháp x p h ng luân phiên. Phương pháp qu n tr b ng m c tiêu khó th c hi n do ñòi h i trình + Phương pháp so sánh t ng c p. ñ qu n lý cao và yêu c u cao ñ i v i nhân viên khi thi t l p m c tiêu. - Phương pháp k thu t s ki n ñi n hình: Ngư i ñánh giá ph i ghi d. Phương pháp phân tích ñ nh lư ng chép và lưu tr các thông tin v nhân viên, ghi chép nh ng s ki n v Xác ñ nh các yêu c u ch y u khi th c hi n công vi c: trư c h t hành vi ho c thành tích là hi u qu ho c không hi u qu . lãnh ñ o c n ch cho nhân viên bi t h có nh ng yêu c u ch y u ñ i - Phương pháp thang quan sát hành vi: Là phương pháp t ng h p v i nhân viên khi th c hi n công vi c. Các công vi c khác nhau s có các y u t c a phương pháp m c thang ñi m và phương pháp ghi chép các yêu c u khác nhau v chuyên môn, nghi p v , tình hình, s c kho … các s ki n ñi n hình. Yêu c u ñ c ra là các tiêu th c ph i ñ m b o phân N u b ñi m kém ñ i v i b t c yêu c u ch y u nào, nhân viên cũng bi t ñư c nhân viên thành công và phân viên kém. có th b thuyên chuy n ho c cho ngh vi c. Do ñó, ñ ñ m b o tính h p lý thì s lư ng các yêu c u không nên nhi u quá cũng không nên ít quá.
 5. 9 10 1.2.4. Ti n trình ñánh giá thành tích nhân viên lâu, chúng ta d b “quên” thành tích nhưng l i có nguy cơ “nh ” r t rõ Quy trình ñánh giá thành tích nhân viên b t ñ u b ng vi c xác ñ nh l i c a nhân viên làm nh hư ng ñ n k t qu ñánh giá. các m c tiêu ñánh giá. Sau ñó các c p qu n tr ph i n ñ nh các kỳ v ng 1.2.7. Kinh phí cho ñánh giá thành tích hoàn thành công tác c a nhân viên - nghĩa là xác ñ nh tiêu chu n ñánh Đa ph n knh vi c cho vi c ñánh giá thành tích nhân viên các công giá. Ti p ñ n, c p qu n tr xem xét nhân viên hoàn thành công vi c t i ty thông thư ng ñư c trích t kinh phí công ñoàn hay qu khen thư ng, ñâu thông qua thu th p, ph n h i thông tin v thành tích nhân viên, so qu phúc l i c a các công ty. sánh gi a công vi c ñã ñư c th c hi n v i tiêu chu n ñã ñ t ra. Sau ñó, 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N VI C ĐÁNH GIÁ c p trên ph i th o lu n vi c ñánh giá này v i nhân viên ñ th ng nh t THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN nh ng gì ñ t ñư c, chưa ñ t ñư c, k ho ch hành ñ ng kỳ sau và nh ng 1.3.1. Các y u t môi trư ng bên ngoài h tr c n có. Cu i cùng là hoàn t t h sơ ñánh giá. H sơ ñánh giá là - Phương pháp ñánh giá thành tích s d ng ph i ñ m b o công b ng cơ s cho kỳ ñánh giá ti p theo. và không ph m quy n l i (v thu nh p, các ch ñ m ñau, thai s n…), 1.2.5. Đ i tư ng th c hi n ñánh giá thành tích nhân viên nhân ph m c a ngư i lao ñ ng như quy ñ nh c a b lu t lao ñ ng… Trong h u h t các Công ty, b ph n hành chính nhân s ch u trách - Văn hóa - xã h i nh hư ng ñ n thành tích ñánh giá thành tích nhi m thi t k và ki m tra các chương trình ñánh giá thành tích. Tuy xu hư ng ngu n nhân l c và qu n tr ngu n nhân l c trong th i kỳ h i nhiên, c p qu n tr tr c tuy n ph i tham gia tr c ti p vào chương trình nh p qu c t . này. Các ñ i tư ng sau ñây thư ng tham gia vào công tác ñánh giá: T 1.3.2. Các y u t môi trư ng bên trong ñánh giá; C p trên tr c ti p ñánh giá; C p dư i ñánh giá; Đ ng nghi p - Văn hóa doanh nghi p: ñư c các chuyên gia ñánh giá là y u t ñánh giá; Khách hàng ñánh giá; Đánh giá 360 ñ . môi trư ng bên trong có nh hư ng nh t ñ n qu n tr ngu n nhân l c. 1.2.6. Th i gian ñánh giá thành tích - Công ñoàn và các ñoàn th : ñây là nh ng t ch c b o v quy n l i Khi ti n hành ñánh giá thành tích m t yêu c u ñ t ra ñó là ph i thi t cho ngư i lao ñ ng, nh có nh ng t ch c này mà công tác ñánh giá l p các chính sách v ngư i ñánh giá, th i gian và m c ñ thư ng thành tích nhân viên c a các doanh nghi p ñư c di n ra nghiêm túc và xuyên. Hi n nay, nhi u doanh nghi p ch ñánh giá năng l c và thành chính xác hơn. tích vào d p cu i năm, làm cơ s xét thư ng và tăng lương. Chính vì th - Cơ c u t ch c c a doanh nghi p: trong m t công ty l n có nhi u mà m c ñ chính xác s không cao và d d n ñ n ñánh giá chung t ng n c, nhi u c p qu n tr thì vi c ñánh giá thành tích và ng d ng chung. Đ nh kỳ ñánh giá thư ng ñư c t ch c vào cu i năm hay sáu chúng càng khó sâu sát và d b nhi u. tháng, h ng quý và h ng tháng tuỳ theo doanh nghi p làm sao ñ ñ m b o bám sát m c tiêu c a doanh nghi p và các giá tr ph n thư ng. N u ñ nh kỳ ñánh giá quá dài thì nhà qu n tr ít có cơ h i ñ ñi u ch nh và ý nghĩa c a ph n thư ng cũng không còn ñ y ñ giá tr . Đó là chưa k ñ
 6. 11 12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG ĐÁNH GIÁ THÀNH T ng tài s n tính ñ n cu i năm 2010 là hơn 600 t ñ ng, các kho n TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY THÔNG TIN DI Đ NG - CHI ph i tr , ph i n p ngày càng gi m m nh, công ty duy trì n phí h ng NHÁNH ĐÀ N NG năm dư i t l 2%. Doanh thu c a Chi nhánh năm 2006 ñ t hơn 325 t ñ ng, ñ n năm 2010 ñ t hơn 969 t ñ ng. Doanh thu năm sau luôn cao 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A CÔNG TY THÔNG TIN DI hơn năm trư c chính là nh nhi u lo i hình d ch v giá tr gia tăng ña Đ NG - CHI NHÁNH ĐÀ N NG NH HƯ NG Đ N ĐÁNH GIÁ d ng như MobiFun, Mobilist, Livescore, L ch v n niên… THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN c. Ngu n l c cơ s v t ch t 2.1.1. Đ c ñi m v công tác t ch c Đ n nay Chi nhánh Công ty ñã có ngu n cơ s v t ch t l n m nh, a. Quá trình hình thành và phát tri n phong phú, ngang t m v i yêu c u, nhi m v . T ng giá tr tài s n c Đ m r ng m ng lư i ho t ñ ng c a mình t i khu v c Mi n Trung, ñ nh tính ñ n nay g n 400 t ñ ng, v i ngu n cơ s v t ch t l n m nh, Theo Quy t ñ nh s 1058/QĐ_TCBC ngày 15/12/1995 c a T ng Giám bên c nh vi c ñ m b o cho Chi nhánh Công ty th c hi n t t nhi m v ñ c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Công ty thông tin s n xu t kinh doanh, còn là ñi u ki n thu n l i ñ ngư i lao ñ ng yên di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng (Còn g i là Trung tâm thông tin di ñ ng tâm công tác, g ng bó v i Chi nhánh Công ty. Khu v c III) là ñơn v thành viên tr c thu c Công ty thông tin di ñ ng 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a Chi nhánh Công ty ñư c thành l p v i s ñăng ký kinh doanh 301160/DNNN. Và theo trong th i gian qua Quy t ñ nh s 2113/QĐ - TC ngày 20/12/1996 c a Công ty Thông tin di B ng 2.1: Các ch tiêu tài chính c a Công ty giai ño n 2006 - 2010 ñ ng v vi c quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t Đơn v tính: t ñ ng ch c c a Công ty thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng. Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm b. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Chi nhánh Công ty 2006 2007 2008 2009 2010 c. B máy t ch c Doanh thu 325.35 486.62 592.25 762.83 969.13 2.1.2. Đ c ñi m các ngu n l c c a Công ty a. Ngu n nhân l c L i nhu n 86.3 101.2 125.5 205.2 258.6 Tính ñ n cu i năm 2010, Công ty thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N p ngân sách 21.5 25.3 31.3 51.3 64.6 N ng có t t c 780 CBCNV, trong ñó có 436 nam và 344 n . Do ñ c thù v lĩnh v c kinh doanh ñòi h i trình ñ cao, vì v y h u h t lao ñ ng ñư c tuy n d ng vào làm vi c ñ u ph i ñ m b o y u t ñào t o ñ u vào L i nhu n sau thu năm 2006 là 86.3 t ñ ng ñ n năm 2010 là hơn là Đ i h c, Cao ñ ng, ch y u các lĩnh v c ñào t o: Đi n t vi n 258.6 t ñ ng, n p ngân sách nhà nư c t 21.5 t ñ ng năm 2006 ñ n thông, kinh t , ñây cũng là lý do vì sao s lư ng lao ñ ng có trình ñ ñ i năm 2010 là hơn 64.6 t ñ ng, ñi u này cho th y doanh nghi p làm ăn h c tr lên chi m trên 50%. có lãi, ho t ñ ng s n xu t kinh doanh hi u qu và theo ñúng m c tiêu. b. Ngu n l c tài chính
