intTypePromotion=3

Luận văn MBA : quản trị nguồn nhân lực part 1

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
513
lượt xem
272
download

Luận văn MBA : quản trị nguồn nhân lực part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nguồn nhân lực hiện nay đóng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản xuất và dịch vụ. Vì vậy, chất lượng con người cần được đầu tư và quan tâm đúng mức. Để đạt được yêu cầu này, cần phải đánh giá đúng thực trạng năng lực của nhân viên, đồng thời xác định được các gải pháp lý đối với các vấn đề phát sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn MBA : quản trị nguồn nhân lực part 1

  1. i H c Qu c Gia Tp H Chí Minh TRƯ NG I H C BÁCH KHOA Tr n Qu c Vũ CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ V N HÀNH B O DƯ NG CÔNG TY D CH V K THU T D U KHÍ Chuyên ngành: QU N TR DOANH NGHI P Mã s ngành: 12.00.00 LU N VĂN TH C SĨ Tp H Chí Minh, Tháng 02 Năm 2004 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  2. CÔNG TRÌNH Ư C HOÀN THÀNH T I TRƯ NG I H C BÁCH KHOA I H C QU C GIA TP H CHÍ MINH Cán b hư ng d n khoa h c: PGS, TS H Thanh Phong ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cán b ch m nh n xét 1: ......................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ......................................................................................................................... Cán b ch m nh n xét 2: ......................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ......................................................................................................................... Lu n văn Th c sĩ ư c b o v t i H I NG CH M B O V LU N VĂN TH C SĨ TRƯ NG I H C BÁCH KHOA, ngày tháng năm 2004 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  3. i H c Qu c Gia Tp. H Chí Minh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG I H C BÁCH KHOA c L p – T Do – H nh Phúc ------------------ --------------- NHI M V LU N VĂN TH C SĨ H và tên h c viên: TR N QU C VŨ Phái: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 26 – 07 – 1961 Nơi sinh: Minh h i Chuyên ngành: Qu n tr Doanh nghi p Khoá 11 MS: 12.00.00 TÀI: CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ I. TÊN V N HÀNH B O DƯ NG CÔNG TY D CH V K THU T D U KHÍ. II. NHI M V VÀ N I DUNG: - Gi i thi u công ngh khai thác d u thô, các quá trình và công ngh , thi t b ch y u. - L a ch n, xây d ng các tiêu chí ánh giá i ngũ nhân viên v n hành và b o dư ng phù h p v i c i m ngành ngh v i các tr ng s tương ng. - ánh giá th c tr ng i ngũ v n hành và b o dư ng khai thác d u khí c a công ty. - Xây d ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng i ngũ nhân viên v n hành và b o dư ng c a công ty. III. NGÀY GIAO NHI M V :18/09/2003. IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : V. H VÀ TÊN CÁN B HƯ NG D N : PGS, TS H THANH PHONG Cán B Hư ng D n Ch Nhi m Ngành B Môn Qu n Lý Ngành PGS, TS H Thanh Phong N i dung và cương lu n văn th c sĩ ã ư c H i ng Chuyên Ngành thông qua. Ngày tháng năm 2004. PHÒNG ÀO T O S H KHOA QU N LÝ NGÀNH http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  4. L i C m ơn Xin chân thành c m ơn s hư ng d n và ch b o t n tình c a Phó Giáo sư, Ti n sĩ H Thanh Phong trong su t th i gian h c t p ã qua cũng như trong th i gian hư ng d n th c hi n lu n văn này. Xin trân tr ng ghi ơn quí Th y Cô, nh t là nh ng Th y Cô khoa Qu n lý Công nghi p, trư ng i h c Bách khoa Tp HCM ã nhi t tình truy n d y nh ng ki n th c quí báu, nh ng phương pháp nghiên c u căn b n và nh ng công c h tr c l c cho quá trình làm vi c và nghiên c u hi n t i cũng như trong tương lai c a nh ng ngư i i sau chúng tôi. Xin bày t lòng bi t ơn v i gia ình, các anh, ch , em, ch d a tinh th n v i nh ng hy sinh th m l ng không m t m i mà con, em ã nh n. Xin chân thành c m ơn các b n ng nghi p, các b n l p Cao h c QTDN khóa 11 và 12 ã nhi t tình giúp trong su t khóa h c v a qua. Xin c m ơn t t c ! Trân tr ng. 02/2004 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  5. ABSTRACT Human resource currently plays an important role in achieving quality in production and services. Therefore, it is necessary that the competence of people should be involved in and invested in appropriately. To achieve this, it is important that the employees’ genuine competence should be well appraised and the optimum solutions for the problems identified could be selected properly. Based on the criteria sets of employee’s appraisal available, the author analyzed and selected the most appropriate criterion, then applied the AHP method (Analytic Hierarchy Process) to establish weighted factors of these criterions. These factors are also applied to the arrangement of the priority into selecting the measures for upgrading employees’ competence Through out the assessment on competence periodically and the priority, we may be able to create targets, measures, programmes, which are aimed to upgrade the competence for staffs The above-mentioned procedure was applied to set up the training courses and necessary activities for upgrading the competence of the operation and maintenance department in the Petroleum technical services company. http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  6. TÓM T T LU N VĂN Ngu n nhân l c hi n nay óng vai trò quan tr ng trong vi c nâng cao ch t lư ng s n xu t và d ch v . Vì v y, ch t lư ng con ngư i c n ph i ư c quan tâm và u tư úng m c. t ư c yêu c u này, c n ph i ánh giá úng th c tr ng năng l c c a nhân viên, ng th i xác nh ư c các các gi i pháp h p lý i v i các v n phát sinh. D a vào các tiêu chu n dùng ánh giá nhân viên s n có, qua k t qu phân tích công vi c, lu n văn xu t m t b tiêu chu n dùng ánh giá nhân viên, sau ó s d ng Phương pháp Quá trình phân tích th b c (Analytic Hierarchy Process – AHP) xây d ng tr ng s cho các tiêu chu n ánh giá. Các tr ng s này ng th i cũng ư c dùng như là các th b c ưu tiên trong vi c l a ch n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng nhân viên. V i các th b c ưu tiên này, k t h p nh kỳ ánh giá th c tr ng năng l c nhân viên, chúng ta có th xây d ng các m c tiêu, bi n pháp, và các chương trình nâng cao ch t lư ng thích h p cho i ngũ nhân viên c a b ph n và cho công ty. Trong lu n văn này, các ý tư ng trên ư c v n d ng cho trư ng h p c a b ph n v n hành và b o dư ng c a công ty, xây d ng các chương trình ào t o và hành ng c n thi t nh m b o m và nâng cao ch t lư ng nhân viên. http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  7. M CL C 0 CHƯƠNG M U ................................................................................................. 1 0.1 ............................................................................................................. 1 TV N 0.2 M C TIÊU TÀI VÀ N I DUNG NGHIÊN C U .............................................................. 3 0.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ..................................................................................... 4 0.4 PH M VI NGHIÊN C U ............................................................................................... 6 0.5 N I DUNG TÓM T T .................................................................................................. 7 1 CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N ............................................................................... 8 1.1 QU N TR NGU N NHÂN L C VÀ BI N PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG NHÂN VIÊN........... 8 1.1.1 Qu n tr ngu n nhân l c: ........................................................................... 8 Nâng cao ch t lư ng nhân viên: ................................................................. 9 1.1.2 1.2 QUÁ TRÌNH ÁNH GIÁ NHÂN VIÊN:..........................................................................10 1.2.1 M c ích: ................................................................................................. 10 1.2.2 N i dung, trình t th c hi n: .................................................................... 11 1.3 CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ NHÂN VIÊN:..................................................................15 2 CHƯƠNG II: GI I THI U B PH N V N HÀNH B O DƯ NG ....................... 18 2.1 CƠ C U T CH C: ....................................................................................................18 Sơ 2.1.1 b máy t ch c: .............................................................................. 18 B ph n v n hành và b o dư ng: ............................................................. 19 2.1.2 Cơ c u .................................................................................................. 19 2.1.2.1 2.1.2.2 Ch c năng các b ph n: ........................................................................ 20 2.2 GI I THI U H TH NG CÔNG NGH VÀ THI T B CH Y U: ............................................21 2.2.1 Các h th ng công ngh ch y u: ............................................................. 21 2.2.2 Các máy móc, thi t b ch y u: ................................................................. 23 2.3 NHI M V VÀ QUAN H CÔNG VI C THƯ NG NGÀY: ...................................................24 2.4 YÊU C U CÔNG VI C ...............................................................................................27 3 CHƯƠNG III: L A CH N XÂY D NG TIÊU CHU N ÁNH GIÁ ................. 29 3.1 YÊU C U C A B TIÊU CHU N ...................................................................................29 3.2 GI I THI U MÔT S MÔ HÌNH ÁNH GIÁ ....................................................................29 3.2.1 Mô hình 1 ................................................................................................. 29 3.2.2 Mô hình 2 ................................................................................................. 30 3.2.3 Các mô hình khác: ................................................................................... 30 3.2.4 Mô hình ang s d ng c a công ty ........................................................... 32 3.3 TRÌNH T XÂY D NG MÔ HÌNH ÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY ......................34 3.3.1 Xây d ng c u trúc: ................................................................................... 34 3.3.2 L a ch n thang o: .................................................................................. 37 3.3.3 Thi t l p tr ng s : .................................................................................... 37 3.3.3.1 Gi i thi u phương pháp ........................................................................ 37 3.3.3.2 B ng câu h i ........................................................................................ 39 3.3.3.3 L a ch n chuyên gia ............................................................................ 39 3.3.3.4 T ng h p ý ki n ánh giá tr ng s ........................................................ 40 3.3.3.5 K t qu tính toán: ................................................................................. 41 3.4 K T QU XÂY D NG MÔ HÌNH ..................................................................................44 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  8. 4 CHƯƠNG IV: ÁNH GIÁ CH T LƯ NG, NĂNG L C NHÂN VIÊN ............. 47 4.1 QUY TRÌNH TH C HI N ............................................................................................47 4.2 I M ÁNH GIÁ:.....................................................................................................48 4.2.1 Thang i m: ............................................................................................. 48 Hư ng d n tính i m: .............................................................................. 49 4.2.2 4.2.3 i m chu n so sánh: ................................................................................ 50 4.3 K T QU KH O SÁT ÁNH GIÁ ..................................................................................50 T ng h p s lư ng nhân viên: .................................................................. 50 4.3.1 4.3.2 T ng h p k t qu ánh giá: ...................................................................... 51 4.4 ÁNH GIÁ TH C TR NG CH T LƯ NG NHÂN VIÊN ......................................................53 4.4.1 Nh n xét chung ........................................................................................ 53 4.4.2 ánh giá i m y u ................................................................................... 54 4.5 XÁC NH TH T CÁC I M C N C I TI N .................................................................57 5 CHƯƠNG V: CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ NHÂN VIÊN .............................................................................................................................. 60 5.1 QUY TRÌNH XÂY D NG CÁC BI N PHÁP .....................................................................60 5.2 XÁC NH NHU C U: ...............................................................................................61 5.3 THI T L P CÁC M C TIÊU C I TI N .............................................................................62 5.4 L A CH N CÁC BI N PHÁP .......................................................................................63 5.5 XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG...................................................................66 6 CHƯƠNG VI: K T LU N, KI N NGH ............................................................... 76 6.1 K T LU N ...............................................................................................................76 Tóm lư c .................................................................................................. 76 6.1.1 6.1.2 Nh n xét ................................................................................................... 77 Gi i h n áp d ng và hư ng m r ng tài .............................................. 77 6.1.3 6.2 KI N NGH ..............................................................................................................77 6.2.1 i v i công ty ......................................................................................... 77 6.2.2 i v i tài ........................................................................................... 79 PH N PH L C PH L C 1 ......................................................................................................................... A1 PH L C 2 ......................................................................................................................... B1 PH L C 3 ......................................................................................................................... C3 PH L C 4 ......................................................................................................................... D1 PH L C 5 ........................................................................................................................ E 1 PH L C 6 ......................................................................................................................... F1 PH L C 7 ......................................................................................................................... G1 PH L C 8 ......................................................................................................................... H1 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  9. DANH M C HÌNH V Hình 0-1: Quy trình xây d ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng nhân viên ..................... 5 Hình 1-1: Năng l c nhân viên xét theo y u t c u thành .................................................. 16 Hình 1-2: Năng l c xét theo lĩnh v c ............................................................................... 17 Hình 2-1: Sơ t ch c công ty ...................................................................................... 18 Hình 2-2: Sơ t ch c i v n hành b o dư ng ............................................................ 19 Hình 3-1: C u trúc các tiêu chu n ánh giá nhân viên ...................................................... 35 Hình 3-2: K t qu mô hình c u trúc các tiêu chu n ánh giá nhân viên ............................ 44 Hình 3-3: T ng h p tr ng s tuy t i các tiêu chu n ph .................................................. i Hình 4-1: Quy trình ánh giá nhân viên ........................................................................... 48 Hình 4-2: Ma tr n xác nh nhu c u c i ti n..................................................................... 58 Hình 5-1: Quy trình xây d ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng nhân viên ................... 60 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com
  10. DANH M C B NG BI U B ng 3.1: Các tiêu chu n ánh giá nhân viên ................................................................... 33 B ng 3.2: Hư ng d n, gi i thích cách cho i m ............................................................... 39 B ng 3.3: i m s tương ng m c quan tr ng gi a hai tiêu chu n.............................. 39 B ng 3.4: T ng h p i m s ánh giá c a các chuyên gia................................................ 40 B ng 3.5: Tr ng s các tiêu chu n chính.......................................................................... 42 B ng 3.6: Tr ng s các tiêu chu n ph trong tiêu chu n năng l c .................................... 42 B ng 3.7: Tr ng s các tiêu chu n ph trong tiêu chu n thái ....................................... 43 B ng 3.8: Tr ng s các tiêu chu n ph trong tiêu chu n k t qu làm vi c ........................ 43 B ng 3.9: S p x p nhóm ưu tiên các tiêu chu n ............................................................... 45 B ng 4.1: T ng h p s lư ng nhân viên v n hành và b o dư ng...................................... 50 B ng 4.2: i m ánh giá nhân viên ................................................................................. 52 B ng 4.3: Các giá tr th ng kê c a i m ánh giá chung và tiêu chu n chính ................... 54 B ng 4.4: S lư ng nhân viên không t yêu c u, phân theo các tiêu chu n ph .............. 54 B ng 4.5: S lư ng nhân viên không t yêu c u, phân theo b ph n .............................. 55 B ng 4.6: S lư ng nhân viên không t yêu c u, phân theo c p b c ............................... 55 B ng 4.7: T ng h p các c trưng th ng kê các tiêu chu n ph ....................................... 57 B ng 5.1: So sánh các bi n pháp nâng cao ch t lư ng nhân viên ..................................... 65 B ng 5.2: N i dung chương trình hu n luy n, ào t o c a công ty ................................... 73 B ng 6.1: L ch trình ánh giá ngh .............................................................................. 78 http://nghoangvan137.blogspot.com ht http://nghoangvan137.blogspot.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản