intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài”

Chia sẻ: Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
511
lượt xem
209
download

Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là kể từ khi đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến nay. Đất nước ta bước sang một thời kỳ mới với những tư duy mới, đường lối mới, định hướng mới có chọn lọc. Đất nước ta đã gặt hái được những thành tựu to lớn chưa từng có và được khắp năm châu đánh giá tốt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Sự chuyển dịch nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài”

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI Giảng viên hướng dẫn : Ts Phạm Văn Dũng Sinh viên thực hiện :
 2. Lêi nãi ®Çu D−íi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, nhÊt lμ kÓ tõ khi ®¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VII ®Õn nay. §Êt n−íc ta b−íc sang mét thêi kú míi víi nh÷ng t− duy míi, ®−êng lèi míi, ®Þnh h−íng míi cã chän läc. §Êt n−íc ta ®· gÆt h¸i ®−îc nh÷ng thμnh tùu to lín ch−a tõng cã vμ ®−îc kh¾p n¨m ch©u ®¸nh gi¸ tèt, nhÊt lμ trong lÜnh vùc kinh tÕ. Sù chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ n−íc, ®· lμm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ ®Êt n−íc. Tõ qu¶n lý theo ph−¬ng thøc tËp trung bao cÊp giê ®©y ®−îc vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng. C¬ chÕ nμy ®· cuèn hót tiÒm lùc kinh tÕ ë mäi thμnh phÇn. Trong c«ng cuéc ®æi míi nμy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nguån lùc giái vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cã n¨ng lùc s¸ng t¹o trong cung c¸ch qu¶n lý. Lμ mét ng−êi c«ng d©n, mét thμnh viªn cña x· héi nãi chung vμ cña doanh nghiÖp kinh tÕ nãi riªng. NhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña m×nh lμ G¸c tay sóng, tiÕp tay cÇy cïng toμn §¶ng, toμn d©n x©y dùng nÒn kinh tÕ gãp phÇn ®−a kinh tÕ ®Êt n−íc ta ngμy mét ph¸t triÓn vμ dÉn ®Õn D©n giμu n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh lμ môc tiªu mμ §¶ng ta ®· ®Ò ra. Muèn vËy mäi ng−êi ph¶i tù trau dåi kiÕn thøc vÒ mäi mÆt cho m×nh ®Ó cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é lμm ¨n kinh tÕ, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ, ph¶i cã tÝch luü kinh nghiÖm, ph¶i suy nghÜ s¸ng t¹o ®Ó lμm giμu cho m×nh vμ cho x· héi nãi chung. B¶n th©n ®−îc vinh dù lμ mét sinh viªn khoa kinh tÕ, ngμnh qu¶n trÞ kinh doanh cña ViÖn §¹i Häc Më Hμ Néi, qua nh÷ng n¨m häc ®· ®−îc trau dåi tæng thÓ ch−¬ng tr×nh: 1
 3. To¸n häc, tin häc, t©m lý x· héi. Marketing, kÕ to¸n tμi chÝnh...cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ së vμ chuyªn m«n hç trî cho nghiªn cøu m«n häc qu¶n trÞ doanh nghiÖp mμ t«i xin ®−îc phÐp vËn dông ®Ó Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi n¬i t«i ®−îc phÐp thùc tËp, C«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi lμ mét doanh nghiÖp ®−îc thμnh lËp trong thêi kú ®Êt n−íc cã sù chuyÓn biÕn lín nhÊt lμ sù chuyÓn biÕn trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Þnh h−íng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhμ n−íc. Trong bèi c¶nh c«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi còng vÊp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n nh− c¬ chÕ, nh©n lùc, vËt lùc vμ nguån vèn. D−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt, khoa häc cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, tõng b−íc ®· th¸o gì ®−îc nh÷ng v−íng m¾c ban ®Çu, dÇn ®−a ho¹t ®éng kinh doanh vμ dÞch vô vμo æn ®Þnh. §Õn nay c«ng ty ®ang trªn ®μ ph¸t triÓn m¹nh, më réng c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, t¹o ®−îc uy tÝn víi kh¸ch hμng vμ c¸c ®èi t¸c còng nh− c¸c c¬ quan liªn quan. Trªn tinh thÇn cña h−íng dÉn néi dung chuyªn ®Ò thùc tÇp, qua thu nhËp sè liÖu thùc tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m (1997- 1999) b»ng kinh nghiÖm thùc tÕ, b»ng kiÕn thøc ®· ®−îc häc tËp lμm c¬ së cho b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Song do ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng nhiÒu, phÇn nμo trong ®ã b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nμy ch−a ph¶n ¸nh hÕt ®−îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt gi÷a lÝ luËn vμ thùc tÕ. KÝnh mong c¸c thÇy, c« vμ c«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó b¶n chuyªn ®Ò hoμn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n ! 2
 4. ch−¬ng i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr−êng i/.chøc n¨ng vμ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. 1/.ThÞ tr−êng, c¬ chÕ thÞ tr−êng, ®Æc tr−ng cña c¬ chÕ thÞ tr−êng. • ThÞ tr−êng ThÞ tr−êng lμ mét ph¹m trï kinh tÕ, sù ra ®êi cña nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ thÞ tr−êng. Cã quan ®iÓm cho r»ng thÞ tr−êng lμ tËp hîp c¸c sù tho¶ thuËn th«ng qua ®ã ng−êi b¸n vμ ng−êi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó trao ®æi hμng ho¸ dÞch vô. Nãi c¸ch kh¸c thÞ tr−êng hμng ho¸ lμ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ mua b¸n, trao ®æi vμ tiªu thô hμng ho¸ b»ng tiÒn. Mét quan ®iÓm kh¸c cho r»ng thÞ tr−êng lμ tæng sè nhu cÇu (hoÆc tËp hîp vÒ mét lo¹i hμng ho¸ nμo ®ã) lμ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n b»ng tiÒn tÖ. Tuy nhiªn, d−íi gãc ®é chung nhÊt, chóng ta cã thÓ hiÓu thÞ tr−êng b»ng 3
 5. kh¸i niÖm chung nhÊt thÞ tr−êng lμ sù biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh l−u th«ng Qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng ty vÒ viÖc s¶n xuÊt ®Çu t− ®−îc chung hoμ b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶. • C¬ chÕ thÞ tr−êng C¬ chÕ thÞ tr−êng lμ mét h×nh thøc kinh tÕ trong ®ã c¸ nh©n ng−êi tiªu dïng vμ c¸c nhμ kinh doanh t¸c ®éng lÉn nhau qua thÞ tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trung t©m cña tæ chøc kinh tÕ. C¸c bé phËn cÊu thμnh cña c¬ chÕ thÞ tr−êng lμ cung, cÇu vμ gi¸ c¶ thÞ tr−êng. -Cung hμng ho¸ lμ sè l−îng hμng ho¸ mμ ng−êi s¶n xuÊt muèn cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó b¸n theo møc gi¸ nhÊt ®Þnh. Nh− vËy, cung hμng ho¸ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ trùc tiÕp trªn thÞ tr−êng cña hao biÕn sè l−îng hμng ho¸ dÞch vô cung øng vμ gi¸ c¶ trong mét ®iÒu thêi gian nhÊt ®Þnh. -CÇu hμng ho¸ lμ sè l−îng hμng ho¸ ng−êi mua muèn vμ cã kh¶ n¨ng mua theo møc gi¸ nhÊt ®Þnh, khi gi¸ t¨ng th× cÇu gi¶m. Cung- cÇu vμ gi¸ c¶ thÞ tr−êng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau kh«ng t¸ch rêi nhau. Gi¸ c¶ tû lÖ nghÞch víi nhu cÇu vμ tû lÖ thuËn víi cung cÇu hμng ho¸. C¬ chÕ thÞ tr−êng míi du nhËp vμo n−íc ta, song ®· nhanh chãng ph¸t huy t¸c dông cña m×nh ®èi víi nÒn kinh tÕ. ChØ vμi n¨m, nÒn kinh tÕ n−íc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi râ rÖt, ®Æc biÖt ®· t¹o ra ®−îc mét vμi m«i tr−êng kinh doanh s«i ®éng víi nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ tham gia. • §Æc tr−ng cña c¬ chÕ thÞ tr−êng. 4
