intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

luận văn:TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CTY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HÀ NỘI

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

102
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì quy luật cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự đứng lên bằng chính "đôi chân" của mình. Hiện nay, khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước là sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các sản phẩm sản xuất trong nước mà còn phải cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài đang xâm nhập tràn lan vào thị trường trong nước. Để tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải chiến thắng trong cuộc cạnh tranh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CTY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HÀ NỘI

 1. ----- ----- ÁN T T NGHI P tài: “TÌNH HÌNH TH C T T CH C CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN LI U V T LI U VÀ CÔNG C D NG C T I CTY TNHH CÔNG NGH TIN H C HÀ N I.”
 2. 2 M cl c L I NÓI U ..................................................................................................04 CHƯƠNG I - LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN LI U V T LI U TRONG CÁC DOANH NGHI P S N XU T ..........................................................................................................06 1.1. Khái ni m, c i m nguyên li u v t li u và công c d ng c .............06 1.1.1. Khái ni m nguyên li u v t li u và công c d ng c ........................ 06 1.1.2 c i m nguyên li u v t li u và công c d ng c .......................... 06 1.1.3 Vai trò c a nguyên li u v t li u và công c d ng c ................................06 1.2 Phân lo i và ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c ............07 1.2.1 Phân loai nguyên li u v t li u và công c d ng c ..................................07 1.2.2 S danh i m nguyên li u v t li u và công c d ng c ...........................09 1.2.3 ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c ...................................10 1.3 - Nhi m v c a k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c ..........14 1.4 - Th t c qu n lý nh p - xu t kho nguyên li u v t li u và công c d ng c và các ch ng t k toán liên quan...................................................15 1.4.1 Th t c qu n lý nh p - xu t kho nguyên li u v t li u và công c d ng c và các ch ng t k toán liên quan ...........................................................15 1.4.2 Th t c xu t kho nguyên li u v t li u và công c d ng c ......................16 1.4.3 Các ch ng t k toán liên quan ................................................................17 1.5 - Phương pháp k toán chi ti t nguyên v t li u, công c d ng c .........18 1.5.1 Phương pháp th song song ......................................................................18 1.5.2. Phương pháp i chi u luân chuy n ........................................................21 1.5.3. Phương pháp s s dư ..............................................................................24 1.6 - Yêu c u qu n lý nguyên li u v t li u, công c d ng c .................... ..26 1.7 - K toán t ng h p nguyên li u v t li u, công c d ng c ....................27 1.7.1 Các tài kho n ch y u s d ng ................................................................27
 3. 3 1.7.2 Phương pháp k toán t ng h p các trư ng h p tăng nguyên li u v t li u, công c d ng c .......................................................................................29 1.7.3 Phương pháp k toán gi m nguyên li u v t li u ......................................34 1.7.4 K toán và các nghi p v kinh t ch y u liên quan n nguyên li u v t li u, công c d ng c ...............................................................................34 CHƯƠNG II - TÌNH HÌNH TH C T T CH C CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN LI U V T LI U VÀ CÔNG C D NG C T I CTY TNHH CÔNG NGH TIN H C HÀ N I .......38 2.1 - c i m chung c a công ty ...................................................................38 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty ........................................38 2.1.2 Quy trình s n xu t công ngh ...................................................................39 2.1.3 Công tác t ch c qu n lý, t ch c s n xu t và b máy k toán t i công ty ..............................................................................................................40 2.1.4 Cơ c u t ch c b máy k toán c a công ty .............................................41 2.2 - Th c t công tác k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c công ty Cty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i ................................46 2.2.1 Th c t công tác phân lo i nguyên li u v t li u t i công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i ....................................................................46 2.2.2 Th t c nh p xu t nguyên li u v t li u, công c d ng c ........................48 2.2.3 Phương pháp k toán chi ti t nguyên v t li u, công c d ng c t i công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i........................................................58 2.3 - K toán t ng h p nh p kho, xu t kho nguyên v t li u, công c d ng c .............................................................................................................65 2.3.1 Tài kho n k toán s d ng trong công ty .................................................65 2.3.2 K toán t ng h p nh p kho v t li u, công c d ng c .............................66 CHƯƠNG III - M T S Ý KI N NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN LI U V T LI U VÀ CÔNG C D NG C CÔNG TY ............................................................78 3.1 - Nh n xét và ánh giá chung v công ty k toán v t li u, công c d ng c t i công ty TNHH công ngh tin h c hà n i ...................................78 3.1.1Ưu i m .....................................................................................................78 3.1.2 Như c i m...............................................................................................79
 4. 4 3.2 - M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác k toán v t li u, công c d ng c t i Công ty TNHH Công ngh Tin h c Hà N i ....................80 K T LU N .......................................................................................................83
 5. 5 L im u Khi n n kinh t th trư ng ngày càng phát tri n thì quy lu t c nh tranh ngày càng tr nên gay g t, òi h i m i doanh nghi p ph i t ng lên b ng chính " ôi chân" c a mình. Hi n nay, khó khăn i v i các doanh nghi p trong nư c là s c nh tranh không ch di n ra gi a các s n ph m s n xu t trong nư c mà còn ph i c nh tranh v i các s n ph m nư c ngoài ang xâm nh p tràn lan vào th trư ng trong nư c. t n t i và phát tri n thì doanh nghi p ph i chi n th ng trong cu c c nh tranh, ph i dành ư c ch ng trên th trư ng. i u ó có nghĩa là doanh nghi p ph i n m ư c th hi u c a ngư i tiêu dùng. Trong doanh nghi p s n xu t không th thi u ư c nguyên li u v t li u và công c d ng c . Nó có vai trò quan tr ng vì u là cơ s v t ch t c u t o nên th c th c a s n ph m. Th c t chi phí s n ph m chi m kho ng 70% - 80% chi phí nguyên li u v t li u. Vì v y ti t ki m nguyên li u v t li u là bi n pháp c n thi t h giá thành s n xu t. Do v y tăng cư ng công tác qu n lý, công tác k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c m b o vi c s d ng ti t ki m và hi u qu h th p chi phí s n xu t và giá thành s n ph m có ý nghĩa r t quan tr ng. Xác nh ư c t m quan tr ng c a công tác k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c trong các doanh nghi p hi n nay. Trong th i gian th c t p t i Công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i em ã nghiên c u các v n lý lu n và th c ti n công tác h ch toán nguyên li u v t li u và công c d ng c và xác nh ư c t m quan tr ng c a công tác k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c trong các doanh nghi p hi n nay. Em xin chân thành c m ơn s hư ng d n t n tình c a các cô chú trong Công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i và s ch d y t n tình th y Ngô Xuân Dương ã giúp em hoàn thành m t cách t t nh t kỳ th c t p t t nghi p nên em ã m nh d n i sâu vào nghiên c u chuyên "k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c " t i Công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i làm tài báo cáo t t nghi p. Do th i gian th c t p có h n và kinh nghi m th c t còn h n ch nên chuyên t t nghi p không tránh kh i nh ng khi m khuy t nên em r t mong ư c s ch b o c a các Th y cô giáo trong trư ng và các cán b công ty chuyên ư c hoàn thi n hơn. Em xin cám ơn th y và các cô chú trong Công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i. Ngoài ph n m u và k t lu n, chuyên ư c chia thành 3 chương chính:
 6. 6 Chương I - Lý lu n chung v công tác k toán nguyên li u v t li u, công c d ng c trong các doanh nghi p s n xu t Chương II - Th c t t ch c công tác k toán nguyên li u v t li u, công c d ng c t i Công ty TNHH Công Ngh Tin H c Hà N i Chương III - M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c công ty
 7. 7 CHƯƠNG I LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN LI U V T LI U VÀ CÔNG C D NG C TRONG S N XU T KINH DOANH 1.1 - Khái ni m, c i m nguyên li u v t li u và công c d ng c 1.1.1. Khái ni m nguyên li u v t li u và công c d ng c Nguyên li u v t li u trong các doanh nghi p s n xu t là i tư ng lao ng - m t trong ba y u t cơ b n s d ng trong quá trình s n xu t kinh doanh, cung c p d ch v - là cơ s v t ch t c u t o nên cơ s v t ch t c a s n ph m. Công c d ng c là nh ng tư li u lao ng không tho mãn nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n tài s n c d nh h u hình. Ngoài ra, nh ng tư li u lao ng không có tính b n v ng như dùng b ng sành s , thu tinh, giày, dép và qu n áo làm vi c... dù tho mãn nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n tài s n c nh h u hình nhưng v n coi là công c d ng c . 1.1.2 c i m nguyên li u v t li u và công c d ng c 1.1.2.1 c i m c a nguyên li u v t li u: - Ch tham gia vào m t chu kỳ s n xu t ch t o s n ph m và cung c p dich v . - Khi tham gia vào quá trình s n xu t nguyên li u v t li u hoàn toàn hình thái v t ch t ban u và giá tr ư c chuy n toàn b m t l n vào chi phí s n xu t kinh doanh. 1.1.2.2 c i m c a công c d ng c : - Tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t ch t o s n ph m và cung c p dich v . - Tham gia vào quá trình s n v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u và giá tr b hao mòn d n ư c chuy n t ng ph n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ. Công c d ng c thư ng có giá tr nh ho c th i gian s d ng ng n ư c qu n lý và h ch toán như tài s n lưu ng. 1.1.3 Vai trò c a nguyên li u v t li u và công c d ng c
 8. 8 1.1.3.1 Vai trò c a nguyên li u v t li u: - Nguyên li u v t li u có vai trò r t quan tr ng trong quá trình s n xu t, là cơ s v t ch t c u t o nên th c th c a s n ph m. - Nguyên li u v t li u là y u t u vào không th thi u trong quá trình s n xu t, nó nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m s n xu t ra kéo theo là nh hư ng t i chi phí, doanh thu và l i nhu n c a doanh nghi p. Nguyên li u v t li u còn là b ph n quan tr ng trong tài s n lưu ng c a doanh nghi p, tăng t c luân chuy n tài s n lưu ng c a doang nghi p c n ph i s d ng h p lý và ti t ki m nguyên li u v t li u. 1.1.3.2 Vai trò c a công c d ng c : Tuy công c d ng c không ph i là y u t c u t o nên th c th c a s n ph m nhưng nó cũng góp ph n hoàn thi n s n ph m. Do ó công c d ng c cũng có vai trò không th thi u trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 1.2 - Phân lo i và ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c 1.2.1 Phân loai nguyên li u v t li u và công c d ng c Trong các doanh nghi p s n xu t kinh doanh s d ng nhi u lo i, th nguyên li u v t li u và công c d ng c có vai trò, ch c năng và c tính lý hoá ...khác nhau. ti n hành công tác qu n lý và h ch toán nguyên li u v t li u và công c d ng c có hi u qu thì c n ph i phân lo i nguyên li u v t li u và công c d ng c . Phân lo i nguyên li u v t li u và công c d ng c là căn c vào các tiêu th c nh t nh chia nguyên li u v t li u và công c d ng c s d ng trong doanh nghi p thành t ng lo i, t ng nhóm th . 1.2.1.1 Phân lo i nguyên li u v t li u theo vai trò tác d ng c a nguyên li u v t li u trong quá trình s n xu t * Nguyên li u v t li u chính (bao g m c n a thành ph m mua ngoài) V t li u chính: nh ng th nguyên li u v t li u mà sau quá trình gia công ch bi n s c u thành lên th c th v t ch t ch y u c a s n ph m - Nguyên li u là s n ph m c a ngành công nghi p khai thác và nông nghi p. - V t li u là s n ph m c a ngành công nghi p ch bi n * V t li u ph : Nh ng lo i nguyên li u v t li u khi tham gia vào quá trình s n xu t không c u thành th c th c a s n ph m, nhưng có vai trò quy t nh và c n thi t cho s n xu t.
 9. 9 Căn c vào công c v t li u ph ư c chia thành các nhóm: + Nhóm v t li u làm tăng ch t lư ng nguyên li u v t li u chính + Nhóm v t li u làm tăng ch t lư ng s n ph m + Nhóm v t li u m b o i u ki n cho quá trình s n xu t * Nhiên li u: th c ch t là v t li u ph nhưng ư c x p thành m t lo i riêng do tính ch t v t lí hoá h c có vai trò quan tr ng cung c p nhi t lư ng. Trong doanh nghi p s n xu t nhiên li u bao g m các th l ng, r n, khí dùng ph c v cho công ngh s n xu t s n ph m cho các phương ti n v n t i máy móc thi t b s n ph m trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh như xăng d u, than, c i hơi t... * Ph tùng thay th : nh ng chi ti t ph tùng máy móc, thi t b ư c d tr s d ng cho vi c s a ch a, thay th các b ph n c a TSC h u hình. * Ph li u: lo i v t li u thu ư c trong quá trình s n xu t thanh lý tài s n có th s d ng ho c bán ra ngoài. * V t li u khác: bao g m v t li u còn l i chưa k trên bao bì, v t óng gói, các lo i v t tư c ch ng. * Nguyên li u v t li u dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m. * Nguyên v t li u dùng cho các nhu c u khác - Ph c v phân xư ng s n xu t. - Ph c v cho qu n lý doanh nghi p - Ph c v cho bán hàng - Ph c v cho xây d ng cơ s d dang 1.2.1.2 Căn c vào ngu n hình thành + Nguyên v t li u mua ngoài + Nguyên v t li u do doanh nghi p t s n xu t ch t o + Nguyên v t li u thuê ngoài gia công ch bi n + Nguyên v t li u do nh n góp v n liên doanh, nh n bi u tài tr , ư c c p... Cách phân lo i này cho bi t rõ ngu n g c c a t ng lo i nguyên v t li u là cơ s h ch toán nguyên v t li u theo t ng ngu n nh p. 1.2.1.3 Phân lo i công c d ng c theo phương pháp phân b , theo yêu c u qu n lý và ghi chép k toán - Phân lo i công c d ng c theo phương pháp phân b .