 7. 13 14 2.2. Đ C ĐI M HO T Đ NG C A NHÂN VIÊN TRONG CÁC + Ph n th hai là qu lương còn l i dùng ñ tr lương kinh doanh CÔNG TY THÔNG TIN DI Đ NG VÀ NH HƯ NG C A NÓ cho m i nhân viên theo công th c tình như sau: Đ N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TLkdj x ni x Hcbi x Hkdi - D ch v thông tin di ñ ng không ph i là v t th mà là hi u qu có Lkdi = ích c a quá trình truy n tin t c m t cách nhanh chóng, an toàn và chính ∑ ni x Hcbi x Hkdi xác. (i = 1 ÷ m) - D ch v thông tin di ñ ng mang tính dây chuy n, do hai hay nhi u Trong ñó: ñơn v cùng tham gia vào quá trình cung c p d ch v v i r t nhi u công ni: Ngày công làm vi c trong tháng c a nhân viên i ño n. Lkdi: Lương kinh doanh c a nhân viên i trong tháng - Quá trình tiêu th d ch v g n li n v i quá trình cung c p d ch v . TLkdj: T ng ti n lương kinh doanh c a ñơn v trong tháng Vì v y, ch t lư ng d ch v nh hư ng tr c ti p ñ n s th a mãn nhu c u Hcbi: H s lương cơ b n c a nhân viên i c a khách hàng. Hkdi: H s thành tích c a nhân viên i trong tháng - Ch t lư ng d ch v thông tin di ñ ng r t khó xác ñ nh, nó ph H ng tháng, nhân viên s ñư c ñánh giá thành tích ñ xác ñ nh h thu c vào s c m nh n c a khách hàng, tr ng thái tinh th n, tâm lý c a s thành tích Hkdi làm cơ s tr lương kinh doanh c ngư i ph c v khách hàng, các y u t khách quan như: th i ti t, khí B ng 2.2. Quy ñ nh phân lo i thành tích ñ tr lương kinh doanh h u… h ng tháng (Hkdi) - T i tr ng không ñ u. M c thành tích H s thành tích Hkdi - Kh năng di ñ ng c a khách hàng khi s d ng d ch v , khách hàng CBCNV hoàn thành xu t s c nhi m v 1,2 ÷ 1,4 có th trao ñ i thông tin t i b t c ñ a ñi m nào có ph sóng. CBCNV hoàn thành nhi m v 1,0 Ngoài ra, d ch v thông tin di ñ ng là d ch v có công ngh cao, s CBCNV không hoàn thành nhi m v 0,6 ÷ 0,8 d ng nh ng thành t u khoa h c, k thu t tiên ti n và không ng ng ñ i Gi i h n ch 10% CBCNV trong phòng ñư c xét h s thành tích t 1,2 tr lên m i, phát tri n. Do công tác ñánh giá thành tích chưa ñư c nh n th c ñ y ñ , cách 2.3. TH C TR NG C A ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN th c tr lương kinh doanh v n d a vào h s lương cơ b n, thêm vào ñó TH I GIAN QUA T I CÔNG TY THÔNG TIN DI Đ NG - CHI vi c gi i h n t l nhân viên ñ t h s thành tích >1,1. Thành tích c a NHÁNH ĐÀ N NG nhân viên ch y u ñư c ñưa v m c trung bình tương ng v i h s 2.3.1. Th c tr ng c a vi c xác ñ nh m c tiêu ñánh giá thành tích Hkdi = 1,0, chính vì th vi c áp d ng h s thành tích ñ tr a. Đánh giá thành tích làm cơ s ñ tr lương cho nhân viên lương không phát huy ñư c tác d ng như m c ñích ñã ñ t ra. Ti n lương c a nhân viên ñư c chia làm hai ph n: b. Đánh giá thành tích làm cơ s ñ khen thư ng nhân viên + Ph n th nh t là lương cơ b n trên cơ s ngh ñ nh 205/CP-CP ñ i H ng năm, Chi nhánh Công ty th c hi n ñánh giá thành tích nhân v i doanh nghi p 100% v n nhà nư c viên cu i năm thông qua vi c các ñ ng nghi p trong phòng, ban, b
 8. 15 16 ph n bình b u ñ làm cơ s khen thư ng ñ i v i t ng nhân viên Qua s li u trên ta th y vi c xác ñ nh tiêu chí ñánh giá thành tích K t qu ñánh giá ñư c s d ng cho m c ñích khen thư ng dư i hi n nay c a Chi nhánh Công ty chưa ñáp ng cho công tác ñánh giá hình th c trao t ng danh hi u lao ñ ng tiên ti n, chi n s thi ñua c p cơ thành tích nhân viên. s , b ng khen các c p… c. Lo i tiêu chí ñánh giá thành tích c. M c tiêu khác c a công tác ñánh giá thành tích: Do m c tiêu ch y u là s d ng ñánh giá thành tích ñ tr lương nên - Đánh giá thành tích ñ xét