intTypePromotion=1

Miền Nam luôn trong trái tim người: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
100
lượt xem
15
download

Miền Nam luôn trong trái tim người: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Miền Nam luôn trong trái tim người'này là tập hợp những hình ảnh tư liệu gồm 2 phần:Phần 1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, hai miền Nam Bắc một nhà, kiên quyết chống lại mọi mưu đồ chia cắt đất nước, chia rẽ Bắc Nam của kẻ thù;phần 2 - Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam vĩnh biệt Người. Lễ truy điệu, để tang, xây dựng đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ.Hi vọng rằng, qua Tài liệu ảnh này, sẽ luôn hun đúc trong mỗi người chúng ta niềm tin và tình cảm mãnh liệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn vững vàng tiếp bước theo Người. Mời bạn đọc cùng tham khảo những bức ảnh đầu tiên qua phần 1 sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miền Nam luôn trong trái tim người: Phần 1

 1. ỉ BAO TANG HÓ CHI MI N H CHI N H Á N H T P . H Ố CHÍ MI NH
 2. M Ị Ê N N Ạ M L UÔN T R O N G T R Á I TI M NCƯỜI C3G0Sf N H A X UẤ T BAN BAO TANG HÓ CHI MI NH m VÁN H O A - V Ă N N G H Ê CHI N H A N H T P . HÓ CHI MINH
 3. hi Hírliién cihi ĩiẽn iộ cd ớ i, s ự Hí!;/iịệ/), dạo dức cárìi ìnạìiírcHd CJiii lịch n ỏ ('Ji/ Miiì/ì, nìiirii //([//'ờ/ (tã ĩiỏ (li)ÌÍỊlỉiiì/i HÍỊỢCĨI/’ 1 'nilì C(nu hao la, »ưhì/i liẹl ĩ
 4. Ià)ìi niệr. Plưìi (■/iă>ìe;ĩ'ì ìììiêìì S d ì u llìáìi yên (¡(Iiì(j;l)ị (ịìíân th ú í^/ày xéo, đô)io;bà() S d ììì Bộ Ị)hài (h in ìihiền ¡ì\ si)ih m al ìiiál. )ìên ììàìiíỊ Hírà\ XíỊiiời Ị)hái )ig;óiì t!iỉ;hị h ó t rị â ìr ợ rvá o lliăm (tồníỊhào m /h ì X a nì. Xhirrìír ĩi) sức k/ió f'nia \e^ư ờị NíỊày ìììộl yếìi, íiìili lììn/i (iìiếti sinniễìi i\a n i Hírày càníỉ^ác liẽl, )ìên Ý đ ị n ì ì v à o th ã ììì d ổ n í Ị lx ì o , t lììế ìi sì ìniềìì \(1)I1 n i n A ' í f í w / k h ỏ n í Ị l / i ực tìiệ ìì dìrợc. C.ũHí!;l/iậl lạ kỳ biết bao k h i n / ú n i đỏììí!;l>à() ìniể)! Ncim, (iura hề I/ÌỘI lẩn íỊặ/) Bác, chìca lứníríliây (¡ưa châìì (liiiìíỊnìa Bá( n h ư n ír lạ i đ à n h Irạiì rả cuộc đời ìtùììh theo chá ì! B(ì(. Biết hao lìn/i rà»i, hao ìthá nioiìỉr, hao ỉìírỏnu;Irôngnìa nírirời dáìì miễn X a m (íirợr ấp ú
 5. l l i â ỉ ì l t I h ơ Cd, t h á t ì h n h ữ n g ; (¡ìià lặ n g ; đ ơ n sơ uh ư u íỵ; đ ư ợ m ì ì ồ ì ì iỉ ; Ị ) ỉ iủ sa, ỉ ii r a n s ; tỉtơ ìn r ù a m iề tì N a m r u ộ t t h ị t , t h à ì ì h n h ì ĩ u s ; c h i é n rôns;, r ỉ i i ế n tích o a i h ù n s ; đ ể d â m r ỉ ì á r . l ứ bao s iờ mà miền N a m đã yêìi Bá( H ồ V(ýị một lìn h \ n ¡ tìiật kỳ (liệu, thật tnãììli ỉiệl n ì n r v ậ y ? \ V/ ĩù .sao ììììền N a m lại moflir níTỏuírBác nìu r ìììons;cha đếìì v ậ \ f Pììài (iiíniír, ĨIÌ B á c là hiện thân tìn h rám r ù a cá m á n h đ ấi cội níruồìì r ù a lố Ỉiêỉì ìììà v) cuộc sôuíi;, nhiềìi ns;ười p h á i đ ú l ruột ra đi, tiến về p h ía N a m đ ể luoìiẼỊtìm kiểm một châìì trời »lới: “Q u a y d â u ĩiềB ắr đ ă m đăììì N h ũ n e ;tn o n s;, n h ữ n e ;ĩr ớ c m iió n n ă m B á c n ồ " { B ả o D ị ì ì h (Ìir n ìs ;) H a y là vì trompean khốn khỏ, đồnírlùio miền N a m đ ã n h ậ n t h ứ c đ ì iạ c lầ m rao l ì il u ệ , s ự quyết lãm, lòriQ; bao d u n g , tin h n h â n ái n i a B á c ĩiá biết rằng, Irong; mỗi bước đi r ủ a m ìn h hiâìì cổ bàn lay â n cẩn, n â n g đỡ của Nê^cời, tìiỗn cỏ á n h m ất dõi theo cùa S ir iw i, cỏ lời d ộ n g v i ê n n h ắc n h ỏ rù a Nspiòỉ, bất r ú na i đ ã u , bấl ( if lúc náo: “B á f đã gọi rồi! N gh e lời T ổ quốc D á t ngđns^đ ầu, lú a trổ dưới n a p a n B á c đã gọi rồi! N ghe lời Tổqutíc (]on n ír ẩ n íỊắ d v bước tới đ ìn h v i n h q u n n í Ị ” ( Viễn l^linơnír) Vá C()n ĩìhiếu, n h iề u n ũ a . N h ữ n g tĩn h cảm đỏ nhìc chãi men x ú c tác đã tạo nên lòrìgHti v ũ n i Ị vả ng , tuyệt đối của n h â n d ã n cùa cả n ư ớ c v à o Dảns; ĩ>à B ác Hồ. l l ì ì l i cám đố c ũ n g lă cội n gĩiổ n cùa sức m ạ n h Việt N a m , lá rnộl tr o n g n h ũ n g n h ă n l ố quyết đ ị n h cho t h ắ n g lợi cù a rách m ạng, giải p h ó n g miển N a m , th ố n g n h ấ t 1Y)(ỊUỐ(, đ u a rá n ư ớ c tiến lên c h ủ n g h ĩa x ã hội. C ú n g vớ i m iề n N a m th â n yêu, D à n g bộ v à n h â n d â n thà nh p h ố H ồ C h í M i n h luôn h ư ớ n g theo liến g gọi thiên g liêng ciìa C h ú lịch H ồ C h í M i n h , đ ã bền bi đ ấ u tr a n h rhốriỊr lại mọi â m m ư u th â m dộc cùn đ ế quốc M ỹ v à tay sai. Vitọt q u a bao khó k h ă n , g ia n k h ổ
 6. ĨY/ /ly s /n h , S à / (jò)ì ììíhu Xìtĩi, n o ị B á r m đi lìm (iườìịo; rì'm Hì(ớc đ ã Irà ĨY' nì ước, ìììdtìír lạ ị tẩìn Cdo, ĨV' llié Cìia l lệt \ ( i m troníT lỊcỉt s ử thẽ irịới hiệtì đại. DáiìíỊ hộ ĩ>('i nìưht d ã n l/ìà)ì/i Ị>litíHỎ c.lìi Mììilì n^uyệìì tiếp tục họr tập ĩ>à làìiì llìeo lấm irifí/ní]; đạo âức Hác H ồ lliậl l/iườiii^ xuyêii, Hhì tục Ìáìi (lài ìilứim tạo c/ìiiyểìì biến răn hân, loàn (liên; xâ y dựìiịr ỉ)âììir l)ộ xư'i ¡ìỊ’ IIỉốììí;^ c/iính trị IroníỊ sạrli, ĩiữiìíỊ ììiụnh, xây d ự n íỊ ĩi ă n hỏa, ìiềìì t á u í r t ị ỉ ì h tlid n x ã hội, p h ấ n đ á u x â y (lựníT íliàii/i p h ổ trở llìàììh ih à n ìì p h ố x ã hội chìi )Ì0 Ũ(1 v ă n ìììiuh, ỉìiệìì đại dểÌHÍIÌ xihìírd á ììíỊlà th à n h p h ố A n h hùrìie;lên c.ììú lịch n ỏ ('Jii AỈÌIIỈIĨI/ đại. x / i â n ký ììiệiìi 1 0 0 )ìã)ìì \'
 7. Chủ tịch Hó Chí Minh suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, hai mién Nam Bác một nhà và kiên quyết chống lại mọi mưu đổ chia cát đất nước, chia rẽ Bác Nam của kẻ thù. “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha Bác nghe từng bước trên tiền tuyến Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa'' "B á c ơ i", T ố H ũu 6 -9 - 1 9 6 9
 8. 1. N guyễn T ất T h àn h với tê n V ăn Ba làm p h ụ bếp trê n tàu A m iral L atouche Tréville, ngày 5 /6 /1 9 1 1 đ ã tạm biệt T ố quốc đi sang Phap và các nước p h ư ơ n g T ây tìm đ ư ờ n g cứu nước. 1 0
 9. 2. T àu A m iral L atouche Tréville. 11
 10. H Õ I DÔNG BÀO N AM -BỘ ! . n- t a v ờ i . l r i o h q n v ĩ * n đ đ i T - ' ô p , ' h l t O p n a n n j d ; i i. t J rn , I c , ’ r a i b T Ở i N’ n ậ r , t h l b o a t n ợ c - d à n P h a p h o ặ c đ í u h ni *' Ic f ii» y T u '’ c h lé n - lr a n h Ih l h ọ a th ự c rlAn l'h 3 •1’ if t)i m»t hoí.::
 11. ■Ẳ'' « ■** •■. ,'yr ■ 4. M it tin h m ừ ng sin h n h ặ t C h u tịch Hồ Chi M inh ỚSoc Xoai, Bến T re năm 1946. 13
 12. 5. C hu tịch H ồ Chi M inh đọc dièn văn tại Paris, ngày 4 /7 /1 9 4 6 . 14
 13. Lời TUYÊNBỐvới QUỐCDÂNSAUKHI DI PHÁPVỀ (Trích) 3. Hỡi đổng bào N am Bộ và m iền N am T ru n g Bộ. T rung, N am , Bắc, đều lả đ ấ t nước V iệt N am . C húng ta đều chung m ột tổ tiên dòng họ, đéu là ru ộ t th ịt a n h em. Nước có T rung, N am , Bắc cũng n h ư n h à có ba a n h em. C ũng n h ư nước P h áp có vùng Noóc-măng-đi, Prô-văng-xơ, Bô-xơ. Không ai có th ể chia rẽ con m ột n h à, không ai có th ể chia I 'ẽ nước P h áp , th ì cũng kliông ai có th ể chia rẽ nước V iệt N am ta. Trong m ột năm trường, đồng bào k h á n g chiến, ngxtời th i ta n n h à n á t cửa, người th ì hy sinh tín h m ạng, người thì bị tủ, bị đày. N hưng lòng yêu nước của đồng bào vẳn trơ n h ư đá vữ ng n h ư đồng. Đối với gan vàng dạ s ầ t của đồng bảo, to à n th ể quốc dân không bao giờ quèn, Tổ quốc không bao giờ quên, C h ín h phù không bao giờ quên. Tôi kính cẩn cúi đầu chào trước linh hồn các liệt sĩ và xin lỗi n h ữ n g đồng bào đương khổ sờ hy sinh. Một ngày m à Tổ quốc chưa thống n h ấ t, đồng bào còn chịu khổ, là m ột ngày tôi ă n không ngon, ngủ không yên. Tôi tr â n trọng h ứ a với đồng bào rằ n g : Với quyết tâm của đổng bào, với q u y ết tâm cùa to àn th ể n h â n dân, N am Bộ n h ấ t định trờ lại củng th â n ái chung tro n g lòng Tổ quốc. Lòfi chào th â n ái Ngay 23 tháng 10 năm 1946 Hồ C hí Minh 6. Hồ Chí Minh - Trích lời tuyên bố với quốc dân về vấn đề Nam bộ sau khi đi Pháp vẻ, ngày 23/10/1946.
 14. - ■ 7. C h â n d u n g C h ú tịch H ồ C hí M inh tặng các chiến sĩ Vệ Q uốc Đ oàn, th án g 11 /1 9 4 6 , 16
 15. H o C b ụ VTicii chiTe -T ẻ t ;đỔng.‘ỉ)ầ o ■'vä -C h ie n -s i N a m - .b ộ N h iQ d |p N g u v é n - t iã n ảm lỊc b . ỉỏ i t h a y tu i't C b í.-.h -p h ỉ JẶC b iệ i ir líú c b«o im. h c Ị - c i c h ^ d á o lế p v c i 'P U á p . N b ư n g b ộQ Ibụ-C đ ả n p b à í i d(>D^ b ộ i í i a b ắ ỉ n h ã n ,, h ò n g , d ü n g : < u lự“C 'd ẽ'c ư Ó T 3 ữ vrú ủ la m ỳ l Í3n o fr a . CbüM-r g i v . ra , c u ộ c . c b Ị ế n .U : c f l t » - l o à o - ; q u õ c - ; đ ậ . ' i ; ợ n •'’ ^ 1 . ....................................... • Vỉ c b ủ q v y e o í V K ;rồ -q :i.Ố c^ l o ả a . d â a .y iv l-tN a m . d ã i c ề k ièo - q u T Ỉt lib ã n g cbÌỂ íi . đ ế n .c ù n ^ , b h ú n g .c h ỉẽ o .d ế n ỈŨ C - lấ r l» i đ ư ọ - c lũ ó V ie - n b ã t tlộ c ^ lip mOri lljò i. C liũ n g ^a ¿ĩ Ih € Ih à c h ẽ i r ì;i> khòa^ lã m c ô li*. C üunc u c b í í i %i?i. c ) Tbự-C b ã n li đ i< i-c b ù d ề l i m CÌIO đũrt ủi cú n c đ ư ợ c b u ờ n g q u r ỉứ d à o cU ò t;-< J o . C b io b . s - i c b D C o ạ l.> ia o . c ù a C b io b r p h ũ ilii c b i c o a ộ . l,X 2 ụ { ữ c l á Ib ả n iM é o vôi lá i c à c á c n i r à c ( là a c b ụ ..ír ẻ a .lh ế ¿ ió ị ô c jỊ ữ đ i n ib c g iớ i b õ t ^ b i r . l s ,- . Sụ* Ilíộ'. lã r i ‘i g ià r . d ơ o n h ư iliế , rconv d ö n j.b io b iiu r õ . cb«y t n ic lừ a br. ■.VI •: iio iiv-.n i't •; :.'.;jnọ I . AC01 í :j.o CV.I ỉ^irxH 8. Hỏ Chí Minh - Thư chúc tết đỏng bào và chiến sĩ Nam Bộ, ngàv 24/1/194"
 16. 9. M ột đơ n vị công an Lièn k h u V m ừ ng ngày sin h n hật lần th ứ 57 cúa C hu tịch H ồ Chi M inh, ngày 1 9 /5 /1 9 4 7 . 18
 17. r 7575? ] 0. C hu tịch Hỏ C hí M inh xem tran h “Bác Hổ và các cháu th iế u nhi N am , T rung , Bắc”, d o họa si Diệp M inh C hàu tự lấy m au m in h đ ể vẽ tại Đ ỏng T h áp Mười năm 1947. 19
 18. B iệ a cù a: Ị ĩộ ổ h tí iịc Ì Ị .íìựịi :đổư,g.'i)ào m ỉiển j?!vam ịà o . Q^ự'"ỊJỊạ.'"Cftụỹii^p[hỷ^dữi í ơ ĩ s ĩ V i- .q u ố c - . a < i á n ,'X lĩ ĩ ^ Ậ ^ : M c ìn : ịh ĩỉ ì - , Tl:i: Các a n h c.^/ e m Y-Ỉỉ, C ắ c o n h ir T rC ố n ớ -cr i-, Các i o ẩ n - i í ì ề ũa ■loằẢ.lhĩ: a ó n g \b á o , • T r o n g c itộ c k P ĩá r t g -'c t iiín c ừ 'j. q á Q e n .ả y , ứ ỏ n g -^ b á o -ỉ 7a m - b ặ v à TS‘A'jtn 'ỉ A tỉ^''hji r»í5'ri ’A/íni v«*.7’/^r rrỉ4*‘'íi*/i— n ‘fĩ Wy?*’níỉì2Tr ^A ^A/rrt/ì th á n h cóng. C h á o !h ; ìn á i uá ỊỊiiu él ỉh :::tij. Nĩàvíá ihir.Ị 3rtãin1S«7. H õ CHỈ M IN H 11. Đ iện vãn của C h ủ tịch H ồ C hí M inh gửi đ ồ n g bào m iền N am , ngày 2 8 /3 /1 9 4 7 .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2