 10. 10 + Phân b 100% (1 l n): nh ng công c d ng c có giá tr nh và th i gian s d ng ng n + Phân b nhi u l n: nh ng công c d ng c có giá tr l n hơn và th i gian s d ng dài - Phân lo i công c d ng c theo yêu c u qu n lý và ghi chép k toán + Công c d ng cu lao ng + Bao bì luân chuy n + dùng cho thuê 1.2.2. S danh i m nguyên li u v t li u và công c d ng c u năm k toán, phòng k toán c n l p S danh i m nguyên li u v t li u và công c d ng c li t kê toàn b các lo i nhóm, th nguyên li u v t li u và công c d ng c s d ng trong doanh nghi p. Danh i m nguyên li u v t li u và công c d ng c là mã s b ng h th ng các ch s th p phân (có th k t h p các ch cái) quy nh cho t ng th nguyên li u v t li u và công c d ng c có tên g i, ph m ch t, quy cách riêng bi t. Khi l p danh i m c n ph i m b o khoa h c và h p lý, áp ng yêu c u d nh và d ghi tránh nh m l n, trùng l p. S DANH I M NGUYÊN LI U V T LI U, CÔNG C D NG C Ph n I - Nguyên li u v t li u Danh i m Tên nhãn hi u, quy cách VT Giá Ghi Lo i Nhóm Th NLVL HT chú 1521 Nguyên li u v t li u chính 01 Nhóm NLVL màu 011 V t li u chính A Kg 012 V t li u chính B Kg 013 V t li u chính C Kg ..... ........... 02 Nhóm NLVL en ..... ............. C ng lo i 1521 1522 ........... .......... T ng c ng NLVL
 11. 11 Ph n II - Công c d ng c Danh i m Tên nhãn hi u, quy cách VT Giá Ghi Lo i Nhóm Th CCDC HT chú 1531 CCDC chính 01 Nhóm CCDC A 011 CCDC A1 b 012 CCDC A2 b 013 CCDC A3 b ..... ........... 02 Nhóm CCDC B ..... ............. C ng lo i 1531 1532 ........... .......... T ng c ng CCDC 1.2.3 ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c . ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c dư c o ti n t bi u hi n giá tr c a chúng theo nh ng nguyên t c nh t nh. v nguyên t c k toán hàng t n kho (trong ó g m nguyên li u v t li u và công c d ng c ) ph i ư c ghi nh n theo nguyên t c giá g c. Trư ng h p giá tr thu n có th th c hi n ư c th p hơn giá g c thì ph i tính theo giá tr thu n có th th c hi n ư c. 1.2.3.1 ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c theo nguyên t c giá g c (giá th c t ). Giá g c hàng t n bao g m: chi phí mua, chi phí ch bi n và chi phí liên quan tr c ti p n phát sinh có ư c hàng t n kho a i m và tr ng thái hi n t i. Nguyên li u v t li u và công c d ng c trong doanh nghi p ư c hình thành t nhi u ngu n khác nhau, nên n i dung các y u t c u thành giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c ư c xác nh theo t ng trư ng h p nh p, xu t. a. Giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c nh p kho * Nh p kho do mua ngoài
 12. 12 Giá mua ghi chép trên Các lo i CP có liên Giá g c NLVL, hoá ơn sau khi tr i thu không quan tr c ti p CCDC mua các kho n(KTN) gi m + ư c hoàn + n vi c mua ngoài nh p kho = giá bán hàng l i hàng - Các chi phí có liên quan tr c ti p n vi c mua hàng bao g m: chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu n trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan tr c ti p n vi c mua hàng t n kho (chi phí bao bì, chi phí c a b ph n thu mua c l p, chi phí thuê kho, thuê lãi...) * Chú ý: - Trư ng h p nguyên li u v t li u và công c d ng c mua v dùng cho dùng cho ho t ng s n xu t kinh doanh thu c i tư ng ch u thu GTGT, doanh nghi p n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thì giá mua ghi trên hoá ơn là giá mua chưa có thu GTGT. - Trư ng h p nguyên li u v t li u và công c d ng c mua v dùng cho dùng cho ho t ng s n xu t kinh doanh thu c i tư ng ch u thu GTGT, doanh nghi p n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p hay thu c d i tư ng không ch u thu GTGT thì giá mua ghi trên hoá ơn là t ng giá thanh toán bao g m c thu GTGT. * Giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c t ch bi n nh p kho Giá g c nguyên li u v t li u Giá g c v t li u Chi phí = + và công c d ng c nh p kho xu t kho ch bi n Chi phí ch bi n hàng t n kho bao g m nh ng chi phí có liên quan tr c ti p n s n ph m s n xu t như: CPNCTT, CPSXC c nh, CPSXC bi n i phát sinh trong quá trình ch bi n nguyên li u v t li u và công c d ng c . *Giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c thuê ngoài gia công ch bi n nh p kho Chi phí v n chuy n Giá g c NLVL Giá g c NLVL ti n công ph i b c d và các chi phí và CCDC nh p = xu t kho thuê + tr ngư i lao + có liên quan tr c ti p kho ngoài ng khác Giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c nh n góp liên doanh v n c ph n ho c thu h i v n góp ư c ghi nh n theo giá tr th c t do h i ng nh giá ánh giá l i và ư c ch p nh n c ng v i các chi phí ti p nh n (n u có). *Giá g c c a nguyên v t li u và công c d ng c nh n bi u t ng.
 13. 13 Giá g c c a Giá tr h p lý c a Các chi phí khác có NLVL và CCDC = nh ng NLVL và + liên quan tr c ti p n nh p kho CCDC tương ương vi c ti p nh n * Giá g c c a nguyên v t li u và công c d ng c ư cc p Giá g c Nguyên Giá ghi trên s c a ơn v Chiphí v n chuy n li u v t li u, công c p trên ho c giá ư c b c d , chi phí có = + c d ng c nh p ánh giá l i theo giá tr liên quan tr c ti p kho thu n khác * Giá g c c a ph li u thu h i: giá ư c tính theo giá tr thu n có th th c hi n b.Giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c xu t kho Do giá g c c a nguyên li u v t li u và công c d ng c nh p kho t các ngu n nh p khác nhau như ã trình bày trên, tính giá g c hàng xu t kho k toán có th s d ng m t trong các phương pháp tính giá tr hàng t n kho sau: * Phương pháp tính theo giá ích danh: Giá tr th c t c a nguyên li u v t li u và công c d ng c xu t khotính theo giá th c t c a t ng lô hàng nh p. áp d ng i v i doanh nghi p s d ng ít th nguyên li u v t li u và công c d ng c có giá tr l n và có th nh n di n ư c. * Phương pháp bình quân gia quy n: Giá tr c a lo i hàng t n kho ư c tính theo giá tr trung bình c a t ng lo i hàng t n kho tương t u kỳ và giá tr t ng lo i hàng t n kho ư c mua ho c s n xu t trong kỳ (bình quân gia quy n cu i kỳ). Giá tr trung bình có th ư c tính theo th i kỳ ho c vào m i khi lô hàng v , ph thu c vào tình hình doanh nghi p (bình quân gia quy n sau m i l n nh p). Giá tr th c t NLVL, S lư ng NLVL, ơn giá bình quân = x CCDC xu t kho CCDC xu t kho gia quy n Khi v n d ng phương pháp giá ơn v bình quân gia quy n, doanh nghi p có th ch n m t trong các phương án sau: Phương án 1: Tính theo giá bình quân gia quy n cu i kỳ (giá bình quân gia quy n toàn b luân chuy n trong kỳ) ơn giá bình Giá tr th c t NLVL, Giá tr th c t NLVL, + quân gia CCDC t n kho u kỳ CCDC nh p kho trong kỳ = quy n c kỳ S lư ng NLVL, CCDC S lư ng NLVL, CCDC + d tr t n kho u kỳ nh p kho trong kỳ
 14. 14 Cách tính này tuy ơn gi n, d làm nhưng chính xác không cao. Hơn n a, công vi c tính toán d n vào cu i tháng, gây nh hư ng n công tác quy t toán nói chung. Phương án 2: Tính theo giá bình quân gia quy n sau m i l n nh p (còn g i là bình quân gia quy n liên hoàn) ơn giá Giá tr th c t NLVL, CCDC Giá tr th c t NLVL, CCDC bình quân + t n kho trư c khi nh p nh p kho c a t ng l n nh p gia quy n = sau m i S lư ng NLVL, CCDC t n S lư ng NLVL, CCDC nh p + l n nh p kho trư c khi nh p kho c a t ng l n nh p * Phương pháp nh p trư c xu t trư c (FIFO): áp d ng d a vào gi nh là hàng t n kho ư c mua trư c ho c s n xu t trư c thì ư c xu t và hàng t n kho còn l i cu i kỳ là hàng t n kho ư c mua ho c s n xu t g n th i i m cu i kỳ. Nói cách khác cơ s c a phương pháp này là giá th c t c a v t li u, d ng c s n ph m và giá mua th c t c a hàng hoá nh p kho trư c s ư c dùng làmgiá tính giá th c t c a v t li u d ng c s n ph m hàng hoá xu t trư c và do v y giá tr v t li u, d ng c s n ph m hàng hoá t n kho cu i kỳ s là giá th c t c a v t li u, d ng c s n ph m hàng hoá nh p kho sau cùng. Phương pháp này thích h p trong trư ng h p giá c n nh ho c có xu hư ng gi m. * Phương pháp nh p sau xu t trư c (LIFO): trong phương pháp này áp d ng d a trên gi nh là hàng t n kho ư c mua sau ho c s n xu t sau thì ư c xu t trư c và hàng t n kho còn l i cu i kỳ là hàng t n kho ư c mua ho c s n xu t trư c ó. Theo phương pháp này giá tr hàng xu t kho ư c tính theo giá c a lô hàng nh p sau ho c g n sau cùng, giá tr c a hàng t n kho ư c tính theo giá c a hàng nh p kho u kỳ ho c g n u kỳ còn t n kho Tri giá th c t Tr giá th c t v t S lư ng v t li u xu t dùng v t li u xu t = li u nh p kho theo x trong kỳ thu c s lư ng dùng t ng l n nh p t ng l n nh p trư c ó Hai phương pháp nh p trư c xu t trư c và nh p sau xu t trư c có ưu i m là h ch toán úng giá tr t ng lô hàng, phù h p v i yêu c u công tác qu n lý v t li u t i kho, nhưng l i khó khăn cho vi c h ch toán chi ti t. 1.2.3.2 ánh giá nguyên li u v t li u, công c d ng c theo giá h ch toán i v i nh ng doanh nghi p có quy mô l n, s n xu t nhi u m t hàng thu ng s d ng nhi u lo i nhóm th nguyên li u v t li u và công c d ng c ho t ng nh p xu t nguyên li u v t li u và công c d ng c di n ra thư ng xuyên liên t c n u áp d ng nuyên t c tính theo giá g c (giá tr th c t ) thì r t phư c t p khó m b o yêu c u k p th i c a k toán doanh nghi p có th xây
 15. 15 d ng h th ng giá h ch toán ghi chép hàng ngày trên phi u nh p xu t và ghi s k toán chi ti t nguyên li u v t li u và công c d ng c . Giá h ch toán là giá do k toán c a doanh nghi p t xây d ng, có th là giá k ho ch ho c giá tr thu ncó th th c hi n ư c trên th trư ng. Giá h ch toán ư c s d ng th ng nh t trong toàn doanh nghi p và ư c s d ng tương i n nh lâu dài. Trư ng h p có s bi n ng và giá c doanh nghi p c n xây d ng l i h th ng h ch toán. K toán t ng h p nguyên li u v t li u và công c d ng c ph i tuân th nguyên t c tính theo giá th c t . Cu i tháng k toán ph i xác nh h s chênh l ch gi a giá th c t và giá tr h ch toán c a t ng th (nhóm ho c lo i) nguyên li u v t li u và công c d ng c i u ch nh giá ho ch toán xu t kho thành giá tr th c t . H s chênh l ch gi a giá th c t và giá tr h ch toán c a t ng nguyên li u v t li u và công c d ng c tính theo công th c: Giá tr th c t NLVL, Giá tr th c t NLVL, H s + CCDC t n kho u kỳ CCDC nh p kho trong kỳ chênh l ch = giá v t li u Giá tr h ch toán NLVL, Giá tr h ch toán NLVL, + CCDC t n kho u kỳ CCDC nh p kho trong kỳ T ó xác nh giá th c t c a nguyên li u v t li u và công c d ng c xu t kho Giá th c t NLVL, Giá tr h ch toán H s chênh = x CCDC xu t kho NLVL, CCDC xu t kho l ch giá 1.3 - Nhi m v c a k toán nguyên li u v t li u và công c d ng c phát huy vai trò, ch c năng c a k toán trong công tác qu n lý nguyên li u v t li u và công c d ng c trong doanh nghi p, k toán c n th c hi n t t các nhi m v cơ b n sau: - T ch c ghi chép, ph n ánh chính xác, k p th i s lư ng, kh i lư ng, ph m ch t, quy cách và giá tr th c t c a t ng lo i, t ng th nguyên li u v t li u và công c d ng c nh p, xu t và t n kho. - V n d ng úng n các phương pháp h ch toán, phương pháp tính giá nguyên li u v t li u và công c d ng c nh p, xu t kho. Hư ng d n và ki m tra các b ph n, phòng ban ch p hành các nguyên t c, th t c nh p, xu t và th c hi n nghiêm ch nh ch ch ng t k toán. - M các lo i s (th ) k toán chi ti t theo t ng th nguyên li u v t li u và công c d ng c theo úng ch phương pháp quy nh. - Ki m tra vi c th c hi n k ho ch mua hàng, tình hình d tr và s d ng nguyên li u v t li u và công c d ng c theo d toán, tiêu chu n, nh
 16. 16 m c chi phí và phát hi n các trư ng h p v t tư ng ho c bi thi u h t, tham ô, lãng phí, xác nh nguyên nhân và bi n pháp x lý. Tham gia ki m kê và ánh giá nguyên li u v t li u và công c d ng c theo ch quy nh c a Nhà nư c. Cung c p thông tin v tình hình xu t, nh p, t n kho nguyên li u v t li u và công c d ng c ph c v công tác qu n lý. nh kỳ ti n hành phân tích tình hình mua hàng, b o qu n và s d ng nguyên li u v t li u và công c d ng c . 1.4 - Th t c qu n lý nh p - xu t kho nguyên li u v t li u và công c d ng c và các ch ng t k toán liên quan. 1.4.1 Th t c qu n lý nh p kho nguyên li u v t li u và công c d ng c và các ch ng t k toán liên quan B ph n cung c p v t tư căn c vào k ho ch mua hàng và h p ng mua hàng ã ký k t, phi u báo giá ti n hành mua hàng. Khi hàng v n nơi, n u xét th y c n thi t có th l p ban ki m nghi m ki m nh n và ánh giá hàng mua v các m t s lư ng, kh i lư ng, ch t lư ng và quy cách căn c vào k t qu ki m nghi m, ban ki m nghi m l p "biên b n ki m nghi m v t tư" sau ó b ph n cung c p hàng l p "phi u nh p kho" trên cơ s hoá ơn, gi y báo nh n hàng và biên b n ki m nghi m giao cho ngư i mua hàng làm th t c nh p kho. Th kho sau khi cân, o, ong, m s ghi s lư ng nh p vào phi u nh p và s d ng ph n ánh s lư ng nh p và t n c a t ng th v t tư vào th kho, trư ng h p phát hi n th a, thi u, sai quy cách ph m ch t, th kho ph i báo cáo cho b ph n cung ng và cùng ngư i giao l p biên biên b n. Hàng ngày ho c nh kỳ th kho chuy n giao phi u nh p cho k toán v t tư làm căn c ghi s k toán. PHI U NH P KHO Ngày....tháng....năm.... N : .............. S : ................................ Có: .............. H tên ngư i nh n hàng:......................................................................... Theo ................... s .......ngày.......tháng......năm ..................................... Nh p t i kho: ....................................... a i m: ................................... S lư ng Tên, nhãn hi u, quy cách, Mã Theo ơn Thành STT ph m ch t v t tư, d ng c , VT Th c s ch ng giá ti n s n ph n, hàng hoá nh p t A B C D 1 2 3 4 C ng
 17. 17 T ng s ti n (vi t b ng ch ): ............................................................................. S ch ng t g c kèm theo: ................................................................................ Ngư i l p phi u Ngư i giao hàng Th kho K toán trư ng (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h (ho c b ph n có tên) nhu c u nh p) (Ký, h tên) 1.4.2 Th t c xu t kho nguyên li u v t li u và công c d ng c 1.4.2.1 Xu t nguyên li u v t li u, công c d ng c Căn c vào k ho ch s n xu t kinh doanh ho c các b ph n s d ng v t tư vi t phi u xin lĩnh v t tư. Căn c vào phi u xin lĩnh v t tư, b ph n cung c p vi t phi u xu t kho trình giám c duy t. Căn c vào phi u xu t kho th kho xu t v t li u và ghi s th c xu t vào phi u xu t, sau ó ghi s lư ng xu t và t n kho c a t ng th v t tư vào th kho. Hàng ngày ho c nh kỳ kho chuy n phi u xu t cho k toán v t tư, k toán tính giá hoàn ch nh phi u xu t l y s li u ghi trên s k toán. PHI U XU T KHO Ngày....tháng....năm.... N : .............. S : ................................ Có: .............. H tên ngư i nh n hàng:......................................................................... Lý do xu t: .............................................................................................. Xu t t i kho (ngăn lô): ..................................... a i m:....................... Tên, nhãn hi u, quy S lư ng cách, ph m ch t v t tư, Mã ơn Thành STT VT Yêu Th c d ng c , s n ph n, hàng s giá ti n hoá c u xu t A B C D 1 2 3 4 C ng T ng s ti n (vi t b ng ch ): ............................................................................. S ch ng t g c kèm theo: ................................................................................ Ngư i l p phi u Ngư i giao hàng Th kho K toán trư ng Giám c
 18. 18 (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h (ho c b ph n có (Ký, h tên) nhu c u nh p) tên) (Ký, h tên) 1.4.2.1 Phương pháp phân b * Phương pháp phân b 1l n: Phương pháp này áp d ng i v i nh ng công c d ng c xu t dùng u n hàng tháng, giá tr xu t dùng tương i nh . Theo phương pháp này khi xu t dùng công c d ng c toàn b giá tr công c d ng c ư c chuy n h t m t l n vào chi phí SXKD, căn c vào giá ghi th c t xu t kho, k toán ghi: N TK 627(3): Xu t dùng phân xư ng N TK 641(3): Xu t dùng b ph n tiêu th N TK 642(3): Xu t dùng chung cho toàn DN Có TK 153(1): Giá th c t công c d ng c xu t kho * Phương pháp phân b 2 l n: - Phương pháp này áp d ng i v i nh ng công c d ng c có giá tr l n th i gian s d ng lâu dài. Theo phương pháp này khi xu t công c d ng c ngư i ta phân b 50% giá tr vào các i tư ng s d ng. Khi nào báo h ng, m t, h t th i gian s d ng ngư i ta s phân b n t 50% giá tr còn l i. Giá tr báo h ng Ph li u thu S b i thư ng S phân b l n 2 = - - 2 h i (n u có) (n u có) - Khi xu t dùng CCDC, căn c vào giá tr th c t xu t kho, k toán ghi: N TK 142, 242 (1) Có TK153 } Giá tr th c t xu t dùng + ng th i phân b 50% giá tr xu t dùng vào các i tư ng s d ng N TK 627, 641, 642 Có TK 142, 242 } 50% Giá tr xu t dùng - Khi công c d ng c báo h ng, m t, h t th i gian s d ng ngư i ta s phân b n t giá tr còn l i: N TK 152: Ph li u thu h i (n u có) N TK 138 (8), 334: S b i thư ng (n u có) N TK 623, 627, 641, 642: S phân b l n 2
 19. 19 Có TK 142, 242: Giá tr còn l i công c d ng c 1.4.3 Các ch ng t k toán liên quan: Ch ng t k toán s d ng ư c quy nh theo ch ch ng t k toán ban hành theo Q s 15/TC/C KT ngày 20/03/2006 c a B trư ng B tài chính và các quy t nh khác có liên quan, bao g m: - Phi u nh p kho (m u s 01- VT) - Phi u xu t kho (m u s 02 - VT) - Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b (m u s 03 - VT) - Biên b n ki m kê v t tư, s n ph m, hàng hoá (m u s 08 - VT) - Hoá ơn ki m phi u xu t kho (m u s 02 - BH) - Hoá ơn bán hàng - Hoá ơn GTGT i v i các ch ng t b t bu c s d ng th ng nh t theo quy nh c a nhà nư c, ph i l p k p th i y theo úng quy nh v m u bi u, n i dung và phương pháp l p. Doanh nghi p ph i ch u trách nhi m v tính h p lý, h p pháp c a ch ng t v các nghi p v kinh t phát sinh. Ngoài ra, ph thu c vào tình hình c th c a t ng doanh nghi p, k toán có th s d ng thêm các ch ng t k toán hư ng d n như: Phi u xu t v t tư theo h n m c (m u s 04 - VT), biên b n ki m nghi m v t tư (m u s 05 - VT) Phi u báo v t tư còn l i cu i kỳ (m u s 07 - VT). Tuỳ thu c vào phương pháp k toán chi ti t mà s d ng các s k toán chi ti t: - Th kho (m u s 06 - VT) - S k toán chi ti t v t li u -S i chi u luân chuy n - S s dư Và cũng có th m thêm các b ng kê nh p, b ng kê xu t, b ng lu k t ng h p, xu t, t n v t li u ph c v cho vi c ghi s chi ti t ư c ơn gi n, nhanh chóng, k p th i. 1.5 - Phương pháp k toán chi ti t nguyên li u v t li u, công c d ng c Trong th c t công tác k toán k ho ch c a nư c ta nói chung và các doanh nghi p công nghi p n i riêng ang áp d ng ba phương pháp h ch toán chi ti t nguyên li u v t li u và công c d ng c là: - Phương pháp th song song
 20. 20 - Phương pháp s i chi u luân chuy n - Phương pháp s s dư Căn c vào c i m c a t ng doanh nghi p mà có th áp d ng m t trong ba phương pháp trên h ch toán chi ti t nguyên v t li u. 1.5.1 Phương pháp th song song * Nguyên t c h ch toán t i kho: th kho ghi chép tình hình N - X - T trên th v m t s lư ng, phòng k toán s d ng s (th ) k toán chi ti t ghi chép tình hình N - X - T c a t ng th v t tư v m t s lư ng và giá tr . * Trình t kêt toán chi ti t: SƠ 1 SƠ TRÌNH T K TOÁN CHI TI T V T TƯ THEO PHƯƠNG PHÁP TH SONG SONG Thẻ kho (1) (3) (1) Chứng Chứng từ nhập (2) Sổ chi tiết vật liệu, công (2) từ xuất cụ dụng cụ (4) Bảng tổng hợp N - X - T (5) Sổ tổng hợp Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u ki m tra * Trình t kêt toán chi ti t: (1) Hàng ngày căn c vào ch ng t nh p - xu t - kho v t tư h p l th kho ti n hành nh p, xu t kho và ghi s lư ng nguyên li u v t li u và công c d ng c th c nh p, xu t vào ch ng t sau ó ghi vào th kho và tính s t n kho sau m i l n nh p xu t. Hàng ngày sau khi ghi xong vào th kho, th kho
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2