nâng ng ch, b c lương. h th ng tiêu chí ñánh giá chú tr ng ñ n qu th c hi n công vi c và m t - Đánh giá thành tích ñ xem xét ký ti p h p ñ ng lao ñ ng. s các tiêu chí v hành vi th c hi n k lu t lao ñông nói chung và s 2.3.2. Th c tr ng c a vi c xác ñ nh tiêu chí ñánh giá ñóng góp sáng ki n c i ti n k thu t, qu n lý c a nhân viên. Chưa s a. Xác l p tiêu chí ñánh giá d ng các tiêu chí v các t ch t, năng l c, ti m năng và các hành vi c Đ phân lo i thành tích như v y, Chi nhánh Công ty ñã ñưa ra các th liên quan t i công vi c; mà thông thư ng nh ng tiêu chí này s cung n i dung ñ xem xét chung cho toàn b CBCNV là: c p thông tin thành tích sâu hơn và h u ích hơn ñ i v i các m c tiêu c i - Hoàn thành công tác chuyên môn và công tác ñoàn th . thi n thành tích nhân viên, ñào t o và phát tri n nhân viên cũng như - Ch p hành k lu t, n i quy lao ñ ng. th c hi n các ch c năng qu n tr ngu n nhân l c khác - Vi c ch p hành ch trương, chính sách c a Nhà nư c. 2.3.3. Th c tr ng c a vi c xác ñ nh phương pháp ñánh giá - Có sáng ki n c i ti n k thu t, qu n lý. - Công ty s d ng phương pháp thang ño ñ h a ñ mô t các m c Các quy ñ nh chung chung như trên có th cho th y b t c m t h ñ thành tích hàng tháng nhân viên thông qua h s thành tích ph c v th ng tiêu chí ñánh giá c a b t c các doanh nghi p nào. cho vi c tr lương kinh doanh. Ngoài vi c các tiêu chí trong thang b. Vi c ñáp ng các yêu c u c a tiêu chí ñánh giá không ñư c xác ñ nh c th , thì nh ng nguyên nhân sau ñây d n t i vi c B ng 2.3. K t qu ñi u tra v th c tr ng tiêu chí ñánh giá thành công ty ñã không s d ng và phát huy ñư c ưu ñi m c a phương pháp tích ñánh giá này: Ngu n k t qu ñi u tra, ĐVT:% + Do chưa xây d ng ñư c tiêu chu n ñánh giá ñ i v i t ng nhân Đáp ng R t viên, m c ñ c a m i c p ñ thành tích trên thang chưa ñư c ñ nh nghĩa R t ñáp Không Tiêu th c Đáp ng tương không rõ ràng nên không th c hi n ch m ñi m trên thang ñ quy ñ nh tương ng ñáp ng ñ i ñáp ng ng v i m c ñi m nào là ñ t thành tích xu t s c, hoàn thành và không C th 3,33 5,00 14,20 33,30 34,20 hoàn thành nhi m v . Có th ño lư ng ñư c 2,50 5,80 11,70 48,30 30,00 + Công ty v n còn áp d ng phương pháp phân ph i tr ng s , m t Có th ñ t ñư c 5,00 2,50 10,00 32,50 49,20 trong nh ng phương pháp ñã l c h u vì nó kh ng ch t l hoàn thành H p lý 3,30 6,70 17,50 40,00 27,50 xu t s c nhi m v c a nhân viên (vì m i b ph n thông thư ng ñư c Có h n ñ nh th i gian 5,00 5,00 20,80 30,00 39,20 quy ñ nh không quá 10% CBCNV hoàn thành xu t s c nhi m v )
 9. 17 18 + Công ty chưa thi t k bi u m u ñánh giá ñ h tr ngư i ñánh giá ch ra ñư c ñi m m nh và ñi m y u c a nhân viên cũng như chưa th ng khi s d ng phương pháp thang ñi m, cũng như ph c v thi t l p và lưu nh t m c tiêu thành tích trong tương lai. gi h sơ ñánh giá Ti n trình ñánh giá không ñ y ñ d n ñ n ñánh giá thành tích không - Đ i v i m c tiêu ñánh giá thành tích ñ khen thư ng t i Chi nhánh phát huy ñư c ñi m m nh, kh c ph c t n t i nh m phát tri n nhân viên Công ty, phương pháp s d ng là cá nhân t ñánh giá và ñ ng nghi p b cũng như h u ích ñ i v i nh ng m c tiêu ñánh giá khác. phi u ñ ñánh giá. Nhân viên thư ng có m t b n t ñánh giá nói nhi u 2.3.5. Th c tr ng c a vi c xác ñ nh ngư i ñánh giá ñ n ưu ñi m, ñ c p sơ sài ñ n nh ng khuy t ñi m như: tinh th n phê và Ngư i th c hi n ñánh giá thành tích là các cán b qu n lý c p cơ s , t phê chưa cao, do còn tr nên còn thi u kinh nghi m… ho c không ñi c p qu n tr tr c ti p t i Chi nhánh Công ty như Trư ng phòng, ban, ñúng v i tr ng tâm công vi c nên thư ng có xu hư ng “dĩ hòa vi quý” trung tâm, ñài…Ngư i ñánh giá này chưa ñư c ph bi n cũng như 2.3.4. Tr c tr ng c a vi c xác ñ nh quy trình ñánh giá hư ng d n v h th ng ñánh giá c a Chi nhánh Công ty. Chi nhánh Công tác ñánh giá thành tích nhân viên Chi nhánh Công ty chưa chưa t ch c t p hu n cũng như chưa có văn b n c th hư ng ñãn, bi u theo m t ti n trình khoa h c và còn thi u nhi u bư c quan tr ng trong m u ñánh giá, nên ngư i lãnh ñ o tr c ti p nhìn chung ch ñánh giá qua ti n trình ñánh giá. loa, dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, ngư i ñánh giá cu i năm là các ñ ng Các kênh thu th p thông tin c a ngư i ñánh giá t i Chi nhánh Công nghi p, nh ng ñ i tư ng ñánh giá khác như khách hàng, c p dư i chưa ty qua tìm hi u r t nghèo nàn, ch y u t : ñư c áp d ng t i Chi nhánh Công ty, trong khi ñó ñ i tư ng này là m t - Quan sát nhân viên trong vi c th c thi các s v h ng ngày. ngu n thông tin khá h u ích cho vi c ñánh giá thành tích nhân viên m t - Báo cáo tr c ti p v vi c x lý công vi c c a nhân viên. cách chính xác và hi u qu - B ng ch m công v i s lư ng ngày công chưa ph n ánh ñư c hi u 2.3.6. Th c tr ng c a vi c xác ñ nh th i gian ñánh giá qu s d ng th i gian lao ñ ng. Đ th c hi n ñánh giá thành tích nh m m c ñích tr lương. Chi Trong ñó ch có b ng ch m công ñư c ghi l i và lưu gi , còn l i nhánh Công ty th c hi n ñánh giá thành tích hàng tháng. Tuy nhiên, m t nh ng thông tin khác không ñư c ghi chép. Do v y lãnh ñ o tr c ti p v n ñ ñ t ra khi th c hi n ñánh giá theo tháng là có nhi u công vi c ch so sánh áng ch ng công vi c th c t c a nhân viên so v i các quy theo ñ c thù ngành không th hoàn thành trong th i gian m t tháng. ñ nh ñã ñ t ra. Trong th c t , nhân viên các b ph n ñ t các quy ñ nh Ch ng h n như vi c hoàn thành công tác s a ch a thư ng xuyên m t theo nhi u m c ñ khác nhau nhưng v n b x p cùng lo i thành tích do tr m BTS, tri n khai m t gói s n ph m d ch v …Vì th , n u trong tháng vi c xem xét ñánh giá ch quan như trên. ngư i lao ñ ng chưa th hoàn thành công vi c c a mình mà ph i ñ n Đ u kỳ ñánh giá, m c tiêu ñánh giá, m c tiêu công vi c, tiêu chu n tháng sau m i hoàn thành nên chưa th ph n ánh sâu sát m c tiêu công ñánh giá chưa ñư c th ng nh t gi a c p trên tr c ti p và nhân viên ngay vi c. t l c phân công công vi c. Các bu i ñánh giá ch ñư c ti n hành vào Th i ñi m th hai mà Chi nhánh Công ty s d ng ñ ñánh giá thành cu i năm, trong ñó lãnh ñ o và nhân viên ch y u ch nói v nh ng tích là cu i năm, th c ra là không c n thi t n u tiêu chu n ñánh giá công vi c ñã làm ñư c và chưa làm ñư c m t cách chung chung, chưa
 10. 19 20 thành tích không có gì khác bi t và m c tiêu ñánh giá ch nh m vào thù CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG lao và khen thư ng cho nhân viên TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY 2.3.7. Th c tr ng c a vi c xác ñ nh kinh phí cho ñánh giá thành THÔNG TIN DI Đ NG - CHI NHÁNH ĐÀ N NG tích Do vi c ñánh giá thành tích nhân viên t i Chi nhánh Công ty còn 3.1. CĂN C C A VI C Đ XU T GI I PHÁP ĐÁNH GIÁ mang tính hình th c, chưa xây d ng ñư c tiêu chí, m c tiêu rõ ràng THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY THÔNG TIN DI nên hàng năm kinh phí dành cho vi c ñánh giá thành tích nhân viên Đ NG - CHI NHÁNH ĐÀ N NG. ñư c phân b r t ít. Thông thư ng t 10-15 tri u ñ ng. V i s ti n ít 3.1.1. Căn c vào s bi n ñ ng c a môi trư ng kinh doanh i nêu trên thì vi c ñánh giá thành tích nhân viên s không th di n ra - N n kinh t m c a h i nh p t o ti n ñ cho lĩnh v c vi n thông m t cách bài b n và khoa h c ñư c, do ñó không khuy n khích ñư c phát tri n. nhân viên t n tâm t n l c v i t ch c và tri t ñi m c tiêu ph n ñ u c a nhân viên - Các chính sách c a chính ph v giá cư c là y u t thúc ñ y nhu 2.4. Nguyên nhân c a th c tr ng trên c u th trư ng vi n thông ngày càng gia tăng. Công tác ñánh giá thành tích nhân viên chưa ñư c các c p qu n tr - Hi n nay, th trư ng d ch v ñi n tho i Vi t Nam ph thu c vào 3 chú tr ng, chưa ñư c nh n th c ñ y ñ v vai trò ñ i v i ho t ñ ng y u t : Ch t lư ng d ch v , vùng ph sóng và giá c . qu n tr ngu n nhân l c t i công ty. 3.1.2. Căn c vào chi n lư c phát tri n ho t ñ ng kinh doanh H th ng ñánh giá thành tích chưa ñư c nghiên c u xây d ng phù c a Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng h p v i ñ c thù công ty. a. M c tiêu s n xu t kinh doanh: K t qu ñánh giá hàng tháng không chính xác, d n t i ñánh giá b. M c tiêu ñ i s ng cán b công nhân viên trong Chi nhánh thành tích cu i năm s không chính xác. Công ty. Ti n trình ñánh giá thi u h t, mang tính ch quan c a ngư i ñánh c. Phương hư ng hành ñ ng c a Chi nhánh Công ty. giá, không th c hi n các bư c ñánh giá m t cách h th ng d n ñ n ñánh 3.1.3. M t s quan ñi m có tính nguyên t c khi xây d ng gi i giá thành tích không hi u qu . pháp Công tác ñánh giá thành tích nhân viên còn mang tính hình th c, Trong quá trình ñánh giá thành tích ñ ñ m b o tính chính xác không khuy n khích ñư c nhân viên c i thi n thành tích, phát huy năng ngư i ñánh giá c n chú ý ñ n m t s nguyên t c sau: l c c a b n thân. - Khi ñánh giá nhân viên ph i ñánh giá nhi u phương di n; - Đánh giá nhân viên d a trên các m c tiêu c a các phòng, các chi n lư c Công ty;
 11. 21 22 - Khi ñánh giá thành tích không nên d a vào nh ng l n th c hi n Tiêu chí ñánh giá ñư c xem là m u ch t c a h th ng ñánh giá công vi c g n nh t mà ph i d a vào c quá trình th c hi n công vi c thành tích, th hi n công vi c thu c nhi m v c a nhân vi c và s kỳ c a nhân viên ñ ñánh giá; v ng c a c p trên. - Bám sát chi n lư c kinh doanh trong th i gian ñ n, m c tiêu Hình 3.1 Căn c và cách th c xây d ng tiêu chí ñánh giá thành tích chung phát tri n ngu n nhân l c c a Chi nhánh Công ty l y phát tri n nhân viên ngu n nhân l c có trình ñ và ch t lư ng làm khâu ñ t phá, l y vi c KH SXKD chung c a M c M c tiêu M c tiêu nhanh chóng h i nh p v i v th cao trong th trư ng bưu chính vi n Chi nhánh Công ty tiêu SXKD công vi c (KH phát tri n khách SXKD phòng, c a nhóm thông c nh tranh trong vùng mi n làm khâu quy t ñ nh. hàng, KH doanh thu, c a ban, b ho c t ng 3.2. CÁC GI I PHÁP C TH l i nhu n, KH phát ñơn v ph n nhân viên tri n s n ph m m i…) 3.2.1. Hoàn thi n vi c xác ñ nh m c tiêu ñánh giá Trư c b i c nh s c ép v ch t lư ng d ch v vi n thông, s c nh Tiêu chí tranh kh c li t trên th trư ng c a các nhà m ng. Vì v y, ñ ñ m b o gi C p trên ĐGTT Nhân tr c ti p nhân viên ñư c th ph n trên th trư ng và duy trì m c tăng trư ng n ñ nh và hi u viên qu ñòi h i Chi nhánh Công ty ph i xây d ng m c tiêu, ñ nh hư ng công tác ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hư ng qu n tr ngu n B n mô t công B n tiêu chu n vi c công vi c nhân l c hi n ñ i, nh m phát tri n ngu n nhân l c phù h p v i tình hình kinh doanh m i. Phân tích công vi c Các m c tiêu c th c a công tác ñánh giá thành tích nhân viên t i Chi nhánh Công ty ñư c xác ñ nh như sau: - Đánh giá hi u qu c a nhân viên trong quá kh và nâng cao hi u * Th c hi n phân tích công vi c ñ tiêu chu n hóa các ch c danh qu làm vi c c a nhân viên trong tương lai công vi c * Xác ñ nh m c tiêu s n xu t kinh doanh cho nhân viên - Đánh giá thành tích ñ xác ñ nh nhu c u phát tri n và ñào t o c a b. Xác ñ nh các lo i tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên nhân viên Các tiêu chí v k t qu th c hi n công vi c chuyên môn nghi p - Đánh giá thành tích ñ làm cơ s tr lương và khen thư ng v - Đánh giá năng l c và kh năng c a nhân viên ñ ñ b t, tuy n Thông qua vi c th o lu n gi a c p trên và nhân viên cùng v i xác d ng ñ nh tiêu chí ñánh giá theo quy trình nêu trên, các tiêu chí k t qu th c 3.2.2. Hoàn thi n vi c xác ñ nh tiêu chí ñánh giá hi n công vi c c a nhân viên ñư c thi t l p c th . a. Xác ñ nh căn c và cách th c xây d ng tiêu chí ñánh giá
 12. 23 24 Xác ñ nh tr ng s th hi n m c ñ quan tr ng c a t ng tiêu chí có thành m c tiêu, xóa ñi “S c ỳ” và c i thi n thành tích trong quá trình th ñư c xác ñ nh v i t ng tr ng s b ng 1 tuỳ theo tính ch t công vi c làm vi c và m c tiêu c a Công ty trong t ng giai ño n. + Đi u ki n ñ áp d ng phương pháp này t i Công ty là: Các tiêu chí ñánh giá v hành v thái ñ , k lu t lao ñ ng * Có h th ng xây d ng m c tiêu k t qu th c hi n công vi c t c p Hi n nay, các quy ñ nh ñánh giá v thái ñ ch p hành k lu t lao Qu n lý t i c p nhân viên ñ ng c a nhân viên ñang ñư c s d ng trong h th ng ñánh giá thành * Có s tham gia tích c c và có trách nhi m c a các c p lãnh ñ o, tích hi n t i bao g m ch p hành k lu t n i quy lao ñ ng, ch p hành ch c p qu n lý tr c tuy n và nhân viên trong quá trình phân b , ñi u ch nh trương, chính sách c a Nhà nư c, sáng ti n c i ti n k thu t, qu n lý ñã m c tiêu cũng như xây d ng k ho ch hành ñ ng ñ ñ t ñư c m c tiêu. phù h p v i ñ c thù ho t ñ ng c a công ty. Tuy nhiên, các quy ñ nh này + Th c hi n vi c ch m ñi m các m c ñ th c hi n m c tiêu k t qu c n ñư c phát huy xây d ng thành các tiêu chí ñánh giá thông qua vi c th c hi n công tác chuyên môn. tiêu chu n hoá các quy ñ nh này, nh m phát huy hi u qu trong công tác + Th c hi n xác ñ nh tr ng s các tiêu chí ñánh giá ñ xác ñ nh ñánh giá thành tích c a nhân viên. ñi m bình quân các tiêu chí. Các tiêu chí ñánh giá v thái ñ ph c v - S d ng phương pháp thang ñi m ñánh giá ñ ñánh giá các tiêu Tiêu chí v thái ñ ph c v phù h p v i m c tiêu kinh doanh c a chí v năng l c th c hi n công vi c nh m xác ñ nh nhu c u ñào t o, công ty c n ph i ñư c thi t l p ñ ñánh giá, nâng cao ý th c, thái ñ phát tri n nhân viên và phát huy kh năng, th m nh c a nhân viên ñ i ph c v c a nhân viên ñ i v i khách hàng s d ng d ch v c a công ty, v i t ng công vi c c th . là cơ s ñ Công ty t o d ng ñư c lòng tin, s ng h và s g n bó c a - Bên c nh ñó, xây d ng thang quan sát hành vi, ghi s ki n ñi n khách hàng. hình ñ ñánh giá sâu hơn ñ i v i m t s hành vi liên quan ñ n thái ñ Xây d ng các tiêu chí v năng l c th c hi n công vi c lao ñ ng, ph c v khách hàng. - Đ i v i cán b qu n lý bao g m: kh năng ho ch ñ nh, t ch c, Trong quá trình cho ñi m, c p trên s có nhìn nh n v nh ng ñi m lãnh ñ o, ki m tra, giám sát, kh năng giao ti p nhân s , kh năng thu m nh và ñi m y u kém c a nhân viên ñ có hư ng phát tri n nhân viên th p và ki m tra thông tin, kh năng quy t ñ nh, k năng chuyên môn và ho c h tr ñào t o nhân viên k năng khác 3.2.4. Hoàn thi n trình t ñánh giá thành tích nhân viên - Đ i v i nhân viên bao g m: k năng chuyên môn nghi p v , Xác ñ nh trách nhi m c a các b ph n phương pháp làm vi c, k năng giao ti p cá nhân, cách th c hoàn thành * H i ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên liên quan ñ n vi c ch công vi c, k năng n m b t thông tin. ñ o, giám sát th c hi n quy ch ñánh giá thành tích. 3.2.3. Hoàn thi n vi c l a ch n phương pháp ñánh giá * B ph n nhân s : là thư ng tr c h i ñ ng ñánh giá, thông báo k - Áp d ng phương pháp qu n tr m c tiêu ñ ñánh giá k t qu th c ho ch ñánh giá thành tích nhân viên g m: th i gian b t ñ u, k t thúc, hi n công vi c. Theo tác gi thì ñây là phương pháp ch ñ o c n áp cung c p bi u m u ñánh giá phù h p v i yêu c u c a kỳ ñánh giá, t ng d ng trong Chi nhánh hi n nay nh m cho nhân viên ch ñ ng trong vi c h p k t qu ñánh giá c a t ng b ph n, báo cáo k t qu v i h i ñ ng thi t l p m c tiêu công vi c và có ý th c trách nhi m trong vi c hoàn ñánh giá, ki m tra giám sát công tác ñánh giá thành tích t i các phòng, ban, b ph n
 13. 25 26 * C p trên tr c ti p và nhân viên liên quan h u h t ñ n quá trình 3.3.2. Yêu c u ñ i v i cán b lãnh ñ o: Cán b lãnh ñ o ph i làm ñánh giá bao g m: th ng nh t các tiêu chu n ñánh giá, k ho ch hành cho nhân viên tin r ng ñánh giá thành tích là công b ng và khuy n khích ñ ng c a nhân viên, th o lu n k t qu ñánh giá và chuy n k t qu ñánh h ch ñ ng, tích c c tham gia vào ti n trình ñánh giá. giá cho b ph n nhân s 3.3.3. Đ m b o tăng cư ng tính hi u l c, ñ tin c y và tính th c 3.2.5. Hoàn thi n vi c xác ñ nh ngư i ñánh giá t : K t qu ñánh giá c n phù h p v i các ñi m s trong ñánh giá, so Trên cơ s k t qu ñi u tra, ñ phát huy hi u qu công tác ñánh giá sánh s ti n b c a nhân viên sau khi ñánh giá và k t qu kinh doanh thành tích nhân viên tác gi ñ xu t các ñ i tư ng tham gia vào quá ñem l i qua kỳ ñánh giá. Đ tin c y có ñư c khi có ít nh t ba ngư i tr trình ñánh giá là c p lãnh ñ o tr c ti p. lên ñ u nh t trí v thành tích c a nhân viên. Đ phát huy hi u qu c a công tác ñánh giá thành tích trong Chi nhánh Công ty, c n xác ñ nh rõ trách nhi m t ng b ph n. K T LU N Khi ñánh giá thành tích các c p qu n lý nên thu th p thông tin t Đ ñ ng v ng trư c nh ng thách th c cũng như s c nh tranh ngày c p dư i. càng kh c li t khi gia nh p WTO, Công ty thông tin di ñ ng nói chung 3.2.6. Hoàn thi n th i gian ñánh giá và Chi nhánh Công ty thông tin di ñ ng t i Đà N ng nói riêng ph i coi Tác gi ñ xu t th i ñi m ñánh giá thành tích nhân viên t i chi tr ng v n ñ ngu n nhân l c thông qua công tác ñánh giá thành tích nhánh Công ty như sau: nhân viên ñ có cơ s k t n i nh ng ho t ñ ng ngu n nhân l c khác v i - Th c hi n ñánh giá thành tích ñ nh kỳ theo quý thành tích nhân viên nh m t o ñ ng l c và t o s g n bó c a nhân viên - Hàng tháng th c hi n ñánh giá thành tích không chính th c nh m v i doanh nghi p, ñào t o và phát tri n nhân viên phù h p v i m c tiêu ph n h i thông tin k p th i ñ nhân viên c i thi n thành tích phát tri n c a doanh nghi p. Trên quan ñi m ñó, ñ tài “Đánh giá thành - T ng h p k t qu thành tích cu i năm là k t qu c a các quý có tích nhân viên t i Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng” ñã xem xét ñ n m c ñ c i thi n thành tích th c hi n ñư c nh ng n i dung sau: 3.2.7. Hoàn thi n kinh phí cho ñánh giá - H th ng hoá các v n ñ cơ s lý lu n liên quan ñ n ñánh giá Đ công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñư c di n ra m t cách thành tích nhân viên chính xác, công b ng tác gi ñ xu t chi nhánh Công ty h ng năm nên - Phân tích m t s y u t nh hư ng ñ n công tác ñánh giá thành dành m t kho ng ngân sách cho công tác này, có th trích t kinh phí tích nhân viên t i Chi nhánh Công ty. Phân tích th c tr ng sơ b các Công ñoàn ho c là các qu phúc l i, qu thi ñua khen thư ng… ho t ñ ng ngu n nhân l c, th c tr ng c th công tác ñánh giá thành 3.3. M T S K T LU N VÀ KI N NGH tích nhân viên v tiêu chu n ñánh giá, n i dung, ti n trình ñánh giá và 3.3.1. Đào t o ngư i ñánh giá gi i quy t v n ñ l i ñánh giá vi c áp d ng k t qu công tác ñánh giá thành tích t i Chi nhánh. - Đào t o l i ngư i ñánh giá. Trong quá trình nghiên c u, lu n văn không tránh kh i nh ng thi u - K năng gi i quy t v n ñ . sót. Tác gi r t mong nh n ñư c ý ki n ñóng góp ñ giúp tác gi hoàn - K năng ph ng v n ñánh giá. thi n hơn trong công tác nghiên c u c a mình. - Đào t o các phương pháp ñánh giá và s d ng các bi u m u ñánh giá ñ ngư i ñánh giá th c hi n t t công tác ñánh giá thành tích.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản