intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: NHỮNG YẾU TỐ KÍCH THÍCH QUẢNG CÁO

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
97
lượt xem
27
download

Luận văn tốt nghiệp: NHỮNG YẾU TỐ KÍCH THÍCH QUẢNG CÁO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quảng Cáo xuất hiện khắp nơI và hầu như vào bất cứ lúc nào trong cuộc sĐề tài: Những yếu tố kích thích trong quảng cáoống hàng ngày của chúng ta : mỗi sáng đọc báo chúng ta có thể thấy các mẫu Quảng Cáo ,trên đường đi học chúng ta gập các Quảng Cáo sơn trên tường nhà cao tầng ,băng rôn ,bức chướng treo dàn khắp nơI trên đường phố ,cột đIện, các phương tiện giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: NHỮNG YẾU TỐ KÍCH THÍCH QUẢNG CÁO

 1. ĐỀ ÁN NHỮNG YẾU TỐ KÍCH THÍCH QUẢNG CÁO
 2. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com L im u Q u ng Cáo xu t hi n kh p nơI và h u như vào b t c lúc nào trong cu c s ng hàng ngày c a chúng ta : m i sáng c báo chúng ta có th th y các m u Qu ng Cáo , trên ư ng I h c chúng ta g p các Qu ng Cáo sơn trên tư ng nhà cao t ng ,băng rôn , b c chư ng treo dàn kh p nơI trên ư ng ph ,c t I n, các phương ti n giao thông ……Bu i t i , I trên ư ng Qu ng Cáo p vào m t dư i ánh èn màu , s c .Trong các bu i h p báo h i ngh , th thao,ca nh c ,th i trang ….Qu ng Cáo l i càng tr c ti p hơn v i vai trò là nhà tài tr .Th m chí Qu ng Cáo có th gõ c a t n nhà b n qua các hình th c chào hàng , g i thư gi i thi u s n ph m , và g n ây nh t là ho t ng Qu ng Cáo qua I n tho i nh n tin ! Qu ng Cáo chính th c xu t hi n tai Vi t nam ch m t vàI năm g n ây v i t c phát tri n chóng m t , qua th ng kê hi n nay trung bình m t ngư i dân ti p nh n 50 thông i p Qu ng Cáo trong 1 ngày .Năm 1996 tăng 51%so v i năm 1995 (báo SàI Gòn ti p th 1997).Qu ng Cáo ngày càng óng vai trò quan tr ng trong i s ng văn hoá, kinh t , xã h i ,là c u n i gi a các ho t ng trao i ,kinh doanh c a doanh nghi p và ngư i tiêu dùng , là m t công c c l c trong quá trình marketing s n ph m c a các doanh nghi p . Các nư c phát tri n có n n kinh t th trư ng lâu i Qu ng Cáo là m t ngành kinh doanh l n, là m t môn h c có phương pháp nghiên c u th c ti n thu c lĩnh v c marketing và ư c áp d ng r t bàI b n khoa h c .Tuy nhiên t i Vi t nam quan I m và s v n d ng Qu ng Cáo chưa ư c hi u m t các úng m c, nhi u doanh nghi p b ra hàng trăm tri u ng vào Qu ng Cáo s n ph m, nhưng phương pháp và quy trình Qu ng Cáo như th nào là khoa h c và hi u qu ? Qu ng Cáo xét v phương di n nào y mang tính ngh thu t nhi u hơn khoa h c .các nhà marketing nhãn hi u luôn c g ng thu hút tình c m c a m i ngư i .Và i u này hoàn toàn kh thi! M t công ty nư c gi I khát có th quy t nh ch n hoa qu hay soda cho s n ph m c a mình d a trên chi c máy o i n não. Công vi c này tương t như ngh thu t c ý nghĩ .T t c th c hi n m t m c ích : tìm ra cáI ‘ nút 'nào ó trong b não có ph n ng v i s n ph m , và ki m tra xem li u khâu nào trong quy trình t Qu ng Cáo , óng gói , n ch t lư ng s n ph m có kh năng kích ho t cáI nút kia . G n ây , các nhà nghiên c u an tìm xem ph n nào trong não b có tác ng m nh m n s nhìn nh n và l a ch n s n ph m c a khách hàng , và h phát hi n ra ó là nh ng ham mu n r t căn b n : Quy n l c, gi i tính , và s b n v ng . .Cũng gi ng như s trung thành vơí nhãn hi u , trí nh và tình c m óng vai rò r t quan tr ng . Trong m t tương lai không xa , các hãng s bi t ích xác li u chi n d ch Qu ng Cáo c a mình có ‘ kích ho t ‘ não b hay không,? T i sao ph n l n m i ngư i thích Coca - cola hơn m t vàI lo i coca khác ?. T i sao nhi u ph n thích EStee Lauder hơn nh ng lo i nư c hoa r ti n không Qu ng Cáo ? .Nh ng s n ph m ư c Qu ng Cáo có hơn không ? Không c n thi t . Nhưng Qu ng Cáo có th tăng thêm giá tr tinh th n c a s n ph m trong tâm trí ngư i tiêu dùng . John O’ Toole nói r ng : ‘ Vũ khí m nh nh t mà nh ng ngư i tiêu dùng có , và cáI mà các nhà s n xu t s nh t , là s t ch i c a h v i vi c mua l p l i . S c m nh c a Qu ng Cáo là ch nó khi n ngư i ta mua s n ph m không ch m t l n .Qu ng Cáo không th ư c xem m t cách ơn gi n như vi c xây d ng s nh n bi t , nó ph I làm nhi u hơn th . 1
 3. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com úng v y ! NgoàI vi c óng vai trò then ch t trong vi c t o ra s nh n bi t , Qu ng Cáo còn t o ra m t c m quan v giá tr trong tâm trí ngư i tiêu dùng . Ch ng h n b ng vi c s d ng nh ng âm thanh không thông thư ng , ánh sáng r c r hay âm nh c g i c m , m t Qu ng Cáo truy n hình có th thu hút ư c s chú ý c a m t khách hàng và kích thích nh ng tình c m c a anh ta hay cô ta hư ng n m t m c tiêu v s áp ng y m t nhu c u hay mong mu n . Qu ng Cáo ph I kích thích m t quy t nh v i các nhu c u và mong mu n .V y làm th nào Qu ng Cáo c a b n làm tăng thêm giá tr tinh th n c a s n ph m , cũng như làm sao m u Qu ng Cáo c a b n n i tr i hơn 50 m u Qu ng Cáo khác mà m i ngư i ph I ti p nh n hàng ngày ? Vì v y m u Qu ng Cáo c a b n ph I có nh ng i m khác , l so v i nh ng m u Qu ng Cáo khác có th ‘ghi i m’ vào trong tâm trí khách hàng . Làm th nào có nh ng i m khác l ó ? Nh ng i m khác , l ó là gì ? ó cũng chính là lý do mà ngư i vi t trong v trí là m t sinh viên chuyên ngành th c s băn khoăn và hơn c là mong mu n trong tương lai s thi t k ra nh ng m u Qu ng Cáo thành công . V y làm th nào m u Qu ng Cáo thành công ? Chính là m u Qu ng Cáo c a b n ph I có nh ng i m khác , l ( nhưng ph I phù h p ) thu hút i tư ng nh n tin . ó chính là Nh ng y u t kích thích trong qu ng cáo. Nh ng y u t này có th làm thay i tháI tiêu dùng c a ngư i mua hàng i v i s n ph m . C th , chúng ta s kích thích trong Qu ng Cáo . i nghiên c u t ng y u t L n u tiên vi t Chuyên khoa h c ,s h n ch v lý thuy t và th c t nên bàI vi t không tránh kh i nh ng thi u sót .R t mong s góp ý c a th y cô chuyên è hoàn thành t t hơn . Ph n1 . M t s v n v Lý thuy t Nh ng y u t kích thích trong qu ng cáo 1.kháI ni m Qu ng Cáo . Qu ng Cáo ã I ư c m t quãng ư ng r t dàI k t m t b ng hi u ơn gi n treo m t c a hàng óng giày .Ngày nay nó là m t công c y s c m nh thông báo và s s n có và a I m c a các s n ph m ,nh n m nh ch t lư ng và giá tr c a nó , liên h 2
 4. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com các nhãn hi u v i nhân cách , và ng th i xác nh nhân cách c a nh ng ngư i mua chúng . n lư t nó , b n thân Qu ng Cáo ư c t o thành b i công ngh s d ng trao thông I p - nói cách khác phương ti n và thông I p ã tr nên hi n nhiên không th tách r i . V y Qu ng Cáo là gì ? Hi p h i Marketing M ã ưa ra nh nghĩa v Qu ng Cáo như sau : ‘’Qu ng Cáo là b t c lo i hình nào c a s hi n di n không tr c ti p c a hàng hoá ,d ch v hay tư tư ng hành ng mà ngư i ta ph I tr ti n nh n bi t ch th Qu ng Cáo ‘’ hi u ư c s khác nhau gi a Qu ng Cáo và tr c ti p bán hàng ,gi a Qu ng Cáo và s công b ,chúng ta trao i m t s thu t ng sau ây : +B t c lo i hình nào : Qu ng Cáo có th là b t c lo i hình nào c a s hi n di n .Nó có th là m t d u hi u , bi u tư ng ,phác ho hay m t thông I p Qu ng Cáo trong m t t p chí hay m t t báo ,hay m t chương trinh thương m i trên àI ,tivi hay m t phi u Qu ng Cáo g i qua bưu I n hay m t áp phích ,pano Qu ng Cáo ngoàI ư n ph mà ngư i Qu ng Cáo tư ng tư ng s tho mãn nh ng òi h i c a Qu ng Cáo . +Không tr c ti p : I u này nh n m nh r ng không k hình th c tr c ti p bán hàng ,m t ki u khá ph bi n trong th c t . +Hàng hoá ,d ch v hay ý hành ng : Chúng ta bi t r ng Qu ng Cáo s d ng thông tin truy n c m v s n ph m và d ch v .R t ít ngư i bi t r ng Qu ng Cáo còn ư c s d ng khu ch trương m t tư tư ng, m t ý . Ch ng h n , Qu ng Cáo c a b ph n thông tin và bưu I n nh m khu ch trương vi c s d ng Code pin chuy n thư nhanh là m t lo i Qu ng Cáo v bán m t tư tư ng hành ng .Qu ng Cáo c a m t v thu thu nh p nh m thuy t ph c nh ng i tư ng n p thu úng h n tránh b ph t cũng là m t ví d v v n d ng Qu ng Cáo . +Ngư i ta ph I chú ý nh n bi t ngư i Qu ng Cáo : n thông i p Qu ng Cáo khác v i s công khai là ch Qu ng Cáo làm cho ngư i ta chú ý t i và nh n ra ai là ch th Qu ng Cáo .N u không t ư c s chú ý và không làm cho ngư i ta nh n ra ch th Qu ng Cáo thi ó ch là s công b mà thôI .V t li u làm công khai m t cáI gì ó như xu t bán s n ph m ,có th do m t cơ quan hay m t ngư i nào ó b o tr nhưng ngư i ta ph I tr thù lao cho các t báo ,các t p san , àI phát thanh ,nh ng cơ quan làm công vi c ó , c bi t khi vi c Qu ng Cáo có liên quan n các nhà lãnh o dân t c và qu c t ho c ưa ra m t tin t c r t quan tr ng .Th c t như M hay b t c cu c b u c t ng th ng , th tư ng xã h i tư b n nói chung , ngư i ta ã s d ng các i lý Qu ng Cáo v m t m u ‘ngàI t ng th ng ‘ , ph bi n ‘ ngàI t ng th ng ‘ các c chi t ‘ nh n bi t ‘ n ‘ ng h ’ ‘ ngàI t ng th ng ‘ nh m thu hút các c chi v phía ‘ ngàI t ng th ng’ 2. Nh ng y u t kích thích trong qu ng cáo M t Qu ng Cáo thành công b i vì nó ã t o ra ư c m t s c thu hút cho ngư i xem ,ngư i nghe ,ngư i c ,g i lên nhu c u và mơ ư c cho ngư i xem ,ngư i nghe ,ngư i c .S c thu hút c a Qu ng Cáo nh m t o m i liên h gi a s n ph m ư c 3
 5. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com Qu ng Cáo và nhu c u mơ ư c c a khán gi .Có ngư i ư c thôI th c tìm cách tho mãn nh ng nhu c u này ,nói chung s c thu hút ư c th hi n qua m t câu nói ơn gi n : ‘’ ây là s n ph m tho mãn nhu c u và mơ ư c c a b n ‘’ có ư c thành công ,s c thu hút c a Qu ng Cáo ph I có tác ng én quá trình c a khách hàng ti m năng M t ph m trù nh hơn s c thu hút trong Qu ng Cáo là Ngu n Chia S : www.vnedoc.com.nh ng y u t kích thích trong Qu ng Cáo là m t b ph n t o nên m t thông I p Qu ng Cáo .Nh ng y u t kích thích + I p văn =Thông I p Qu ng Cáo . hi u rõ hơn v ‘’nh ng y u t kích thích ‘’ ,chúng ta gi I thích rõ hơn v I p văn . I p văn Qu ng Cáo ó là nh ng tin Qu ng Cáo ã ư c mã hoá vào v t mang tin song chưa ưa vào kênh truy n . Tin Qu ng Cáo ->mã hoá-> v t mang tin -> kênh truy n +các y u t kích thích -> i tư ng nh n tin .c th : Tin Qu ng Cáo Mã hoá V t mang tin Kênh truy n + các y u t kích thích i tư ng nh n tin ví d : trong phim Qu ng Cáo thì ó là y u t l i tho i ,trong Qu ng Cáo trên t p chí thì ó là y u t t ng ,Qu ng Cáo trên radio thì ó là gi ng nói ,l i tho i . M t thông I p Qu ng Cáo c n ph I s d ng s c m nh t nh ng y u t kích thích ó là kích thư c ,màu s c ,ánh sáng ,hình nh ,âm thanh ,cách trang trí ,trình bày b i cc gây m t n tư ng m nh ,thu hút s chú ý c a ngư i c nó .Nó ph I t o ra trong u ngư i c ‘’s nh n th c ‘’ban u v s n ph m ó . Ch c n thay i cách bàI trí các y u t I ôI chút là có th tăng ư c kh năng thu hút s chú ý c a Qu ng Cáo .Kích thư c thông I p Qu ng Cáo khác bi t thì càng d thu hút s chú ý hơn , m c dù không nh t thi t ph I làm tăng chi phí theo t l .Minh ho b n màu thay vì en tr ng s tăng hi u qu b ng cách b trí n i b t tương i các tông màu khác nhau t ư c cách di n t t i ưu. T i ưu nh t chính là ph i h p , b trí m t cách h p lý , n i b t , hàI hoà các y u t trên kích thích thu hút ngư i xem Qu ng Cáo là hi u qu nh t . Chúng ta cùng làm rõ t ng y u t : 2.1. kích thư c thông I p Qu ng Cáo Kích thư c thư ng g n v i thông i p Qu ng Cáo ngoàI tr i ,b i vì khi nói n y u t kích thư c ,chúng ta thư ng hay nghĩ n nh ng th có di n tích l n , kích c l n .Song ó ch là ph n x tâm lý quen thu c c a con ngư i.Kích thư c có trong t t c các lo i hình Qu ng Cáo : trong lo i hình Qu ng Cáo nghe nhìn -> ó là th i lư ng ,trong Qu ng Cáo in n ó là di n tích m t báo s d ng . 4
 6. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com Kích thư c thông I p Qu ng Cáo là m t trong nh ng y u t kích thích quan tr ng , nh hư ng n m c hi u qu c a Qu ng Cáo . Nói chung kích thư c ám ch nm c quan tr ng c a v n mà doanh nghi p mu n th hi n cho khán gi .Tuy nhiên không ph I c kích thư c to m i quan tr ng , ây không ph I là quy lu t c nh vì m c ích c a chúng ta là gây n tư ng ,thu hút s chú ý c a ngư i xem b ng s khác bi t nên kích thư c nh hay quá nh , hay nh song có c u trúc khác l cũng là I u d hi u ! Câu tr l i cho v n v th i lư ng ,kích thư c c a m t phim Qu ng Cáo ch còn tuỳ thu c vào m c tiêu c a doanh nghi p , òi h i m t kích c phù h p v i ngân sách Qu ng Cáo và quy mô c a ch s ti p c n ,c a t n xu t . 2.1.1 Qu ng Cáo trên báo ,t p chí Có th nói ho t ng Qu ng Cáo trên n ph m là phương ti n truy n thông lâu i nh t trên th gi i , xu t hi n t khi ngành in ra i . Cho n nay , báo chí ã g p ph I s c nh tranh gay g t t các phương I n truy n thông khác như nghe nhìn , ngoàI tr i . Tuy nhiên , ngày nay nh t là t i Vi t nam , ngân sách dành cho n ph m v n không ng ng gia tăng và t i nhi u nư c Qu ng Cáo trên n ph m có th chi m th ph n nhi u nh t trong các phương ti n truy n thông : t i M th ph n n ph m Qu ng Cáo chi m 23% , ng th hai là Qu ng Cáo nghe nhìn chi m 22% .T i Vi T nam hi n nay chưa có con s th ng kê c th v các chi phí này , nhưng Qu ng Cáo nghe nhìn và n ph m v n là hai phương ti n truy n thông chi m th ph n áp o .Ư c tính trư c ây Qu ng Cáo nghe nhìn và n ph m t l 60/40, nay v i s gia tăng c a n ph m Qu ng Cáo t l này rút xu ng còn 55/45 , d báo trong tương lai chi phí cho n ph m s tăng và vư t Qu ng Cáo nghe nhìn vì s u báo có t c ra i nhanh hơn các kênh truy n hình m i. Hi n nay t i Vi t nam có kho ng trên dư i 30 u báo và t p chí xu t n b ng ti ng Vi t t p trung t i hai thành ph l n là Hà n i và thành ph H chí minh v i nhi u kích c như A2, A3 v i s kỳ xu t b n phong phú : hàng ngày , hàng tu n 2 l n / tu n , n a tháng , chuyên san … Ngư i ta cũng kh ng nh r ng khuôn kh , kích hư c c a m t thông i p Qu ng Cáo thu hút s chú ý c a c gi là 2 trang m r ng . Throng m t n ph m nư c ngoàI , ôI khi ngư i tâ m vào gi a hai trang m t t tr ng ,t này tư ng như c n tr tri giác t c là gây lên s ng ng ngh , s thôI ti p thu khi c Qu ng Cáo , nhưng th c t nó giúp cho vi c c và ghi nh thông i p t t hơn T i Vi t nam ,giá Qu ng Cáo nguyên trang thư ng t g p ôI trư ng h p n ph m n a trang, giá Qu ng Cáo ph thu c vào r t nhi u y u t như kh gi y, s lư ng phát hành , ph m vi phát hành , v trí ăng t I thông i p Qu ng Cáo , màu s c.. ví d như báo tu i tr : + s lư ng phát hành : 250.000 + ph m vi phát hành : c nư c + kỳ phát hành : 3 l n / tu n Chi phí Qu ng Cáo i v i các công ty trong nư c Kh gi y Màu (tri u vn ng ) en tr ng (tri u vn ng ) Nguyên trang 20 14 1/2 10.5 7.5 1/4 5.5 4 5
 7. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com 1/8 3 2.1 1/16 1.6 1.1 V trí - kích thư c Qu ng Cáo :m t s k t h p ăn ý . M t v trí Qu ng Cáo n m trong 7 trang u thì có nh ng thông tin ph n h i t t hơn h n n u cùng m t n i dung Qu ng Cáo nhưng t mãI phía sau . ây là nh n g I u b n có th nh n th y .Nh ng thông tin ph n h i có quan h n v trí - kích thư c c a nh ng trang khác nhau.T t c ư c so sánh trang bên ph I th nh t ( b c - th hi n t m quan tr ng c a các v trí trang) V trí B c - t m quan tr ng Trang bìa 4 100 Trang bìa 3 90 Trang bìa 2 85 Trang bên ph I ư c xem nhi u hơn là trang bên tráI .Trang bên ph I có s lôI cu n hơn trang bên tráI 15% .nh ng t m ph b n giúp cho m t báo , t p chí úng ch thông tin c a ngư i Qu ng Cáo và như v y t o nên bìa chính c a nó . I u này th hi n r t rõ trong Qu ng Cáo trên t p chí Ví d như t p chí ‘Ki n th c ngày nay ‘có : + s lư ng phát hành :150.000/s + c gi : 1.000.000 + ph m vi phát hành : toàn qu c + Kỳ phát hành : 2 tu n /l n V trí Màu Tri u vn ng Trang bìa 2 4 màu 10 Trang bìa 3 4 màu 10 Trang bìa 4 4 màu 10 Trang ru t 4 màu 7 Trang ru t 2màu 5 2.1.2 Qu ng Cáo nghe nhìn M c dù truy n thông I n t là lĩnh v c non tr nh t so v i các phương ti n truy n thông khác( TV ra i năm 1950 và Radio vào nh ng năm 20 )nhưng máy thu hình và thu thanh g n như xu t hi n kh p m i nơi.Theo như th ng kê năm 1995 thì nư c ta bình quân c 100 h gia ình trên c nư c thì có 37.30 radio và 21.22 TV nhưng trong th c t hi n nay con s này ã cao hơn r t nhi u vì i ng kinh t c a ngư i dân nư c ta ã c I thi n áng k trong nh ng năm g n ây Hi n nay nư c ta có kho ng 57 àI truy n hình trên c nư c , và s lư ng àI phát thanh cũng tương t .Ưu I m d th y c a hình th c Qu ng Cáo này là ch s ti p c n cao , tuy nhiên chi phí c a hình th c Qu ng Cáo này r t t nh t là Qu ng Cáo truy n hình. Tương t như s trang trong n ph m , th i lư ng Qu ng Cáo nghe nhìn ư c tính theo t l th i gian có dàI 15,30,45,60 giây .T t nhiên ai cũng th a nh n r ng kích c n ph m trên báo, t p chí , Qu ng Cáo nghe nhìn càng l n thì thu hút c gi càng cao nhưng vì chi phí cũng t l theo nên doanh nghi p ph I cân i hai y u 6
 8. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com t này .Tuy nhiên ,n u chi n lư c Qu ng Cáo c n l p I l p l i m u Qu ng Cáo nhi u l n thì ta có th làm cho n ph m nh l i ô l y t n xu t nhi u hơn , I u này tuỳ vào ngân sách và cách ti p c n c a doanh nghi p . Cũng tương t như v trí c a n ph m Qu ng Cáo , th i I m phát Qu ng Cáo cũng là m t y u t quan tr ng nh hư ng n chi phí Qu ng Cáo , n kh năng ti p nh n Qu ng Cáo c a i tư ng nh n tin.Do ó nh ng m u Qu ng Cáo chen vào gi a nh ng chương trình thu hút nhi u khán gi như phim , ca nh c , á bóng , thư ng có m c chi phí l n nh t do ó các hãng thuê Qu ng Cáo ã có m t s hình th c khác như tàI tr cho m t s chương trình gi I trí ăn khách , lànhà tàI tr cho nh ng gi I u l n như SEAGAME, gi I vô ch bóng á trong nư c … có th gi m ư c ph n nào chi phí Qu ng Cáo mà v n có th t o ư c nh hư ng l n nh t n khán g a. 2.1.3 Qu ng Cáo ngoàI tr i Ho t ng Qu ng Cáo ti p c n v i khán gi m c tiêu bên ngoàI nhà c a c a mình ư c g i là Qu ng Cáo ngoàI tr i . ti p c n i tư ng bên ngoàI nhà c a h , ta ph I nh v các thông i p Qu ng Cáo ngoàI tr i , t i các b n bãI và nhi u nơI khác . Qu ng Cáo ngoàI tr i xu t hi n t hàng ngàn năm nay .Ngày nay các doanh nghi p ã nh n th y t m quan tr ng và ích l i c a ho t ng Qu ng Cáo này , t i nư c ta trong th i gian g n ây ho t ng Qu ng Cáo ngoàI tr i ang có xu hư ng phát tri n m nh , áng ti c là các con s th ng kê v chi tiêu cho ho t ng này n nay v n chưa có cơ quan t ch c nào theo dõi . Ho t ng Qu ng Cáo ngoàI tr i cũng r t a d ng và phong phú nhưng có 3 hình th c ph bi n nh t là ápphic, b ng Qu ng Cáo ngoàI tr i và b ng I n. T i Vi t nam ph bi n nh t v n là b ng Qu ng Cáo ngoàI tr i , trong gi i h n c a bàI vi t tác gi ch cp n hình th c này Qu ng Cáo ngoàI tr i ch u nh hư ng m nh m c a y u t kích thư c . Kích thư c chu n c a b ng Qu ng Cáo ngoàI tr i hi n nay là 12*25 feet ( 1 feet = 0.3048m, tương ương v i 3.6m*7.6m ) , nhưng hi n nay thư ng thư ng thì kích thư c này ã l n hơn r t nhi u .Căn c vào t m quan tr ng c a m t a I m và m t giao thông mà các b ng Qu ng Cáo ngoàI tr i ư c chi u sáng hay không cũng như có s thay i v giá c T i các thành ph l n trong nư c , chúng ta không xa l v i các b ng này xu t hi n trên các nhà cao t ng , d c bên kia b sông , t i sân bay , b n bãI , tr m xe bus ….B ng Qu ng Cáo ngoàI tr i là m t hình th c Qu ng Cáo hi u qu vì th nó là m t ngành kinh doanh Qu ng Cáo h p d n i v i nhi u ngành , công ty .Tuy nhiên hi n nay nư c ta tính th m m c a các b ng Qu ng Cáo ngoàI tr i v n là m t I u r t áng bàn , m t trong nh ng lý do là i ngũ thi t k chưa chuyên nghi p , chưa ư c ào t o bàI b n. Tính sáng t o trong Qu ng Cáo ngoàI tr i là m t y u t cơ b n c a toàn bb ho t ông Qu ng Cáo .Tuy nhiên Qu ng Cáo ngoàI tr i òi h i nh ng k năng sáng t o c bi t vì tính ch t b t thư ng c a phương ti n và c a khán gi .IOA cho r ng ‘…..L i càng ít thì minh ho càng l n , Màu càng m thì n n càng ph I ơn gi n, Và nét nh nd ng s n ph m càng rõ ràng thì Qu ng Cáo ngoàI tr i càng t t.’ Kích thư c cùng v i nét nh n d ng s n ph m và n i dung th hi n là ba y u t c a tính Sáng t o cu Qu ng Cáo ngoàI tr i : n u như ‘ nét nh n d ng s n ph m ph I rõ ràng , n i dung th hi n ph I ng n g n thì kích thư c minh ho ph I r ng l n .Kích thư c ph i h p v i màu s c mvà sáng, không ph I dùng màu tùng lam ( màu s c cũng là m t y u t kích thích , s nói ph n sau ) .Các hình minh ho ph I rõ ràng d nh n 7
 9. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com bi t và th y ư c hình trông nghiêng ( n n c nh thư ng hay gây tr ng i cho vi c minh ho ). L a ch n nét nh in thích h p trên m t bi n hi u là m t y u t c c kỳ quan tr ng n a c a Qu ng Cáo ngoàI tr i ., hi n nay v i s giúp c a c ng ngh m i như máy vi tính , máy in , máy quét , các ph n m m chuyên d ng , k x o 3D … ang ngày càng h tr các nhà thiêt k Qu ng Cáo th hi n tính sáng t o cho s n ph m c a mình d dàng hơn và ti t ki m th i gian , công s c hơn .Nh ng khung u l n ,ki u ch vi t không bình thư ng ánh th c ư c nhi u cơ quan c m nh n hơn ,k t qu là truy n vào não nhi u xung t hơn trong m t ơn v th i gian và con ngư i b t giác chú ý n Qu ng Cáo ó . i tư ng c a Qu ng Cáo ngoàI tr i là nh ng ngư i I ôtô xe máy qua ư ng thì nó ph I làm xong nhi m v trong 5 giây .K t qu cho th y là nó truy n I mau nh t n u b n s d ng nh ng màu m nh , tinh khi t : ng sơn ư t v i nh ng màu s c b n ; dùng nh ng ki u ch l n nh t và làm cho nhãn hi u ch nhìn thoáng qua là th y .Song có th l i phát sinh v n : ? Kích thư c c a các tác nhân có th phóng i n m c nào .Và m c chú ý n có tăng lên tương ng v i chúng không ? Nh ng cu c nghiên c u th c nghi m ã kh ng nh r ng :S chú ý không theo gót kích thư c nh ng m u Qu ng Cáo Ngư i ta ã chúng minh ư c r ng n u di n tích tăng lên 4 l n thì n tư ng c a nó ch tăng lên g p ôI , khi di n tích tăng lên g p ôI thì n tư ng tăng không quá 40% => I u này cho th y s tăng cư ng chú ý h u như t l thu n v i căn b c hai c a di n tích tác nhân .Hi u su t c a tác ng ti p t c tăng cho n lúc t t i m t gi i h n nh t nh . i lư ng này khó xãc nh . Câu châm ngôn ‘’cá l n nu t cá bé ‘’, ư c th hi n trên các phương ti n v i nh ng thông báo Qu ng Cáo , nh ng cáI bé s thu hút ư c nhi u s chú ý n mình n u như chúng không ư c t bên c nh nh ng cáI l n .nh ng thông báo nh như th cũng có th ch ng ai nh n th y n u như nhà Qu ng Cáo không làm cho chúng có nh ng nét n i b t nào y . 2.2 Kích thích b ng màu s c Màu là m t hi n tư ng phong phú nh t mà con ngư i nh n bi t ư c liên t c hàng ngày .Thông thư ng m t con ngư i nh n bi t ư c vô vàn màu s c và màu s c ó luôn thay i trongcáI tương quan b t t n c a chúng ,dư i tác ng c a các ngu n sáng khác nhau .Ngu n sáng ch y u là ánh m t tr i cũng liên t c thay i .Ngu n sáng không ch tác ng vào i tư ng có màu mà còn tác ng vào b máy quang h c c a con ngư i là con m t n a .B n thân con m t v i s khép m dư i tác ng c a ngu n sáng cũng thay i liên t c và tinh vi .Như v y c 3 y u t : con m t ngư i ,v t có màu ,và ngu n sáng , t o I u ki n cho s nhìn màu luôn thay i ,nên màu là gì ? I u ó khó n m b t nh t .! 2.2.1 KháI ni m cơ b n v màu s c . • Màu h u s c và màu vô s c . - ,cam ,vàng ,l c ,lam ,tràm ,tím và nh ng màu phát tri n t chúng là màu h u s c. - Màu en ,tr ng ,xám : là màu vô s c . •Màu nóng ,màu l nh 8
 10. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com -màu nóng: ,cam, vàng -màu l nh:l c ,lam, chàm ,tím . •Màu b túc :các màu có kh năng b xung cho nhau gi s cân b ng như : - l c, cam-lam ,vàng- tím •S c : thu t ng ch s m nh t hay sáng c a t ng lo i màu .M i màu u bao g m nh ng s c khác nhau ,m t màu nào ó n u pha thêm màu tr ng ho c en s có s thay i v s c vì : en ho c tr ng +màu = t i sáng c a màu •S c I u : Thu t ng nêu lên s bi n thiên v màu s c c a màu h u s c .Trong quang ph ta th y m i lo i màu u có s chuy n bi n s c t d phân bi t n khó phân bi t v i màu bên c nh . ó là nh ng s c I u khác nhau c u m t màu ví d : màu cam nghiêng v phía cam , tím nghiêng v phía màu tím S c và s c I u có m i liên h tương i .Ta có th nh n ra s chuy n d ch v s c I u có liên quan n s chuy n d ch v s c và ngư c l i . 2.2.2 Y u t c trưng c a màu s c . -S c lo i : c trưng tiêu bi u nh t c a màu h u s c .S c lo i ư c phân bi t trong quang ph m t tr i v i b n ch t vât lý và bư c sóng khác nhau . thu n : là lư ng s c t hàm ch a trongm t ơn v dung tích .M t ơn v có - thu n cao là do trên m t dung tích ch bão hoà m t lo i s c t .t c là m t ph n t màu nào ó . r c : là cư ng kích thích c a màu nào ó i v i m t nhìn - -màu tương i tươI: vàng , , lam - l c . -màu tương i tr m : l c , chàm , tím . sáng : là chênh l ch so v i màu tr ng - - sáng c a vàng > cam > - sáng c a lam > l c > chàm 2.2.3 . c tính c a màu s c • Tính ch t i sánh nhau Khi hai màu t c nh nhau ,bao quanh nhau , thì b n thân m i màu có s bi n i l n b i màu này tác ng lên màu kia .Hi n tư ng i sánh phát sinh khi các màu có s chênh l ch v s c ,s c I u , r c . Ví d như ta t màu xám lên n n tr ng s có c m giác t i hơn ,ngư c l i khi t màu xám lên n n en l i có c m giác sáng hơn . ó là hi n tư ng i sánh khi có s chênh l ch v s c .Hay khi ta t màu vàng lên n n ta th y màu vàng ây là màu vàng chanh ,còn khi màu vàng lên n l c s có c m giác màu vàng ây là màu vàng ngh . • Quy lu t cơ b n v tính i sánh . -M t màu b bao quanh b i màu t i hơn sxtr nên sáng hơn và ngư c l i -M t màu ư c bao quanh b i n n là màu h u s c thì cõu hư ng pha v i màu b túc ho c g n v i màu b túc c a n n . 9
 11. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com -M t màu t trên n n cùng s c lo i s ư c gia tăng ho c suy gi m v r c tuỳ theo n n c a nó có r c th p hơn hay cao hơn b n thân nó . • Tính vi n c n , n ng nh c a màu s c. Màu s c t thân nó ã có kh năng gây c m giác xa g n vì th ngư i ta l i d ng nó tăng tính vi n c n. Nh ng gam màu nóng như vàng ,cam , và s c I u c a chúng làm cho ta có c m giác n g n m t nhìn .nh ng gam màu l nh như l c ,lam , tím và s c I u c a chúng l i làm cho chúng ta có c m giác hình xa ,ch y v phía sau .Khi m t màu sáng t lên n n t i s làm tăng s tương ph n v kho ng cách . Cùng m t lo i s c m và tr m thì gây c m giác n ng , còn nh t và r c thì gây c m giác nh .Cùng m t sáng ,màu l c có v n ng hơn màu lam ,màu vàng tươI cho c m giác nh nh t . NgoàI ra màu s c còn có kh năng di n t ánh sáng,chi u sâu, không gian ,ch t c m , hương v . • M i quan h gi a màu s c và hình kh i . -Tính ch t c a hình kh i và c a màu s c có m t s quan h tương i nh t nh . Ví d tính ch t nóng l nh c a màu làm tăng tính ng ho c tĩnh ,làm n i b t tính phát tri n ho c yên tĩnh c a kh i . Hình kh i ng ,hình kh i phát tri n vươn lên khi ư c mang màu cam vàng ho c màu phát quang thì gây ra va p th giác m nh hơn là b n thân chúng mang màu l nh ho c tr m .Ngư c l i nh ng gam màu l nh ho c tr m có kh năng nh n m nh nh ng hình kh i mang tính n nh ,lan to v ng ch c . -Ngư i ta t o ra s hoàn thiên b ng cách t o cho hình kh i s a d ngv b n ch t b ng các phương pháp b m t hình kh i Có th s d ng nhi u quan h màu trên m t b m t làm gia tăng ho c gi m nh s chú ý c a th giác i v i t ng b ph n hình kh i .ngư c l i khi hình b phân gi I thành nhi u nhóm ,nhi u thành ph n có th dùng màu h p nh t chúng l i khi n hình kh i có s th ng nh t và kháI quát . 2.2.4. Nh ng liên tư ng tâm lý v màu Khi c m nh n màu s c con ngư i ch u tác ng tâm lý c a màu s c .Các tác ng tâm lý c a màu s c lên con ngư i cho n nay v n chưa ư c c t nghĩa rõ ràng.Tuy v y có nhi u c g ng gi I thích v v t lý , y h c , sinh lý.Nhi u ý ki n cho r ng : tác ng c a màu s c lên tâm lý con ngư i ch y u vì s liên tư ng c a h như màu cam ->l a .Ta thư ng g p m t s c tính màu s c g n li n v i s liên tư ng c a con ngư i -Liên tư ng v nhi t : ,cam ,vàng g n v i màu c a l a ,m t tr i nên ư c coi là nóng .L c ,lam ,tím g n v i màu xanh c a cây,b u tr i ,m t nư c nên ư c coi là l nh .Throng b màu nóng , càng g n v i màu vàng chanh càng nghiêng v l nh .Throng h màu l nh , càng nhiêng v tím càng m . -Liên tư ng v kích thư c : Cùng m t di n tích hay m t th tích ,các màu sáng có v l n hơn các màu t i m , vàng lam ,nh t có gây c m giác r ng hơn các màu khác . -Liên tư ng v tình c m : ,cam và các màu có r c chai m nh ư c coi là d ng màu tích c c kích thích s hưng ph n 10
 12. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com Nh ng màu d u l nh là tiêu bi u cho d ng màu tĩnh l ng và tr m m c ,nh ng màunhãg n li n v i tâm lý thanh c nh ,nhàn h ,cao sang . -Liên tư ng v âm thanh Màu vàng và các màu r c sáng g i ti ng vang l n ,trong khi màu s m l i gơi âm thanh tr m c .nh ng màu mát nh g i âm thanh êm d u ngân dàI -Liên tư ng v mùi v a s chúng ta có liên tư ng vè v chua khi nhìn màu vàng chanh , v ng t c a màu cam .Màu l c xám gây c m giác ng chát .các màu s c n ng gây c m giác khê n ng . 11
 13. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com 2.2.5 Hoà s c và hi u qu c a hoà s c . • Hoà s c Hoà s c là s s p x p c a các tương quan c a màu trong m t không gian nh t nh nh m t ư c nh ng quan h hàI hoà v màu s c .Có 2 d ng hoà s c + Hoà s c tương ph n : là hoà s c g m tương quan c a màu nóng và màu l nh trong ó nh ng c p quan h c a nh ng màu b túc ho c g m b túc mang tính i l p và kích thính th giác m nh nh t Tương ph n c a màu h u s c và màu vô s c là tương ph n m nh nhưng n nh +Hoà s c tương ng : g m tương quan c a nh ng màu g m h nónghay h l nh .Throng ó tương quan c a nh ng màu s c cùng lo i là êm áI nh t .Hoà s c c a nh ng màu vô s c thì cho c m giác thu n khi t ,gi n d . • Hi u q a hoà s c . -Hi u qu r c : Nh s d ng nh ng màu có r c cao kèm thêm i ch i s c lo i (nóng - l nh ),s c (sáng - t i )và i ch i thu n .N u ch s d ng r c cao mà không chú tr ngcác ói ch i trên thì hi u qua h n ch . -Hi u qu tr m : S d ng ch y u màu tr m c (k c en và xám ) ít ôí ch i v s c lo i và sáng. Hi u qu tr m s gi m b t n u các màu tham gia vào hoà s c là tr m nhưng tương ph n l n v sáng . -Hi u q a nhã : Là tr ng tháI trung gian c a hai hi u qu trên .Là hoà s c nhưng màu trung l p v s c lo i ,trung tính v r c ,trung gian v sáng M t hoà s c p là t ng hoà các quan h trung gian v màu s c ã t lâu ngư i ta nh n nh r ng nh ng màu s c r c r nh t ,nh ng âm thanh kêu nh t gây ư c kh i lư ng chú ý l n nh t .Song i v i ngư i làm Qu ng Cáo , I u quan tâm chưa h n là i lư ng tuy t i c a các tác nhân mà lư ng tương i .S Qu ng Cáo n ào inh tai nh c óc , hư ng xuyên ám nh gây nên con ngư i c m giác chán ng y .Và h u qu c a vi c ó là ph n ng b o v c áo .Nh ng âm thanh m nh nh t và nh ng s c m u r c r nh t cu i cùng s gi ng ph n ng ,b i vì m t giai o n g i là ngh ch lý ã xu t hi n trong ho t ng c a các t bào th n kinh i não .nh ng t bào trong giai o n này áp l i s rung ng là s ph n ng y u t . i lư ng tương i c a các tác nhân l i là m t khác .S tương ph n v hình th c ,lư ng ,màu s c , kéo dàI c a hành ng s kích thích s chú ý không ý th c m nh m hơn ,ví d s chói l i c a Qu ng Cáo nh m t n tư ng m nh p vào m t . I u này là ph bi n i v i m i lo i Qu ng Cáo .M t t áp phích dù ư c th c hi n t t n âu ,mà trên giá trưng bày nh ng ‘ngư i b n láng gi ng’’ v n hò hét m ĩ , thì t áp phích c a chúng ta ch ng ư c ai ý n .Chính vì v y ,không hi m trư ng h p ph I nh n th pháp :gi a nh ng t ap phích s c màu r c r xu t hi n m t t gi y tr ng .M nh tr ng này là tác nhân m nh nh t ,s thu hút ngư i I ư ng chú ý n mình .H s d ng l i quan tâm và tìm c bàI văn Qu ng Cáo ư c in b ng c ch nh bên góc t gi y M t tác nhân có cư ng m nh (phá v tính ơn I u , quen thu c , l i mòn trong nh n th c ) phù h p v i nh ng quy lu t c a tri giác có kh năng làm n i b t i tư ng ư c Qu ng Cáo ,thu hút s chú ý c a ngư i xem . ây I u quan tr ng là ph I theo nh ng quy lu t khác bi t c a màu s c .Màu vàng trên n n en ho c màu tr ng trên n n xanh th m có m c khác bi t l n nh t ,còn màu trên n n xanh lá cây có 12
 14. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com khác bi t ít nh t .Các nhà tâm lý h c v màu s c qu quy t r ng m c tương ph n là phương th c thu hút s chú ý có hi u qu nh t .Hoà s c tương ph n có th thu ư c nh nh ng s i kháng nhau .Ví d màu tăng cư ng n tư ng v i màu xanh lá cây bên c nh .Ch en trên n n tr ng cũng m b o m c sáng rõ t i a .Cũng có th v n d ng tr t t ngư c l i . ●Màu s c trên bao bì. Bao bì là m t phương ti n Qu ng Cáo r ti n nh t ,b i vì không òi h i ph I m t thêm di n tích x p thông báo .Nh ng ngư i mua hàng l i nhìn th y thông báo ngay t i nơI mà h có th mua . Bao bì là m t cách giúp cho s n ph m d nh n bi t nh t , và nó là y u t chính giúp cho s thành công c a h u h t các s n ph m tiêu dùng .Bao bì có kh năng thuy t ph c m nh m i v i ngư i tiêu dùng và i v i ngư i mua hàng tuy ưa ra nh ng lý l trong m i trư ng h p khác nhau . Ngư i Qu ng Cáo hi u rõ r ng màu s c tác ng n ti m th c và m i màu t o ra nh ng ph n ng tâm lý khác nhau * nh hư ng c a màu : - : lôI kéo s chú ý , ch rõ s c m nh - v a : s cm nh và say mê . - anh ào: nhi u c m xúc - Màu t i hơn thì nghiêm hơn và màu ph t t o c m giách nh phúc *Hình d ng làm thay i c trưng c a màu s c *Ưu tiên i v i màu nào , s tuỳ thu c vào gi i tính , tu i tác nhóm xã h ivà kinh nghi m cá nhân ( ng c p th p trong xã h i ưa màu chói , m nh,t ng l p cao ưa màu nh ) ●Ngư i tiêu dùng c m nh n bao bì như th nào? Con m t ngư i tiêu dùng d ng l i trư c h t ph n trang trí m thu t ,cũng như nh ng cáI khác giúp ngư i ta d hình dung ư c hàng hoá . CáI ch y u trong cách trình bày bao bì lal s k t h p hàI hoà nó v i hàng hoá ,bao bì ch n ư c nh ng màu s c t có th nh n m nh tính ch t c a hàng hoá .T t nh t là hàng hoá c a bao bì phù h p v i tính ch t c a s n ph m và gây ư c ngư i mua nh ng s liên tư ng úng và nh ng c m xúc tích c c .nh ng túi ng có màu xám b n,nh ng h p các tông bày thô thi n và ính ghim t i , nh ng nhãn hi u trên chai , trên h p m nh t ,c u th ôI khi gây nên nh ng quan ni m không úng v ph m ch t hàng hoá trong ru t chúng . Nhưng vi c s d ng màu s c chói l i tương ph n kích thích cũng c n có gi i h n .Không nên quên r ng s s c s cũng làm m i m t nhìn , nh ng s tương ph n v màu s c cũng có th gây nh hư ng tiêu c c n tâm lý con ngư i .Nh ng n tư ng chói l i p vào m t ch áp d ng ư c khi trình bày nh ng hàng t ng ph m , lưu ni m , m t s hàng hoá có tính d ch v . Cách trình bày màu s c c a bao bì còn tuỳ thu c vào giá tr c a hàng hoá . i v i nh ng hàng hoá t ti n h o h ng thì nên dùng bao bì t t ư c trình bày v i th hi u m thu t cao ,nh ng ánh màu en bóng gây nên c m tư ng có gía tr cao hơn ,màu vàng ngh gây c m tư ng v nh ng ch ph m r ti n và ch t lư ng không cao Có l m t trong nh ng .y u t quan tr ng nh t trong vi c thi t k bao bì là l a ch n và k t h p màu s c .Nhi u chuyên gia thi t k cho r ng , trong tâm trí khách hàng ã hình thành m t cách t nhiên nh ng ngôn ng c a màu s c . 13
 15. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com Ví d khi nh c n S a , m i ngư i thư ng liên tư ng ngay n m t bao bì v i màu tr ng ( S a -> tr ng ) ng th i bao bì cũng ph I t o cho s n ph m m t màu s c ch o , c trưng và khó có th nh m l n v i các s n ph m cùng lo i .Chúng ta có th tham kh o nh ng s n ph m n i ti ng v i nh ng màu s c ch o: - Màu : Th gi i c a Kem ánh răng COLGATE, nư c gi I khát COCACOLA - Màu cam : B t gi t TIDE - Màu vàng cam : Phim KODAK ch t lư ng cao, k o cao su JUICY FRUIT - Màu xanh lá cây : Nư c u ng 7UP Màu s c bao bì Có th tác ng r t l n n nh n th c c a khách hàng v i s n ph m .Ch c ch n , khách hàng s có c m giác ng t hơn v i nư c cam ng trong bao bì màu vàng cam m , th còn trong bao bì màu tr ng thì sao ? 2.2.6 S c m nh n v màu s c i v i các l a tu i . nh hư ng c a màu s c trong Qu ng Cáo kích thích, tác ng n các l a tu i là khác nhau .Không th t o ra gam màu quá nóng kích thích nh ng ngư i cao tu i , tráI l i không nên kích thích l a tu i thanh niên b ng nh ng gam màu l nh ơn I u ,bu n t .S tác ng c a màu s c n th giác con ngư i các l a tu i là tương i gi ng nhau m c dù hi u qu tác ng là khác nhau .Cá nhân m i tu i c m nh n theo tư tư ng ch quan c a h nhưng vi c h s d ng màu s c thì không hoàn toàn như v y . các tu i thanh .thi u niên thì vi c s d ng màu s c ch y u theo ý nghĩ ch quan c a h .Còn l a tu i trung niên ,ngư i cao tu i thì các y u t a v ,văn hoá và các m i quan h l i gi vai trò ch o trong vi c dùng màu c a h . *Thi u nhi tu i này dù tr ã c m nh n ư c màu s c và s ưa thích i v i m t vàI màu nhưng ch y u là do c m tính .Do ó a ph n màu s c trong Qu ng Cáo mà tr nh n ư c ph thu cvào ý thích ch quan c a b m . *Thanh niên ây là tu i sung s c nh t c a cu c i .H là nh ng ngư i c a ho t ông và ho t ng nhi u ,h cũng không b các l l i ,l nghi ràng bu c nhi u l m .Do v y s c m nh n màu s c c a h khá b t thư ng cũng như s kích thích màu s c lên h cũng v y.H ưu áI cáI m i và d b lôI cu n b i trào lưu m t .Chính vì th mà gi I pháp t t nh t v kích thích màu s c cho thanh niên là s ad ng và theo sát các trào lưu tiêu dùng * Trung niên ây là l a tu i mà con ngư i ã n nh vê m t tâm sinh lý t c là hành vi s d ng màu s c c a h ã n nh .M c dù hành vi s d ng màu s c c a h ph thu c vào m t s y u t ,song quan tr ng nh t là y u t a v xã h i và công vi c .Ch ng h n nh ng ngư i thành t ,có công vi c t t luôn có nhu c u tiêu dùng các s n ph m có gam màu t i ,sang tr ng màu en ,màu h phách và m t s ưa màu nh . tu i này ,c nam ,n u có nhu c u gi l i tu i thanh xuân nên h cũng r t ưa thích nh ng màu tôn v tr trung c a mình . *Ngư i cao tu i Ngư i cao tu i khi l a ch n s n ph m v i màu s c tương ng, h ch u nh hư ng b i y u t văn hoá , nh ki n xã h i . I u này có nghĩa là h s ch u nh hư ng t nh ng màu s c sao cho th hi n s úng n ,chín ch n c a h .Hơn n a ,vi c s d ng màu c a ngư i già thư ng nh m vào m c ích giáo d c . 14
 16. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com B ng: Tác ng tâm sinh lý c a màu s c lên con ngư i Màu Tác ng tâm -sinh lý Sc nóng L nh nh N ng lõm Li Kích áp Yên ng ch tĩnh * * * * Cam * * * Màu Vàng * * * * * ph Vàng * * * * lc Lc * * * Xanh * * * * lc Xanh * * * * tr i Lam * * * * Tím * * * * Tía * * * * Tr ng * Màu Xám * vô Tr ng sc Xám * * ti en * * 2.3. ánh sáng ánh sáng là y u t quan tr ng trong vi c giúp con ngư i nh n th c màu s c c a s v t ,thông qua th c m th giác .Do ó ánh sáng có liên quan m t thi t v i màu s c .M t ngư i không nh n bi t ư c màu s c n u không có ánh sáng. T t c các s v t t n t i dư i hi u qu ánh sáng , u ư c m t ngư i nh n bi t và phân bi t thông qua s khác bi t nhau v màu s c c trưng cùng v i các ư ng nét t ng th hình th c b ngoàI ,t c là bóng dáng ư ng vi n ,s tương ph n ,bi n hoá m nh t .S tương ph n và bi n hoá s c c a ch t li u b m t hình kh i ,v t th có th là nh n bi t màu s c .M t ngư i phân bi t ư c màu s c c a v t th ,s tương ph n v màu s c gi a các v t th d a vào ph c a ánh sáng và nh n bi t ư c ư ng nét t ng th bên ngoàI ,s tương ph n bóng ,m c a ch t li u b m t v t th nh vào hư ng chi u sáng và s t p trung m nh y u c a hư ng chi u sáng .Hơn n a ,hư ng và s t p trung ánh sáng trên b m t v t th s gây ra s ph n x l i ánh sáng ,t b m t v t th t ib m t g n k ,và gây ra thông tin th giác v s phong phú s c bi n hoá và tương ph n v bóng ,m c a ch t ki u b m t v t th ,v sâu c a không gian . cho Qu ng Cáo ư c n i b t thì tác ng c a các y u t kích thích c n ph I ư c kéo dàI .M i ngư i u bi t rõ r ng nh ng bi u ng ,apphích , kh u hi u là nh n g phương ti n ch lưu gi ư c s chú ý lúc u ,còn khi ngư i ta ã quen v i chúng thì h thôI không còn ý n n a . ó là h u qu c a s thích nghi th gíac .K t qu là kh năng lưu gi s chú ý b m t I . Trên cơ s nhi u cu c thí nghi m ,nhà tâm lý h c Xô Vi t .I.Râytưbacger ã xác l p ư c kéo dàI c a vi c xem bi u ng ư c trưng bày sân c a m t doanh nghi p trong m t hoàn c nh thu n l i cho tri giác .Thì ra sang ngày th hai nó s t 15
 17. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com xu ng hai l n so v i ngày th nh t và sang n ngày th ba ,nó l i gi m hai l n so v i ngày th hai .S ngư i xem bi u ng so v i s ngư i I qua mà không xem nó còn gi m v i m t t l m nh hơn . Nh ng tác nhân có tính ch t kích thích ng: nh ng b ng thông báo Qu ng Cáo lúc t t ,lúc sáng, gi ư c s chú ý lâu hơn nhi u .Cơ s c a chúng là hi u q a c a nh ng n tư ng b t ng cũng như tính tò mò mu n bi t cáI s x y ra ti p theo .S b t ch t phá v s bình th n tương i lúc trư c .S bi n chuy n ngăn ng a s m t m i , I u m i l kích thích nh ng t bào i não mà lúc trư c chưa b kích thích . Vì nh ng nguyên nhân này mà ti ng nói c a phát thanh viên c thông báo trên radio th nh tho ng ph I thay i âm lư ng và ng I u .Lúc b y gi nó s ư c nghe r t chăn chú v i gi ng I u I m nhiên và u u . Qu ng cáo thư ng thay i v trí c a mình trong không gian thì thu hút ư c s chú ý hơn nh t .ánh sáng có th mang l i I u ó n u chúng ta bi t v n d ng chúng m t cách sáng t o ,bi t căn c vào nh ng c I m cũng như quy lu t c a ánh sáng màu s c , s k t h p gi a ánh sáng màu s c s là y u t kích thích m nh,hi u qu . 2.3.1 Trong Qu ng Cáo truy n hình. ánh sáng là khâu vô cùng ph c t p trong quá trình chu n b quay .ánh sáng có th t o nên m t c m giác sôI ng ,v bí n ,không khí m m ho c các c m xúc khác .Có 4 k thu t t o sáng sau ây: + ánh sáng chính Là ngu n sáng chính c a m t c nh .Trong c nh chi u s n ph m ,ánh sáng chính ư c h i t vào chính s n ph m .Vi c h i t nhi u ánh sáng chính t o m t c m giác ph n kh i ,ngư c l i n u ánh sáng chính ít làm cho v t th t o c m giác bí n ôI khi còn t o v x u xí . + ánh sáng n n Chi u lên toàn b ph n còn l i c a c nh quay , ư c chi u vào nh ng ph n mà ánh sáng chính không chi u n và ư c chi u vào bóng c a v t th ,bóng này do ánh sáng chính t o nên ( ch ng h n chi u vào phía sau s n ph m ). S ph i h p t l gi a ánh sáng n n và ánh sáng chính s quy t nh tương ph n c a v t th .Nhi u ánh sáng n n làm cho c nh quay có v m n hơn ,ph n nào sáng s không có v quá gay g t,ph n bóng cũng không quá t i .Ngư c l i nhi u ánh sáng chính s làm tăng tương ph n ,làm cho ph n l sáng tr nên sáng hơn và ph n bóng thành t i hơn . 16
 18. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com + ánh sáng h u . Giúp cho ph n vi n bên ngoàI c a v t th tr nên s c nét hơn . o di n thư ng t phía sau v t th nh ng ánh sáng này làm cho v t th n i hơn lên ph n n n . + ánh sáng c nh. ư c dùng t o sáng m t ph n c nh quay .Các k x o I n nh thư ng ph i h p v i ánh sáng c nh , ch ng h n : chi ú sáng xuyên qua m t khung c a s b ng thu tinh ,ánh sáng này hi n lên trên b c tư ng phía sau c nh quay ,t o ra c m giác là ánh sáng m t tr i t ng trư c là c nh quay ang chi u qua khung c a s . NgoàI các y u t trong các k thu t t o sáng chính , ôI lúc ph I th c hi n m t s k thu t c bi t gi I quy t v m t s khó khăn v ánh sáng ch ng h n làm cho v t th l p lánh không còn ph n chi u ánh sáng do ngu n sáng chính t o ra vì rõ ràng s ph n chi u này vô tình nh n m nh nh ng chi ti t khong n m trong ý mu n c a o di n .Các tình hu ng liên quan n ánh sáng càng tr nên ph c p hơn n u như phim ư c quay t i c nh th c vì lúc này còn ph I x lý v i ánh sáng t m t tr i và mây n a. 2.3.2 n ph m qu ng cáo . ánh sáng trong n ph m qu ng cáo ch y u là x ký màu s c ,hi n nay có r t nhi u công ngh in hi n i ,trên nhi u ch t li u ,k x o hi n i do ó n u bi t kh i thác h p lý s t o kích thích cao . 2.4.Kích thích b ng ư ng nét, hình nh. Cùng v i I p văn nh ng y u t kích thích góp ph n t o nên thông I p Qu ng Cáo. Trong phim Qu ng Cáo , I p văn là l i tho i ,trong n ph m Qu ng Cáo I p văn là ngôn t ,trên Qu ng Cáo ngoàI tr i I p văn là hình nh …..Do ó ta s tìm hi u y u t hình nh trên phim Qu ng Cáo và n ph m Qu ng Cáo Y u t hình nh trong m t m u Qu ng Cáo óng m t ph n quan tr ng trong quá trình truy n t thông I p ,n u không nói là còn có th gây n tư ng hơn cho khán gi . Hình nh ư c hình thành b i ư ng nét ,s c tháI và màu s c .S c tháI và màu s c chúng ta ã tìm hi u .V y ư ng nét là gì? 2.4.1 c tính c a ư ng nét ư ng nét là cách th hi n tư tư ng ,cách hư ng d n ôI m t c a ngư i xem + ư ng th ng ng : ch s I lên ,s ho t ng ,nói lên năng l c chuy n ng . + ư ng n m ngang : th hi n s ngh ngơI , s yên tĩnh ,cân b ng ,s chán n n bi quan . + ư ng gãy: th hi n s ho t ng không ng ng ,s d odai,b nb + ư ng nghiêng : ch s ngã ,s m t cân i b i r i,khó khăn . + m u hình có ư ng làn sóng ,có hình xo n c ,có ư ng gãy th hi n s ho t ng . + m u hình có ư ng n m ngang ,có s can i gi a các kh i và các ư ng bi u thí s yên tĩnh . 17
 19. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com + m u hình có ư ng ch m s p x p không cân i ,không tr t t bi u th s h n lo n . + m u hình có dáng linh ng ,màu s c vui tươI bi u th s vui v . + m u hình có dáng n ng n ,màu s c l nh l o m m bi u thí s bu n bã ,bi quan . + m u hình có dáng cân i ch c kho bi u hí s nghiêm ngh . + m u hình có các ư ng th ng ng , ư ng n m ngang , ư ng nghiêng i ngư c nhau bi u th s v ng vàng. Hình dáng gi y u t quan tr ng trong vi c gây chú ý cho ngư i xem nh t là khi hình dáng ư c thi t k khác thư ng .Ví d như ph n i l i vi c b o ng ngư i nư c ngoàI t i c ,m t àI truy n hình t i nư c này ã sáng t o ra m t m u qu ng cáo có in hình c nư c c ( ba s c en - -vàng ) n m ngang trong ó s c gi a ‘’ máu’’ xu ng s c vàng bên dư i , m u qu ng cáo này có ý nêu lên h u qu tai h i mà nư c c ph I gánh ch u t các cu c b o ng ãm máu .S k t h p màu s c thông thư ng cung hình dáng khác thư ng t o ra h u qu vè hình nh rr t n tư ng . ư ng nét và hình dáng có th g i lên s chuy n ng trong m t m u qu ng cáo ngay c trong các n ph m th t s không có s chuy n ng .N u ư c s p x p khéo léo ,s chuy n ng có th mang l i tính s ng ng trong m u qu ng cáo ,có tác d ng làm c gi chú ý các chi ti t v hình nh hơn. M t thông báo qu ng cáo óng khung trên trang báo có kh năng thu hút s chú ý c a c gi .nh ng khung hình b u d c ,hình tam giác ,hình thang gây ư c n tư ng l n nh t ,chúng làm n i b t kh i ch ho c tranh nh . làm n i b t kh i ch ho c tranh nh ta có th t ư c nh s tương ph n làm n i b t nh ng ph n t riêng l c a b ng thông báo b ng cách ói ch i nh ng c tính khác h n nhau. tìm hi u xem nh ng y u t kích thích trong hình dáng ư c s d ng ra sao ta tìm hi u hai lo i qu ng cáo là phim qu ng cáo và n ph m qu ng cáo 2.4.1.1 n ph m Qu ng cáo + Ch n l a hình nh : Có vô s hình nh trong n ph m qu ng cáo :t các hình v tay n các hình do vi tính t o nên .Hình nh có th ư c th c hi n theo t ng công vi c có th ư c thuê mua l i t các công ty chuyên cung c p hình nh ho c các sách ch a các hình nh sưu t m. NgoàI nh ng hình nh cơ b n , ph I s d ng nhi u nh ng minh ho m thu t khác .Vi c này liên quan n t o thêm nh ng hình v do các ho s th c hi n ho c mô ph ng l i m t b c ho n i ti ng ho c ch p nh công vi c ngh thu t này có th xu t phát t nhu c u ơn l ,ho c m t ngu n cung c p nào ó . + K thu t vi tính : Bao g m vi c sàng tao nguyên g c (sáng t o t nh ng chi ti t ngh thu t chưa có trư c ây ) và ch t o m u ngh thu t có s n thành tác ph m ngh thu t khác ,ngh thu t vi tính cũng là m t ngu n cung c p hình nh quan tr ng cho qu ng cáo . 2.4.1.2 Qu ng cáo truy n hình 18
 20. Ngu n Chia S : www.vnedoc.com Các chi ti t v hình nh xu t hi n trên phim qu ng cáo bao g m t t c nh ng gì mà khán gi th y trên tivi , có th là m t c nh phim ,m t ho t ho hay ơn gi n là m t dòng ch . + Hình nh th c Là t t c nh ng hình nh thu b ng camera ,phim s ng bao g m c ngư i trình bày s n ph m xu t hi n lên ng kính máy quay ,di n viên hay ngư i tiêu dùng lúc h s d ng s n ph m ,các bi n t u gi tư ng thu hình như ngư i ang trôI trên mây ,láI máy bay hay nh ng ho t ng phi thư ng khác + Phim ho t hình : Là t t c các th lo i phim qu ng cáo còn l , ngo i tr hình nh th c . Phim ho t hình bao g m :tranh vui, m t s tranh v tĩnhv t ……… Nh ng năm trư c phim ho t hình càng lúc càng xu t hi n nhi u v i s di n xu t c a m t s nhân v t ho t hình quen thuôcj như V t Donal ,chu t Mickey nh m vào tr em .Ngày nay phim ho t hình nh m vào ngư i l n vì ngư i xem thư ng quan ni m t ng phim ho t hình xem hay hơn hình th c xác nh n c a di n viên hay hình th c qu ng cáo khác . + k x o hình nh là các k thu t x lý hình nh t hình th c ơn gi n như k thu t quay phim ,l ng hình ,ghép hình cho n k thu t tiên ti n có s h tr c a các ph n m m trên máy tính . Hi n nay nh ng y u t v k x o hình nh óng vai trò quan tr ng trong vi c t o s m i l thu hút ,t o n tư ng cho ngư i xem . Nói chung kích thích n khách th nh nh ng phương ti n t o hình là m t v n ph c t p nh t ,m t tong nh ng th pháp h u hi u nh t là nh n m nh v m t tâm lý n m t chi ti t nh t nh .Ngư i ta ch tâm t o hình phóng i lên ,k t qu là s chú ý ơc t p trung vào chính chi ti t y .M i tương quan gi a cáI hi n nhiên và cáI khó tin là 9 v i 10,10%này tác ng n tâm lý con ngư i , ưa nó thoát ra kh i tình tr ng vô tình .Trong trư ng h p này tác nhân kích ng s tò mò ,b t ph I nhìn vào t qu ng cáo và I sâu vào n i dung c a nó .S chú ý tr nên tích c c hơn ,m t dòng n tư ng nh t nh ư c t o nên .Phương châm tri giác m t b ph n c a b c c d n n ch toàn b nh ng ph n t còn l i u ngoàI vùng ngo i vi c a ý th c . Nh n m nh vào vùng ngo i vi c a ý th c cũng có th ,ví d gi i thi u nó dư i t m nh phóng i ,còn hình v c a chính hàng hoá thì c nh sau . Mu n tăng cư ng s chú ý cũng có th nh cách vi t u v i ch quá l n ho c cách xu ng dòng không bình thư ng .Nh ng th pháp này cho phép t o trung s chú ý trong nháy m t .Song nh ng thông báo có u r c r , p vào m t k t h p v i nh ng tranh v ho c b c nh c s c thì có hi u qu nh t .Nh ng khách th l n g i lên trong con ngư i s ph n ng vô I u ki n .Ch ng h n như hàng hoá ư c mô t lên m t g dán ‘’b s t l ‘’làm cho óc tư ng tư ng c a ngư i xem tr nên tích c c hơn ,b t h ph I ư c oán hình nh ,h i tư ng n hình thù th c t c a v t .Throng quá trình tư ng tư ng xu t hi n nh ng s liên tư ng , s ghi nh tr nên c bi t v ng ch c . .2.5 .Ki u dáng s n ph m. Ki u dáng là hình th c vàdáng v bên ngoàI mà ngư i mua c m nh n ư c. Ch ng h n như nhi u ngư i mua ô tô ã tr nhi u ti n hơn l y xe JAGUAR vì nó có v c 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản