intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Quy trình kiểm toán tiền tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

Chia sẻ: Ngocminh_0984 Ngocminh_0984 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

119
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập là xu hướng tất yếu, khách quan có tính quy luận của kinh tế thị trường. Kiểm toán độc lập chính là công cụ quản lý kinh tế, tài chính đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả của kinh tế thị trường. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Quy trình kiểm toán tiền tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

 1. TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P QUY TRÌNH KI M TOÁN TI N T I CÔNG TY KI M TOÁN VÀ TƯ V N TÀI CHÍNH K TOÁN AFC C N THƠ Giáo viên hư ng d n Sinh viên th c hi n TS. VÕ THÀNH DANH NGUY N THANH TÚ Mã s SV: 4031167 L p: QTKDTH khóa 30 C N THƠ - 2008 1
 2. L I CAM ðOAN Tôi cam ñoan r ng ñ tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong ñ tài là trung th c, ñ tài không trùng kh p v i b t kì ñ tài nghiên c u khoa h c nào. C n Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2008 Sinh viên th c hi n Nguy n Thanh Tú 2
 3. trư ng v i s t n tình gi ng d y c a quý th y Trong th i gian h c t p cô khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh, em ñã ti p thu r t nhi u ki n th c quý báu. ðư c s t n tình gi i thi u c a quý th y cô trong khoa cùng v i s ñ ng ý c a ban giám ñ c Công ty ki m toán AFC em ñã ñư c th c t p t t nghi p t i công ty. Qua hơn ba tháng th c t p em ñã có d p c sát th c t hi u hơn nh ng ki n th c ñã ñư c h c và ñ ng th i m r ng thêm nhi u ki n th c khác. Nh s hư ng d n t n tình c a quý th y cô và các anh ch trong Công ty ki m toán AFC ñã giúp em hoàn thành t t ñ tài c a mình. Em xin chân thành c m ơn quý th y cô ñã t n tình gi ng d y và truy n ñ t cho em nh ng ki n th c quý báu trong su t b n năm h c qua, ñ c bi t là Th y Võ Thành Danh - ngư i ñã tr c ti p hư ng d n em hoàn thành t t ñ tài c a mình. Em vô cùng c m ơn s giúp ñ c a ban giám ñ c cùng các anh ch trong công ty. Thay cho l i k t c a mình, em xin chân thành chúc quý th y cô khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh cùng các anh ch trong công ty d i dào s c kho , thành ñ t trong công vi c và cu c s ng 3
 4. _________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ . 4
 5. ______________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 5
 6. ________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 6
 7. DANH SÁCH CAC TƯ VIÊT TĂT AR (Audit risk): Rui ro kiêm toan. IR (Inherent risk): Rui ro tiêm tang. CR (Control risk): Rui ro kiêm soat. DR (Detection risk): Rui ro phat hiên. 7
 8. TÓM T T N I DUNG CHƯƠNG I ðU PH N M S c n thi t c a ki m toán trong n n kinh t hi n nay. Trình bày lý do ch n ñ tài ki m toán kho n m c ti n. ð ng th i cũng trình bày m c tiêu trong ki m toán kho n m c ti n. Trên cơ s ñó s rút ra s so sánh và k t lu n v ki m toán kho n m c ti n . CHƯƠNG 2 CƠ S LÝ LU N Trình bày các khái ni m trong ki m toán, phân lo i ki m toán và các thu t ng dùng trong ki m toán. Tìm hi u v h th ng ki m soát n i b . Qua ñó cũng th hi n ñư c các m i quan h gi a các r i ro trong ki m toán. Cu i chương trình bày v n i dung và ñ c ñi m c a kho n m c ti n. CHƯƠNG 3 GI I THI U CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ TƯ V N TÀI CHÍNH K TOÁN AFC C N THƠ VÀ CÔNG TY C PH N GIAO THÔNG T & T N i dung c a chương này s gi i thi u v Công Ty TNHH Ki m Toán AFC và Công Ty C Ph n Giao Thông T & T v cơ c u t ch c và ngành ngh kinh doanh. CHƯƠNG 4 TH C HI N KI M TOÁN T I CÔNG TY C PH N GIAO THÔNG T & T VÀ ðÁNH GIÁ QUY TRÌNH KI M TOÁN KHO N M C TI N C A CÔNG TY KI M TOÁN AFC N i dung c a chương gi i thi u v trình t các bư c v ki m toán kho n m c ti n. ð ng th i cũng nêu lên các th nghi m cơ b n và th nghi m ki m soát ñ tìm ra sai sót trong báo cáo tài chính c a ñơn v . 8
 9. CHƯƠNG 5 M TS NH N XÉT V QUY TRÌNH KI M TOÁN N i dung c a chương s là ph n so sánh quy trình ki m toán kho n m c ti n gi a th c t và lý thuy t ñã h c trư ng như gi ng nhau-khác nhau, ưu ñi m-như c ñi m. CHƯƠNG 6 K T LU N VÀ KI N NGH : N i dung c a chương s trình bày k t lu n và ki n ngh v ki m toán kho n m c ti n . TÀI LI U THAM KH O 9
 10. M CL C ..................................... CHƯƠNG 1 ................................................................................................................................ 1 PH N M ð U ...................................................................................................................... 12 ð T V N ð NGHIÊN C U ................................................................................ 12 1.1. 1.1.1. S c n thi t nghiên c u........................................................................................... 12 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n .................................................................................. 13 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U ..................................................................................... 13 1.2.1. M c tiêu chung ....................................................................................................... 13 1.2.2. M c tiêu c th ....................................................................................................... 14 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ............................................................................... 14 1.4. PH M VI NGHIÊN C U.......................................................................................... 14 CHƯƠNG 2 .............................................................................................................................. 15 CƠ S LÝ LU N .................................................................................................................... 15 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N .............................................................................................. 15 2.1.1. Khái ni m ki m toán.............................................................................................. 15 2.1.4. Tìm hi u v h th ng ki m soát n i b ................................................................... 22 2.2. PHƯƠNG PHÁP NC V N I DUNG VÀ ð C ðI M KHO N M C TI N .......... 26 2.2.1. N i dung ................................................................................................................ 26 2.2.2. ð c ñi m ................................................................................................................. 26 CHƯƠNG 3 .............................................................................................................................. 28 GI I THI U CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ TƯ V N ................................................ 28 TÀI CHÍNH K TOÁN AFC C N THƠ VÀ CÔNG TY....................................................... 28 C PH N GIAO THÔNG T & T ............................................................................................ 28 GI I THI U CÔNG TY TNHH KI M TOÁN AFC C N THƠ ........................... 28 3.1. 3.1.1. L ch s hình thành ................................................................................................. 28 3.1.2. Cơ c u t ch c ...................................................................................................... 29 3.2. GI I THI U V CÔNG TY C PH N GIAO THÔNG T & T............................. 32 ð c ñi m ho t ñ ng .......................................................................................... 32 3.2.1. 3.2.2. Sơ ñ t ch c ......................................................................................................... 33 3.2.3. Ngành ngh kinh doanh ......................................................................................... 33 3.2.4. Ch ñ k toán áp d ng.......................................................................................... 33 3.2.5. Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch ñ k toán Vi t Nam......... 33 3.2.6. Các chính sách k toán áp d ng t i công ty........................................................... 34 CHƯƠNG 4 .............................................................................................................................. 38 TH C HI N KI M TOÁN T I CÔNG TY ........................................................................... 38 C PH N GIAO THÔNG T & T ............................................................................................ 38 4.1. TRÌNH T TH C HI N KI M TOÁN KHO N M C TI N ............................. 38 4.1.1. Ti n k ho ch......................................................................................................... 38 B ng ghi nh chi n lư c ki m toán .................................................................. 40 4.1.2. 4.2. TH C HI N KI M TOÁN KHO N M C TI N .................................................... 49 4.2.1. Chú thích các ký hi u ñư c dùng trong ki m toán kho n m c ti n ký hi u là C . 49 4.2.2. Th c hi n ki m toán kho n m c ti n ..................................................................... 49 10
 11. CHƯƠNG 5 .............................................................................................................................. 57 M T S NH N XÉT V QUY TRÌNH KI M TOÁN KHO N M C TI N C A CÔNG TY KI M TOÁN AFC C N THƠ .......................................................................................... 57 5.1. SO SÁNH QUY TRÌNH KI M TOÁN KHO N M C TI N C A CÔNG TY KI M TOÁN AFC C N THƠ V I LÝ THUY T ðà H C ............................................................ 57 5.1.1. ði m gi ng nhau.................................................................................................... 57 5.1.2. Khác nhau .............................................................................................................. 57 5.2. NH N XÉT QUY TRÌNH KI M TOÁN KHO N M C TI N ................................ 58 5.2.1. V ưu ñi m ............................................................................................................. 58 5.2.2. V như c ñi m ....................................................................................................... 59 CHƯƠNG 6 .............................................................................................................................. 60 K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................................................. 60 6.1. K T LU N................................................................................................................... 60 6.2. KI N NGH .................................................................................................................. 61 11
 12. CHƯƠNG 1 ðU PH N M 1.1. ð T V N ð NGHIÊN C U 1.1.1. S c n thi t nghiên c u Báo cáo tài chính c a m t doanh nghi p, nó ñư c r t nhi u ngư i s d ng và t t nhiên nh ng ngư i ñó c n có nh ng thông tin ñáng tin c y nh m giúp ñánh giá v th c tr ng tài chính doanh nghi p ñ t ñó ra các quy t ñ nh kinh t . Th nhưng do n n kinh t ngày càng phát tri n d n ñ n h qu là kh năng nh n ñư c nh ng thông tin tài chính kém tin c y s gia tăng. Chính vì th , c n có nh ng gi i pháp ñ làm gi m r i ro như: - Ngư i s d ng s tr c ti p ki m tra thông tin; - Tăng cư ng trách nhi m pháp lý c a h i ñ ng qu n tr (ban giám ñ c); - B t bu c báo cáo tài chính ph i ñư c ki m toán b i ki m toán viên ñ c l p. Trong các gi i pháp trên, cách sau cùng ñư c xem là có hi u qu nh t, vì v i k năng, kinh nghi m ngh nghi p và s ñ c l p c a mình, ki m toán viên ñ c l p s mang l i ñ tin c y cao hơn cho báo cáo tài chính, ñ ng th i giúp ti t ki m chi phí ki m tra cho ngư i s d ng, riêng ñ i v i nhà qu n lý t i các doanh nghi p giúp h n ch ñư c kh năng x y ra các sai ph m v k toán, tài chính.... Trong cu c ki m toán báo tài chính thì có r t nhi u ph n, nhi u y u t quy t ñ nh tính trung th c h p lý v tình hình tài s n, ngu n v n cũng như k t qu ho t ñ ng c a doanh nghi p. Trong ñó ti n là m t trong nh ng y u t c u thành nên báo cáo tài chính có vai trò r t quan tr ng và cũng là nơi ti m n nhi u sai sót tr ng y u. Vi c s d ng có hi u qu ti n s góp ph n t o ra l i nhu n, m c tiêu hàng ñ u c a doanh nghi p ñ ng th i giúp doanh nghi p nâng cao hi u qu s d ng v n ñ u tư. ð có ñư c thông tin ñáng tin c y, ki m toán ñã ra ñ i và phát tri n liên t c trên th gi i t th k 18. V i vai trò là m t t ch c th 3 ñ ng ra ñ m b o cho s trung th c và h p lý c a thông tin k toán, ki m toán ngày càng ñư c nâng r ng và d n d n phát tri n r ng rãi trong n n kinh t . 12
 13. Th k th 20 ñi qua ñã ch ng ki n s phát tri n vư t b c c a ho t ñ ng ki m toán và vai trò ñ ng hành c a ho t ñ ng này ñ i v i n n kinh t th trư ng. Ki m toán ñ n Vi t Nam kho ng ñ u th p niên 90 nhưng chưa phát tri n m nh m và ñ n kho ng cu i năm 1994 cũng ñã ñ t ñư c nh ng bư c phát tri n ñáng k trong mư i năm qua cùng v i s ra ñ i c a các chu n m c ki m toán Vi t Nam. Bên c nh ñó, ki m toán n i b và ki m toán Nhà nư c cũng hình thành và bư c ñ u phát tri n. ði ñôi theo ñó là s ngư i ñư c c p ch ng ch ki m toán viên hành ngh ñư c t ch c hàng năm cũng ñã gia tăng ñáng k . Trong ñi u ki n này, môn h c ki m toán ngày càng ñư c xem tr ng hơn trong h th ng chương trình ñào t o chuyên ngành K toán-Ki m toán t i các trư ng ñ i h c và cao ñ ng. Trên cơ s ñó em ñã ch n ñ tài nghiên c u quy trình ki m toán kho n m c ti n th c t t i m t công ty ki m toán ñ c l p (Công ty TNHH ki m toán và tư v n tài chính k toán AFC C n Thơ) ñ nghiên c u tìm hi u cách th c phát hi n ra nh ng sai l ch có th mang tính tr ng y u th c t c a vi c thu và chi kho n m c ti n c a m t doanh nghi p c th Công ty C Ph n Giao Thông T &T. 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n Khi kinh t phát tri n, vi c mua bán trao ñ i hàng hóa di n ra liên t c và ph c t p. Ho t ñ ng c a các doanh nghi p khi bán s n ph m cho khách hàng, th c t trên h t là mu n thu ti n bán hàng b ng ti n m t, nhưng cũng vì thương hi u và uy tín nên có th cho khách hàng thi u ñ gi vi c làm ăn lâu dài. Bên c nh ñó doanh nghi p cũng ph i mua nguyên v t li u, mua hàng t nhà cung c p…Do ngu n v n có th h n ch nên doanh nghi p cũng n các nhà cung c p hàng hóa, d ch v . Chính do nguyên nhân mua bán thi u qua l i v i nhau mà có nhi u kh năng th t thu, t ñó doanh nghi p kê khai s li u k toán không có th c trên b ng cân ñ i k toán làm cho k t qu l i gi mà l th t hay ngư c l i. 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung Th c hi n ki m toán kho n m c ti n và quan sát vi c áp d ng vào ki m toán th c t t i m t khách hàng là Công ty C ph n Giao thông T & T c a công ty ki m toán AFC C n Thơ. 13
 14. 1.2.2. M c tiêu c th Nh n th c và ñánh giá ñư c ý nghĩa cũng như t m quan tr ng c a m i bư c công vi c c th trong quy trình ki m toán kho n m c ti n: + Giai ño n chu n b ki m toán + Giai ño n th c hi n ki m toán + Giai ño n hoàn thành ki m toán 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U + Thu th p tài li u t nh ng cu c ki m toán trư c, tài li u t các chuy n ñi th c t xu ng khách hàng. + Quan sát ki m toán viên và các tr lý ki m toán th c hi n các ph n hành v kho n m c ti n. + V n d ng t ki n th c ñã h c cùng v i nh ng kinh nghi m t các chuy n ñi th c hi n ph n hành ki m toán kho n m c ti n + So sánh phân tích và ñánh giá t các tài li u khác. + Trên cơ s ñó ñưa ra nh n xét v quy trình ñã h c v i quy trình th c t . + Nêu ra ưu ñi m c a quy trình cũng như ñ ra các gi i pháp nh m kh c ph c nh ng h n ch c a quy trình. 1.4. PH M VI NGHIÊN C U + ð tài ch t p trung nghiên c u công vi c ki m toán kho n m c ti n t i Công Ty C Ph n Giao Thông T & T. + Do gi i h n v s li u nên ñ tài ch trình bày quy trình ki m toán kho n m c ti n t i Công ty C Ph n Giao thông T & T trong năm tài chính 2007 mà không có ñi u ki n trình bày trong ba năm liên t c. + Do h n ch v th i gian, ki n th c,… nên ñ tài ch nghiên c u kho n m c ti n trên báo cáo tài chính ch không xem xét ñư c h t các quy trình ki m toán báo cáo tài chính bao g m nhi u kho n m c khác. + Do th i gian ng n ñ th c hi n ki m toán t i Công ty C ph n Giao thông T & T nên không th ki m tra m t cách chi ti t toàn b các kho n m c t i công ty. + Vì b o ñ m tính bí m t nên h n ch vi c thu th p s li u b ng ch ng ki m toán t i công ty ki m toán. 14
 15. CHƯƠNG 2 CƠ S LÝ LU N 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1. Khái ni m ki m toán Ki m toán là m t quá trình thu th p và ñánh giá b ng ch ng v nh ng thông tin ñư c ki m tra nh m xác ñ nh và báo cáo v m c ñ phù h p gi a nh ng thông tin ñ i v i các chu n m c ñã ñư c thi t l p. Quá trình ki m toán ph i luôn ñư c th c hi n b i các ki m toán viên ñ năng l c và ñ c l p. 2.1.2. Phân lo i ki m toán 2.1.2.1. Phân lo i theo m c ñích - Ki m toán ho t ñ ng: Là ti n trình ki m tra và ñánh giá v s h u hi u và tính hi u qu ñ i v i ho t ñ ng c a m t b ph n hay toàn b t ch c ñ ñ xu t phương án c i ti n. - Ki m toán tuân th : Là vi c ki m tra nh m ñánh giá m c ñ ch p hành lu t pháp, hay m t văn b n hay m t quy ñ nh nào ñó c a ñơn v . K t qu ki m toán tuân th dùng ñ ph c v cho các c p th m quy n có liên quan. - Ki m toán báo cáo tài chính: Là s ki m tra và trình bày ý ki n nh n xét v báo cáo tài chính c a ñơn v . 2.1.2.2. Phân lo i theo ch th ki m toán - Ki m toán n i b : Là lo i ki m toán thư ng do ki m toán viên n i b th c hi n và ch y u là h th c hi n ki m toán ho t ñ ng và ki m toán tuân th . - Ki m toán ñ c l p: Là lo i ki m toán ñư c ti n hành b i các ki m toán viên ñ c l p thu c nh ng t ch c ki m toán ñ c l p. H th c hi n các cu c ki m toán báo cáo tài chính và tùy theo yêu c u c a khách hàng h có th th c hi n ki m toán ho t ñ ng, ki m toán tuân th và các d ch v tư v n v k toán, thu , tài chính… - Ki m toán Nhà nư c: Là ho t ñ ng ki m toán do các ki m toán viên c a Nhà nư c ti n hành, ch y u là h th c hi n ki m toán tính tuân th , ch ng h n như xem xét vi c ch p hành lu t pháp c a m i ñơn v , riêng t i các ñơn v có s d ng ngân sách Nhà nư c thì h s th c hi n c ki m toán ho t ñ ng xét v báo cáo tài chính c a m t ñơn v . Ki m toán báo cáo tài chính thư ng ñư c th c hi n b i các ki m toán viên 15
 16. ñ c l p và k t qu ki m toán ph c v cho ñơn v , Nhà nư c và các ñ tam nhân như nhà ñ u tư, ngân hàng, nhà cung c p… 2.1.3 . M t s thu t ng dùng trong ki m toán 2.1.3.1. Th nghi m ki m soát Th nghi m ki m soát là nh ng th nghi m dùng ñ thu th p b ng ch ng ki m toán v s h u hi u trong thi t k và v n hàng c a h th ng ki m soát n i b . Nh ng th nghi m ki m soát ñư c s d ng ñ ki m tra s hi n h u c a h th ng ki m soát n i b g m: - Ph ng v n - Ki m tra tài li u - Quan sát vi c áp d ng các th t c ki m soát - Th c hi n l i các th t c ki m soát Chúng ta c n hi u r ng th nghi m ki m soát ch chú tr ng ñ n thi t k và v n hành c a h th ng ki m soát n i b hơn là tính xác th c c a s li u trên báo cáo tài chính. Khi xác ñ nh nh ng th nghi m ki m soát c n th c hi n, ki m toán viên c n cân nh c gi a lo i b ng ch ng s thu th p ñư c và chi phí ñ th c hi n các th nghi m ki m soát. 2.1.3.2. Th nghi m cơ b n Th nghi m cơ b n là th nghi m dùng ñ thu th p b ng ch ng v nh ng sai l ch tr ng y u trong báo cáo tài chính. Nó bao g m hai lo i th nghi m chính là: - Th nghi m chi ti t: là vi c ki m tra tr c ti p các nghi p v hay các s dư g m có: + Ki m tra nghi p v : là ki m tra chi ti t m t s ít hay toàn b nghi p v phát sinh ñ xem xét v m c ñ trung th c c a các kho n m c. Th nghi m này ñư c th c hi n như sau: trư c h t ki m toán viên s ch n các nghi p v c n ki m tra, sau ñó ki m tra chi ti t v các tài li u, ch ng t c a các nghi p v ñó, xem xét quá trình luân chuy n c a chúng qua các tài kho n, cu i cùng ki m toán viên ñánh giá và xác ñ nh s dư cu i kỳ. + Ki m tra s dư: là ki m tra ñ ñánh giá v m c ñ trung th c c a s dư các tài kho n có nhi u nghi p v phát sinh. Th nghi m này ñư c th c hi n như sau: 16
 17. ñ u tiên ki m toán viên phân tích s dư ra thành t ng b ph n, hay theo t ng ñ i tư ng, sau ñó ñ ch n m u ki m tra và ñ i chi u gi a các tài li u, s sách v i nhau và ñ i chi u v i các tài li u thu th p ñư c t các ñ tam nhân, cu i cùng ki m toán viên ñánh giá k t qu và xác nh n s dư cu i kỳ. - Th t c phân tích: là vi c so sánh các thông tin tài chính, các ch s , các t l , ñ phát hi n và nghiên c u v các trư ng h p b t thư ng. Trong quá trình ki m toán, ki m toán viên s áp d ng riêng l hay ph i h p các th t c thu th p b ng ch ng là quan sát, ph ng v n, ki m tra ch ng t và s sách, g i thư xác nh n, ki m tra các phép tính, ñ i chi u… Th nghi m ki m soát và th nghi m cơ b n ñư c thi t k trong chương trình ki m toán s ñư c ti n hành trong giai ño n th c hi n ki m toán, nh m giúp ki m toán viên thu th p nh ng b ng ch ng ki m toán ñ y ñ và thích h p. 2.1.3.3. Tr ng y u - Là thu t ng dùng ñ th hi n t m quan tr ng c a m t thông tin (m t s li u k toán) trong báo cáo tài chính. Thông tin ñư c coi là tr ng y u có nghĩa là n u thi u thông tin ñó ho c thi u tính chính xác c a thông tin ñó s nh hư ng ñ n các quy t ñ nh c a ngư i s d ng báo cáo tài chính. - M c tr ng y u tùy thu c vào t m quan tr ng và tính ch t c a thông tin hay c a sai sót ñư c ñánh giá trong hoàn c nh c th . - M c tr ng y u là m t ngư ng, m t ñi m chia c t ch không ph i n i dung c a thông tin c n ph i có. - Tính tr ng y u c a thông tin ph i xem xét c trên phương di n ñ nh lư ng và ñ nh tính. Khi l p k ho ch ki m toán, ki m toán viên ph i xác ñ nh m c tr ng y u có th ch p nh n ñư c ñ làm tiêu chu n phát hi n ra nh ng sai sót tr ng y u v m t ñ nh lư ng.Thông thư ng m t sai ph m ñư c xem là tr ng y u n u nó vư t qua gi i h n nh t ñ nh. Trong th c t nh ng căn c ñ tính toán v m c tr ng y u (hay còn g i là m c sai sót có th ch p nh n ñư c) thư ng ñư c các công ty ki m toán quy ñ nh trong chính sách và m c ñ tr ng y u c a mình như sau: 5- 10% l i nhu n trư c thu . - 17
 18. - 0.5- 1% doanh s bán hàng. - 0.25- 0.5% t ng giá tr tài s n. Tuy nhiên, ñ ñánh giá nh ng sai sót ñư c xem là tr ng y u, ki m toán viên còn ph i xem xét c hai m t ñ nh tính và ñ nh lư ng c a sai sót. Ki m toán viên c n xét t i kh năng có nhi u sai sót là tương ñ i nh nhưng t ng h p l i có nh hư ng tr ng y u ñ n báo cáo tài chính như: m t sai sót trong th t c h ch toán cu i tháng có th tr thành m t sai sót tr ng y u, ti m tàng n u như sai sót ñó c ti p t c tái di n vào m i tháng. 2.1.3.4. Các lo i r i ro ki m toán - R i ro ki m toán ( Auditing risk- AR): Là r i ro ki m toán viên và công ty ki m toán ñưa ra ý ki n nh n xét không thích h p khi báo cái tài chính ñã ñư c ki m toán còn có nh ng sai sót tr ng y u. R i ro ki m toán bao g m ba b ph n: r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát và r i ro phát hi n. - R i ro ti m tàng ( Inherent risk- IR): Là r i ro ti m n, v n có do kh năng t ng nghi p v , t ng kho n m c trong báo cáo tài chính ch a ñ ng sai sót tr ng y u khi tính riêng r ho c tính g p, m c dù có hay không có h th ng ki m soát n i b . - R i ro ki m soát (Control risk- CR): Là r i ro x y ra sai sót tr ng y u trong t ng nghi p v , t ng kho n m c trong báo cáo tài chính khi tính riêng r ho c tính g p mà h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b không ngăn ng a h t ho c không phát hi n và s a ch a k p th i. - R i ro phát hi n ( Detection risk- DR): Là r i ro x y ra sai sót tr ng y u trong t ng nghi p v , t ng kho n m c trong báo cáo tài chính khi tính riêng r ho c tính g p mà trong quá trình ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán không phát hi n ñư c. R i ro ki m toán ñư c tính theo công th c: AR= IR*CR*DR 18
 19. 2.1.3.5. M i quan h gi a các lo i r i ro S bi n ñ ng c a r i ro phát hi n d a theo ñánh giá c a ki m toán viên v r i ro ti m tàng và r i ro ki m soát ñư c th hi n trong b ng sau ñây: B ng 1: M i quan h gi a các lo i r i ro ðánh giá c a ki m toán viên v r i ro ki m soát Cao Trung bình Th p ðánh giá c a Cao T h p nh t Th p Trung bình ki m toán viên Trung bình Th p Trung bình Cao v r i ro ti m Th p Trung bình Cao Cao nh t tàng M c ñ r i ro phát hi n t l ngh ch v i m c ñ r i ro ti m tàng và r i ro ki m soát. 2.1.3.6. M i quan h gi a r i ro ki m toán và tr ng y u Ta d dàng nh n th y tr ng y u và r i ro ki m toán có m i quan h ch t ch v i nhau. N u m c sai sót có th ch p nh n ñư c tăng lên, rõ ràng là r i ro ki m toán s gi m xu ng; nói cách khác, khi nào ki m toán viên tăng giá tr sai sót có th b qua, lúc ñó kh năng có sai sót tr ng y u s gi m và ngư c l i. M i quan h ñó ñư c trình bày t ng h p trong b ng tóm t t sau: 19
 20. B ng 2: M i quan h gi a r i ro ki m toán và tr ng y u. - K t h p phân tích b n ch t các kho n m c ñ l a ch n các kho n Xác ñ nh m c tr ng m c và nh ng tr ng tâm c n ki m y u c a toàn b báo tra. cáo tài chính. - Là cơ s ñ phân ph i m c tr ng TR N G y u cho các kho n m c. YU Phân ph i m c tr ng - Xác ñ nh nh ng ñ i tư ng chi ti t y u cho t ng kho n c n ki m tra c a kho n m c. m c c a báo cáo tài - L a ch n các th t c ki m toán chính. thích h p. - Xác ñ nh chi n lư c ki m toán. - Là cơ s ñánh giá r i ro ki m ðánh giá r i ro ki m toán, và m c tr ng y u c a t ng m c ñ toàn toán kho n m c. b báo cáo tài chính. - T ch c nhân s tham gia ki m toán. R I RO Căn c m c r i ro ki m toán ch p KI M nh n ñư c c a kho n m c, cùng TOÁN ðánh giá r i ro ki m v i k t qu ñánh giá r i ro ti m m c ñ kho n tàng và r i ro ki m soát, ki m toán toán viên xác ñ nh m c r i ro phát hi n m c. phù h p ñ làm cơ s thi t k các th t c ki m toán. 2.1.3.7. B ng ch ng ki m toán B ng ch ng ki m toán là nh ng thông tin ho c tài li u chi ti t mà ki m toán viên thu th p ñ làm cơ s cho nh ng nh n xét c a mình v báo cáo tài chính ñư c ki m toán. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2