 6. NÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay lμ mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhμ n−íc. Tr−íc hÕt nã mang nh÷ng ®Æc tr−ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng tù do. §ã lμ thÓ chÕ kinh tÕ cña nh÷ng chñ thÓ tù chñ, tù do kinh doanh theo ph¸p luËt. C¸c thμnh phÇn kinh tÕ võa liªn kÕt võa hîp t¸c vμ ph¸t triÓn ®¹t tíi tr×nh ®é x· héi ho¸ cao. Tù do ho¸ kinh doanh vμ c¹nh tranh t¹o mäi kh¶ n¨ng cho thÞ tr−êng, ph¸t huy vai trß tù ®iÒu chØnh s¶n xuÊt. C¹nh tranh lμ qui luËt cña kinh tÕ thÞ tr−êng lμ ®éng lùc quan träng thóc ®Èy kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn. Trong ®iÒu hμnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ (c¬ chÕ qu¶n lý). C¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng diÔn ra chñ yÕu dùa trªn sù h−íng dÉn cña qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt cung cÇu, qui luËt c¹nh tranh, c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ. TiÒn tÖ trë thμnh thiÕu do hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quan hÖ trë thμnh quan hÖ thèng trÞ trªn thÞ tr−êng. Mäi yÕu tè cña s¶n xuÊt ph¶i ®i vμo thÞ tr−êng. §Ó nÒn kinh tÕ vËn hμnh b×nh th−êng cÇn ph¶i chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ kinh tÕ cña c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh dÞch vô, ®Æt nã thùc sù ®èi mÆt víi thÞ tr−êng. Ngoμi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng n−íc ta hiÖn nay cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. Mäi ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra ®Òu cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhμ n−íc. 2/.Vai trß kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau. -Do cã tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô nãi riªng thùc hiÖn chøc n¨ng x· héi l−u chuyÓn hμng ho¸ nªn c¸c doanh 5
 7. nghiÖp s¶n xuÊt tiªu thô nhanh hμng ho¸, tiÕt kiÖm thêi gian tiªu thô thu håi vèn nhanh. -C¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô th«ng qua viÖc thùc hiÖn l−u chuyÓn hμnh kh¸ch vμ dÞch vô lμm cho thÞ tr−êng hμng ho¸ më réng ra, phôc vô hμnh kh¸ch ®−îc tiªu dïng nhanh h¬n, phÝ l−u th«ng mua s¾m vËt t− Ýt h¬n so víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng mua b¸n hμng ho¸ vμ cuèi cïng vËt t− ®−îc sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n trong nÒn kinh tÕ. -Do ®ã c¸c doanh nghiÖp vËt t− ®¶m b¶o nhiÖm kh©u mua b¸n vËt t− trong nÒn kinh tÕ víi m¹ng l−íi s©u réng trong c¶ n−íc vμ mÆt hμng ®a d¹ng, phong phó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ tiªu dïng mua b¸n vËt t− víi sè l−îng vμ thêi gian theo ®óng yªu cÇu cña s¶n xuÊt vμ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh. Nhê ®ã gi¶m ®−îc mét l−îng dù tr÷ trong kh©u s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®−îc vèn cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Vai trß to lín cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô trong nÒn kinh tÕ quèc d©n kh«ng chØ thÓ hiÖn ë chøc n¨ng l−u chuyÓn hμnh kh¸ch mμ cßn ®ãng vai trß lμ ng−êi tæ chøc s¶n xuÊt th«ng qua mua b¸n, giao dÞch, dÞch vô...ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¬ së cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ Êy s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp dÞch vô Hμng kh«ng thùc sù ®ãng vai trß tæ chøc nh÷ng mèi liªn kÕt trong nÒn kinh tÕ x· héi vμ tæ chøc viÖc tiªu thô hîp lý c¸c nguån vËt t− hiÖn cã. 3.C¸c nhãm chøc n¨ng thÞ tr−êng. Gåm 4 chøc n¨ng thÞ tr−êng sau: 6
 8. • Chøc n¨ng thùc hiÖn: §©y lμ chøc n¨ng quan träng nhÊt kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh mμ cßn cã ý nghÜa trong toμn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, c¸c doanh nghiÖp kÕt thóc viÖc thùc hiÖn hμng ho¸ sÏ ¶nh h−ëng mang tÝnh chÊt, b¶n chÊt ®Õn cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. • Chøc n¨ng nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng vμ t×nh h×nh thÞ tr−êng: §©y lμ nÐt ®Æc biÖt cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i tuú theo lo¹i h×nh vμ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong toμn bé kªnh ph©n phèi néi dung vμ kü thuËt nghiªn cøu cã ®iÓm kh¸c nhau, tuy nhiªn yªu cÇu chung cña chøc n¨ng nμy víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lμ. -ViÖc nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn bÒ mÆt, mÆt hμng ®a d¹ng -ViÖc nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh ®¶m b¶o võa ®¸nh gi¸ tû träng dung l−îng thÞ tr−êng cßn cã thÓ x©m nhËp vμ kh¶ n¨ng tiÒm tμng còng nh− thÕ m¹nh ®øng v÷ng trong c¹nh tranh nhu cÇu tiªu dïng vμ thÞ tr−êng. • Chøc n¨ng gi¸o dôc, gi¸o d−ìng: Víi chøc n¨ng nμy doanh nghiÖp thùc hiÖn mét bé phËn nhiÖm vô cña x· héi trªn b×nh diÖn gi¸o dôc vμ gi¸o d−ìng tiªu dïng kinh tÕ, cã môc tiªu hîp lý khoa häc, víi thÞ hiÕu cã thÈm mü trong tiªu dïng. • Chøc n¨ng t− vÊn: §−îc ¸p dông trong mèi liªn hÖ víi viÖc n©ng cao tÝnh chuyªn ngμnh cña qu¶n lý, gi¶m thÊp nh÷ng m¹o hiÓm, rñi ro, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ khi thùc hiÖn mét sè c¸c ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh. 7
 9. Trªn ®©y lμ nh÷ng chøc n¨ng cña doanh nghiÖp theo quan ®iÓm tiÕp cËn Marketing hiÖn ®¹i thÝch øng víi vÞ trÝ ®Æc biÖt vμ c¸c môc ®Ých kinh tÕ cña x· héi. 4.Thùc chÊt vμ néi dung cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng kinh doanh lμ nh÷ng ho¹t ®éng trao ®æi hay giao hμng ho¸ dÞch vô dùa trªn c¬ së thuËn mua võa b¸n. §èi víi doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt khi nãi ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i nãi ®Õn giao dÞch, liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vËt t− kü thuËt cho s¶n xuÊt. BÊt kú mét doanh nghiÖp nμo dï lμ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay doanh nghiÖp dÞch vô phôc vô b¸n ra cho ng−êi tiªu dïng gi÷ vÞ trÝ trung t©m vμ lμ ®èi t−îng chó träng sè mét cña s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lμ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp, tiªu thô s¶n phÈm lμ quan träng cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vμ c¸c xÝ nghiÖp nãi riªng. ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm mμ cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vμo cho s¶n xuÊt. §ã chÝnh lμ qu¸ tr×nh mua s¾m vËt t− cho s¶n xuÊt vμ tiªu thô chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña doanh nghiÖp. Nh− vËy, néi dung chñ yÕu ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp bao gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan vμ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ tiªu thô nh− tμi chÝnh, luËt ph¸p dÞch vô, vËn t¶i, kh¸ch s¹n. Ho¹t ®éng kinh doanh cã ¶nh h−ëng lín tíi tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp ho¹t 8
 10. ®éng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay ph¶i ®Æc biÖt quan t©m tíi kh©u tæ chøc qu¶n lý ®Õn néi dung cña ho¹t ®éng kinh doanh. ii/.hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng, hiÖu qu¶ ý nghÜa cña Marketing trong doanh nghiÖp. 1/.HÖ thèng chØ tiªu. Còng nh− tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ quèc d©n, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña ngμnh th−¬ng nghiÖp kh«ng ngõng hoμn thiÖn, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh doanh lμ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vμ nh÷ng tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c, ë ®©y lμ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa rÊt lín lμ viÖc x¸c ®Þnh mét chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vμ nh÷ng tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña nghiÖp vô tiÕp thÞ. Cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sau. • Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn trong kinh doanh: Cho ®Õn nay doanh nghiÖp vÉn ch−a tiÕn hμnh ®−îc kÕ ho¹ch ho¸ toμn diÖn sö dông vèn. Nh−ng ®ang ho¹t ®éng thùc tiÔn tõng ngμnh còng nh− tõng ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së c¸c chØ tiªu tèc ®é chu chuyÓn vèn (vèn l−u ®éng, vèn cè ®Þnh) th−êng ®−îc vËn dông ®Ó qu¶n lý vèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. M M HVKD = = (1) VKD VCD + VLD M HVCD = (2) 9
 11. VCD M HVLD = (3) VLD Trong ®ã: HVKD : HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp HVCD : HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp HVLD : HiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng cña doanh nghiÖp M : Tæng møc l−u chuyÓn hμng ho¸ theo gi¸ b¸n thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong n¨m VKD : Toμn bé vèn cña doanh nghiÖp kinh doanh b×nh qu©n trong n¨m VLD : Vèn l−u ®éng b×nh qu©n trong n¨m VCD : Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong n¨m C«ng thøc (1) ph¶n ¸nh tæng hîp chi tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, c«ng thøc (2), (3) ph¶n ¸nh chØ tiªu hiÖu qu¶ thμnh phÇn cña vèn. §Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp sö dông c«ng thøc LN HXN = VKD 10
 12. Trong ®ã: HXN : HiÖu qu¶ h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp LN : Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp thu ®−îc Qua ®ã, nã biÓu hiÖn hiÖu qu¶ h¹ch to¸n sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp thùc hiÖn më réng MCL hh, gi¶m chi phÝ l−u th«ng vÒ mÆt vÜ m« cã chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt thu nhËp tho¶ ®¸ng. -Tèc ®é chu chuyÓn vèn kinh doanh: Tæng chu chuyÓn cña VC§ trong 1 n¨m (tæng khÊu hao) TVC§ = VL§ (vßng quay cña vèn cè ®Þnh trong n¨m) Tæng chu chuyÓn cña VL§ trong 1 n¨m TVL§ = VL§ (vßng quay cña vèn cè ®Þnh trong n¨m) • Nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh. ChÊt l−îng c«ng t¸c cña c¸c c¬ së b¸n cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i. VÊn ®Ò quan träng næi lªn hμng ®Çu lμ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶, chÊt l−îng kh©u b¸n lμ tû träng chiÕm lÜnh thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp. Tæng gi¸ b¸n thùc tÕ cña doanh nghiÖp KTT = x 100% QuÝ hμng ho¸ thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng KTT : Tû träng chiÕm lÜnh thÞ tr−êng 11
 13. -Møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch Nhu cÇu cña kh¸ch vÒ hμng ho¸ (gi¸ trÞ) KNC = x 100 kh¶ n¨ng cung øng thùc tÕ -HÖ sè thùc hiÖn hîp ®ång. Sè hîp ®ång thùc hiÖn Gi¸ trÞ hμng b¸n theo hîp ®ång HH§ = = Sè hîp ®ång ®· ký kÕt Gi¸ trÞ hμng b¸n theo sè H§ ®· ký • Gi¸ trÞ tiÒn l·i thu ®−îc. TiÒn l·i lμ kÕt qu¶ cña toμn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i, c¸c vÊn ®Ò t¨ng ng©n quÜ khuyÕn khÝch vËt chÊt....®Òu phô thuéc vμo sè tiÒn l·i thu ®−îc. Møc lîi nhuËn kinh doanh lμ mét chØ sè ®¸nh gi¸ mét doanh nghiÖp, th«ng qua lîi nhuËn mμ biÕt ®−îc doanh nghiÖp ®· sö dông nguån nh©n lùc, tμi chÝnh, vËt liÖu thùc hμnh chÕ ®é tiÕt kiÖm vμ c¸c nguyªn t¾c h¹ch to¸n nh− thÕ nμo? Ngoμi ra c¸c chØ sè gi¸n tiÕp ®Ó ®¸nh gi¸ lμ hÖ sè cña tiÒn l·i ®èi víi quÜ tiÒn l−¬ng. Sè l·i trªn diÖn tÝch ®Çu ng−êi, chØ tiªu tû suÊt l·i thùc ®−îc biÓu hiÖn qua c«ng thøc: Thùc l·i cña nh©n viªn tiªu thô hμng ho¸ KTL = x 100% Doanh sè tiªu thô thùc tÕ 12
 14. • Tèc ®é chu chuyÓn hμng ho¸ -HÖ sè kh©u l−u chuyÓn Møc l−u chuyÓn chung HK = Møc l−u chuyÓn thuÇn tuý C«ng thøc tæng qu¸t ®¸nh gi¸ khèi l−îng l−u chuyÓn hμng ho¸ LB H= Lb Trong ®ã: H : hiÖu qu¶ LB : Khèi l−îng lu©n chuyÓn b¸n bu«n Lb : Chi phÝ l−u chuyÓn cña mét c¬ së b¸n -Khèi l−îng l−u chuyÓn hμng ho¸ tÝnh theo c«ng thøc: LB = LK + Lt + S Trong ®ã: LK : L−u chuyÓn hμng ho¸ qua kho Lt : L−u chuyÓn hμng ho¸ th¼ng ®èi víi l−u chuyÓn qua kho. §Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña th−¬ng nghiÖp trong néi bé ngμnh ta cã thÓ sö dông c«ng thøc. LB 13
 15. H= Pb + VC + VL Trong ®ã: LB : Khèi l−îng l−u chuyÓn hμng VC : Sè l−îng ®Çu t− mét lÇn cho vèn cè ®Þnh VL : Sè l−îng ®Çu t− mét lÇn cho vèn l−u ®éng Pb : Chi phÝ l−u th«ng 2.T×nh h×nh qu¶n trÞ hiÖu qu¶ vμ thu nhËp ë c¸c xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp sö dông h×nh thøc tr¶ l−¬ng kho¸n theo thu nhËp rßng thùc chÊt cña lo¹i l−¬ng lμ kho¸n quÜ l−¬ng theo thu nhËp −u ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ l−¬ng nμy lμ g¾n tiÒn l−¬ng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn víi n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. XÝ nghiÖp ph¶i tù trang tr¶i quÜ l−¬ng theo chÕ ®é kho¸n nμy. QuÜ tr¶ c«ng nh©n viªn kh«ng phô thuéc vμo doanh sè hoÆc sè lao ®éng cã mÆt mμ phô thuéc vμo hiÖu qu¶ vμ kÕt qu¶ cuèi cïng. §èi víi xÝ nghiÖp ®−îc cÊp trªn giao chØ tiªu lîi nhuËn nép ng©n s¸ch sè tuyÖt ®èi th−êng ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®Çu n¨m nªn xÝ nghiÖp tiÕn hμnh kho¸n l−¬ng theo thu nhËp rßng. Thu nhËp rßng =Tæng doanh thu -chi phÝ vËt chÊt -Nép thuÕ quèc doanh- Lîi nhuËn nép ng©n s¸ch - chi phÝ tån vèn c¸c quÜ l−¬ng kho¸n - thu nhËp rßng - TrÝch lËp c¸c quÜ xÝ nghiÖp. 14
 16. Thùc tÕ ë xÝ nghiÖp quÜ l−¬ng kho¸n th−êng ®−îc tÝnh b»ng 81% thu nhËp rßng. ch−¬ng ii thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi i/.chøc n¨ng, nhiÖm vô vμ c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1/.Chøc n¨ng, nhiÖm vô C«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi lμ mét doanh nghiÖp Nhμ n−íc, ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng cy Hμng kh«ng ViÖt Nam, cã qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn: Theo quyÕt ®Þnh sè 1921 Q§/TCCB -L§ ngμy 25/10/1994 cña Bé tr−ëng Bé giao th«ng vËn t¶i gåm mét phÇn s©n bay Néi Bμi ®−îc t¸ch ra trùc thuéc Côc Hμng 15
 17. kh«ng d©n dông ViÖt Nam. §Õn n¨m 1995 theo nghÞ ®Þnh sè 32 CP ngμy 22/05/1995 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, Côc hμng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®−îc chuyÓn tõ ®¬n vÞ chñ qu¶n lμ Bé giao th«ng vËn t¶i vÒ trùc thuéc chÝnh phñ, gãp phÇn gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhμ n−íc chuyªn ngμnh vÒ Hμng kh«ng. Theo quyÕt ®Þnh sè 32/TTg ngμy 27/05/1995 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ thμnh lËp c«ng ty Hμng Kh«ng ViÖt nam, tøc lμ t¸ch Côc Hμng Kh«ng d©n dông ViÖt Nam thμnh hai khèi: -Khèi qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ hμng kh«ng lμ Côc Hμng kh«ng. -Khèi kinh doanh hμng kh«ng lμ Tæng c«ng ty hμng kh«ng ViÕt Nam. §Õn ngμy 30/06/1998 c«ng ty dÞch vô côm C¶ng Hμng Kh«ng s©n bay MiÒn B¾c ®−îc ®æi tªn thμnh C«ng ty dÞch vô Hμng Kh«ng s©n bay Néi Bμi theo quyÕt ®Þnh sè 1029 / H§QT cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Hμng kh«ng ViÖt Nam C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ b»ng tiÕng anh lμ Noibai Airport Services Company (NASCO) ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc: Th−¬ng m¹i, DÞch vô du lÞch- kh¸ch s¹n vμ vËn t¶i trong ngμnh Hμng kh«ng d©n dông cã nhiÖm vô kinh doanh c¸c ngμnh nghÒ cô thÓ nh− sau: -Kinh doanh th−¬ng m¹i (¨n uèng, hμng tiªu dïng, l−u niÖm, v−n ho¸ phÈm..) -Kinh doanh hμng miÔn thuÕ phôc vô hμnh kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh. -VËn chuyÓn hμnh kh¸ch, hμng ho¸ trong s©n ®ç m¸y bay, ngoμi nhμ ga s©n bay, kinh doanh vËn t¶i hμnh kh¸ch, kh¸ch du lÞch vμ hμng 16
 18. ho¸ b»ng « t«, taxi kh¸ch taxi t¹i néi tØnh, liªn tØnh, kinh doanh c¸c dÞch vô vËn t¶i mÆt ®Êt kh¸c. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kü thuËt « t«, xe m¸y, cung cÊp phô tïng thay thÕ vμ x¨ng dÇu « t«. -Kinh doanh kh¸ch s¹n- du lÞch -§¹i lý b¸n vÐ m¸y bay; ®¹i lý dÞch vô vËn chuyÓn hμng ho¸; dÞch vô hμnh kh¸ch vμ c¸c dÞch vô kh¸c t¹i C¶ng hμng kh«ng. -Kinh doanh dÞch vô lμm s¹ch, vËn hμnh vμ söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn- ®iÖn l¹nh, n−íc, c¸c thiÕt bÞ kh¸c t¹i C¶ng Hμng kh«ng. -L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt phô vô ngμnh hμng kh«ng -Kinh doanh qu¶ng c¸o tiÕp thÞ -XuÊt, nhËp khÈu hμng ho¸ phôc vô hμnh kh¸c. NhËp khÈu trang thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh cña c«ng ty. -Thuª vμ cho thuª tμi s¶n, ph−¬ng tiÖn phôc vô môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty. 2/.C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp trùc thuéc c«ng ty. 2.1.C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty ®−îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn tham m−u (cã s¬ ®å kÌm theo) Trong ®ã: -Ban gi¸m ®èc C«ng ty lμ bé phËn cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hμnh cao nhÊt cã quyÒn h¹n theo trùc tuyÕn víi c¸c phßng ban xÝ nghiÖp ®¬n vÞ thμnh viªn. 17
 19. -C¸c phßng ban chøc n¨ng lμ c¬ quan tham m−u gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc theo tõng lÜnh vùc, cã mèi liªn hÖ kiÓm tra, h−íng dÉn c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ th«ng qua c¸c chØ tiªu, chÕ ®é chÝnh s¸ch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty 2.2.1.Ban gi¸m ®èc C«ng ty. Gi¸m ®èc C«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc lμ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng C«ng ty, tr−íc ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lμ ng−êi cã quyÒn qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh cao nhÊt cña C«ng ty 2.2.2.Phßng kÕ ho¹ch- kinh doanh. Cã chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh lμ x©y dùng vμ b¶o vÖ, theo dâi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch dμi h¹n, lËp kÕ ho¹ch 5 n¨m, hμng n¨m dù ¸n ®Çu t−, tham gia x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, qu¶n lý theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cho toμn C«ng ty còng nh− c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thμnh viªn. 2.2.3.Phßng tμi chãnh kÕ to¸n Cã chøc n¨ng qu¶n lý, h¹ch to¸n, h−íng dÉn chØ ®¹o nghiÖp vô cho c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thμnh viªn vÒ c«ng t¸c tμi chÝnh. 2.2.4.Phßng xuÊt nhËp khÈu 18
 20. Cã chøc n¨ng qu¶n lý chuyªn m«n nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu víi c¸c cöa hμng miÔn thuÕ, x©y dùng vμ thùc thiÖn c¸c dù ¸n xuÊt nhËp khÈu trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hμng ho¸ cho C«ng ty. Phèi hîp thùc hiÖn c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh C«ng ty ®· ký víi c¸c ®èi t¸c. Qu¶n lý c¸c hîp ®ång kinh doanh cña c¸c cöa hμng miÔn thuÕ. 2.2.5. V¨n phßng hμnh chÝnh - tæ chøc: Cã chøc n¨ng ®èi néi, ®èi ngo¹i vμ qu¶n lý nh©n sù, thùc hiÖn qu¶n lý ®¶m b¶o c¸c c¬ chÕ b¶o hiÓm ®èi víi toμn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, lao ®éng theo ph©n cÊp, c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé, thanh tra, ph¸p chÕ. Tæ chøc x©y dùng vμ thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng, c¸c ®Þnh møc biªn chÕ. X©y dùng vμ thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l−¬ng, chÝnh s¸ch ®μo t¹o viÖc lμm vμ c¸cc chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c ®èi víi ng−êi lao ®éng trong c«ng ty. Qu¶n lý cong t¸c v¨n th− l−u tr÷, b¶o mËt. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ thao. Tham m−u cho l·nh ®¹o tæ chøc c«ng t¸c ®¶ng, c«ng ®oμn, ®oμn thμnh niªn trong c«ng ty. Qu¶n lý trang thiÕt bÞ, vËt t− tμi s¶n thuéc phßng hμnh chÝnh. 2.2.6. XÝ nghiÖp th−¬ng m¹i hμng kh«ng Néi Bμi. Lμ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé trong c«ng ty bao gåm: 161 c¸n bé c«ng nh©n viªn, chñ yÕu lμ lao ®éng n÷, cã chøc n¨ng nhiÖm vô... -Kinh doanh th−¬ng m¹i t¹i c¶ng hμng kh«ng bao gåm: ¨n uèng, b¸n hμng b¸ch ho¸, mü nghÖ... - S¶n xuÊt biªn chÕ hμng ho¸ phôc vô kh¸ch hμng vμ thÞ tr−êng. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản