intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn kế toán: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

212
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 đánh giá thực trạng về công tác kế toán của công ty cổ phần Hà Bắc, phần 2 nội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc, phần 3 nhận xét đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn kế toán: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc

 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Tiªu thô hµng ho¸ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung Nhµ n­íc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh­ng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ n­íc ®Þnh s½n. Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? Cho ai? ®Òu do Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®­îc Ên ®Þnh tõ tr­íc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®­îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng "l·i gi¶, lç thËt" th× sím muén còng sÏ bÞ ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. §Ó qu¶n lÝ ®­îc tèt nghiÖp vô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®­îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. NhËn thøc ®­îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng 1 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp dÉn NguyÔn ThÞ Lîi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸n bé kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn II: Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ. Do thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¸o c¸o s¬ bé + Néi dung: KÕ to¸n b¸n hµng cña doanh nghiÖp + §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c (Ha Bac Joint Stock Company) - §Þa chØ: sè 16/27 Lª Thanh NghÞ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c em ®­îc biÕt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Tªn giao dÞch lµ: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c- Ha Bac Joint Stock company C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµ ®­îc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Sè ®iÖn tho¹i: 04.683553 Fax: 04.8683553 E-mail: HaBac@fpt.vn Sè tµi kho¶n giao dÞch: 0100000049745 M· sè thuÕ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c ®­îc thµnh lËp dùa trªn luËt doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý, cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc víi sè vèn ban ®Çu 2.589 triÖu ®ång, trong ®ã vèn cè ®Þnh cã kho¶ng 659 triÖu ®ång, vèn l­u ®éng kho¶ng 1.589 triÖu ®ång, C«ng ty Hµ B¾c ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, C«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã 3 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp l·i. Doanh thu ngµy cµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ngµy cµng t¨ng. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i th«ng qua qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. Víi ®Þnh h­íng ®óng ®¾n vµ môc tiªu phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn chung, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, n¨ng lùc cña m×nh trªn c¸c lÜnh vùc: "§iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng c¸c dù ¸n gi¶i ph¸p tæng thÓ hÖ thèng th«ng tin vµ cung cÊp c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh, s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin". C¸c dù ¸n cña C«ng ty ®· thùc sù bao hµm ®­îc tÊt c¶ c¸c yÕu tè quan träng, cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty Hµ B¾c bao gåm: - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. - Nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ c¸c phÇn mÒm øng dông, ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin. - T­ vÊn x©y dùng c¸c dù ¸n, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh tæng thÓ, cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ CNTT, ®iÖn tö viÔn th«ng. Liªn doanh s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn. - Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c khi ®­îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh kinh tÕ, kÜ thuËt. Víi kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm vµ sù cè g¾ng hÕt m×nh, C«ng ty tin t­ëng r»ng trong t­¬ng lai sÏ ®ãng gãp ®­îc nhiÒu h¬n n÷a c«ng Ých cña m×nh trong 4 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp sù nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung vµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam nãi chung. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng KÕ to¸n Kinh doanh KÜ thuËt Ph¸t triÓn dù ¸n Kho quü §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lÝ tèt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh: §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc - ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ mét phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n tr­ëng vµ mét sè chuyªn viªn kh¸c vµ d­íi lµ mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®­îc tãm t¾t nh­ sau: - Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c kh©u träng yÕu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc: tham m­u cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý toµn diÖn vÒ tµi chÝnh, thu nhËp vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c mÆt ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th«ng tin 5 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp kinh tÕ. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, l·ng phÝ, vi ph¹m kÜ thuËt tµi chÝnh. - Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô vËn chuyÓn, giao hµng, lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh mua b¸n vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c hîp ®ång cña C«ng ty. - Phßng ph¸t triÓn dù ¸n: cã nhiÖm vô nghiªn cøu khai th¸c nguån hµng vµ thÞ tr­êng tiªu thô, lµ n¬i quyÕt ®Þnh mua hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc ph©n phèi hµng ho¸. - Kho quü: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø theo chøng tõ hîp lÖ, ghi sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty Hµ B¾c ®ang ¸p dông S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng b¸n hµng thuÕ c«ng nî Quü XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ë trªn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng ty Hµ B¾c ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c - bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, hÇu hÕt mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n trung t©m, tõ kho¶n thu nhËp kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ ®Õn kh©u tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, tõ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn kÕ to¸n tæng hîp. 6 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ë phßng kÕ to¸n mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc bè trÝ 6 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¾m v÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n. - KÕ to¸n tr­ëng - tr­ëng phßng kÕ to¸n: lµ ng­êi tæ chøc, chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ toµn bé c«ng t¸c cña phßng, lµ ng­êi gióp viÖc phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña c«ng ty bµn vµ quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò thu, chi, kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh, ®Çu t­, më réng kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp: lµ ghi sæ tæng hîp ®èi chiÕu sè liÖu tæng hîp víi chi tiÕt, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n b¸n hµng: tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n b¸n hµng trong C«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng ho¸ hµng ngµy, gi¸ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - KÕ to¸n thuÕ: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Çu vµo ho¸ ®¬n GTGT theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ lËp b¶ng kª chi tiÕt, tê khai b¸o thuÕ. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt t­ hµng ho¸ cña C«ng ty. - Thñ quü: lµ ng­êi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, ghi râ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ c«ng nî: cã nhiÖm vô lËp chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî, thanh to¸n lËp b¸o c¸o c«ng nî vµ c¸c b¸o c¸o thanh to¸n. * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt víi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh kÌm theo qui ®Þnh 1177/TC/Q§-C§KT ngµy 23/12/1996 vµ quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh. 7 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, dïng nhiÒu lo¹i chøng tõ nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy hay ®Þnh k× c¨n cø c¸c chøng tõ gèc nh­ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®· kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ph©n lo¹i råi lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ gèc cÇn ghi chi tiÕt th× kÕ to¸n sÏ tËp hîp vµ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu hµng ho¸ vµ më sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng theo tõng lo¹i vËt liÖu. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· lËp vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu, chi tiÕt c¸c chøng tõ vµo sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n víi sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Cuèi k× h¹ch to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ghi vµo hai sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch riªng rÏ: sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi vµo sæ c¸i. - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ: sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng kÝ c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ ®· lËp theo thø tù thêi gian, t¸c dông cña nã lµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chøng tõ ghi sæ, tr¸nh bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - Sæ c¸i: lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, do cã nhiÒu nhiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ t­¬ng ®èi phøc t¹p nªn C«ng ty dïng sæ c¸i nhiÒu cét, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè sæ thÎ chi tiÕt kh¸c. 8 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 9 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng - Céng th¸ng - Luü kÕ tõ ®Çu quÝ Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, ®ãng dÊu) 10 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Sæ quÜ Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt Sæ ®¨ng kÝ CTGS Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi SPS B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 11 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ Tr­íc ®©y, trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty sö dông sæ nhËt kÝ chøng tõ. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý chøng tõ ghi sæ ®­îc lùa chän lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. Víi ph­¬ng thøc nµy th× viÖc tiÕn hµnh ®­îc ®¬n gi¶n, dÔ lµm, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong kÕ to¸n. Mµ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c l¹i cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh dïng lo¹i h×nh chøng tõu nªn viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy lµ phï hîp. H¬n n÷a viÖc sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c chøng tõ tr¸nh ®­îc viÖc bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi k× nªn ®é chÝnh x¸c ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. V× cã nhiÒu lo¹i sæ s¸ch nªn viÖc ghi chÐp bÞ trïng lÆp mét nghiÖp vô ®­îc ghi vµo nhiÒu sæ s¸ch kÕ to¸n, do ®ã khèi l­îng c«ng viÖc t¨ng lªn. II. néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. Chøng tõ sæ s¸ch ®­îc ¸p dông ¸p dông hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. Víi ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng, c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin th× C«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô. 12 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - B¶ng chøng tõ kh¸c liªnq uan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng - Sæ, thÎ kho 2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, viÖc lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp víi qui m« cña doanh nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc kÕt hîp c¸c lo¹i sæ s¸ch cã kÕt cÊu kh¸c nhau theo mét tr×nh tù h¹ch to¸n nhÊt ®Þnh nh»m hÖ thèng ho¸ vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh. T¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, tr­íc ®©y trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý, chøng tõ ghi sæ ®­îc lùa chän lµ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kª sto¸n tæng hîp lµ "chøng tõ ghi sæ". HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó gi¶m nhÑ søc lao ®éng cho bé m¸y kÕ to¸n. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ bao gåm c¸c lo¹i sæ sau: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 3. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña phßng kÕ to¸n C«ng ty nh­ sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i khãa sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh tæng sè ph¸t sinh nî, 13 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tæng sè ph¸t sinh cã vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng víi sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d­ nî vµ tæng sè d­ cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn t­¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. 14 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng t¹i doanh nghiÖp PhiÕu nhËp kho Sæ chi tiÕt Sæ quü PhiÕu xuÊt kho - ThÎ kho Ho¸ ®¬n GTGT - B¸o c¸o BH Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ GTGS TK 511 Sæ c¸i B¶ng tæng hîp TK 511 chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 15 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ sö dông h¹ch to¸n hµng ho¸ Chøng tõ ë C«ng ty sö dông lµ bé chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh­: PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT. Khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ ghi vµo sæ kho (thÎ kho) theo sè l­îng hµng nhËp vµo b¸n ra (biÓu 2,3,4). Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp xuÊt tån vµ ghi vµo thÎ kho. §Õn cuèi th¸ng thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n vµ ë phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nhËp vµo b¶ng kÕ to¸n, b¶ng kª nhËp theo m· cña tõng vËt t­ hµng ho¸ ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Tõ b¶ng kª nµy kÕ to¸n läc ra ®­îc sæ chi tiÕt vËt t­ hµng ho¸ theo tõng mÆt hµng vµ sæ chi tiÕt doanh thu (b¸o c¸o doanh thu) theo tõng mÆt hµng. 16 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho MÉu sè: 01-VT Ban hµnh theo Q§ Sè: sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy: 10/10/04 Ngµy 1/11/1995 cña Bé TC Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH Hoµng Minh NhËp t¹i kho: Lª Thanh NghÞ Tªn nh·n hiÖu, qui STT §VT M· sè Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn c¸ch hµng ho¸ A B C 1 2 3 1 Mone Misumi ChiÕc 512421 2000 16.800 33.600.000 2 Qu¹t CPU pen IV ChiÕc 512432 1500 20.800 31.200.000 3 Qu¹t CPU pen III ChiÕc 512426 1000 25.600 25.600.000 4 Pin CMDS C¸i 512429 100 48245 4.824.500 Tæng tiÒn 95.224.5000 ThuÕ GTGT 9.522.450 Tæng sè tiÒn ph¶i 104.756.950 thanh to¸n Ngµy…. th¸ng…… n¨m Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n Thñ kho Ng­êi giao hµng 17 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho: - Môc ®Ých: PhiÕu nhËp kho ®­îc sö dông ë kho, do thñ kho ghi chÐp theo c¸c mÆt hµng ®­îc nhËp hµng ngµy. - Yªu cÇu: Ghi ®óng tr×nh tù c¶u phiÕu nhËp kho bao gåm: + Sè thø tù + Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch hµng ho¸ + §¬n vÞ tÝnh + Sè l­îng + §¬n gi¸ + Thµnh tiÒn - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp. +Dßng thø nhÊt: ghi tªn, ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n b¸n hµng. + Dßng thø hai: ghi nhËp t¹i kho hoÆc ®¬n vÞ nµo + Cét A:ghi sè thø tù 1,2,3, 4 + Cét B: ghi tªn hµng ho¸ dÞch vô: Mouse Misumi Qu¹t CPU pen IV Qu¹t CPU pen III Pin CMOS + Cét 3: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc hoÆc c¸i + Cét 1: ghi sè l­îng cô thÓ cña nh÷ng bé phËn m¸y tÝnh + Cét 2: ghi ®¬n gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ch­a cã thuÕ VAT. + Cét 3: b¶ng cét 1 nh©n cét 2 + C¸c d¹ng c¨n thõa phÝa d­íi c¸c cét: A, B, C,, 1, 2, 3, ®­îc g¹ch bá phÇn bá tr¾ng + Dßng céng tiÒn hµng ghi sè tiÒn céng ®­îc ë cét 3. Nî TK 156: 95.224.500 Nî TK 133: 9.524.500 18 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 331: 104.746.950 Ho¸ ®¬n GTGT (kiªm phiÕu XK) Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 10/10/04 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Cæ phÇn Hµ B¾c §Þa chØ: 16/27 Lª Thanh NghÞ - HBT- HN Tel: 8683553 Sè TK Hä tªn ng­êi mua hµng: ChÞ Lan Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty DP Ba §×nh §Þa chØ: 22/C9 Ngäc Kh¸nh. H×nh thøc thanh to¸n: TM MS: 0100596869-1 Tªn hµng ho¸, STT §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn dÞch vô A B C 1 2 3 = 1+2 1 Mouse Misumi ChiÕc 30 16.800 251.640 2 Qu¹t CPU pen III ChiÕc 30 25.600 288.000 3 Loa Microlab 1.1 bé 6 80.182 107.273 Céng tiÒn hµng 1.753.092 TiÒn thuÕ GTGT 175.309 10% Tæng céng tiÒn 1.928.401 thanh to¸n Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu chÝn tr¨m hai m­¬i t¸m ngµn bèn tr¨m linh mét ®ång 19 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ng­êi muahµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 20 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2