intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp Vật lý: Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương "Động học chất điểm" - Vật lí 10 Nâng cao

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
179
lượt xem
32
download

Luận văn tốt nghiệp Vật lý: Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương "Động học chất điểm" - Vật lí 10 Nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp Vật lý: Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương "Động học chất điểm" - Vật lí 10 Nâng cao vận dụng hần mềm Macromedia Flash trong việc xây dựng thí nghiệm ảo và thiết kế bài giảng điện tử; thiết kế bài giảng điện tử cho một số bài học của chương "Động học chất điểm" - Vật lí 10 Nâng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Vật lý: Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương "Động học chất điểm" - Vật lí 10 Nâng cao

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA VAÄT LÍ  LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MACROMEDIA FLASH ÑEÅ THIEÁT KEÁ MOÄT SOÁ BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ TRONG DAÏY HOÏC CHÖÔNG “ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM” _ VAÄT LÍ 10 NAÂNG CAO GVHD : TS. PHAÏM THEÁ DAÂN SVTH : TRAÀN THÒ KIEÀU PHÖÔÏNG THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH _ NAÊM 2009
 2. LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Phạm Thế Dân. Thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quí thầy, cô giáo đã giảng dạy và tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt bốn năm học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi thực hiện luận văn này. Tác giả Thành phố Hồ Chí Minh _ năm 2009
 3. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN MÔÛ ĐAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Trong giai ñoaïn ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp quoác teá, nguoàn löïc con ngöôøi Vieät Nam caøng trôû neân coù yù nghóa quan troïng, quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa coâng cuoäc phaùt trieån ñaát nöôùc. Giaùo duïc ngaøy caøng coù vai troø quan troïng trong vieäc xaây döïng moät theá heä ngöôøi Vieät Nam môùi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Ñieàu naøy ñoøi hoûi giaùo duïc phaûi coù chieán löôïc phaùt trieån ñuùng höôùng, hôïp quy luaät, xu theá vaø xöùng taàm thôøi ñaïi. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc vaø ñaøo taïo hieän nay laø goùp phaàn taïo neân moät theá heä ngöôøi lao ñoäng coù tri thöùc, coù ñaïo ñöùc, coù baûn lónh trung thöïc, coù tö duy pheâ phaùn, saùng taïo, coù kó naêng soáng, kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà vaø kó naêng ngheà nghieäp ñeå laøm vieäc trong moâi tröôøng toaøn caàu hoùa vöøa hôïp taùc vöøa caïnh tranh. Thöïc hieän nghò quyeát NQ 40 / 2000 / QH10 cuûa Quoác hoäi khoùa X, Boä giaùo duïc ñaøo taïo ñaõ ñoåi môùi chöông trình, saùch giaùo khoa vaø taøi lieäu daïy hoïc cho phuø hôïp vôùi muïc tieâu giaùo duïc vaø ñaøo taïo hieän nay. Ñoàng thôøi, phöông phaùp daïy hoïc ôû nhaø tröôøng ñaõ böôùc ñaàu ñöôïc ñoåi môùi theo tinh thaàn phaùt huy tính naêng ñoäng , tích cöïc, töï löïc cuûa ngöôøi hoïc vaø taêng cöôøng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo quaù trình daïy vaø hoïc. Hôn nöõa, vaät lí laø moân khoa hoïc thöïc nghieäm neân vieäc thöïc hieän thí nghieäm trong giôø hoïc vaät lí laø raát caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa moân hoïc. Tuy nhieân vôùi ñieàu kieän cô sôû vaät chaát cuûa caùc tröôøng Trung hoïc phoå thoâng ôû Vieät Nam hieän nay thì vieäc tieán haønh thí nghieäm gaëp nhieàu khoù khaên vì khoâng coù thieát bò hoaëc thieát bò ñaõ cuõ cho keát quaû khoâng chính xaùc laøm hoïc sinh khoâng tin töôûng vaøo nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc. Vì vaäy caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp cho vaán ñeà naøy. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin thì caùc phaàn meàm hoã trôï daïy hoïc xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu vôùi caùc tính naêng ñöôïc caûi tieán, ñem laïi hieäu quaû cao vaø deã söû duïng. Moät trong caùc phaàm meàm ñoù laø Macromedia Flash. Vôùi phaàn meàm naøy, chuùng ta coù theå taïo ra caùc thí nghieäm aûo loàng gheùp vaøo baøi giaûng ñöôïc thieát keá treân phaàn meàm Power Point. Nhöõng thí nghieäm aûo coù hình aûnh, maøu saéc ñeïp, soáng ñoäng ñoàng thôøi cho keát quaû chính xaùc phuø hôïp lyù thuyeát. Vôùi nhöõng öu ñieåm naøy, baøi giaûng deã daøng taïo ñöôïc höùng thuù cho hoïc sinh, giuùp hoïc sinh tích cöïc hoïc taäp, hieåu vaø nhôù kieán thöùc moät caùch saâu saéc vaø yeâu thích moân hoïc hôn. Ngoaøi ra, chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm” laø chöông ñaàu tieân cuûa phaàn Cô hoïc lôùp 10, noù ñoùng vai troø quan troïng vaø laø neàn taûng cho nhöõng chöông sau naøy, vì vaäy phaûi giuùp hoïc sinh hieåu roõ, hieåu ñuùng kieán thöùc cuûa chöông vaø taïo SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 4. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN ñöôïc söï höùng thuù hoïc taäp. Do ñoù, vieäc thieát keá baøi giaûng ñieän töû cho chöông naøy laø raát caàn thieát. Vì nhöõng lyù do neâu treân, toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi luaän vaên cuûa mình laø “Söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash ñeå thieát keá moät soá baøi giaûng ñieän töû trong daïy hoïc chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm” _ vaät lí 10 naâng cao”. 2. Muïc ñích nghieân cöùu  Söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash ñeå thieát keá moät soá baøi giaûng ñieän töû trong daïy hoïc chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm” _ vaät lí 10 naâng cao. 3. Giaû thuyeát khoa hoïc Neáu söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash moät caùch phuø hôïp thì seõ thieát keá ñöôïc moät soá baøi giaûng ñieän töû trong daïy hoïc chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm”_ vaät lí 10 naâng cao theo höôùng phaùt huy tính tích cöïc hoïc taäp cuûa hoïc sinh. 4. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu  Ñoái töôïng : Quaù trình daïy hoïc chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm” _ vaät lí 10 naâng cao vaø vieäc söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash ñeå thieát keá moät soá baøi giaûng ñieän töû cho chöông naøy. Phaàn meàm Macromedia Flash vaø caùc taøi lieäu coù lieân quan.  Phaïm vi nghieân cöùu : Söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash ñeå thieát keá moät soá baøi giaûng ñieän töû trong daïy hoïc chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm” _ vaät lí 10 naâng cao. 5. Nhieäm vuï nghieân cöùu Vôùi muïc ñích nghieân cöùu nhö treân, toâi xaùc ñònh nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi nhö sau :  Nghieân cöùu muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa hoaït ñoäng daïy hoïc vaät lí ôû tröôøng Trung hoïc phoå thoâng.  Nghieân cöùu noäi dung ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc vaät lí ôû lôùp 10 theo chöông trình vaø saùch giaùo khoa môùi.  Nghieân cöùu cô sôû lí luaän cuûa vieäc söû duïng baøi giaûng ñieän töû trong daïy hoïc vaät lí.  Nghieân cöùu ñaëc ñieåm cuûa baøi giaûng ñieän töû vaø thí nghieäm aûo.  Nghieân cöùu noäi dung chöông “Ñoäng hoïc chaát ñieåm” _ vaät lí 10 naâng cao.  Tìm hieåu qui trình thieát keá baøi giaûng ñieän töû vaø caùch söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 5. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN  Thieát keá moät soá thí nghieäm aûo vaø baøi giaûng ñieän töû cho moät soá baøi hoïc cuûa chöông “ Ñoäng hoïc chaát ñieåm”_ vaät lí 10 naâng cao. 6. Phöông phaùp nghieân cöùu  Phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát _ Ñoïc vaø nghieân cöùu saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, saùch giaùo vieân Vaät lí 10 naâng cao ; caùc giaùo trình höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Macromedia Flash ; caùc giaùo trình, taøi lieäu veà lí luaän daïy hoïc, boài döôõng phöông phaùp giaûng daïy vaät lí ôû tröôøng Trung hoïc phoå thoâng. _ Nghieân cöùu saùch, taøi lieäu, taïp chí giaùo duïc veà chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc Vieät Nam töø naêm 2009 ñeán naêm 2020 ; noäi dung ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc vaät lí theo chöông trình vaø saùch giaùo khoa môùi ; tình hình giaùo duïc ôû Vieät Nam vaø treân theá giôùi hieän nay. _ Tìm kieám nhöõng tö lieäu coù lieân quan treân maïng internet  Phöông phaùp laáy yù kieán chuyeân gia : nhôø giaùo vieân höôùng daãn vaø giaùo vieân Trung hoïc phoå thoâng coù kinh nghiệm goùp yù cho ñeà taøi. 7. Nhöõng ñoùng goùp cuûa ñeà taøi  Höôùng daãn söû duïng vaø vaän duïng phaàn meàm Macromedia Flash vaøo vieäc xaây döïng thí nghieäm aûo vaø thieát keá baøi giaûng ñieän töû.  Thieát keá baøi giaûng ñieän töû cho moät soá baøi hoïc cuûa chöông “ Ñoäng hoïc chaát ñieåm”_ vaät lí 10 naâng cao. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 6. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN Chương 1 : BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VÀ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa hoaït ñoäng daïy hoïc vaät lí ôû tröôøng trung hoïc phoå thoâng Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh ; tăng cường thực hành, thực tập ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các thành tựu khác của khoa học công nghệ vào việc dạy và học. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động trí tuệ trong giờ học và cả ở nhà. Trong giờ học, thông qua những hoạt động trí tuệ đa dạng như quan sát và theo dõi thí nghiệm, lập luận theo những vấn đề giáo viên đặt ra, thực hiện một số tính toán cần thiết, học sinh có thể tự mình tìm ra được một số qui luật, thiết lập được một số phương trình mà giáo viên cần truyền đạt. Trong mỗi bài có phần để cho học sinh nhận xét, suy luận, đối chiếu, vận dụng,… giáo viên khai thác những phần này để dẫn dắt học sinh hoạt động trí tuệ một cách chủ động, kết hợp với việc thuyết giảng của mình. Có nhiều cách khai thác nội dung khác nhau, tùy theo đối tượng học sinh, tùy mỗi giáo viên. Trong sự đa dạng của phương pháp, giáo viên sẽ là người chủ động. Một yêu cầu rất quan trọng khác của chương trình Vật lí là coi trọng thí nghiệm, cố gắng để 30% tiết học vật lí có làm thí nghiệm. Để thực hiện yêu cầu SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 7. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN này cần có trang thiết bị thích hợp ở mức độ tương đối hiện đại. Nếu thực hiện được những thí nghiệm trên lớp thì có tác dụng tốt để học sinh nắm được phương pháp thực nghiệm của Vật lí học. Bên cạnh việc coi trọng phương pháp thực nghiệm, giáo viên cần coi trọng các phương pháp khác của vật lí dựa trên những suy luận, từ những quan sát các hiện tượng tự nhiên, từ những thí nghiệm dẫn đến một số nhận xét và kết luận. Thông qua các hoạt động trên, giáo viên đã cung cấp cho học sinh một hệ thống các kiến thức vật lí cơ bản, khoa học, hiện đại và các kĩ năng, kĩ xảo tương ứng, đồng thời rèn luyện tư duy, bồi dưỡng năng lực sáng tạo và khả năng tự học, khả năng hoạt động độc lập của học sinh, góp phần giáo dục một số phẩm chất đạo đức cho học sinh. 1.2 Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông 1.2.1 Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, kết hợp học tập cá nhân và học tập theo nhóm Quá trình tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm thường gồm các giai đoạn sau : Giáo viên đưa đề tài hoặc các câu hỏi cho lớp, có thể gợi ý bằng các vấn đề nhỏ để học sinh xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ cần thực hiện. Cả lớp chia thành những nhóm nhỏ, xác định và giao nhiệm vụ cho các nhóm. Sau đó mỗi nhóm phân công và giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân, sau khi thực hiện những nhiệm vụ được phân công thì tổ chức thảo luận rút ra kết luận chung và cử người đại diện cho nhóm trình bày trước lớp. Trong quá trình học sinh làm việc và thảo luận thì giáo viên theo dõi, giúp đỡ khi cần thiết. Học tập theo nhóm không chỉ áp dụng trong nghiên cứu lí thuyết, giải bài tập mà còn trong lúc tiến hành thí nghiệm. Khi tổ chức học tập theo nhóm, giáo viên phải quan sát, theo dõi tốt để đánh giá một cách khách quan, không làm mất sự đoàn kết trong nhóm đồng thời phát huy được tính tích cực của mỗi cá nhân. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 8. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN 1.2.2 Bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh Mục tiêu quan trọng nhất của quá trình dạy học là giúp học sinh phát triển trí tuệ và có năng lực tự học, tự nghiên cứu. Căn cứ vào trình độ của học sinh mà giáo viên có thể giao cho học sinh những câu hỏi, bài tập hoặc thí nghiệm để học sinh tự làm trên lớp hoặc ở nhà với mức độ từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao để học sinh thích ứng với việc tự học, tự giải quyết vấn đề và từ từ nâng cao năng lực tự học. 1.2.3 Bồi dưỡng cho học sinh các phương pháp nghiên cứu vật lí Những phương pháp nghiên cứu vật lí chủ yếu là : Phương pháp thực nghiệm vật lí Phương pháp tiên đề Phương pháp mô hình Phương pháp tương tự Phương pháp toán học Ngoài các phương pháp đặc trưng này còn có các phương pháp khác như phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp qui nạp – suy diễn, phương pháp đề xuất giả thuyết, phương pháp trừu tượng hóa và cụ thể hóa , phương pháp thí nghiệm tưởng tượng, … Trong quá trình dạy học vật lí cần làm rõ phương pháp nghiên cứu vật lí để tìm ra kiến thức vật lí đó hoặc có thể cho học sinh tự thiết lập thí nghiệm kiểm chứng dựa trên những kiến thức đã học và sự sáng tạo của bản thân. 1.2.4 Áp dụng rộng rãi phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề Nội dung cơ bản của phương pháp này là giáo viên đặt ra trước học sinh một vấn đề học tập cần giải quyết dưới dạng một bài toán có vấn đề, dẫn dắt học sinh tiếp nhận được mâu thuẫn của bài toán và chuyển mâu thuẫn này thành mâu thuẫn nội tâm, đặt học sinh vào trạng thái tâm lí có nhu cầu và sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn, trạng thái này gọi là tình huống có vấn đề. Sau đó, với sự giúp đỡ của giáo viên, học sinh tự lực nghiên cứu giải quyết vấn đề đã được đặt ra, tức là đã phát hiện được kiến thức mới và vận dụng được kiến thức này. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 9. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN 1.2.5 Dạy học thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập mang tính tìm tòi nghiên cứu của học sinh Giáo viên cần tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh tự mình nêu ra và thực hiện các giải pháp để giải quyết vấn đề đã phát hiện, đề xuất các giả thuyết, thiết kế và tiến hành các phương án thí nghiệm nhằm kiểm tra tính đúng đắn của các giả thuyết hoặc các hệ quả được suy ra từ chúng. Học sinh cũng cần được giao những nhiệm vụ đòi hỏi phải vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã thu được không những vào các tình huống quen thuộc mà còn vào những tình huống mới. Với mỗi chủ đề học tập, giáo viên có thể giao cho các nhóm học sinh những đề tài nghiên cứu nhỏ đòi hỏi học sinh phải sưu tầm, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, xử lí thông tin và truyền đạt thông tin thông qua thảo luận, viết báo cáo,… Thông qua các hoạt động học tập tự lực, tích cực, học sinh không những chiếm lĩnh được kiến thức, rèn luyện được kĩ năng mà còn có niềm vui của sự thành công trong học tập và phát triển năng lực sáng tạo của mình. 1.2.6 Đổi mới việc thiết kế bài giảng Khi soạn giáo án, giáo viên phải xác định rõ ràng, cụ thể mục tiêu của bài học về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà học sinh cần đạt được sau khi học. Việc soạn giáo án của giáo viên phải chuyển trọng tâm từ thiết kế các hoạt động của giáo viên sang thiết kế các hoạt động của học sinh trong quá trình lĩnh hội từng nội dung kiến thức của bài học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học. 1.3 Sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông 1.3.1 Cơ sở triết học V.I.Lênin đã khái quát quá trình nhận thức như sau : “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức hiện thực khách quan”. Quá trình học tập về bản chất là một quá trình nhận thức nên cần phải thông qua hoạt động thực tiễn. Điểm khác biệt là quá trình học tập của học sinh là một SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 10. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN quá trình được tổ chức và hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy cần phải có cách tổ chức và hướng dẫn học sinh đặc biệt để có thể phát triển mạnh hơn năng lực nhận thức của học sinh như tổ chức cho học sinh đọc sách, tìm tài liệu, thảo luận theo nhóm, tự phát hiện và giải quyết vấn đề, liên hệ thực tiễn. Quan trọng nhất là tăng cường yếu tố trực quan trong dạy học. Bài giảng điện tử với các thí nghiệm ảo và hình ảnh động là một trong những cách tốt nhất để tăng cường yếu tố trực quan trong dạy học mà giáo viên có thể thực hiện và phát triển hơn nữa. 1.3.2 Cơ sở giáo dục học Quá trình giáo dục là một quá trình trong đó dưới tác động chủ đạo của nhà giáo dục thì người được giáo dục tự giác, tích cực tự giáo dục để hình thành thế giới quan và những phẩm chất nhân cách khác của người công dân, người lao động. Mục đích của giáo dục là phát triển nhân cách của người học một cách toàn diện và hài hòa. Thông qua quá trình dạy học chúng ta có thể trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng và phẩm chất cho người học tức là giúp người học phát triển nhân cách một cách toàn diện. Việc giảng dạy bằng bài giảng điện tử có thể giúp giáo viên tiết kiệm thời gian để dành thời gian đó cho việc liên hệ thực tế, kể chuyện về lịch sử phát minh, các nhà khoa học nổi tiếng giúp học sinh yêu thích môn học, giáo dục những phẩm chất cho học sinh như tính tự học, tự nghiên cứu, tính kỉ luật, kiên trì, sáng tạo, mạnh dạn giả thiết và chứng minh. 1.3.3 Cơ sở tâm lí học Trong quá trình học tập, học sinh cũng phải ghi nhớ những kiến thức, công thức, sự vật hiện tượng,… nên trí nhớ cũng đóng một vai trò quan trọng. Phát triển tư duy phải gắn liền với rèn luyện cảm giác, tri giác, tính nhạy cảm, năng lực quan sát và trí nhớ của học sinh. Thiếu những tài liệu cảm tính thì không có gì để tư duy. Bài giảng điện tử có ưu thế trong việc phát triển tư duy vì sự sống động, gần gũi với thực tế, hình ảnh chọn lọc bỏ và qua các yếu tố không cần thiết, có thể lặp SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 11. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN lại nhiều lần giúp cung cấp những tài liệu cảm tính một cách có hiệu quả để học sinh tư duy và phát triển trí nhớ đặc biệt là trí nhớ hình ảnh. 1.3.4 Cơ sở thực tiễn Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức. Thế giới đang hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lấy tri thức làm động lực phát triển. Trình độ đổi mới và ứng dụng tri thức quyết định trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Khoa học công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trong nhà trường đồng thời đòi hỏi giáo dục phải cung cấp được nguồn nhân lực có trình độ cao. Ngày nay sự hiểu biết nhất định về tin học và máy vi tính đã trở thành những yếu tố văn hóa phổ thông của con người. Nhiều nước đã đưa tin học vào giảng dạy trong nhà trường từ lâu, đồng thời ứng dụng tin học vào việc giảng dạy các môn học. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học cho tất cả các môn học như Toán, Lý, Hóa,…. Sử dụng phần mềm dạy học nhằm cải tiến nội dung và phương pháp dạy học giúp cho người học tiếp thu kiến thức chủ động hơn, hứng thú hơn trong học tập. Một trong các giải pháp phát triển giáo dục trong giai đoạn 2008-2020 là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Thực hiện cuộc vận động toàn ngành đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đến năm 2020 có 60% giáo viên phổ thông, 80% giáo viên, giảng viên các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Hoàn thành việc xây dựng chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các loại hình trường nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cơ bản thực hiện việc đổi mới quá trình dạy học. Trong đó chú trọng đến chuẩn hóa phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và trang thiết bị dạy học ở các cấp học. Như vậy trong tương lai cơ sở vật SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 12. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN chất của nhà trường cũng như trình độ của giáo viên, học sinh có thể ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học. Một vài ý kiến về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được trích từ Website http://mspil.net.vn/gvst/forums/p/269/580.aspx Theo Trần Anh Vũ ( giáo viên Anh văn ) : “Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học là một việc làm hết sức thiết thực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông, nó đòi hỏi người giáo viên phải có lòng nhiệt huyết, chịu khó sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để đi đến thành công.” Theo Huỳnh Thị Mộng Ngân ( giáo viên Trung học cơ sở Long Bình – Long Mỹ - Hậu Giang ): “Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học sẽ giúp học sinh hứng thú hơn khi tiếp nhận kiến thức, học sinh sẽ tư duy, sáng tạo nhiều hơn. Giáo viên sẽ có điều kiện chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm của mình để công tác giảng dạy ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy.” Với việc sử dụng công nghệ thông tin vào nhà trường, việc giảng dạy của giáo viên trở nên dễ dàng hơn, đồng thời lượng kiến thức mà giáo viên chuyển tải đến học sinh trong mỗi tiết học cũng gia tăng. Đặc biệt, với việc dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, học sinh có thể tự làm chủ buổi học. Giáo viên có thể giao cho từng nhóm học sinh những đề tài tiểu luận nhỏ để học sinh tự tìm hiểu. Trong thời đại công nghệ thông tin, các em dễ dàng tìm kiếm những tài liệu liên quan đến vấn đề mình cần nghiên cứu, sau đó thuyết trình đề tài của mình trước lớp với sự hỗ trợ của powerpoint. Cách làm này giúp các em làm quen với việc ngiên cứu khoa học, biết cách tìm kiếm, xử lí thông tin và trong quá trình đó các em có thể phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, kích thích sự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo của các em. 1.3.5 Việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài trên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều thực hiện thông qua môi trường multimedia do máy tính tạo ra. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 13. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN Multimedia được hiểu là đa phương tiện, đa môi trường, đa truyền thông. Trong môi trường multimedia, thông tin được truyền dưới các dạng: văn bản (text), đồ họa (graphic), ảnh động (animation), ảnh tĩnh (image), âm thanh (audio), và phim video (video clip). Đặc trưng cơ bản nhất của bài giảng điện tử là toàn bộ kiến thức của bài học, mọi hoạt động điều khiển của giáo viên đều được multimedia hóa. Qui trình thiết kế bài giảng điện tử gồm các bước sau :  Xác định mục tiêu bài học.  Lựa chọn kiến thức cơ bản, xác định đúng những nội dung trọng tâm.  Multimedia hóa từng đơn vị kiến thức.  Xây dựng thư viện tư liệu.  Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể.  Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện. Việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng do những ưu điểm mà nó đem lại : khả năng quan sát, nghe, ghi chép và tư duy của học sinh được phát huy tối đa ; hình ảnh trực quan sinh động giúp bài giảng hấp dẫn, lôi cuốn làm cho học sinh dễ tiếp thu, hiểu bài một cách sâu sắc và tạo được sự hứng thú, yêu thích môn học ; khi giảng bài, giáo viên đỡ vất vả, thời gian treo tranh ảnh và làm thí nghiệm được thực hiện nhanh chóng bằng một cái Click chuột do đó lượng kiến thức truyền tải đến học sinh sẽ nhiều hơn ; giáo viên được giảm nhẹ việc thuyết giảng, có điều kiện tăng cường đối thoại, thảo luận với học sinh qua đó kiểm tra được trình độ học sinh ; dễ dàng giới thiệu những phần chính của bài học và hệ thống lại bài trước khi kết thúc giờ học ; thực hiện phương pháp nêu vấn đề rất thuận lợi thông qua hình thức cho hiển thị từng đoạn khi trình chiếu nên giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi gợi mở, học sinh có thời gian suy nghĩ, thảo luận sau đó mới cho hiển thị câu trả lời ; đặc biệt đối với các câu hỏi trắc nghiệm có thể trình bày một cách sinh động hơn ; trong những tiết thực hành có thể trình chiếu cho cả lớp xem các thao tác thí nghiệm ; học sinh được thu hút, kích thích khám phá tri thức SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 14. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN qua thông tin thu nhận được, có điều kiện quan sát vấn đề, chủ động nêu câu hỏi cho giáo viên giúp cho giờ học thêm hứng thú, hiệu quả cao ; giáo viên có thể thay đổi, cập nhật hàng ngày cho bài giảng tốt hơn vào những lần sau ; đồng thời bài giảng điện tử cũng giúp tăng cường tính thẩm mĩ cho học sinh. Bên cạnh đó bài giảng điện tử cũng tồn tại những khuyết điểm vì khi sử dụng bài giảng điện tử cần phải trang bị máy chiếu và màn chiếu ; bài giảng có thể làm phân tán sự chú ý của học sinh do những hiệu ứng lạ mắt ; nội dung bài giảng dễ bị gián đoạn khi chuyển slide, gây khó khăn cho học sinh trong việc so sánh các kiến thức ở slide đang hiện diện với slide trước ; thiết kế bài giảng điện tử cho tất cả các bài học mà không có sự chọn lọc thích hợp ; do những thí nghiệm, hiện tượng đều được lập trình bằng máy tính nên có thể học sinh sẽ nghi ngờ vào kết quả thu được không chính xác, không phản ánh đúng qui luật khách quan của sự vật hiện tượng ; để thiết kế một bài giảng điện tử đòi hỏi người giáo viên phải hiểu kiến thức một cách sâu sắc, có trình độ nhất định về máy vi tính và tốn rất nhiều thời gian, công sức ; trong bài giảng có thể còn những sai sót. Để khắc phục các khuyết điểm trên thì nhà trường cần trang bị tốt cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy bằng bài giảng điện tử ; không nên hiển thị nội dung của cả slide một lần hay chạy từng kí tự ; không lạm dụng các hiệu ứng cầu kì, những hình ảnh, âm thanh không cần thiết ; chọn font chữ đơn giản, phổ biến ; hình nền và màu sắc thống nhất, đơn giản làm nổi bật nội dung chính của bài ; khi chuyển slide và hiển thị từng đoạn nên tập trung vào nội dung bài, không nặng về kĩ thuật ; văn bản ngắn gọn, cô đọng chủ yếu là các tiêu đề và dàn ý cơ bản ; tạo những đường liên kết thích hợp ; lựa chọn những bài thích hợp để thiết kế bài giảng điện tử ; để xây dựng niềm tin vào kiến thức cho học sinh, giáo viên phải linh hoạt trong việc sử dụng phối hợp các phương tiện và phương pháp dạy học ; cần trang bị kiến thức tin học tốt cho giáo viên và sinh viên ; phải chạy thử chương trình, kiểm tra, chỉnh sửa sai sót, cập nhật thường xuyên trước khi tiến hành giảng dạy. 1.4 Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 15. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN Thí nghiệm ảo là tập hợp các tài nguyên số đa phương tiện dưới hình thức đối tượng học tập, nhằm mục đích mô phỏng các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong phòng thí nghiệm, có đặc điểm là có tính năng tương tác cao, giao diện thân thiện với người sử dụng và có thể mô phỏng những quá trình, điều kiện tới hạn khó xảy ra trong tự nhiên hay khó thu được trong phòng thí nghiệm giúp người học nắm được bản chất của vấn đề. Thí nghiệm ảo giúp giảm thiểu việc học chay, dạy chay thường gặp do thiếu phương tiện, điều kiện thí nghiệm giúp người học chủ động học tập, phù hợp với tinh thần người học là trung tâm của giáo dục hiện đại. Thí ngiệm ảo và bài giảng điện tử gắn bó chặt chẽ với nhau. Thí nghiệm ảo giúp tăng hiệu quả giáo dục của bài giảng điện tử. Để tạo ra các thí nghiệm ảo hiệu quả, ta không thể sử dụng phần mềm Power Point mà phải sử dụng một phần mềm khác. Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc dạy học vật lí. Mỗi phần mềm đều có những ưu điểm riêng. Nhưng xét đến chức năng thiết kế đồ họa và lập trình, tính phổ biến, khả năng sáng tạo và tương tác thì phần mềm Macromedia Flash hơn hẳn những phần mềm khác. Đó là lí do vì sao nhiều giáo viên đã ứng dụng phần mềm này để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông và các sinh viên khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đều được học phần mềm này. Macromedia Flash là phần mềm rất phổ biến hiện nay trên Web vì khả năng tạo ra các hoạt hình sinh động, các tập tin có dung lượng thấp và được tải xuống rất nhanh trên Internet. Điều này sẽ làm các trang Web đẹp, sinh động hơn và tạo được môi trường tương tác trực quan, thân thiện với người xem. Ta có thể tạo hoạt hình trên Macromedia Flash với hàng loạt phép biến hình và bổ sung các thao tác với ActionScript (một ngôn ngữ lập trình của Macromedia Flash). Âm thanh cũng được thêm vào, chỉnh sửa và đồng bộ với tất cả các dạng tập tin đồ họa vector và bitmap. Các đoạn phim hoạt hình sẽ được tối ưu hóa trước khi xuất bản trên Web hoặc chuyển ra các định dạng khác. Với rất nhiều các đặc tính của Flash, chúng ta có thể tạo ra các ứng dụng đa dạng. Một số ứng dụng của Flash có thể kể đến : SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 16. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN - Hoạt hình : Gồm các hoạt hình quảng cáo, các thiệp chúc mừng trên mạng, hoạt hình minh họa... - Trò chơi : Các trò chơi thường kết hợp khả năng hoạt hình của Flash với khả năng lập trình của ActionScript. - Giao diện người dùng : Nhiều nhà thiết kế Web đã sử dụng Flash để thiết kế giao diện, chúng có thể chỉ là những thanh di chuyển đơn giản cho đến các thanh di chuyển phức tạp. - Các vùng thông báo linh động : Là những vùng thông báo trong trang Web mà nhà thiết kế dùng để hiển thị các thông tin thay đổi theo thời gian. - Các ứng dụng Internet : Là những ứng dụng cung cấp một giao diện người dùng để hiển thị và thao tác dữ liệu được chứa trên máy chủ ở xa trên Internet. Về việc ứng dụng phần mềm Macromedia Flash trong dạy học vật lí, chúng ta có thể sử dụng chức năng thiết kế đồ họa và lập trình của Macromedia Flash để tạo ra những thí nghiệm ảo sinh động, có khả năng tương tác cao và tạo ra các hình ảnh động một cách dễ dàng. Sau đó chúng ta lồng ghép những thí nghiệm và hình ảnh đó vào bài giảng được thiết kế trên Power Point, chúng ta sẽ có một bài giảng điện tử trực quan, sinh động. 1.5 Keát luaän chöông 1 Trong chương 1 của luận văn, tôi đã nghiên cứu việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông và việc sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông. Một trong những nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông là phải đổi mới việc thiết kế bài giảng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học. Việc sử dụng bài giảng điện tử có thể đáp ứng các nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông. Cơ sở lí luận và thực tiễn chứng tỏ rằng việc sử dụng bài giảng điện tử giúp tăng cường yếu tố trực quan trong dạy học ; giúp giáo viên tiết kiệm thời gian SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 17. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN thuyết giảng và dành thời gian này để giáo dục những phẩm chất đạo đức cho học sinh thông qua những câu chuyện về lịch sử phát minh, những liên hệ thực tế ; học sinh có thể tư duy tốt hơn và yêu thích môn học. Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên việc thực hiện thí nghiệm trong giờ học vật lí là rất cần thiết và phù hợp đặc điểm của môn học. Tuy nhiên với điều kiện cơ sở vật chất hiện nay ở các trường phổ thông và thời gian một tiết học là 45 phút thì việc tiến hành thí nghiệm còn gặp nhiều khó khăn. Do đó các thí nghiệm ảo trong bài giảng điện tử có thể thay thế một phần các thí nghiệm thật khi không thể thực hiện thí nghiệm thật được. Macromedia Flash là phần mềm thiết kế đồ họa và hoạt hình rất phổ biến hiện nay. Ta có thể sử dụng phần mềm này để tạo các tác phẩm đồ họa hoặc những đoạn hoạt hình từ đơn giản đến phức tạp. Với ưu điểm này, chúng ta có thể ứng dụng phần mềm trong việc tạo ra các thí nghiệm ảo và hình ảnh, sau đó lồng ghép vào bài giảng được thiết kế trên Power Point, làm tăng hiệu quả giáo dục của bài giảng điện tử. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 18. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN Chương 2 : SỬ DỤNG PHẦN MẾM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” _ VẬT LÍ 10 NÂNG CAO 2.1 Nội dung kiến thức chương “Động học chất điểm” Chương “Động học chất điểm” _ vật lí 10 nâng cao gồm các bài sau : 1. Chuyển động cơ 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều. 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều 6. Sự rơi tự do 7. Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều 8. Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc 9. Gia tốc trong chuyển động tròn đều 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc. 11. Sai số trong thí nghiệm thực hành 12. Thực hành : Xác định gia tốc rơi tự do Mục tiêu của chương về kiến thức : - Hiểu được chuyển động là tương đối ; độ dời, vận tốc và quỹ đạo có tính tương đối. - Hiểu rõ các đại lượng đặc trưng cho chuyển động : các vectơ độ dời, vận tốc, gia tốc. - Nắm vững được các định nghĩa của chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, từ đó có thể tìm được phương trình chuyển động là phương trình biểu diễn toạ độ theo thời gian và phương trình của vận tốc theo thời gian. Biết cách ứng dụng các phương trình và các công thức liên quan giữa toạ độ, độ dời, vận tốc, gia tốc và thời gian trong những bài toán về chuyển động thẳng đều và chuyển động thẳng biến đổi đều. - Hiểu rõ các đại lượng đặc trưng cho chuyển động tròn đều : tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số và mối liên quan giữa chúng, vận dụng để giải một số bài toán đơn giản về chuyển động tròn đều. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 19. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN - Hiểu rõ vật chuyển động tròn đều bao giờ cũng có gia tốc. Đó là gia tốc hướng theo bán kính vào tâm đường tròn. - Hiểu rõ các khái niệm vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối, vận tốc kéo theo và công thức cộng vận tốc. - Nắm được qui trình thực hiện một thí nghiệm đơn giản của vật lí ; biết cách đo các đại lượng cơ bản là xác định toạ độ và thời điểm tương ứng của một vật chuyển động thẳng ; bước đầu biết cách xử lí các kết quả đo lường bằng đồ thị và tính số. Về kĩ năng : - Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ qui chiếu đã cho - Thiết lập được phương trình chuyển động trong chuyển động thẳng đều và chuyển động thẳng biến đổi đều. - Vẽ được đồ thị tọa độ của hai chuyển động thẳng đều cùng chiều, ngược chiều. Dựa vào đồ thị tọa độ xác định vị trí, thời điểm gặp nhau. - Vận dụng được phương trình chuyển động và các công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc, gia tốc. - Vẽ được đồ thị vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định được các đặc điểm của chuyển động dựa vào đồ thị này. - Giải được các bài tập về chuyển động tròn đều. - Giải được bài tập về cộng hai vận tốc cùng phương và có phương vuông góc. - Xác định được các sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong các phép đo trực tiếp và gián tiếp. - Xác định được gia tốc của chuyển động nhanh dần đều bằng thí nghiệm. Về thái độ : - Từ những hình ảnh trực quan sinh động và những ví dụ gắn liền với cuộc sống hằng ngày, học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu bài và tham gia tích cực vào giờ học. Đồng thời học sinh cũng yêu thích môn vật lí, thích nghiên cứu, tìm tòi và thấy được vật lí gắn liền với cuộc sống của chúng ta. - Có tinh thần hợp tác trong học tập. - Tăng cường khả năng quan sát, nhận xét, giải thích hiện tượng. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
 20. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. PHẠM THẾ DÂN 2.2 Xác định và thiết kế một số thí nghiệm ảo Để hỗ trợ cho việc thiết kế các bài giảng điện tử, các thí nghiệm và hình ảnh động minh họa bao gồm :  Minh họa chuyển động cơ ; chuyển động tịnh tiến ; chuyển động thẳng biến đổi ; chuyển động cong ; chuyển động tròn ; chuyển động rơi tự do.  Minh họa tính tương đối của chuyển động ; tính tương đối của quỹ đạo.  Minh họa những trường hợp được xem là chất điểm.  Minh họa hệ tọa độ, hệ qui chiếu.  Minh họa vectơ vận tốc trong chuyển động cong và chuyển động tròn đều.  Minh họa chu kì, tần số, tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.  Thí nghiệm xe nhỏ chạy trên máng nghiêng.  Thí nghiệm xác định phương và chiều của chuyển động rơi tự do.  Thí nghiệm xác định rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.  Thí nghiệm xác định giá trị của gia tốc rơi tự do. 2.2.1 Tạo hình ảnh một chong chóng đang quay Bước 1 : Khởi động phần mềm Macromedia Flash. Bước 2 : Click chọn Flash Document để tạo một file Flash mới. SVTH : TRẦN THỊ KIỀU PHƯỢNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2