intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

334
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

 1. ***** Luận văn Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu ................................................................................................. 1 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü Th­¬ng................................................................ 5 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng............................................................................................... 5 1.1.1. Kh¸i niÖm cho vay...................................................................... 5 1.1.2. §Æc ®iÓm .................................................................................... 5 1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. ................................................................................. 5 1.1.4. C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM. ............................................. 6 1.2. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña NHTM.................... 9 1.2.1. Lý do h×nh thµnh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng............................ 9 1.2.2. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng. ................................................... 12 1.2.3. §Æc ®iÓm cña cho vay tiªu dïng. .............................................. 12 1.2.4. Ph©n lo¹i cho vay tiªu dïng ...................................................... 13 1.2.5. Lîi Ých cña cho vay tiªu dïng. .................................................. 16 1.2.6. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng më réng cho vay tiªu dïng cña NHTM. ...................................................................................... 18 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng th­¬ng m¹i Cæ phÇn kü th­¬ng ViÖt Nam ........................................ 21 2.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam Techcombank. ...................................................................................... 21 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Techcombank ......................... 21 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi së chÝnh Techcombank ........................ 23 2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank .................. 24 2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank .................. 25 2.2. Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ë ViÖt Nam .................................... 27 2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam........................................... 29 2.3.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam....................................... 29 2.3.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Techcombank. .................................................................................. 35 1 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.4. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Techcombank. .................................................................................. 38 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn kü th­¬ng................................................................ 44 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam .................................. 44 3.2. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. .......................................................... 46 3.2.1. T¨ng c­êng chiÕn l­îc marketing ng©n hµng ............................ 46 3.2.2. Më réng m¹ng l­íi cña Ng©n hµng ........................................... 57 3.3. ¸p dông hÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. ............. 57 3.4. Kh«ng ngõng ph¸t triÓn c«ng nghÖ Ng©n hµng .............................. 58 3.5. N©ng cao sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng nguån nh©n lùc................ 60 3.6. Mét sè kiÕn nghÞ............................................................................ 62 3.6.1. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. ..................................................... 62 3.6.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc .................................... 63 KÕt luËn.................................................................................................... 65 Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................... 67 2 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Ng©n hµng lµ mét trung gian tµi chÝnh, lµ mét kªnh dÉn vèn quan träng cho toµn bé nÒn kinh tÕ. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, viÖc hoµn thiÖn vµ më réng c¸c ho¹t ®éng lµ h­íng ®i vµ ph­¬ng ch©m cho c¸c ng©n hµng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã ho¹t ®éng cho vay, tuy nhiªn tõ x­a tíi nay, c¸c ng©n hµng chØ quan t©m tíi cho vay c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh mµ ch­a quan t©m tíi giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ tiªu dïng. NÕu chØ cho vay s¶n xuÊt nhiÒu mµ kh¸ch hµng kh«ng tiªu thô ®­îc do ng­êi d©n kh«ng cã nhu cÇu vÒ hµng hãa ®ã hoÆc cã nhu cÇu nh­ng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× tÊt yÕu sÏ dÉn tíi cung v­ît qu¸ cÇu, hµng hãa bÞ tån kho vµ ø ®äng vèn. Tõ thùc tÕ ®ã cho thÊy khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, kh«ng chØ cã c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp lµ cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ tr­êng mµ hiÖn nay, c¸c c¸ nh©n còng lµ nh÷ng ng­êi cÇn vèn h¬n bao giê hÕt. Cuéc sèng ngµy cµng hiÖn ®¹i, møc sèng cña ng­êi d©n còng ®­îc n©ng cao, cuéc sèng giê ®©y kh«ng chØ bã hÑp trong “¨n no, mÆc Êm” mµ ®· dÇn chuyÓn sang “¨n ngon, mÆc ®Ñp” vµ còng cßn biÕt bao nhu cÇu kh¸c cÇn ph¶i ®­îc ®¸p øng. Giê d©y, t©m lý cña ng­êi d©n coi viÖc ®i vay lµ muèn sö dông hµng hãa tr­íc khi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §¸p øng lßng mong mái cña ng­êi d©n, c¸c ng©n hµng ®· ph¸t triÓn mét ho¹t ®éng cho vay míi, ®ã lµ cho vay tiªu dïng, mét mÆt võa t¹o thªm thu nhËp cho chÝnh ng©n hµng, mÆt kh¸c gióp ®ì cho c¸c c¸ nh©n cã ®­îc nguån vèn ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng cña m×nh. Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m tßi vµ häc hái t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam – Techcombank, em nhËn thÊy Ng©n hµng ®· b¾t ®Çu quan t©m tíi ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nh­ng ho¹t ®éng nµy vÉn ch­a thùc sù trë thµnh ho¹t ®éng lín cña Ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn nghiÖp vô cho vay tiªu dïng sÏ cã ý nghÜa vÒ ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc 3 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tiÔn ®èi víi sù ®a d¹ng hãa ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Do ®ã, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Néi dung ®Ò tµi bao gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam. Ph¹m vi cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam tõ n¨m 2001 tíi n¨m 2004. Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, bµi viÕt ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy t¹i ng©n hµng. §Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì v« cïng nhiÖt t×nh vµ quý b¸u cña c« gi¸o Th.S. Ph¹m Hång V©n. Bªn c¹nh ®ã, trong thêi gian thùc tËp, em còng ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ mong tiÕp tôc nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ ng©n hµng. 4 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü Th­¬ng 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. 1.1.1. Kh¸i niÖm cho vay Cho vay lµ ph­¬ng thøc tµi trî cã tÝnh truyÒn thèng cña nghÒ Ng©n hµng. H×nh thøc biÓu hiÖn cô thÓ lµ: Ng©n hµng chuyÓn tiÒn trùc tiÕp cho kh¸ch hµng sö dông theo yªu cÇu hoÆc môc ®Ých tiªu dïng cña kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña Ng©n hµng ®Æt ra. 1.1.2. §Æc ®iÓm Ng©n hµng ®¸p øng cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng sö dông vèn nh­ng kh¸ch hµng ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn cña Ng©n hµng ®Æt ra. - Qui m« cña c¸c hîp ®ång cho vay tõ nhá ®Õn lín, víi nhu cÇu vay nhá ®Õn c¸c dù ¸n lín møc rñi ro cao hay thÊp, møc thu håi vèn nh­ thÕ nµo, tµi s¶n thÕ chÊp vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng ra sao sÏ ¶nh h­ëng ®Õn møc l·i suÊt ng©n hµng qui ®Þnh cô thÓ. Ngoµi ra víi thêi gian sö dông vèn kh¸c nhau th× l·i suÊt còng sÏ kh¸c nhau. 1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. - §èi víi ng©n hµng Cho vay lµ ho¹t ®éng chÝnh cña Ng©n hµng, ®©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng. Cho vay cña Ng©n hµng lín mµ møc d­ nî thÊp chøng tá Ng©n hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶, uy tÝn cña Ng©n hµng rÊt lín. Cho vay cña Ng©n hµng cµng ngµy chøng tá nhiÒu ng­êi ®· biÕt ®Õn Ng©n hµng. Nh­ vËy vÊn ®Ò huy ®éng vèn, hoÆc huy ®éng c¸c nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c­ göi vµo ng©n hµng nhiÒu h¬n. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn më réng m¹ng l­íi cña Ng©n 5 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng nhê ®ã ngµy cµng ph¸t triÓn vµ sÏ cµng ngµy cµng ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc cho vay tõ ®ã mµ n©ng cao thu nhËp cho ng©n hµng. - §èi víi kh¸ch hµng. Nhê cã Ng©n hµng cho vay mµ kh¸ch hµng sÏ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng dù ®Þnh, dù ¸n cña m×nh. Do vËy mang l¹i lîi nhuËn cho kh¸ch hµng hay gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò mµ kh¸ch hµng gÆp ph¶i trong vÊn ®Ò ®ét xuÊt, cÊp b¸ch. Tuy vËt kh¸ch hµng cÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng chi tr¶ ®Ó viÖc chi tiªu sÏ hîp lý. - §èi víi nÒn kinh tÕ Cho vay cña Ng©n hµng sÏ lµm cho kh¸ch hµng thùc hiÖn ®­îc c¸c dù ¸n cña m×nh, nh­ vËy rÊt tèt trong viÖc thóc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng hãa, t¹o thªm c©y ¨n viÖc lµm cho x· héi t¹o kh¶ n¨ng l­u th«ng vèn nhanh, tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng. 1.1.4. C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM. Ph©n lo¹i cho vay lµ viÖc s¾p xÕp c¸c kho¶n cho vay theo tõng nhãm dùa trªn mét sè tiªu thøc nhÊt ®Þnh. ViÖc ph©n lo¹i cho vay cã c¬ së khoa häc lµ tiÒn ®Ò ®Ó thiÕt lËp c¸c quy tr×nh cho vay thÝch hîp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông. Ph©n lo¹i cho vay dùa vµo c¸c c¨n cø sau ®©y: 1.1.4.1. Theo thêi h¹n cho vay - Cho vay ng¾n h¹n: Lo¹i cho vay nµy cã thêi h¹n d­íi 12 th¸ng vµ ®­îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn l­u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. - Cho vay trung h¹n: Lµ c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n tõ mét n¨m ®Õn n¨m n¨m. Cho vay trung h¹n chñ yÕu ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. Bªn c¹nh ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh, cho vay trugn h¹n cßn lµ 6 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nguån h×nh thøc vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp. - Cho vay dµi h¹n: lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m. §©y lµ lo¹i h×nh ®­îc cung cÊp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu dµi h¹n nh­ x©y dùng nhµ ë, c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã quy m« lín, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi. 1.1.4.2. Theo môc ®Ých vay - Cho vay kinh doanh: lµ lo¹i tÝn dông cÊp cho c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c chñ thÓ kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ l­u ®éng hµng hãa. - Cho vay tiªu dïng: lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c c¸ nh©n nh­ mua s¾m nhµ cöa, xe cé… 1.1.4.3. Cho vay ®èi víi ng­êi tiªu dïng Cho vay tiªu dïng ®­îc b¾t ®Çu tõ c¸c h·ng b¸n lÎ do nhu cÇu ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸, h×nh thøc cho vay tiªu dïng cña c¸c h·ng lµ b¸n tr¶ gãp. - C¬ së cho vay tiªu dïng Nhu cÇu vay tiªu dïng gia t¨ng m¹nh mÏ g¾n liÒn víi nhu cÇu vÒ hµng tiªu dïng l©u bÒn nh­ nhµ, xe, ®å gç sang träng, nhu cÇu du lÞch… §èi víi lùc l­îng kh¸ch hµng réng lín. - NhiÒu h·ng lín tù tµi trî chñ yÕu b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. NhiÒu c«ng ty tµi chÝnh c¹nh tranh víi ng©n hµng trong cho vay lµm thÞ phÇn cho vay c¸c doanh nghiÖp cña ng©n hµng bÞ gi¶m sót buéc ng©n hµng ph¶i më réng thÞ tr­êng cho vay tiªu dïng ®Ó gia t¨ng thu nhËp. - Ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp ®Òu ®Æn ®Ó tr¶ nî ng©n hµng mét sè tr­êng hîp ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp kh¸ hoÆc cao, thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Vay tiªu dïng gióp hä n©ng cao møc sèng, t×m kiÕm c«ng viÖc cã møc thu nhËp cao h¬n. 7 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.1.4.4. Theo møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. - Cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m: lµ lo¹i cho vay kh«ng cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp hoÆc b¶o l·nh cña ng­êi thø ba, mµ viÖc cho vay chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng ®ã. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tèt, trung thùc trong kinh doanh, cã kh¶ tµi chÝnh m¹nh, qu¶n trÞ hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kü thuËt mµ kh«ng cÇn mét nguån thu nî bæ sung thø hai. - Cho vay cã b¶o ®¶m: lµ lo¹i cho vay dùa trªn c¬ së c¸c b¶o ®¶m nh­ thÕ chÊp hoÆc cÇm cè, hoÆc ph¶i cã sù b¶o l·nh cña ng­êi thø ba. Sù b¶o ®¶m nµy lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ng©n hµng cã thªm mét nguån thø hai, bæ sung cho nguån thu nî thø nhÊt thiÕu ch¾c ch¾n. 1.1.4.5. Theo ®èi t­îng tham gia quy tr×nh cho vay - Cho vay trùc tiÕp: Ng©n hµng cÊp vèn trùc tiÕp cho ng­êi cã nhu cÇu, ®ång thêi ng­êi ®i vay trùc tiÕp hoµn tr¶ nî vay cho ng©n hµng. - Cho vay gi¸n tiÕp: lµ h×nh thøc cho vay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian. Ng©n hµng cho vay qua c¸c tæ, ®éi, héi, nhãm nh­ nhã s¶n xuÊt, Héi n«ng d©n, Héi cùu chiÕn binh, Héi phô n÷… C¸c tæ chøc nµy th­êng liªn kÕt c¸c thµnh viªn theo mét môc ®Ých riªng, song chñ yÕu ®Òu hç trî lÉn nhau, b¶o vÖ quyÒn lîi cho mç thµnh viªn. Ng©n hµng cã thÓ chuyÓn mét vµi kh©u cña ho¹t ®éng cho vay sang c¸c tæ chøc trung gian nh­ thu nî, ph¸t tiÒn vay… Tæ chøc trung gian còng cã thÓ ®øng ra b¶o ®¶m cho c¸c thµnh viªn vay, hoÆc c¸c thµnh viªn trong nhãm b¶o l·nh cho mét thµnh viªn vay. §iÒu nµy rÊt thuËn tiÖn khi ng­êi vay kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp. Ng©n hµng còng cã thÓ cho vay th«ng qua ng­êi b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ViÖc cho vay theo c¸ch nµy sÏ h¹n chÕ ng­êi vay sö dông tiÒn sai môc ®Ých. 8 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.1.4.6. Theo ph­¬ng thøc cho vay - Cho vay tõng lÇn: Cho vay tõng lÇn lµ h×nh thøc cho vay t­¬ng ®èi phæ biÕn cña ng©n hµng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu vay th­êng xuyªn, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc cÊp h¹n møc thÊu chi. Mét sè kh¸ch hµng sö dông vèn chñ së h÷u vµ tÝn dông th­¬ng m¹i lµ chñ yÕu, chØ khi cã nhu cÇu thêi vô, hay më réng s¶n xuÊt ®Æc biÖt míi vay ng©n hµng, tøc lµ vèn tõ ng©n hµng chØ tham gia vµo mét sè giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. - Cho vay theo h¹n møc: §©y lµ nghiÖp vô tÝn dông theo ®ã ng©n hµng tháa thuËn cÊp cho kh¸ch hµng h¹n møc tÝn dông. H¹n møc tÝn dông cã thÓ tÝnh cho c¶ kú hoÆc cuèi kú. §ã lµ sè d­ tèi ®a t¹i thêi ®iÓm tÝnh. H¹n møc tÝn dông ®­îc cÊp trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vèn vµ nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. Trong kú kh¸ch hµng cã thÓ vay tr¶ nhiÒu lÇn, song d­ nî kh«ng ®­îc v­ît qu¸ h¹n møc tÝn dông. Mét sè tr­êng hîp ng©n hµng quy ®Þnh h¹n møc cuèi kú. D­ nî trong kú cã thÓ lín h¬n h¹n møc. Tuy nhiªn ®Õn cuèi kú, kh¸ch hµng ph¶i tr¶ nî ®Ó gi¶m d­ nî sao cho d­ nî cuèi kú kh«ng ®­îc v­ît qu¸ h¹n møc. - Cho vay thÊu chi: lµ nghiÖp vô cho vay qua ®ã ng©n hµng cho phÐp ng­êi vay ®­îc chi tréi trªn sè d­ tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh vµ trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Giíi h¹n nµy ®­îc gäi lµ h¹n møc thÊu chi. 1.2. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña NHTM 1.2.1. Lý do h×nh thµnh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng Cho vay lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn, tõ x­a tíi nay, c¸c ng©n hµng míi chØ quan t©m ®Õn cho vay c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa mµ ch­a thùc sù chó ý tíi nhu cÇu vay tiªu dïng cña ng­êi d©n. Cuéc sèng ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu vay tiªu dïng gia t¨ng m¹nh mÏ g¾n liÒn víi nhu cÇu vÒ hµng tiªu dïng l©u bÒn nh­ nhµ, xe, ®å gç 9 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sang träng, nhu cÇu du lÞch… ®èi víi lùc l­îng kü thuËt réng lín. NÕu ta lËp mét b¶ng thèng kª nh÷ng nhu cÇu cña mét ®êi ng­êi th× ®ã lµ mét con sè v« h¹n, ®ã lµ nh÷ng nhu cÇu tõ ®¬n gi¶n nh­ ®­îc ¨n, mÆc, häc hµnh ®Õn nh÷ng nhu cÇu phøc t¹p h¬n nh­ du lÞch, vui ch¬i gi¶i trÝ, nhu cÇu ®­îc tén träng… Tuy nhiªn, ®Ó nhu cÇu ®­îc ®¸p øng ®óng lóc, ®óng thêi ®iÓm kh«ng ph¶i lóc nµo còng dÔ dµng thùc hiÖn ®­îc bëi nã cßn phô thuéc vµo mét nh©n tè rÊt quan träng, ®ã lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. §«i khi chØ v× kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n muèn cã mét chiÕc xe m¸y ®Ó mua s¾m th× nhu cÇu ®i l¹i b»ng xe m¸y l¹i kh«ng nhiÒu n÷a. hoÆc nh­ chóng ta cÇn tiÒn ®Ó ®Çu t­ ®i häc, khi ra tr­êng ta cã thÓ dÔ dµng t×m viÖc vµ kiÕm tiÒn. Nh­ng hiÖn t¹i ta l¹i kh«ng cã tiÒn th× ­íc m¬ ®­îc ®i häc hay cã viÖc lµm tèt còng bay xa. VËy t¹i sao chóng ta l¹i kh«ng thÓ cã ®­îc xe m¸y, chiÕc nhµ míi ®Ó ë hay lµ ®i häc tr­íc khi chóng ta cã thÓ cã ®ñ tiÒn trong t­¬ng lai. §©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò quan träng, lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu tiªu dïng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nµy. Trªn thùc tÕ cã hai c¸ch gi¶i quyÕt. C¸ch thø nhÊt lµ mu b¸n chÞu. Tuy nhiªn c¸ch nµy chØ cã lîi ®èi víi ng­êi mua, cßn bÊt lîi ®èi víi ng­êi b¸n. Ng­êi mua sÏ ®­îc sö dông hµng hãa tr­íc khi cã ®ñ sè tiÒn cÇn thiÕt, nh­ng ng­êi b¸n sÏ thu håi vèn chËm hoÆc thËm chÝ bÞ ng­êi mua quþt tiÒn. Khi cÇn tiÒn ®Ó nhËp hµng hoÆc më réng s¶n xuÊt kinh doanh th× ®Õn l­ît ng­êi b¸n dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. V× vËy, c¸ch mua b¸n chÞu kh«ng phæ biÕn vµ kh¶ thi, l¹i gÆp nhiÒu rñi ro. C¸ch thø hai lµ ng­êi mua vay ®i vay tiÒn, hä sÏ c¶m gi¸c lµ ®· ®ñ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. C¸ch nµy võa tháa m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ nhµ s¶n xuÊt còng b¸n ®­îc hµng. Nh­ vËy lµ cÇn ®Õn mét tæ chøc thøc ba hç trî c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ®Ó hä lu«n lu«n cã ph­¬ng tiÖn thanh to¸n ®èi víi c¸c nhu cÇu cña hä. Kh«ng mét tæ chøc nµo ®¶m nhiÖm ®­îc vÞ trÝ nµy tèt b»ng c¸c trung gian tµi chÝnh, mµ quan träng nhÊt lµ c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. 10 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ng©n hµng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng còng lµ c¸ch ®Ó Ng©n hµng gia t¨ng lîi nhuËn, ®Æc biÖt lµ trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt ngµy nay. NhiÒu h·ng lín khi thiÕu vèn ®· kh«ng t×m ®Õn ng©n hµng ®Ó vay tiÒn mµ thay v× ®ã hä tù tµi trî chñ yÕu b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. Thªm vµo ®ã nhiÒu C«ng ty tµi chÝnh hoÆc gi÷a c¸c ng©n hµng c¹nh tranh víi nhau trong cho vay lµm cho thÞ phÇn cho vay c¸c doanh nghiÖp cña ng©n hµng bÞ gi¶m sót buéc ng©n hµng ph¶i më réng thÞ tr­êng cho vay tiªu dïng, h­íng tíi ng­êi tiªu dïng nh­ lµ mét kh¸ch hµng trung thµnh tiÒm n¨ng. Ng©n hµng cho vay iªu dïng mét mÆt t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n ng©n hµng, mÆt kh¸c t¹o ra uy tÝn cho ng©n hµng. Mét lý do kh¸c gãp phÇn vµo sù h×nh thµnh cho vay tiªu dïng ®ã lµ ®Æc ®iÓm lu©n chuyÓn hµng hãa tiªu dïng. Ng©n hµng cho vay ®èi víi doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n lµ mét m¶ng ho¹t ®éng quan träng cña ng©n hµng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng hãa nÕu nh­ kh«ng cã tiªu dïng th× tÊt yÕu sÏ bÞ t¾c nghÏn, hµng hãa kh«ng tiªu thô ®­îc dÉn tíi doanh nghiÖp bÞ ø ®äng vèn vµ ®­¬ng nhiªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ tiÕp tôc. Vai trß cña ng©n hµng lóc nµy trë lªn quan träng h¬n bao giê hÕt. Ng©n hµng cho ng­êi tiªu dïng vay vèn ®· t¹o ra kh¶ n¨ng thanh to¸n cho hä tr­íc khi hä tÝch lòy ®ñ sè tiÒn cÇn thiÕt. Kh¸ch hµng cã tiÒn sÏ t×m ®Õn doanh nghiÖp mua hµng vµ doanh nghiÖp tiªu thô ®­îc hµng hãa. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã tiÒn sÏ tr¶ ®­îc nî cho ng©n hµng. Khi ®· tiªu thô ®­îc hµng hãa, doanh nghiÖp sÏ më réng s¶n xuÊt vµ sÏ t×m tíi ng©n hµng ®Ó tiÕp tôc vay vèn. Nh­ vËy, ng©n hµng cho vay tiªu dïng sÏ cã lîi cho c¶ ba bªn: ng­êi tiªu dïng, doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. Ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp ®Òu ®Æn (tiÒn c«ng) ®Ó tr¶ nî ng©n hµng. Mét sè tÇng líp ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp kh¸ hoÆc cao, thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Vay tiªu dïng gióp hä n©ng cao møc sèng, t¨ng kh¶ n¨ng ®­îc ®µo t¹o… gióp hä nhiÒu c¬ héi t×m kiÕm c«ng viÖc cã møc thu nhËp cao h¬n. 11 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong cuéc sèng hµng ngµy cµng hiÖn ®¹i, vay tiªu dïng ®· trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt vµ sù h×nh thµnh cho vay tiªu dïng ®· trë thµnh ®iÒu tÊt yÕu. 1.2.2. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng. Cho vay tiªu dïng lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô cña ng©n hµng. Cho vay tiªu dïng lµ mét kh¸i niÖm chØ mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ trong ®ã ng©n hµng chuyÓn cho kh¸ch hµng quyÒn sö dông mét l­îng gi¸ trÞ (tiÒn) víi nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hai bªn ®· tháa thuËn nh»m gióp ng­êi tiªu dïng cã thÓ sö dông hµng hãa, dÞch vô tr­íc khi hä cã kh¶ n¨ng chi tr¶, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã thÓ h­ëng mét møc sèng cao h¬n. 1.2.3. §Æc ®iÓm cña cho vay tiªu dïng. - Quy m« cña tõng hîp ®ång cho vay th­êng nhá, dÉn ®Õn chi phÝ tæ chøc cho vay cao, v× vËy l·i suÊt cho vay tiªu dïng th­êng cao h¬n so víi l·i suÊt cña c¸c lo¹i cho vay trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - Nhu cÇu vay tiªu dïng cña kh¸ch hµng th­êng ph¶i phô thuéc vµo chu kú kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ thÞnh v­îng, ®êi sèng cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao th× nhu cÇu vay tiªu dïng l¹i cµng cao. Vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, nhu cÇu mua s¾m nhiÒu th× c¸c sè l­îng c¸c kho¶n vay còng t¨ng lªn. - Nhu cÇu vay tiªu dïng cña kh¸ch hµng phô thuéc chÆt chÏ vµo møc thu nhËp vµ tr×nh ®é häc vÊn. Nh÷ng ng­êi cã thu nhËp kh¸ vµ t­¬ng ®èi ®Òu sÏ t×m tíi cho vay tiªu dïng bëi hä cã kh¶ n¨ng tr¶ ®­îc nî. - Kh¸ch hµng vay tiªu dïng th­êng lµ c¸c c¸ nh©n nªn viÖc chøng minh tµi chÝnh th­êng khã. NÕu nh­ c¸c doanh nghiÖp cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®Ó chøng minh nguån thu nhËp vµ chi tiªu cña m×nh th× c¸c c¸ nh©n vay tiªu dïng muèn chøng minh tµi chÝnh cïa m×nh th­êng ph¶i dùa vµo tiÒn l­¬ng, sù suy ®o¸n chø kh«ng cã b»ng chøng râ rµng. - Cho vay tiªu dïng cã ®é rñi ro cao bëi nguån tr¶ nî cña ng­êi vay cã thÓ biÕn ®éng lín, nã phô thuéc vµo qu¸ tr×nh lµm viÖc, kinh nghiÖm, tµi 12 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp n¨ng vµ søc kháe cña ng­êi vay… NÕu ng­êi vay bÞ chÕt, èm hoÆc mÊt viÖc lµm ng©n hµng sÏ rÊt kho thu l¹i ®­îc nî. Do ®ã, c¸c ng©n hµng th­êng yªu cÇu l·i suÊt cao, yªu cÇu ng­êi vay ph¶i mua b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, b¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm hµng hãa ®· mua… - T­ c¸ch, phÈm chÊt cña kh¸ch hµng vay th­êng rÊt khã x¸c ®Þnh, chñ yÕu dùa vµo c¸ch ®¸nh gi¸, c¶m nhËn vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé tÝn dông. §©y lµ ®iÓu rÊt quan träng quyÕt ®Þnh sù hoµn tr¶ cña kho¶n vay. 1.2.4. Ph©n lo¹i cho vay tiªu dïng 1.2.4.1. C¨n cø vµo ph­¬ng thøc hoµn tr¶ * Cho vay tiªu dïng tr¶ gãp §©y lµ h×nh thøc cho vay tiªu dïng trong ®ã ®i vay tr¶ nî (gåm sè tiÒn gèc vµ l·i) cho ng©n hµng nhiÒu lÇn, theo nh÷ng kú h¹n nhÊt ®Þnh cã gi¸ trÞ lín hoÆc vµ thu nhËp tõng ®Þnh kú cña ng­êi ®i vay kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n hÕt mét lÇn sè nî vay. §èi víi lo¹i cho vay tiªu dïng nµy, ng©n hµng th­êng chó ý tíi mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cã tÝnh nguyªn t¾c sau: + Lo¹i tµi s¶n ®­îc tµi trî Ng©n hµng th­êng chØ muèn tµi trî cho nh÷ng kho¶n vay mua s¾m c¸c ®å dïng cã gi¸ trÞ vµ tÝnh sö dông l©u bÒn, víi nh÷ng tµi s¶n nh­ vËy, ng­êi tiªu dïng sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng tiÖn Ých tõ chóng trong mét thêi gian dµi. + Sè tiÒn ph¶i tr¶ tr­íc Th«ng th­êng ng©n hµng yªu cÇu ng­êi ®i vay ph¶i thanh to¸n tr­íc mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n cÇn mua s¾m, sè cßn l¹i ng©n hµng sÏ cho vay. §iÒu nµy mét phÇn gióp ng©n hµng h¹n chÕ rñi ro, mÆt kh¸c t¹o cho ng­êi ®i vay cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi tµi s¶n m×nh ®Þnh mua bëi hä còng ®· ®ãng gãp mét phÇn sè tiÒn cña m×nh vµo trong ®ã. Khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî, trong nhiÒu tr­êng hîp ng©n hµng sÏ ph¶i ph¸t m·i tµi s¶n ®Ó thu håi nî. HÇu hÕt c¸c tµi s¶n ®· qua sö dông ®Òu bÞ gi¶m gi¸ trÞ cho nªn sè tiÒn tr¶ tr­íc cã vai trß v« cïng quan träng gióp ng©n hµng h¹n chÕ rñi ro. Sè tiÒn tr¶ tr­íc nhiÒu hay Ýt phô thuéc: 13 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Lo¹i tµi s¶n: §èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n cã møc ®é gi¶m gi¸ nhanh th× sè tiÒn tr¶ tr­íc nhiÒu vµ ng­îc l¹i, ®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n cã møc ®é gi¶m gi¸ chËm th× sè tiÒn tr¶ tr­íc Ýt h¬n. - ThÞ tr­êng tiªu thô tµi s¶n sau khi sö dông: yÕu tè nµy rÊt quan träng. NÕu ®ã lµ tµi s¶n thuéc lo¹i dÔ b¸n th× sè tiÒn tr¶ tr­íc sÏ Ýt h¬n lo¹i tµi s¶n khã b¸n sau khi sö dông. - M«i tr­êng kinh tÕ - N¨ng lùc tµi chÝnh cña ng­êi ®i vay + Chi phÝ tµi trî Chi phÝ tµi trî lµ chi phÝ mµ ng­êi ®i vay ph¶i tr¶ cho ng©n hµng trong viÖc sö dông vèn. Chi phÝ tµi trî chñ yÕu lµ tiÒn l·i vµ mét sè kho¶n chi phÝ kh¸c. Chi phÝ tµi trî ph¶i trang tr¶i ®­îc chi phÝ vèn tµi trî, chi phÝ ho¹t ®éng, rñi ro vµ mang l¹i mét phÇn lîi nhuËn tháa ®¸ng cho ng©n hµng. + §iÒu kho¶n thanh to¸n - Sè tiÒn thanh to¸n mçi ®Þnh kú phï hîp vÒ kh¶ n¨ng thu nhËp, chi tiªu cña kh¸ch hµng. - Gi¸ trÞ cña tµi s¶n tµi trî kh«ng ®­îc thÊp h¬n sè tiÒn tµi trî ch­a ®­îc thu håi. - Kú h¹n tr¶ nî ph¶i thuËn lîi cho viÖc tr¶ nî cña kh¸ch hµng nh­ng kh«ng nªn qu¸ dµi v× nÕu qu¸ dµi, gi¸ trÞ cña tµi s¶n tµi trî sÏ bÞ gi¶m m¹nh vµ viÖc thu håi nî cã thÓ gÆp r¾c rèi. * Cho vay tiªu dïng phi tr¶ gãp Theo ph­¬ng thøc nµy, tiÒn vay ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n cho ng©n hµng mét lÇn khi ®Õn h¹n, ¸p dông víi c¸c kho¶n vay cã gi¸ trÞ nhá, thêi h¹n ng¾n. * Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn. Lµ c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng trong ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông hoÆc ph¸t hµnh lo¹i sec ®­îc phÐp thÊu chi dùa trªn tµi kho¶n v·ng lai. Theo ph­¬ng thøc nµy, trong thêi h¹n ®­îc tháa thuËn tr­íc, c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu vµ thu nhËp kiÕm ®­îc tõng kú, 14 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh¸ch hµng ®­îc Ng©n hµng cho phÐp vay vµ tr¶ nî nhiÒu kú mét c¸ch tuÇn hoµn, theo mét h¹n møc tÝn dông. 1.2.4.2. C¨n cø vµo môc ®Ých vay C¨n cø vµo môc ®Ých vay, ng©n hµng sÏ xÕp kho¶n vay ®ã lµ vay « t« hay mua nhµ, chi phÝ häc hµnh, mua s¾m ®å dïng gia ®×nh… 1.2.4.3. C¨n cø vµo nguån gèc cña kho¶n nî * Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp. Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng mu nh÷ng kho¶n nî ph¸t sinh do nh÷ng C«ng ty b¸n lÎ ®· b¸n chÞu hµng hãa hay dÞch vô cho ng­êi tiªu dïng. Trong tr­êng hîp nµy C«ng ty b¸n lÎ vµ Ng©n hµng ký kÕt hîp ®ång mua b¸n nî. Trong hîp ®ång, ngan hµng th­êng ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®èi t­îng kü thuËt ®­îc b¸n chÞu, sè tiÒn b¸n chÞu tèi ®a vµ loiaj tµi s¶n b¸n chÞu. Sau ®ã C«ng ty b¸n lÎ vµ ng­êi diªu dïng ký kÕt hîp ®ång mua b¸n chÞu hµng hãa. Th«ng th­êng ng­êi tiªu dïng ph¶i tr¶ tr­íc mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n. C«ng ty b¸n lÎ sÏ giao tµi s¶n cho ng­êi tiªu dïng vµ b¸n bé chøng tõ b¸n chÞu hµng hãa cho ng©n hµng. Ng©n hµng dùa trªn bé chøng tõ ®ã sÏ thanh to¸n tiÒn cho vay c«ng ty b¸n lÎ. Cuèi cïng ng­êi tiªu dïng thanh to¸n tiÒn tr¶ gãp cho ng©n hµng. Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã mét sè ­u ®iÓm sau: - Cho phÐp ng©n hµng dÔ dµng t¨ng doanh sè cho vay tiªu dïng. - Gi¶m ®­îc chi phÝ trong cho vay - Më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng kh¸c - Vay vèn ®óng môc ®Ých Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã mét sè nh­îc ®iÓm sau: - Ng©n hµng kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi ng­êi tiªu dïng ®· ®­îc b¸n chÞu, do ®ã th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®«i khi kh«ng chÝnh x¸c, 15 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng t×m hiÓu kü ®­îc kh¸ch hµng cã thÓ dÉn tíi rñi ro cho ng©n hµng. - ThiÕu sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng khi c«ng ty b¸n lÎ thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu hµng hãa. - Kü thuËt nghiÖp vô cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã tÝnh phøc t¹p cao. * Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp Lµ c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng trong ®ã ng©n hµng trùc tiÕp tiÕp xóc vµ cho kh¸ch hµng vay còng nh­ trùc tiÕp thu nî tõ ng­êi nµy. So víi cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp, cho vay tiªu dïng trùc tiÕp cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp cña ng©n hµng th­êng cã chÊt l­îng cao h¬n b­ái nã ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®éi ngò nh©n viªn tÝn dông giµu kinh nghiÖm vµ ®­îc ®µo t¹o chuyªn m«n tèt cña ng©n hµng chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng nh©n viªn cña c«ng ty b¸n lÎ. Nh©n viªn tÝn dông ng©n hµng cã xu h­íng chó träng ®Õn viÖc t¹o ra c¸c kho¶n cho vay cã chÊt l­îng tèt cho khi ®ã nh©n viªn cña c«ng ty b¸n lÎ th­êng chó träng ®Õn viÖc b¸n cho ®­îc nhiÒu hµng nªn dÔ dÉn tíi c¸c quyÕt ®Þnh tÝn dông véi vµng vµ cã thÓ cã nhiÒu kho¶n tÝn dông ®­îc cÊp ra kh«ng chÝnh ®¸ng. - Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp linh ho¹t h¬n so víi cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp, ng©n hµng tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nªn hiÓu râ kh¸ch hµng. - Khi kh¸ch hµng cã quan hÖ trùc tiÕp víi n©ng hµng, cã rÊt nhiÒu lîi thÕ cã thÓ ph¸t sinh, cã kh¶ n¨ng lµm tháa m·n quyÒn lîi cho c¶ hai phÝa kh¸ch hµng lÉn ng©n hµng. 1.2.5. Lîi Ých cña cho vay tiªu dïng. 1.2.5.1. §èi víi ng©n hµng §èi víi ng©n hµng ngoµi nh÷ng nh­îc ®iÓm chÝnh lµ rñi ro vµ chi phÝ cao, cho vay tiªu dïng cã nh÷ng lîi Ých sau: 16 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cho vay tiªu dïng gióp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng víi c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, thu hót ®­îc ®èi t­îng kh¸ch hµng míi, tõ ®ã mµ më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng. B»ng c¸ch n©ng cao vµ më réng m¹ng l­íi, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cho vay tiªu dïng, sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng sÏ ngµy cµng nhiÒu h¬n vµ h×nh c¶nh cña ng©n hµng sÏ cµng ®Ñp h¬n trong con m¾t kh¸ch hµng. Trong ý nghÜ cña c«ng chóng, ng©n hµng kh«ng chØ lµ tæ chøc chØ biÕt quan t©m ®Õn c¸c c«ng ty vµ doanh nghiÖp mµ ng©n hµng cßn rÊt quan t©m tíi nh÷ng nhu cÇu nhá bÐ, cÇn thiÕt cña ng­êi tiªu dïng, ®¸p øng nguyÖn väng c¶i thiÖn cuéc sèng cña ng­êi tiªu dïng. Tõ ®ã mµ uy tÝn cña ng©n hµng t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Cho vay tiªu dïng còng lµ mét c«ng cô marketing rÊt hiÖu qu¶, nhiÒu ng­êi sÏ biÕt tíi ng©n hµng h¬n. Ng©n hµng còng sÏ huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån tiÒn göi cña d©n c­ bëi d©n c­ sÏ göi tiÒn nhiÒu vµo ng©n hµng khi hä thÊy r»ng m×nh cã triÓn väng vay l¹i tiÒn tõ chÝnh ng©n hµng ®ã. T¹o ®iÒu kiÖn më réng vµ ®a d¹ng hãa kinh doanh, tõ ®ã mµ n©ng cao thu nhËp vµ ph©n t¸n rñi ro cho ng©n hµng. 1.2.5.2. §èi víi ng­êi tiªu dïng Nhê cã vai trß tiªu dïng, ng­êi tiªu dïng sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng tèt h¬n, ®­îc h­ëng nh÷ng tiÖn Ých tr­íc khi tÝch lòy ®ñ tiÒn vµ ®Æc biÖt quan träng h¬n nã rÊt cÇn cho nh÷ng tr­êng hîp khi c¸c c¸ nh©n cã chi tiªu cã tÝnh ®ét xuÊt, cÊp b¸ch nh­ nhu cÇu chi tiªu cho gi¸o dôc vµ y tÕ. Tuy vËy ng­êi tiªu dïng cÇn tÝnh to¸n ®Ó viÖc chi tiªu ®­îc hîp lý, kh«ng v­ît qu¸ møc cho phÐp vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. 1.2.5.3. §èi víi nÒn kinh tÕ Cho vay tiªu dïng ®­îc dïng ®Ó tµi trî cho c¸c chi tiªu vÒ hµng hãa vµ dÞch vô trong n­íc, cã t¸c dông rÊt tèt trong viÖc kÝch cÇu. Nhê cho vay tiªu dïng c¸c doanh nghiÖp ®· ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng hãa, ng©n 17 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng rót ng¾n kho¶ng thêi gian l­u th«ng, t¨ng kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 1.2.6. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng më réng cho vy tiªu dïng cña NHTM. 1.2.6.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng Quy m« vµ uy tÝn cña ng©n hµng cã ¶nh h­ëng tíi l­îng cho vay tiªu dïng. Ng©n hµng cã l­îng vèn tù cã cao hay thÊp, cã nhiÒu m¹ng l­íi chi nh¸nh ®Ó thuËn tiÖn giao dÞch víi kh¸ch hµng hay kh«ng. Uy tÝn cña ng©n hµng cao hay thÊp còng sÏ ¶nh h­ëng tíi l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. YÕu tè gãp phÇn nhá tíi thµnh c«ng cña cho vay tiÒu dïng lµ c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña ng©n hµng. §ã lµ chÝnh s¸ch ch¨m sãc kh¸ch hµng tr­íc vµ sau khi cho vay cã chu ®¸o hay kh«ng, ®ã lµ c¸c quy ®Þnh vÒ l·i suÊt vµ phÝ tÝn dông cao hay thÊp, cã linh ho¹t vµ phï hîp víi thu nhËp hiÖn cã cña ng­êi d©n hay kh«ng, c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n tÝn dông vµ kú h¹n nî, tµi s¶n ®¶m b¶o, ph­¬ng thøc gi¶i ng©n vµ thanh to¸n. Thñ tôc xin vay vèn cã phøc t¹p hay ®¬n gi¶n, thêi gian thÈm ®Þnh hå s¬ vay vèn kÐo dµi bao l©u, nÕu thêi gian thÈm ®Þnh qu¸ dµi th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng muèn chê ®îi vµ t×m tíi c¸c ng©n hµng kh¸c. Tr×nh ®é, th¸i ®é c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng còng mang tÝnh quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña cho vay tiªu dïng. C¸n bé tÝn dông cÇn cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt th× míi thÈm ®Þnh chÝnh x¸c kh¸ch hµng vµ dù ¸n vèn, tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. C¸n bé tÝn dông còng cÇn cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, tËn t©m víi c«ng viÖc, nhiÖt t×nh gióp ®ì, chi b¶o kh¸ch hµng c¸c thñ tôc cÇn thiÕt. Muèn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt tíi th× ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch marketing phï hîp. Ng©n hµng cÇn t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng th«ng tin qu¶ng c¸o trªn b¸o ®µi, tê r¬i, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c¸c ho¹t ®éng th«ng tin qu¶ng c¸o trªn b¸o ®µi, tê r¬i, qu¶ng b¸ 18 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp h×nh ¶nh cña Ng©n hµng nãi chung còng nh­ lîi Ých, chÝnh s¸ch vÒ cho vay tiªu dïng nãi riªng. C«ng nghÖ ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cã t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. NÕu ng©n hµng cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i sÏ dÊn tíi viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, gi¶m bít c¸c thñ tôc r­êm rµ cho kh¸ch hµng vµ viÖc qu¶n lý hå s¬ kh¸ch hµng còng ®­îc thuËn tiÖn h¬n. Bªn c¹nh vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ, ng©n hµng cÇn cã c¸c quy ®Þnh, néi quy lµm viÖc th­ëng ph¹t nghiªm minh, qu¶n lý tèt ®Ó t¹o ®éng lùc lµm viÖc cho c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng, t¸c ®éng ®Õn phong c¸ch lµm viÖc cña nh©n viªn. TÊt c¶ c¸c nh©n tè vi m« nãi trªn ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ néi t¹i ng©n hµng cã t¸c ®éng tíi cho vay tiªu dïng. Ngoµi nh÷ng nh©n tè ®ã cßn ph¶i kÓ tíi nh©n tè kh¸ch quan bªn ngoµi ng©n hµng còng ¶nh h­ëng tíi cho vay tiªu dïng, ®ã lµ ®¹o ®øc kh¸ch hµng còng nh­ rñi ra cña ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. NÕu nh­ kh¸ch hµng lµ ng­êi cã ®¹o ®øc tèt, ý thøc tr¶ nî tèt, rñi ra cho vay tiªu dïng thÊp th× sÏ kÝch thÝch ng©n hµng tiÕn hµnh më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng, c¸c quy ®Þnh cho vay còng sÏ kh«ng qu¸ kh¾t khe. Ng­îc l¹i nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî ®Òu, nî qu¸ h¹n qu¸ nhiÒu th× tÊt yÕu sÏ k×m h·m ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. Mét ng©n hµng muèn ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng th× cÇn tÝnh tíi tÊt c¶ c¸c nh©n tè vÜ m« vµ vi m« kÓ trªn. 1.2.6.2. Nh©n tè ngoµi ng©n hµng Mét sè nh©n tè vÜ m« cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nh­ m«i tr­êng kinh tÕ x· héi, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n­íc, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng, m«i tr­êng ph¸p lÞch sö, yÕu tè v¨n hãa. Tr­íc hÕt cÇn ph¶i kÓ tíi ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng n¬i Ng©n hµng ho¹t ®éng. Neues ®ã lµ thµnh thÞ hoÆc n¬i tËp trung ®«ng d©n c­, cã møc thu nhËp kh¸, tr×nh ®é häc vÊn cao th× nhu cÇu vay tiªu dïng sÏ t¨ng cao h¬n so víi vïng n«ng th«n, hÎo l¸nh n¬i mµ nh÷ng ng­êi n«ng d©n chØ quanh n¨m 19 NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2