intTypePromotion=1

Mô hình hóa môi trường-05 hệ tác động tiến

Chia sẻ: Tobi Luv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
137
lượt xem
45
download

Mô hình hóa môi trường-05 hệ tác động tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'mô hình hóa môi trường-05 hệ tác động tiến', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình hóa môi trường-05 hệ tác động tiến

 1. CHÖÔNG IV HEÄ TAÙC ÑOÄNG TIEÁN 1
 2. I. Phöông trình caân baèng khoái löôïng. II. Heä khoâng oån ñònh. III.Caùc phaûn öùng cuûa heä tieán. 2
 3. a) heä (taùc ñoäng) tieán b) heä luøi 3
 4. Phöông trình caân baèng khoái löôïng vaø traïng thaùi caân baèng • Moâ hình ñôn giaûn goàm hai loø: W1 W2 Q23C2 Q12C1 C2 C1 K1V1C1 K2V2C1 4
 5. Phöông trình caân baèng khoái löôïng cho töøng loø dC1 = W1 - Q12C1 - K1V1C1 (4.1) • Loø 1: V1 dt dC2 = W2 - Q12C1 - Q23C2 - K 2V2C2 (4.2) • Loø 2: V2 dt dC1 dC2 = • Vì loø ôû traïng thaùi caân baèng: dt dt (4.3) •a11C1=W1 æ a11 0 öæ C1 ö æ W1 ö ÷ç C ÷ = ç W ÷ Ûç è -a 21 a 22 øè 2 ø è 2 ø (4.4) •-a21C1+a2C22=W2 (4.5) Ÿ a11 = Q12+k1V1 (4.6) Ÿ a21 = Q12 5 (4.7) Ÿ a22=Q23+k2V2
 6. Giaûi heä phöông trình • Þ Noàng ñoä trong hoà 2 phuï thuoäc vaøo nguoàn thaûi vaøo hoà 2 W2 vaø vaøo nguoàn thaûi W1 6
 7. Moâ hình taàng baäc (Cascade Model) 1 2 3 n-1 n Kích côõ caùc loø vaø caùc doøng nhö nhau: V1 = V2 =…= V , Q1 = Q2 = …= Q Khoâng coù taûi naïp W (W=0) 7
 8. Nghieäm cuûa baøi toaùn seõ laø: 8
 9. Khi heä khoâng ôû traïng thaùi caân baèng • Giaû söû caùc nguoàn taûi naïp baèng khoâng (W = 0) 9
 10. Neáu thôøi ñieåm t =0 ta bieát C10, C20, … Nghieäm toång quaùt cuûa phöông trình laø: Nhaân roäng ra laø heä coù 3, 4, ... hoà. Ta coù coâng thöùc truy ñuoåi (O’Counor and Muelier 1970). 10
 11. l43C30 (e )+ - l33t - l44t - l44t C 4 = C40 e + -e l44 - l33 11
 12. Coâng thöùc truy hoài toång quaùt do Di Toro (1972) Ci (t , lii ) n -1 n Cn (t , l11 , ln -1,n -1 , ln ,n ) = Õ l j +1, j å n Õ (l - lii ) i =1 j =1 jj j =1 j ¹i (4.22) 12
 13. Caùc phaûn öùng cuûa heä tieán • Caùc daïng phaûn öùng vôùi caùc heä ñôn giaûn. A ® B ® C ® .... (4.23) Chuoãi phaûn öùng (khoâng xeùt ñeán taûi naïp vaø laéng ñoïng) Kab Kbc A B C (4.24) 13
 14. Phöông trình caân baèng khoái löôïng dCa (4.25) = - K abCa dt dCb = K abCa - K bcCb (4.26) dt dCc = K bcCb (4.27) dt ì Ca = Ca 0 Neáu ôû thôøi ñieåm t =0 í îCb = Cc = 0 14
 15. Nghieäm cuûa baøi toaùn: Ca = Ca0 e - Kabt K abCa0 ( ) e - Kbct - e - Kabt Cb = K ab - K bc K abCa0 ( ) - K ab t e - Kbct - e - Kabt Cc = Ca0 - Ca0 e - K ab - K bc • Þ Cc = Cao – Ca – Cb taïi thôøi ñieåm t 15
 16. (A) (C) (B) t 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2