intTypePromotion=1

Luận văn:" Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam"

Chia sẻ: Chauquocphong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

3
2.819
lượt xem
840
download

Luận văn:" Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viec thc hien ch trương ca Đng và Nhà Nưc ta trong nhng năm qua nên kinh tê nưc ta đã dân chuyen t nên kinh tê tap trung quan liêu bao câp sang nên kinh tê th trưng vi s qun lý vĩ mô ca Nhà Nưc theo đúng chê đo Xã Hoi Ch Nghĩa. Trong nên kinh tê th trưng s cnh tranh gia các doanh nghiep là rât khôc liet, cho nên vân đê vê li nhuan trong hot đong kinh doanh đưc các doanh nghiep đat lên hàng đâu, nói vay không có nghĩa là các doanh nghiep ch chy theo li nhuan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:" Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam"

 1. Luận văn Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam
 2. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY L IM ĐU E& F 1 Lí do ch n đ tài Vi c th c hi n ch trương c a Đ ng và Nhà Nư c ta trong nh ng năm qua n n kinh t nư c ta đã d n chuy n t n n kinh t t p trung quan liêu bao c p sang n n kinh t th trư ng v i s qu n lý vĩ mô c a Nhà Nư c theo đúng ch đ Xã H i Ch Nghĩa. Trong n n kinh t th trư ng s c nh tranh gi a các doanh nghi p là r t kh c li t, cho nên v n đ v l i nhu n trong ho t đ ng kinh doanh đư c các doanh nghi p đ t lên hàng đ u, nói v y không có nghĩa là các doanh nghi p ch ch y theo l i nhu n mà không quan tâm đ n nh ng v n đ khác ch n h n như tích lũy c a công ty. Hi n nay xu hư ng chung c a công ty là không ng ng nâng cao doanh thu h giá thành s n ph m nhưng ch t lư ng v n đ m b o, t đó gia tăng l i nhu n đ đ m b o vi c kinh doanh c a doanh nghi p đư c n đ nh. Do đó xác đ nh k t qu kinh doanh là quá trình nh n th c và đánh giá toàn b ti n trình và k t qu ho t đ ng kinh doanh, qua đó ta th y r nguyên nhân cùng ngu n g c c a các v n đ phát sinh, phát hi n và khai thác nh ng ti m tàng c a doanh nghi p đ k p th i kh c ph c đ mang l i hi u qu kinh t cao hơn, đ ng th i có nh ng bi n pháp đ qu n lý. M t khác vi c xác đ nh k t qu kinh doanh là công c cung c p thông tin không ch c n thi t cho các nhà qu n tr bên trong doanh nghi p đ đi u hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh mà còn c n thi t đ cho các đ i tư ng s d ng bên ngoài doanh nghi p đ có quy t đ nh đúng đ n trong vi c h p tác đ u tư. Đó là lý do mà em ch n đ tài “XÁC Đ NH K T QU KINH DOANH C A XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM”. V i hy v ng 1
 3. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY h c t p và góp ph n nh vào vi c m ng l i hi u t t cho ho t đông kinh doanh c a công ty. 2 M c tiêu và n i dung ch n đ tài 2.1 M c tiêu nghiên c u M c tiêu chung là : M t trong nh ng yêu c u cơ b n c a vi c xác đ nh k t qu kinh doanh là đ ra gi i pháp nh m khai thác nh ng kh năng ti m tàng, t đó nâng cao hi u qu kinh doanh thông qua vi c ki m tra đánh giá di n bi n m t cách thư ng xuyên đ bi t đư c nh ng nhân t nh hư ng đ đ ra nh ng phương pháp h u hi u và k p th i nh t đ đem l i hi u qu kinh doanh đư c t t hơn. M c tiêu riêng là: M c tiêu c th c a xác đ nh k t qu kinh doanh t i Xí Nghi p là nh m đánh giá xem xét vi c th c hi n các ch tiêu kinh t như: Trong năm ti p theo Xí Nghi p ph i s n xu t và tiêu th đư c bao nhiêu s n ph m, t ng doanh thu c a Xí Nghi p là bao nhiêu, chi phí s n xu t trên cơ s đó ta so sánh v i nh ng năm trư c xem cao hơn hay th p hơn so v i nh ng năm trư c là bao nhiêu và th c hi n các ch tiêu đó đ n m c đ nào, tìm ra nh ng nguyên nhân ch quan hay khách quan nh hư ng tr c ti p hay gián ti p đ n quá trình ho t đ ng kinh doanh đ đ ra gi i pháp kh c ph c, cũng thông qua vi c xác đ nh k t qu kinh doanh ta cũng có th xác đ nh đư c có c n c i ti n phương th c ho t đ ng, c i ti n t ch c qu n lí ho t đ ng kinh doanh, nâng cao năng su t và hi u qu ho t đ ng c th là: Tìm hi u t c đ tăng trư ng qua các giai đo n. Đánh giá hi u qu ho t đ ng và nghiên c u v tình hình tài chính. T đó đưa ra m t s bi n pháp nâng cao l i nhu n. Xác đ nh k t qu kinh doanh là h t s c c n thi t đ i v i n n kinh t . Đ ti n hành xác đ nh k t qu kinh doanh thì yêu c u trư c h t là tìm hi u cơ s lí thuy t v xác đ nh k t qu kinh doanh. Phân tích tình hình tiêu th . nh hư ng đ n doanh thu. Các nhân t 2
 4. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY Các nhân t nh hư ng đ n l i nhu n. 2.2 N i dung nghiên c u Tính giá thành g o 5% Xác đ nh k t qu kinh doanh. 3 Phương pháp nghiên c u 3.1 Phương pháp ti p c n thông tin đơn v th c t p. Thu th p s li u S d ng phương pháp thu th p s li u, ngoài ra còn trao đ i v i các phòng ban lãnh đ o công ty đ xin đư c thông tin c n thi t. 3.2 Phương pháp nghiên c u Phương pháp chi ti t Phương pháp so sánh Phương pháp phân t Phương pháp liên h cân đ i Trong các phương pháp trên thì phương pháp so sánh đư c dùng nhi u trong quá trình phân tích đ tài này. 4 Gi i h n và ph m vi nghiên c u V th i gian : t ngày 30/7/2009 đ n ngày 30/9/2009. V không gian đ tài đư c th c hi n t i Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam. Ho t đ ng kinh doanh t i Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam ch y u là m t hàng g o, t m, cám xu t kh u và tiêu th n i đ a theo s y nhi m c a T ng công ty và vi c xác đ nh k t qu kinh doanh r t ph c t p đòi h i ph i có nhi u th i gian và ki n th c đ u tư sâu r ng v nhi u v n đ nghiên c u. Đ đư c c th , khi xác đ nh k t qu kinh doanh nh ng s li u đ xác đ nh k t qu đư c trích t b ng báo cáo k t qu t ng k t cu i năm c a hai năm 2007 và 2008, nghiên c u c th ba m t hàng gao, t m, cám. Do đó v i ki n th c tích lũy còn nhi u h n ch nên “ XÁC Đ NH K T QU KINH DOANH C A XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM” còn nhi u thi u 3
 5. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY sót và h n ch , kính mong s đóng góp ý ki n c a quý th y cô và anh ch đ đ tài đư c hoàn ch nh hơn và hy v ng qua vi c xác đ nh k t qu kinh doanh này s th y đư c khái quát hơn v quá trình ho t đ ng kinh doanh c a Xí Nghi p. 4
 6. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY PH N 1: GI I THI U KHÁI QUÁT V KHU CÔNG NGHI P HÒA PHÚ E& F CHƯƠNG 1: GI I THI U KHÁI QUÁT V KHU CÔNG NGHI P HÒA PHÚ 1.1 L ch s hình thành và quá trình phát tri n Tháng 12/1998 theo ch trương c a Chính Ph xây d ng khu công nghi p Hòa Phú t i xã Tân Ngãi nhưng do c u M Thu n xây d ng nên đi u ki n không còn phù h p đ xây d ng mà d i v xây d ng t i Long H . H th ng giao thông KCN có 7 tuy n đư ng giao thông: 5 tuy n đư ng ngang và 2 tuy n đư ng d c, chi u r ng t i đa 15m, t i thi u 8m. H th ng thoát nư c ra sông Bà Lan, sông L p Hòa thoát v h th ng x lý nư c th i t p trung. Ban qu n lý KCN theo chi u d c t B xu ng T nh, t T nh xu ng Trư ng Ban qu n lý. T ng m c đ u tư 231 t trong đó ngân sách T nh h tr 123 t , đi n l c 1,2 t , Bưu chính vi n thông 3,4 t , 103 t ngân sách h tr . 1.2 Quy mô c a khu công nghi p Hòa Phú Khu công nghi p HÒA PHÚ v i di n tích 137,1 ha, trong đó 92,74 ha cho các nhà đ u tư thuê 27,1 ha làm trung tâm hành chính, 8,59 ha làm khu công viên và tr ng cây xanh. Khu công nghi p có 15 công ty, có 4 lo i công ty: công ty TNHH, công ty c ph n, công ty tư nhân, công ty 100% v n nư c ngoài, trong đó có 4 công ty nư c ngoài 100 % v n đ u tư nư c ngoài. 1. Công ty TNHH T Xuân, di n tích đ t thuê là 33 ha S v n đ u tư là 44 tri u USD, s n xu t gi y th thao, giày lưu hóa, giày da và hàng d ng th thao xu t kh u. 5
 7. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY 2. Công ty TNHH Đ L c, di n tích đ t thuê là 1,83 ha, s v n đ u tư là 9,4 t đ ng, s n xu t th c ăn gia súc, gia c m, th y h i s n. 3. Công ty TNHH Beofeed, di n tích đ t thuê là 0,7 ha, s v n đ u tư là 80 t đ ng, s n xu t th c ăn gia c m, th y h i s n. 4. Công ty TNHH Thi t L p, di n tích đ t thuê là 6,4 ha, s v n đ u tư là 89,9 t đ ng, ch bi n nông s n, th c ph m. 5. Công ty s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u Vĩnh Long, di n tích đ t thuê là 7,7 ha, s v n đ u tư là 48,4 t đ ng, s n xu t hàng th công m ngh và mai m c. 6. Công ty C Ph n ACECOOK Vi t Nam chi nhánh Vĩnh Long, di n tích đ t thuê là 3 ha, s v n đ u tư là 5 tri u USD, s n xu t mì ăn li n 7. Công ty TNHH Á Châu, di n tích đ t thuê là 3,2 ha, s v n đ u tư là 51,3 t đ ng, s n xu t th c ăn chăn nuôi th y s n 8. Công ty C Ph n Phú Long, di n tích đ t thuê là 2,7 ha, s v n đ u tư là 28 t đ ng, s n xu t bao bì carton và gi y 9. Công ty TNHH Tân H i Long, di n tích đ t thuê là 4,9 ha, s v n đ u tư là 13,56 t đ ng , s n xu t bê tông ly tâm 10. Doanh nghi p tư nhân Vi t Hưng, di n tích đ t thuê 7 ha, s v n đ u tư 7,42 t đ ng, ch bi n khoai lan chiên xu t kh u 11. Công ty TNHH thép Thanh Tín Vĩnh Long, di n tích đ t thuê là 3,7 ha, s v n đ u tư là 66,2 t đ ng, s n xu t kinh doanh s t thép 12. Công ty TNHH Phi Dũng, di n tích đ t thuê là 3 ha, s v n đ u tư là 90 t đ ng, s n xu t th c ăn th y s n 13. Công ty TNHH CJ VINA ARGI chi nhánh Vĩnh Long, di n tích đ t thuê là 2.5 ha , s v n đ u tư là 3,1 tri u USD, s n xu t th c ăn th y h i s n gia c m. 14. Công ty TNHH Bosing, di n tích đ t thuê là 7 ha, s v n đ u tư là 16 tri u USD, s n xu t mai m c xu t kh u 6
 8. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY 15. Công ty TNHH s n xuât TM Đ i Vi t Hương chi nhánh Vĩnh Long, di n tích đ u tư là 3,5 ha, s v n đ u tư là 30 t đ ng, s n xu t m ph m và các s n ph m t y v sinh. 1.3 V n đ quy ho ch và xây d ng môi trư ng Tham mưu cho lãnh đ o ban v huy ho ch Khu Công Nghi p, tuy n công nghi p và qu n lý quy ho ch theo đi u l qu n lý xây d ng đư c xây d ng đư c phê di t. Hư ng d n l p d án kh thi, xây d ng đi u l qu n lý xây d ng Khu Công Nghi p trình y Ban Nhân Dân T nh phê duy t. Ph i h p v i công ty phát tri n h t ng Khu Công Nghi p hư ng d n các Doanh nghi p xây d ng công trình theo đúng quy ho ch chi ti t và hoàn ch nh các th t c có liên quan. Đôn đ c ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án xây d ng cơ s h t ng trong và ngoài rào Khu Công Nghi p và xây d ng c a doanh nghi p đúng quy trình th t c. T ch c xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t, ti n đ xây d ng, phát tri n khu công nghi p bao g m: Quy ho ch phát tri n công trình k t c u h t ng, quy ho ch b trí ngành ngh , tham gia phát tri n công trình k t c u h t ng ngoài khu công nghi p liên quan và khu dân cư ph c v cho công nhân lao đ ng t i Khu Công Nghi p. Nghiên c u đ xu t giá giao đ t và cho thuê đ t, các lo i phí d ch v . Lưu tr tài li u quy ho ch, h sơ thi t k các công trình xây d ng trong khu công nghi p. Tham mưu th c hi n nhi m v b o v môi trư ng Khu Công Nghi p theo quy đ nh. 1.4 Phương hư ng phát tri n Trư c nhu c u phát tri n kinh t ngày càng tăng nhanh trên đ a bàn t nh, đ đáp ng và t o đi u ki n cho các nhà đ u tư ho t đ ng, tăng cư ng ngành ngh s n xu t kinh doanh, ch t ch UBND t nh có công văn ch đ o gi i phóng m t b ng Khu Công Nghi p Hòa Phú giai đo n II. 7
 9. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY Theo đó ch t ch UBND t nh giao cho ban qu n lý d án đ u tư và xây d ng các khu và tuy n công nghi p thu c Ban qu n lý các Khu Công Nghi p t nh Vĩnh Long làm ch đ u tư, ti p nh n v n c a ngân sách nhà nư c đ th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái đ nh cư gi i phóng m t b ng khu đ t thu c d án đ u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p Hòa Phú giai đo n II. (xã Hòa Phú, huy n Long H ) sau khi hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng, s bàn giao l i cho công ty c ph n Hòa Phú đ tri n khai th c hi n d án. V ngu n v n th c hi n công tác b i thư ng, h tr , và tái đ nh cư đ gi i phóng m t: Giao cho Giám đ c Tài Chính ch trì, ph i h p v i Giám đ c S k ho ch và Đ u tư, Trư ng ban qu n lý các khu công nghi p tham mưu UBND tình quy t đ nh b trí ngu n kinh phí, đ th c hi n công tác gi i phóng m t b ng theo đúng quy đ nh. Trư ng ban qu n lý các khu công nghi p ch đ o Ban qu n lý d án đ u tư và xây d ng các khu và tuy n công nghi p ký h p đ ng tr c ti p v i H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư huy n Long H tr c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái đ nh cư gi i phóng m t b ng cũng như có k ho ch gi i ngân chi tr theo đúng quy đ nh; ch u trách nhi m ph i h p, ki m tra, theo dõi các công vi c và h sư có liên quan v chu n b đ u tư c a công ty C Ph n Hòa Phú trư c đây bàn giao c th cho Ban qu n lý d án đ u tư và xây d ng các khu và tuy n công nghi p ti p t c th c hi n. 1.5 Ngành ngh thu hút đ u tư Các ngành công nghi p nh và ngành công nghi p có ô nhi m, ít gây ti ng n, nhưng không ô nhi m ngu n nư c như công nghi p ch bi n lương th c, th c ph m, công nghi p dư c ph m, m ph m, công nghi p hàng tiêu dùng, hàng gia d ng, bao bì các lo i, công nghi p d t may m c, công ngh l p ráp đi n, đi n t , s n xu t các m t hàng th công m ngh . 8
 10. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY 1.6 Chính sách khuy n khích đ u tư c a Khu Công Nghi p Giá thuê đ t 5, 10, 50 năm đã tính thêm th i gian mi n gi m ti n thuê đ t theo quy đ nh c a B Tài Chính và c a T nh. Giá thuê l i đ t, phí cơ s h t ng trong Khu Công Nghi p Hòa Phú ch có tính ch t giai đo n I. Giá thuê đ t đư c th hi n c th qua b ng sau : Đơn giá cho Đơn giá cho thuê c giai đo n (Chưa thuê m t tính gi m % do n p trư c theo QĐ nă m 189 c a B tài chính) (USD/m2/ 5 n ăm 10 n ăm 50 n ăm (USD/m2/5 (USD/m2/10 (USD/m2/50 Năm) năm) năm) năm) 1 - Thuê đ t trong KCN 0,50 1,82 3,47 10,00 Hòa Phú - Thuê l i đ t 0,20 0,73 1,39 4,00 - Phí cơ s h t ng 0,30 1,09 2,08 6,00 2 - Thuê đ t thô - Các phư ng Vĩnh 0,20 0,73 1,39 4,00 Long tuy n CN C Chiên - T nh Vĩnh Long và n i 0,18 0,65 1,25 3,60 th các th tr n - các c m công nghi p. - Đ t không ph i đô th 0,03 0,11 0,21 0,60 còn l i - Đ t hoang hoá 50,00 181,81 346,38 999,96 (USD/ha/giai đo n) - M t nư c sông h 75,00 272,72 519,57 1.499,93 (USD/ha/giai đo n) 9
 11. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY CHƯƠNG 2: GI I THI U V CÔNG TY C PH N HÒA PHÚ 2.1 L ch s hình thành và quá trình phát tri n y Ban T nh Vĩnh Long đã bàn giao khu đ t v a huy Đ u năm 2004 ho ch và gi i t a m t b ng t i Hòa Phú cho Công Ty V t Li u Và Xây D ng Vĩnh Long. Ngay trong th i đi m nh n đư c thì Công Ty V t Li u Và Xây D ng Vĩnh Long (ti n thân c a Công Ty C Ph n Hòa Phú) đã nhanh chóng thành L p Ban Qu n Lý Cho Khu Công Nghi p Hòa Phú. Đ n nh ng năm 2005 do Chính Sách C Ph n Hóa các Doanh Nghi p Nhà Nư c c a Chính Ph và đ n 01/01/2006 Công Ty V t Li u Và Xây D ng Vĩnh Long đã th t s chuy n đ i thành Công Ty C Ph n V t Li u Xây D ng Vĩnh Long và Xí Nghi p K t C u H T ng Hòa Phú. Đ n tháng 06/2007 do nhu c u phát tri n c a giai đo n 2 nên Xí Nghi p tách riêng ra m t công ty và l y tên g i là Công Ty C Ph n Hòa Phú (trách nhi m chính c a công ty là qu n lý Khu Công Nghi p Hòa Phú cho giai đo n 1 và tri n khai đ u tư xây d ng cho giai đo n 2). 2.2 Cơ c u t ch c c a Công Ty C Ph n Hòa Phú V i t ng s v n đi u l c a công ty: 100 t đ ng. (c ph n c a công ty do các c đông sáng l p n m gi và t m th i chưa bán ra ngoài.) Sơ đ b máy t ch c công ty: H I Đ NG QU N TR (G m 4 thàn BAN GIÁM Đ C (G m 2 ngư i) PHÒNG PHÒNG PHÒNG BPVH KTTH HCTC KHKT XLNT 10
 12. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY Ưu đi m : Công ty có ba phòng riêng bi t t o nhi u đi u ki n thu n l i cho nhân viên làm vi c có hi u qu hơn, như không gian làm vi c thoáng mát d ch u, phân công trách nhi m rõ ràn cho t ng thành viên c a t ng phòng. S qu n lý công ty theo t ng t t th p đ n cao, đ u tiên là H i đ ng qu n th sau đó là Giám đ c g m có 2 ngư i k ti p là 3 phòng ban, phòng K toán hành chính, phòng Hành chính s nghi p, phòng Khoa h c kĩ thu t và m t b ph n V n hành và x lý nư c th i, v i b máy qu n lý này thì t o s thu n l i cho s qu n lý t c p lãnh đ o đ n c p nhân viên. Như c đi m : Do vi c phân chia t ng b ph n riêng cũng có nhi u h n ch : khi có s c x y ra thì đùn đ y trách nhi m cho nhau, gây phân chia bè phái, thi u quan h m t thi t gi a các phòng ban. 2.3 Quy mô c a Công Ty C Ph n Hòa Phú Công ty đã chính th c đư c thành l p và đi vào ho t đ ng t gi a năm 2007. Mô hình ho t đ ng c a công ty: sau khi y Ban Nhân Dân T nh Vĩnh Long đã gi i t a m t b ng và bàn giao cho công ty thì ngay sau đó công ty chính th c b t tay vào công vi c. Công ty s mua đ t đ san l p m t b ng và chia ra thành t ng khu t ng c m đ th c hi n quá trình cho thuê. Lĩnh v c kinh doanh chính c a công ty : đó là cho thuê đ t đ ph c v cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh v i nhi u hình th c cho thuê như cho thuê ng n h n, trung và dài h n, cho thuê tr trư c ho c tr l n theo đ nh kỳ. Giá đư c áp d ng cho thuê như sau: (giá thuê và phương th c thanh toán đã đư c y Ban Nhân Dân T nh Vĩnh Long qui đ nh 12/09/2005). 2.4 T ch c công tác k toán Ch đ k toán áp d ng theo quy đ nh s 15/2006 QĐ/BTC Hình th c ghi s k toán s d ng hình th c Nh t Ký Chung B ph n k toán g m có 4 ngư i 11
 13. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY M t k toán trư ng ch u trách nhi m th c hi n đúng ch đ k toán tài chính theo quy đ nh, quy t toán k p th i, chính xác. Cung c p thông tin t ng h p và chi ti t theo yêu c u c a lãnh đ o. M t k toán thanh toán, kim k toán kho qu n lý tài s n. M t k toán t ng h p M t th qu kim báo cáo thu 2.5 Quy trình luân chuy n ch ng t Khi t p h p ch ng t g c thì ph i qua k toán trư ng. Cu i kỳ báo b ph n nào thì lưu cáo cho k toán t ng h p, ch ng t luân chuy n b ph n đó. 2.6 Quy trình s n xu t s n ph m Do công ty mang tính ch t là công ty qu n lý. T ng b ph n c a công ty s đư c phân công qu n lý t ng l nh v c khác nhau theo ch c năng và nhi m v . Riêng nhà máy nư c th i ch u s qu n lý c a 2 phòng (phòng k toán h n h p và phòng k toán k thu t). 12
 14. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY CHƯƠNG 3: BÀI H C KINH NGHI M Trong giai đo n hi n nay cùng v i s đ i m i toàn di n c a n n kinh t th trư ng Khu Công Nghi p Hòa phú đã và đang t n t i và phát tri n nhưng v n t n t i nhi u v n đ đ c ra như v tình hình ô nhi m môi trư ng, tình hình nhân công làm vi c v i m c lương quá th p, tình tr ng lao đ ng dư th a theo mùa v còn quá cao, …. Vi c chuy n d ch khu kinh t đã góp ph n gi i quy t đư c kho n trên 7000 lao đ ng đ a phương và trên 3000 lao đ ng c a vùng. Khu Công Nghi p Hòa Phú mu n phát tri n v ng ch c thì c n ph i gi i quy t ngay các v n đ v môi trư ng và m t s v n đ đã đư c nêu ra trên. Các công ty đang ho t đ ng trong Khu Công Nghi p c n ph i nghiêm ch nh ch p hành các n i quy c a Khu Công Nghi p Hòa Phú và các chính sách c a Chính Ph . Ban qu n lý Khu Công Nghi p Hòa Phú c n ph i có nh ng hành đ ng c th đ x lý các công ty ho t đ ng trong Khu Công Nghi p có hành vi vi ph m các n i qui đã nêu trong h p đ ng. Cương quy t t cáo đ i v i các công ty có hành vi vi ph m Pháp Lu t. Ch vài gi ng n ng i đi tham quan Công Ty C Ph n Hòa Phú đã giúp em hi u thêm nhi u v ho t đ ng c a m t công ty là như th nào. Em đã có d p so sánh gi lý thuy t đã h c v i th c t v ph n hành k toán và các ph n hành khác v cách ghi chép ch ng t , s sách cách luân chuy n ch ng t . Em nh n th y Phòng K Toán và các phòng ban khác như Phòng K Ho ch K Thu t, Phòng Hành Chính T Ch c,… c a công ty C Ph n Hòa Phú đã th c hi n đúng trách nhi m v chuyên môn nghi p v c a mình. B ph n t ch c qu n lý g n nh , cán b công nhân viên có năng l c, tích c c, vui v và nhi t tình trong công vi c c a mình và giúp đ chúng em trong su t bu i đi tham quan t i công ty. 13
 15. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY PH N 2: T CH C CÔNG TÁC K TOÁN T I XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM E& F CHƯƠNG 1: GI I THI U KHÁI QUÁT V XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM 1.1 L ch s hình thành và quá trình phát tri n QĐ 21/XNK 93 ngày 28/07/1993 chuy n t tr m thu mua và ch bi n hàng xu t kh u thành Xí Nghi p ch bi n hàng xu t kh u tr c thu c công ty XNK Vĩnh Long. QĐ01/QĐ XNK.96 ngày 06/01/1997 thành l p Xí Nghi p ch bi n lương th c xu t kh u tr c thu c công ty XNK Vĩnh Long. QĐ01/QĐ XNK ngày 04/01/2001 đ i tên Xí Nghi p ch bi n Lương Th c Xu t Kh u thành Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam. QĐ22/QĐ.XNK ngày 24/12/2007 thành l p Xí Nghi p Lương th c Cái Cam, tr c thu c Công Ty C Ph n XNK Vĩnh Long. Đ a ch : 171/18A, Qu c l 1A, xã Trư ng An, TP Vĩnh Long Đi n tho i: (070) 3822324 – Fax: (070) 3816422 Tr s chính : 3-5, đư ng 30/4, phư ng I, TP Vĩnh long, t nh Vĩnh Long Đi n tho i: (070) 3823618 – Fax: (070) 3823822 1.2 Đ c đi m kinh doanh Mua bán lương th c; nông s n nguyên li u, nông s n sơ ch (t m, cám,….); máy móc thi t b và ph tùng thay th ; phân bón và hóa ch t s d ng trong nông nghi p; nhiên li u đ ng cơ. Xay xát thóc lúa, đánh bóng g o. Liên doanh v i các đơn v trong và ngoài nư c đ đ u tư ch bi n nông s n xu t kh u và trong các lĩnh v c khác. 14
 16. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY Kinh doanh b t đ ng s n v i quy n s h u ho c đi thuê (cho thuê đ t, kho, bãi; môi gi i b t đ ng s n, d ch v nhà đ t…). M t hàng kinh doanh G o 5% t m G o 10% t m G o 15% t m G o 25% t m G o 100% t m Ph ph m (t m 3, cám) 1.3 Ch c năng và nhi m v c a Xí Nghi p 1.3.1 Ch c năng Đư c Cty y quy n ký các h p đ ng mua bán và thu mua lúa, g o các lo i đ ch bi n cung ng xu t kh u và tiêu th n i đ a. Có b ph n k toán riêng, t h ch toán và l p báo cáo tài chính dư i hình th c báo s g i v công ty theo t ng kỳ quy đ nh. Đư c vay v n b ng ti n Vi t Nam t i các ngân hàng. Đư c ký k t h p đ ng v i các đơn v s n xu t kinh doanh thu c các thành ph n kinh t . 1.3.2 Nhi m v Th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh theo k ho ch công ty giao và ho t đ ng dư i s qu n lý và ch đ o c a giám đ c công ty. Báo cáo quy t toán chính xác, trung th c, k p th i.Tuân th các quy đ nh v nguyên t c k toán tài chính, th ng kê và pháp lu t Nhà Nư c. Qu n lý nhân s , tài s n, thi t b phù h p v i ch c năng và nhi m v , đ m b o an toàn và s d ng có hi u qu ti n v n và tài s n đư c giao. Th c hi n đúng quy ch tài chính c a đơn v . T o ngu n v n kinh doanh xu t nh p kh u đ u tư m r ng s n xu t kinh doanh, bù đ p chi phí, t cân đ i thu, chi trong xu t nh p kh u, làm tròn nghĩa v v i ngân sách nhà nư c và th c hi n ch tiêu xu t kh u. 15
 17. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY Qu n lý và s d ng ngu n v n c a xí nghi p ngày càng ho t đ ng có hi u qu nh m phát tri n s n xu t kinh doanh có lãi. S d ng v n có hi u qu , m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, đ i m i máy móc thi t b . T ch u trách nhi m v s li u trên báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính hàng năm. 1.4 Cơ c u b máy t ch c qu n lý c a Xí Nghi p GIÁM Đ C P. GIÁM Đ C P. GIÁM Đ C K TOÁN TCHC TRƯ NG QU N Đ C TH NV QU PHÂN XƯ NG K TOÁN TH TH BO TT.KCS TT.VHM KHO 1 KHO 2 V NV.KCS NV.VHM 1 NV.VHM 2 NV.VHM3 T ng s cán b công nhân viên: 15 ngư i Trình đ : Đ i h c 02, cao đ ng 01, trung c p 05, b ng ngh 04, lao đ ng ph thông 03. Các t ch c đoàn th : Công đoàn b ph n Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam, phân đoàn Đoàn TNCS HCM tr c thu c chi đoàn công ty. 16
 18. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY 1.5 Nh n xét v cơ c u b máy t ch c Ưu đi m : Quy n h n t p trung vào giám đ c xí nghi p d n đ n nh ng thông tin đư c tri n khai nhanh ch ng t c p trên đ n c p dư i. T p trung năng l c trong các ho t đ ng c i cách, nâng cao ch t lư ng s n ph m lên hàng đ u. V i sơ đ t ch c trên thu n l i cho vi c qu n lý có hi u qu hơn do sơ đ t ch c đơn gi n, d n đ n đem l i hi u qu cao trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Tuy đơn gi n nhưng cũng tương đ i đ y đ các b ph n, giám đ c d dàng phân chia nhi m v gi a các b ph n, khi có chuy n x y ra khó đ l i cho nhau, t o đi u ki n thu n l i cho nhân viên làm vi c an tâm hơn. Nh ư t đi m : M i b ph n có chuyên môn và ch c năng khác nhau nên r t khó khăn trong h p tác trong quá trình s n xu t c a xí nghi p. 1.6 Phân công nhi m v 1.6.1 Giám đ c a. Trách nhi m : Ch u trách nhi m trư c ban giám đ c công ty và pháp lu t v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Xí Nghi p. Xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh. Qu n lý và s d ng hi u qu tài s n đư c giao. T ch c s n xu t kinh doanh đúng quy ch tài chính công ty và lu t pháp nhà nư c. Quan h và ph i h p ch t ch các t ch c Đ ng, công đoàn và đoàn th trong vi c th c hi n các ch trương c a Đ ng và chính sách nhà nư c. b. Quy n h n : Ký các h p đ ng mua bán và h p đ ng lao đ ng theo quy ch công ty, quy t đ nh giá c mua bán. 17
 19. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY 1.6.2 Phó giám đ c 1.6.2.1 Phó giám đ c s n xu t kinh doanh a. Trách nhi m : Theo dõi giá c th trư ng hàng ngày ph c v cho vi c ký k t các h p đ ng mua, bán. Tham mưu cho giám đ c v tình hình s n xu t kinh doanh trong và ngoài đơn v , giúp cho ho t đ ng c a Xí Nghi p di n bi n thu n l i và đ t hi u qu t t nh t, ch đ o tr c ti p khu v c s n xu t. Đ m nh n m t s công vi c khác do giám đ c phân công. b. Quy n h n : Các ch ng t mua bán, chi phí công nhân b c x p. Phân công, đi u đ ng cán b công nhân viên b ph n s n xu t theo yêu c u chung. 1.6.2.2 Phó giám đ c t ch c hành chánh a. Trách nhi m : Ph trách công tác t ch c hành chánh qu n tr t i đơn v . L p và theo dõi các h p đ ng lao đ ng, th a ư c lao đ ng t p th cho cán b công nhân viên và công nhân. L p đ ngh nâng lương cho cán b công nhân viên đ n h n theo quy đ nh c a ch đ ti n lương. So n th o và thanh lý h p đ ng đ u tư xây dưng cơ b n đ m b o đúng theo quy đ nh. L p các báo cáo, văn b n và đ m nh n m t s công vi c khác do giám đ c phân công. b. Quy n h n : Hư ng d n và nh c nh cán b công nhân viên làm đúng theo n i quy và quy ch c a đơn v . 1.6.3 Phòng k toán tài v 1.6.3.1 K toán trư ng a. Trách nhi m : 18
 20. GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY Ch u trách nhi m chung v công tác k toán c a đơn v trư c lãnh đ o Xí Nghi p, công ty và pháp lu t. Th c hi n đúng ch đ k toán tài chính theo quy đ nh, quy t toán k p th i, chính xác. Cung c p thông tin t ng h p và chi ti t theo yêu c u c a lãnh đ o đ ph c v công tác qu n lý và ch đ o ho t đ ng kinh doanh c a đơn v . Ki m tra giám sát ch t ch tình hình s n xu t kinh doanh.Trên cơ s đó, qu n lý v n ti t ki m, hi u qu . So n th o và thanh lý h p đ ng mua bán. Tham mưu cho lãnh đ o trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách theo ch đ k toán hi n hành. Tính giá thành s n ph m, đ ng th i đ m nhi m khâu k toán t ng h p và quy t toán. b. Quy n h n : Ký các ch ng t k toán, t ch i thanh toán chi phí sai qui đ nh và nh ng ch ng t b t h p l . Phân công, đi u đ ng nhân viên thu c phòng theo yêu c u chung c a công tác chuyên môn. Yêu c u qu n đ c phân xư ng và t ki m tra ch t lương s n ph m cung c p t l thu h i, đ u tr n và t n kho đ ph c v công tác chuyên môn và có s li u báo cáo k p th i. Đ xu t giám đ c cho ki m kê hàng hoá và tài s n khi c n thi t. 1.6.3.2 Nhân viên k toán a. Trách nhi m : Căn c vào ch ng t g c đư c duy t, ki m tra tính h p l c a các ch ng t thanh toán, l p phi u thu, chi và c p nh t vào s nh t ký chuyên dùng. Đ ng th i h ch toán chi phí đúng tính ch t, rõ ràng và chính xác. Đ i chi u thư ng xuyên v i th qu , ki m qu th c t cu i tháng và l p biên b n. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2