intTypePromotion=1
ADSENSE

Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

532
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên tìm hiểu về giai đoạn lứa tuổi học sinh THCS, giới thiệu về môi trường học tập, phân loại môi trường học tập, ảnh hưởng của môi trường học tập và biện pháp xây dựng môi trường học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

 1. 53 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN n ª iv o¸ ig añc côd o¸ ig gnê−rt i«m gnùd y©x µv tÕib uÓih cùL GN¡N oac gn©N 5 SCHT ELUDOM HNÀHT CỐUQ NẦRT
 2. 5 SCHT ELUDOM | 63 .me các a c p t c h uq t k àv hnìrt áuq i v i p t c h gn rt iôm a c òrt iav õr u ih ;SCHT SH a c p t c h gn rt iôm a c t hnàht các àv m i c ,gnud i n c m n ,SCHT SH a c p t c h gn t oh m i c õr u ih s c nêrT :c ht n iK — :c t VG ,yàn eludom gnox c h ihk uaS UÊI T CỤM .B .p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n iB — .p t c h gn rt iôm a c gn h hn — .p t c h gn rt iôm i ol nâhP — .p t c h gn rt iôm v u iht i iG — .SCHT SH i ut a l n o iaig v u ih mìT — :m g eludom a c hníhc gnud i n cáC .nên o t me các a c uahn cáhk gn t oh gn hn od ,gn s hn c nàoh od ó uahn cáhk S .n l i gn hnít a c uahn cáhk hn c aíhk các n irt táhp c m v t ib cáhk s óc i l i ut gnùc me gn hn ,cáhk t M .yàn i ut a l ”n l i gn hnít a v ,noc rt hnít a v“ gnos gnos i t n t s hn t yuq ó u i .yan n ih n hk óhk u ihn nòc n ik u i gnort t hn t t uq t k t àv i l n uht p t c h n ik u i óc me các SCHT SH a c p t c h u c uêy i v p h ùhp ,i l n uht p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv gnort i h ãx àv gn rt àhn ,hnì aig a c m ihn hcárt hn cáx ó T .SCHT SH a c p t c h uq t k àv p t c h hnìrt áuq i v i p t c h gn rt iôm a c gn rt nauq òrt iav c u ih c h i gn ohc gn c eludoM .SCHT SH a c p t c h gn rt iôm các i ol nâhp àv yàn c h p c a c p t c h gn rt iôm a c t hnàht các õr màl ;SCHT SH a c p t c h gn rt iôm a c m i c àv gnud i n õr uên yàn eludoM NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 73 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN …i h ãx gn t oh ,p t c h gn t oh a c ,èb n b i v ,n l i gn i v h nauq u ik các a c ,c ht ý t s a c , ht c a c i n ib s uq t k od hnàht gn rt s a c i m t u y gn hn n ih t ux c i V .c o , ut írt t m các v i nâc u iht , m hn m n irt táhp s àl cáhk i ut a l me các i v SCHT SH i ut a l t ib cáhk s a c n b c gnud i N ởs ơc cọh gnurT hnis cọh iổut aứl íl mât mểiđ cặĐ .2.2.1 .hnàht gn rt i ut gnas u ht i ht t n yuhc ìk i ht àl yâ .me rt a c n irt táhp hnìrt áuq gnort yàn i ut a l a c gn rt nauq m t àv p t c hp hnít nêl ión ó i g nêt gn hN …'“ rt t b i ut“ ,”gn oh gn hk i ut“ ,”o b óhk i ut“ ,” áuq ìk i ht“ :uahn cáhk i g nêt gn hn gn b hn n hp c yàn t ib c írt V .me rt a c n irt táhp ìk i ht gnort t ib c írt v t m óc ón àv nêin u iht i ut a l àl i g nòc yàn i ut a L .SCHT gn rt 9 p l n 6 p l t c h oeht gna me gn hn àl ó .i ut 51 ,41 n i ut 21 ,11 t i ut óc me gn hn m g oab SCHT SH i ut a L ởs ơc cọh gnurT hnis cọh mệin iáhK .1.2.1 NẢB ƠC NIT GNÔHT .2.1 .SCHT SH ohc p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv oàv gn d n v ó t ,SCHT SH i ut a l íl mât v c ht n ik gn hn c óc VG UÊIT CỤM .1.1 S C C H GNURT HNIS C H I UT A L N O IAIG V U IH MÌT 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .t t uq t k óc p t c h me các SCHT SH a c p t c h u c uêy i v p h ùhp ,i l n uht p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv gnort m ihn hcárt c ht ý óC : iáhT — .t t uq t k óc p t c h SCHT SH ,hnìm me noc àv hnìm hníhc ohc p t c h gn rt iôm gn d o t me các m ahc àv SH n d gn h t iB :gn n K —
 4. 5 SCHT ELUDOM | 83 . rt h ht hcác nâhn c d oáig àv c h y d n t t gn h hn óc hcí c m i v gn rt iôm gn d yâx ,u c nêihgn n v n p c ã àv c d oáig a c gn rt nauq òrt iav n hn a ht u c h c d oáig íl mât àhn cáC .nâhn ác hcác nâhn hnàht hnìh s n gn rt iôm a c gn rt nauq t r gn h hn gn hn ar hc ã u c nêihgn hnìrt gnôc các i v M c h íl mât àhn u ihN pật cọh gnờưrt iôm ềv uức nêihgn ốs tộM .1.2.2 NẢB ƠC NIT GNÔHT .2.2 .p t c h gn rt iôm m in iáhk ,p t c h gn rt iôm v táuq iáhk t ib u ih gn hn óc VG UÊIT CỤM .1.2 P T C H GN RT IÔM V U IHT I IG 2 g nud i ộN NÔM NÊYUHC ỔT ,GNỜƯRT GNORT PỆIHGN GNỒĐ IỚV ẺS AIHC .4.1 .SCHT SH i ut a l a c íl mât m i c gn hn hcít nâhp yãh ) hc( hnA :2 uâC ?oàn íl mât m i c gn hn ý u l n c SCHT SH ohc p t c h gn rt iôm gn d yâx ,) hc( hna oehT :1 uâC IỎH UÂC IỜL ẢRT .3.1 .me các a c uahn cáhk gn t oh gn hn od ,gn s hn c nàoh od ó uahn cáhk S .n l i gn hnít a c uahn cáhk hn c aíhk các n irt táhp c m v t ib cáhk s óc i l i ut gnùc me gn hn ,cáhk t M .yàn i ut a l ”n l i gn hnít a v ,noc rt hnít a v“ gnos gnos i t n t s hn t yuq ó u i .t m i m v u gn gnôhk ar n id yàn i ut a l íl mât n irt táhp s ,ó oD .me các a c gn t oh ,gn s n ik u i oàv c uht hp àv naig i ht v iàd oék gn ht i m iác hnàht hnìh hnìrt áuq nêihn yuT .p l c hcác t m ... v m ihn ,hn ý gn hn n ih c ht hcí c m i v hnìm a c ial gn t k t iht ,hnìm a c hcác nâhn k t iht ,nâht n b oàv m hn gnùc i uc àv èb n b ,n l i gn i v gná oht h nauq gn hn gn d yâx m hn ,hn t hn c m n uhc gn hn , rt áig gn hn i h hn l m hn me các nâht n b a c m hn m i h ãx c c hcít hnít àl SCHT SH i ut a l hcác nâhn n irt táhp s a c nêit u t u Y
 5. 93 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN .p l ,móhn gn rt iôm gnort VG a c y d gn ig páhp gn hp ,hcác gnohp àv SH a c p t c h c c hcít hnít ,úht gn h ,u c uhn , c gn hn íl mât t u y cáC ...i h ãx — hnì aig — gn rt àhn a ig ,SH i v SH ,SH i v VG a ig h nauq i m àL :n ht hnit gn rt iôM — ...íhk gnôhk ,hnaht mâ ,gnás hná t ihn , v hcás , hg nàb ,gn b hn c h y d gnùd óc m g c h y d hnìrt áuq ar n id naig gnôhk àL :t hc t v gn rt iôM — :m g oab SH a c p t c h hnìrt áuq n gn cát óc t u y các àl p t c h gn rt iôM pật cọh gnờưrt iôm mệin iáhK .2.2.2 .3102 — 8002 n o iaig gnôht hp gn rt các gnort ”c c hcít hnis c h ,n iht nâht c h gn rt gn d yâX“ au iht oàrt gnohp gn táhp c iv v 8002/7/22 yàgn T &DGB —TC/04 s ht hC óc ã T &DG B .p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv n mât nauq t r ã at c n àhN àv gn ,auq m n gn hn gnorT .c h gn t oh các ar n id i n àl n uht n gnôhk hc c h y d hnìrt áuq n p it c rt aig maht t u y àl gn rt iôm ioc ig cáT .gn rt iôM — c h i gN — y d i gN hnàht n yuhc c c ht irT — c h i gN — y d i gN ,ó hnìh ôm gnorT .cát gn t m hp s hnìh ôm nên gn d yâx ã yoR enieledaM àv emmoneD ig cát iaH .i n ih c d oáig c h aohk a c gn rt nauq v m ihn t m àl c d oáig gn rt iôm n irt táhp àv gn d yâx ,p l o t c i V .n h o t gnás àv gn gn n gn t oh )i gn noc( ht hc hcíht hcík ã t c ht t u y àl n h gn rt nauq àm i gn noc a c hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s hn t yuq n hp póg hc gnôhk c d oáig gnort gn rt iôm t u Y :hn n hn ã c h c d oáig àhn các ,ó T .yám gn b c h y d ,áoh hnìrt gn hc c h y d u ik gn d yâx t yuht íl s c àl yâ .ihgn hcíht hcác mìt t v noc àm gn rt iôm gnort yagn n ih ht p t c h gnud i N .ón a c u c uhn s c nêrt gn pá iv hnàh gnort gn hc )...uâc b ,t uhc( t v noc ,n h t c ht i v n g gn rt iôm gn cát o t x n hp hnàht hnìh s u c nêihgn nnikS .F.B .gn ht nàot nàoh )óhc noc( t v noc , hc t hc táos m ik c gn rt iôm gnort n ik u i óc x n hp hnàht hnìh s u c nêihgn volpaP . V.I
 6. 5 SCHT ELUDOM | 04 .cát p h gn gn c ,c o ,n v nâhn ,t ul páhp h nauq nêrt a d àl h nauq i m các a c t hc n b àm ,íl n uq àhn i v SH a c h nauq ,SH a c p l móhn h nauq ,òrt — òrt h nauq ,òrt — y ht h nauq các àl ó ,gn ht h n c p it c i hp gn rt gnort c d oáig gn rt iôm ,c h y d gn rt iôm ,p t c h gn rt iôm gn ht h b nàoT .c p x p s hcác i v p hk gnùrt gn t oh các ,y ht i gn oàv gnurt p t ý úhc s àv nìhn iác i m c t t ohc oas c h gnòhp p x p s àl gn ht n yurt hcáC :c h p l naig gnôhK — .o t gnás ,gn hc p t c h mât gnurt t m n ih ht n gn n ,gn hnis àhn àot t M :c h gn rt gn d yâx gnort gn m hcác c uC — ...gn t oh u ihn gnort iãr gn r gn d s c gn rt nâs ,c s uàm y , v iuv n d p h naig gnôhK ,gn rt àhn a c gn t oh các oàv gn gn c a c aig maht s hcíhk n yuhk gn ht p t c h hnìrt áuq v SH a c i h n hp các gn r m n um gnom gn rt àhN — .àhn àot gnort p t c h naig gnôhk c hc t hcác ,iãb nâs àv àhn àot các gn d s hcác àv cúrt u c ,hnauq gnux gn gn c i v gn rt àhn a ig h nêil i M :gn rt àhn a c p t c h gn rt iôm áig hná n uhc uêit ab óC .c h c iv c gn c gn rt iôm n ik u i v i m u ih hcác àv c h gn rt a hgn hn :i yaht s iah c a c uq t k àl gn ht ht hn c h gn rt cáC .gn t oh các i v mât gnurt gn hn hn ihk iô àv n h oà n ,n h gn r m c gn ht gnúhC .gn ht n yurt hcác gnohp i v c gn iárt nàot nàoh c hc t u c c óc i m i c h gn rT — .p t c h c iv i v i )ehgn ,ión( m hp ôm ,n uh oáig hcác gnohp oeht àv i gn s t m ohc n h i ig oàv a c ,yuq hníhc c d oáig n n a c p h a hgn hn oeht c l pá a c uq t k àl yàn íhk gnôhk u B . t t rt àv gn l hn t c n gn rt iôm àl gn rt àhN :gn ht n yurt oeht p t c h gn rt iôM — :m g p t c h gn rt iôm ,m in nauq ã ”ecitcarP ot ediuG A — tnempoleveD mulucirruC“ u il iàt gnorT .gn rt àhn gn rt iôm a c n b c gnud i n àl m hp s gn rt iôM .t t uq t k t p t c h c iv ohc o b m n it gn hp ,i gn noc gn hn p h p t àl m hp s gn rt iôM .i h ãx ,hnì aig ,gn rt àhn ar o t c n c ,gn d a t r p t c h gn rt iôM
 7. 14 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN c rt ,gn rt àhn gnorT . rt h ht i v i n h n d p h ,úhp gnohp ,n h n l gn r c d oáig gn rt iôm t m àl gn rt àhn ,hnì aig i v oS .n o iaig gn t gnort i h ãx a c n irt táhp hnìrt i v p h ùhp c h p c ,c h c b các a c u c uêy i v gn gn t ,t i ht n c hnàh c ht gn n k ,c h aohk c ht n ik ,c o t hc m hp gn d i b c nâhn ác i m ,gn rt àhn c d oáig auq gnôhT .hcác nâhn a c n id nàot n irt táhp àv hnàht hnìh s n gn ht h óc p it c rt gn cát nôul nôul ,c hc t óc hnàh n it c gn rt àhn c d oáiG .hn t hn n it c ht àv c h aohk s c nêrt c l n hc óc páhp gn hp ,gnud i n ,hcí c m oeht nâd c uq c d oáig gn ht h c uht p l gn rt các gnort c d oáig gn t oh àl gn rt àhn c d oáiG :gn rt p t c h gn rt iôM • nàb aịđ oeht pật cọh gnờưrt iôm iạol nâhP .1.2.3 NẢB ƠC NIT GNÔHT .2.3 .c c hcít p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib gn hn óc ó s c nêrT .p t c h gn rt iôm a c m i c àv i ol nâhp v t ib u ih gn hn óc nêiv c H UÊIT CỤM .1.3 P T C H GN RT IÔM I OL CÁC V U IH MÌT 3 g nud i ộN NÔM NÊYUHC ỔT ,PỆIHGN GNỒĐ I ỚV ẺS AIHC .4.2 ? SH hcác nâhn c d oáig c iv gnort ìg a hgn ý óc p t c h gn rt iôM :2 uâC ?p t c h gn rt iôm àl oàn hT :1 uâC IỎH UÂC IỜL ẢRT .3.2 .c d oáig hcí c m i v p h ùhp SH a c hcác nâhn hnìh s n p it náig ,p it c rt gn h hn óc ,p t c h àv gn oal ,gn s hnis gna SH i n — n ht hnit àv m c hnìt ,naig i ht àv naig gnôhk ,t hc t v t u y các b nàot àl p t c h gn rt iôm ,y v hN
 8. 5 SCHT ELUDOM | 24 : hn ,SCHT SH i ut a l íl mât m i c gn hn hnàht hnìh c iv n gn rt nauq gn cát óc ,i yaht s u ihn óc SCHT SH a c cáhk gn t oh các àv p t c h gn t oH .i h ãx àv hnì aig ,gn rt àhn a ig c d oáig gn h hn v t hn gn ht s óc i hp àl t hn gn rt nauq u i . rt h ht o t oà àv c d oáig v gnuhc uêit c m c d t i m ìht i h ãx àv hnì aig c d oáig i v hc t hc p h t k i hp gn rt àhn c d oáiG ...tenretnI gn m ,oáb ,hcás hn hnêk các auq nit gnôht n hn p it nòc àm gn rt àhn t c ht irt uht p it hc gnôhk nâhn ác i m ,yan yàgN .c t nâd a c áoh n v c s n b ìrt yud m hn ,uas h ht ohc áoh n v n n oaig n yuhc nâhn cát hnàht rt àv gn gn c i v p hn àoh SH i m ohc púig áoh n v oaig n yuhc gn n c hc óc gn rt àhN .i h ãx t ux n s gn s i i v n g c d oáig gnud i n ohc púig cáhk t m ,gn c h c d oáig oàv i h ãx gn l c l các a c aig maht s n uc iôl ,c l i n yuh táhp m hn t ux n s s c các i v ,nêihn t gn rt iôm àv gn s gn rt iôm i v n il n g nôul gn rt àhn c d oáig ,yan yàgN .i gn noc a c t hnàht s i t gn h ,n id nàot hcác nâhn n irt táhp s ohc i l n uht n ik u i i m o t m hn m hp s páhp gn hp ,gnud i n ,hnìrt gn hc t m oeht c d oáig hnàh n it ,oá uhc gn d i b àv o t oà c m hp s àhn các gn i i b n ih c ht c , ht c uêit c m ,hcí c m v t hn gn ht s óc gn rt àhn c d oáiG .ar t i h ãx a c gn t íl hcác nâhn hnìh ôm n irt táhp àv hnàht hnìh m hn i ut a l íl hnis mât m i c i v p h ùhp rt h ht ohc i ol nâhn a c s hc l m ihgn hnik b nàot ht n yurt gn n c hc óc t ib nêyuhc c hc t àl gn rt àhN . ul hcít àv c l n hc c ã i ol nâhn a c m ihgn hnik gn hn àl gn rt àhn gnort c ht irT .c d oáig ,c h y d gn t oh auq gnôht rt h ht hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh gn n c hc óc gn rt àhN .i h ãx n irt táhp ,ìrt yud gn h oeht hcác nâhn n irt táhp ,gn oal c s t ux n s iát àl n b c gn n c hc n ih c ht t ib nêyuhc i h ãx hc t iht t m àl gn rt àhN .n h n id nàot ,úhp gnohp nâhn ác áoh i h ãx hnìrt áuq ohc púig ,i h ãx hnít gnam gn t oh u ihn oàv aig maht c ,gn gn c ,gn hp a i ut a l gnùc èb n b i v u l oaig
 9. 34 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN b n it n um gnom s i t nauq nêil )...p l gnort v a óc ,nít yu óc n um d ív( gnêir c gn gn hn àv c ht n hn c gn gn hN .)...t t gn oal ,i h ãx v c hp p t c h( i hk t m hnàht p h t k c uahn cáhk i h ãx c gn các ó gnort ,p t c hp cúrt u c t m óc SCHT SH a c p t c h c gn y ht ohc u c nêihgn hnìrt gnôc u ihN .c ht n hn u c uhn nãm oht s oàv gn h p l c gn t oh àl hn mex c n d n d p t c h gn t oh a c a hgn ý ,me các i v i .t hn oac p t c h gn t oh c m hnàht hnìh u t b i ut a l àl gn c yâ .)i m c ht irt gn hn ,i m u il iàt gn v m n ,p l c ( n h oac c m gnas n yuhc ihk uas )oaig c v m ihn ,p t iàb óc ihk c h t hc me các( c h t c iv c hc t n b c gn n k óc a hc me các ,SCHT SH i ut a l a c u ìk i ht ,gn r ar hc ã c h íl mât àhn các a c u c nêihgn hnìrt gnôc cáC .c h u it SH i ut a l i v os n b c hcác t m i l gn d yâx c p t c h gn t oh ,SCHT SH n gn hn ,SH i ut a l a c o hc gn t oh àl p t c h gn t oH .y ht i gn a c hcác nâhn àv y d gn ig hcác a c gn h hn od u me các a c uáb ýuq hcác hnít tén gn hn gnùc oá c n ul p l hcác n irt táhp àv hnàht hnìh c iv ,p t c h úht gn h ,a s yas iáhT .me các a c hcác nâhn àv ut írt n irt táhp s n ,i h hn l c iv n gn h hn ã yàn uahn cáhk S .uahn cáhk c h y d c ht hnìh các gn d s ,hnìm a c oá c páhp gn hp óc ,yàb hnìrt hcác óc y d y ht i m ,ó nôm b i v p h ùhp páhp gn hp óc c h nôm i M .y d gn ig ôc y ht u ihn ,nôm u ihn c h c me cáC :p t c h c ht hnìh àv c h y d páhp gn hp v i yaht S + .gn r m c me các a c t ib u ih m T .u ihn nêl gn t c i h hn l me các c ht irt gn l i hk ohc màl c h nôm gn t c ht irt v úhp gnohp S .hnìm a c u ih hcác oeht c h iàb b nàot yàb hnìrt àm hníhc ý các oàv a d ,hníhc ý các t b m n ,t t mót màl ,iàb nàd p l hcác t ib i hp àm ,iàb gn t c uht c h ht gnôhk me cáC .c h hcác i yaht i h iò ó od ,úhp gnohp ,c s uâs gnud i n óc ,táuq iáhk ,gn t u rt m in iáhk gn hn i v c ht irt gn ht h t m m g oab c h nôm i m ,uahn cáhk c h nôm u ihn i v cúx p it c me các ,SCHT gn rt c h oàv u t B :c h y d gnud i n v i yaht u t B +
 10. 5 SCHT ELUDOM | 44 .c h aohk gnud i n v hcít cús i hp p t c h u il iàT — :ìht ,p t c h c iv i v n gnú iáht óc me các púig ,gn r ar hc ã u c nêihgn hnìrt gnôc u ihN .c ub t b ,pé òg nàot nàoh c h c iv ,c ht n hn úht gn h óc gnôhk nàot nàoh c m n ohc gnud i n óc màl c iv gn hn óc àv ó oàn c ht irt c v hn l t m i v i t r õr n ih u ib úht gn h T :p t c h úht gn h gnorT — . hc gn t ,uâc gn t ,iàb gn t gnòl c uht c h t ib hc ,p l c p t c h gn n k óc a hc nàot nàoh c m n c h hcác u ihn óc ,p l c p t c h gn n k óc hc T :p t c h u il iàt i h hn l c ht gn hp gnorT — .cáhk me s t m hc n h t ib u ih m t ,u y t r n irt táhp c m n ,me s t m uahn cáhk c ht irt c v hn l u ihn t ib u ih mah s àv oac n irt táhp c m T :gnuhc t ib u ih s gnorT — .m ihn hcárt u iht , ht ,gn ib i l iáht n m ihn hcárt óc ,c c hcít t r iáht T :p t c h iáht gnorT — :uas hn n ih ht c ó uahn cáhk S .uahn cáhk t r n ih u ib iáht gn hn ,p t c h a c t iht n c s àv gn rt nauq m t c c ht ý u me các c t T .uahn cáhk t r gn c SCHT SH a c p t c h i v i iáhT .ón a c n uht uâm s n ih ht nòc ihk u ihn ,gn v n b a hc gn hn ,gn d a ,úhp gnohp t r SCHT SH a c p t c h c gn ,i l móT .hnìm a c iàb c h hc m hc s gnaohk eohk n um ,hnìm a c t ib u ih s õr t n b ohc iàb c hn me óC .n it gn hp i m gn b púig àl n b púig m in nauq me các ìv i b ,n b púig n um àl n b ohc iàb c hn me cáC .me các a c c o ,c ht n hn t m v c uht c gn àl ó ,gn r n hn cáx ã c h íl mât àhn các gn hN .uahn cáhk c gn u ihn óc me các a c yàn màl c i V .uahn ohc iàb c hn gn ht me các y ht at gnúhc cúl u ihN .p t c h hcít hnàht i v i m hnãl , ht ,u ig ehc me các n ihk gn rt t gnòl gn hn ,p t c h gnort i b t ht ihk hn m gn cúx yah gn ht me cáC . VG i v t gnux od ;p t c h gnort i b t ht i v i yàn i ut a l a c gn n hp oD :uas nâhn nêyugn các od àl nêrt gn rt hnìt óc d S . s m i i v i ”i t hp“ iáht ,p t c h i v i u x iáht àl íhc m ht ,nauq gnàb iáht i v c ht irt i oart n um gnom c iv a ig n uht uâm s óc y ht i l at ihk iô .gn rt t gnòl àv
 11. 54 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN .hnì aig ,gn h êuq v gn h nôul n v i gn noc ,n id gn hp i m v gn n ib oab auq i rt i hp óc ùd ,ó oD .t c aihc ht óc óhk m c hnìt ht t m — gn ht t yuh t ht t ur ób n g h nauq i m ar o t i n àl hnì aiG .nâhn ác i m a c i c uc t us gnort ób n g gn rt iôm àl ó .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq i v i oal n l a hgn ý óc àv gn rt nauq írt v ig hnì aiG .i gn noc hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq i v i i t us c d oáig gn rt iôm àl àv nêit u c d oáig gn rt iôm àl hnì aiG .)2002 ,i N àH ,nit gnôhT áoh n V BXN ,c h t irT n i T oeht( gnuhc t hnik óc àv gn s gnuhc gnùc cáhk nâht i gn gn hn àv me hc hna a ig ,iác noc àv m ahc a ig ,gn hc v a ig h nauq àl c t ,gn ht t yuh h nauq àv nâhn nôh nêrt a d ,nâhn ác t oh hnis a c t hn gn rt nauq c hc t c ht hnìh ,)i h ãx hn móhn( i h ãx v n t m àl hnì aiG — :hnì aig c d oáig a c a hgn Ý * . hc t ,p l c ,c c hcít gn t oh me các hcíht hcík ,nêiv gn ã ó i yaht s gn hN .c h u it SH me các n h hnì aig a c nít yu v o b ,gn d yâx c iv n mât nauq , hc hna , m ahc a c c iv gn hn v ,hnì aig a c c iv gnôc s t m c b nàb aig maht c ã àl me các i v i n l a hgn ý óc àv gn rt nauq u i .c c hcít n ih c ht àv ó v m ihn các c c ht ý ã me cáC .hnì aig a c p hn uht oac gnân n hp póg s c ht gn oal aig maht i hp ã me các ,n oen hnì aig các ...cús aig iôun n hc ,a c àhn p d n d ,m c u n ,gn v i m ahc ihk hn me các cós m hc hn ht c v m ihn gn hn ohc oaig hc hna , m ahc c ,hnì aig a c c c hcít nêiv hnàht t m àl hn n hn a ht hnì aig c me các ,i yaht ã hnì aig gnort me các a c v a ,yàn i ut a l :hnì aig gn rt iôM • .p h ùhp p t c h páhp gn hp óc ,c h hcác t ib me các púig i hP — .ó u il iàt u ih mìt u c uhn óc SH ohc i g i hp u il iàt yàb hnìrt hcáC — .p t c h úht gn h SH ohc yâg i hp u il iàT — .gnúhc a c a hgn ý õr u ih me các ohc màl ,me các a c gn s c uc i v n g i hp p t c h u il iàT —
 12. 5 SCHT ELUDOM | 64 .hnì aig a c n ht hnit ,t hc t v gn s i b nàot n m hn m gn h hn óc ã gn rt ht t hnik n n gnas n yuhc c n t :yan n ih hnì aig c d oáig a c m i c * .gn rt àhn a c c d oáig nàot nàoh ht yaht ht gnôhk hnì aig c d oáig ,y v ùd c M .nâhn ác a c úht gn h u c uhn s c nêrt c ht t iht ,t oh hnil t r gn c àv gn v n b ,iàd uâl ,c s uâs gn ht uêy :gn ht t yuh s c nêrt a d t r õr t ib ác hnít gnam gn c hnì aig c d oáiG .n l t r áoh m c gn n hk óc nên m uám ,t ht t ur h nauq i v ób n g ,oac m c cúx hnít gnam àl c c hcít ,hn m t m gn hn óc hnì aig c d oáiG .i h ãx ohc àv hnì aig ohc hníhc nâhc hcác t m uàig màl ,có írt àv yat nâhc gn oal c c hcít ,ýuq uêy i gn àl gn c c o óc i gN .hcác nâhn a c iõl t c t hc m hp gn hn àl gn oal àv c o .”hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq a c c d n ht u il àl cáig t gn oaL“ :hn gn hk ã ikxnisU .D.K t ux t ik c d oáig àhN .gn rt nauq òrt iav ig m ahc c b các ìht i n ih i h ãx gnort n irt táhp àv i t n t hnìm a c gn n hk i v p h ùhp có írt àv yat nâhc gn oal neuq ióht ,c o t m v rt ohc c d oáig ,gnoS .nôm nêyuhc c hc t nauq c gn hn óc ã ó u i gn hn n ih c ht ...t uht hgn yah gn i ogn c oh i n ih i h ãx a c p ihgn hgn t uht k ,áoh n v ,c ht irt :t m i m v n irt táhp iác noc c d oáig p it c rt ht gnôhk hnì aig gnô s nên nauq hcáhk àv nauq hc nâhn nêyugn u ihn oD .iàt nâhn n c t r i h ãx àm c v hn l gn hn ...,áoh n v ,oaht ht ,íl n uq , t hnik , rt hníhc : hn nôm nêyuhc c v hn l các gnort i ig iàt ,íl n uq àv hgn gnôc t m v i yaht gn hn i v gn hcíht gn n hk , hgn hnàh c ht gn n k ,c ht irt ,c o , rt hníhc t hc m hp óc nâd gnôc gn hn i h ãx ohc o t oà hnì aig c d oáig óc ó gnort ,c d oáiG hnàgn i h iò c n t áoh i n ih ,áoh p ihgn gnôc p ihgn S .p t c h àv gn oal ,gn s c uc a c n c oàr àv n hk óhk gn hn auq t v ht óc i gn noc ohc púig ó u i hníhc ,cós m hc mât nauq s ,gn ht uêy hnìt àl hnì aig a c hn m hT .hcác nâhn n iht nàoh gn gn gnôhk i gn noc púig c l gn àl hnì aiG .i h ãx a c u c uêy các oeht gn oal , m m ht ,c l ht ,c l írt ,c o v n id nàot n irt táhp hnìrt áuq ohc gn t n n màl )c g( n b c hcác nâhn t hc m hp gn hn hnìm iác noc ohc c d oáig nêit u m hp s àhn àl ,oáig y ht i gn àl m ahC
 13. 74 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN gn s gn t oD .gnúhc a c iv hnàh , hgn yus ,úht gn h ,u c uhn gnort n ih ht gn rt c íl mât gn s i t m óc me rt c t ,”i l hn uht n l i gn àl i hp gnôhk me rT“ :hn gn hk ã ôxtúR .J.J c d oáig àhn ,n v àhN :hnì aig c d oáig gnort p g gn ht m l ias s t M * . rt a c p t t hcác nâhn t hc m hp gn hn n irt táhp àv hnàht hnìh c iv ohc i l n uht n ik u i o t ,c d oáig gn uh hnìt các uq u ih óc t yuq i ig p h ùhp páhp n ib c n hc a l ,m ik mìt ht óc m ahc c b các àm iác noc a c e hk c s ,hcác hnít u ih u ht hN .iác noc àv m ahc a ig ób n g ,i g n g h nauq i m àl t ib c . m ahc a c ...p ihgn hgn ,áoh n v gn s p n ,ihgn n it , t hnik n ik u i a c n l áhk gn h hn u hc hnì aig c d oáiG .i tí gnàc yàgn m ahc c b các a c iác noc i v cúx p it naig i hT .n ib hp nên rt ...c h u it ,non m m i ut a l úrt náb ,úrt i n c ht hnìh ;i ut gnáht 4 yah 3 cúl t rt àhn oàv noc i g i hp ã m ahc c b u ihN .o l gn l gnàc yàgn hnì aig gnort me noc àv m ahc a ig h nauq i m ohc màl p ihgn gnôc t ux n s n N .i h ãx n n t các oàv as d me các n ihk i l t b hn c nàoh gn hn nên o t gn c ...gn s m ik gnaht gnal hp hnàht ar hnì aig b nôht gnôn nêin u iht hnaht n hp b t m n ihk ht hnàht àv nôht gnôn a ig hc l hnêhc gn s i ,màl c iv u iht gn rt hnìT .hnì aig c d oáig cát gnôc ohc n hk óhk yâg gn c gn t aig c yugn óc gna ... VIH k ht hn b n c m ihn yâl b ,i t ùt b ,n n n ,n s áhp , l auht hnaod hnik ,túh n ihgn i gn óc ,nôh il hn hnì aig gn s i i v i hn n t m yâg gn t n ih cáC .yan n ih hnì aig c d oáig gnort m ,n iht ,nâhc rt áig các n hc a l ihk nâhn ác i m ohc n hk óhk gn hn àv c ht hcáht gn hn ar o t ...c l o b ,túh n ihgn ,mâd i m ,gn hn maht hn i h ãx n n t gn hn u ihn gnàc yàgn n ih t ux màl gn c hnart hn c t ul yuq àv ial i ogn áoh n v a c gn h hn .àhn iám t m gnort uahn i v gnuhc gn s )gn gn i t ,mat( h ht u ihn ,i gn gnô gn ht n yurt hnì aig i v os t oh hnil ,gn gn n gn s p n nên o t ,n ib hp gnàc yàgn )nâhn t h hnì aig( u hk nâhn tí , h ht tí — hn hnì aig ôm yuQ
 14. 5 SCHT ELUDOM | 84 . m ahc oàv nit m in t m àv i b t ht rt n hp b t m ,hnìm c áig hná gnôhk rt àl uq t K . rt a c s c ht c l gn n n hnít gnôhk àm ...oac p hn uht óc ,iàt hnàht rt gnúhc hcáb cúht n um gnom ,iác noc oàv oac áuq gn v ìk t nên gnôhk m ahc ,hnì aig c d oáig gnorT .n um gnom uq t k c t gnôhk y v ì V . ht c gn uh hnìt các i v p h ùhp c d oáig páhp gn hp oeht i hp gnôhk hc h a c iuv n ub gn rt mât oeht ut o b ôht gn m hná ìht cúl ,c m t h gn uhc u ihc v v ìht cúl ,iác noc i v m ahc a c x c hcác àv iáht n ih ht oac áuq gn v ìk ,gn ht t ht hn l gnóN .i ht p k n hc n gn t ib gnôhk m b àm u x neuq ióht các m ihn n ik u i óc d rt àl iah ht i h cáT .c h náhc ó t ,u y c h rt c iv n n d ,i ht p k hn hc n hc páhp n ib óc iác noc a c c l írt n irt táhp gn n hk c iõd oeht gnôhk àl nêit u i h cáT . rt gnôrt i n c oh gn rt àhn ohc cáht óhp ,iác noc c d oáig àv mât nauq naig i ht nòc gnôhk ,c iv gnôc i v n r n b m ahc c b các i v i n ib hp áhk m l ias àl od t i n hT .”hnìm a c nén n d ht i ut ohc ùht rt s i t us ,náo c c oh s hcít ôv ,c hn c b i gn noc ar hnis s náo m c ,p hná b rt a gn hn T“ :t k gn t ã ôcneracaM .X.A . t t íhc m ht ,hnì aig m t b i r n um ,i náhc ,nauq ib rt ohc màl s o b ôht gn m hná nêyux gn ht ,cáhk t M .c ht ý óc hcác t m c naogn c oh i d ión hcác gn b m i t yuhk m hp hnìm t ib ihk o b ôht gn m hná n rt gn hn hnárt s me rT .iãh s ìv t ib hcác s nên o t ,i g n g s óc gnôhk iác noc àv m b a ig h nauq ohc màl s o b ôht gn m hná nêyux gn hT ...iò au ,o gn uêik ,i l , k v hn u x ióht gn hn hnàht hnìh c iv n n d rt a c u c uhn i m nãm oht ,gn pá àl c t ,c m áuq u ihc gnôun nên gnôhk gn hn ,hnì aig a c cúhp hn h ,iuv n ugn àl , m ahc a c nêihn t hnít n b t m àl noc gn ht uêy ,gn uhc u ihC .yan yàgn i h ãx gnort rt a c íl p h n ht hnit ,t hc t v u c uhn gn hn àv me rt màl c n yuq gn rt nôt n c m ahC .ùht c c d oáig c ht gn hp gn hn óc u i i ht i m , l i b íl p h gnôhk àl yàn u i .me noc ohc gn h c hnìm àm c d oáig páhp gn hp ,m ihgn hnik t pá , ht n yurt gn v ìk óc gn ht m ahc c b u ihn àm t ib cáhk nêit u c d oáig hn c nàoh ,gn rt iôm gn hn gnort
 15. 94 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN oeht gn cát u )...n l i gn , m b ,àb gnô( hnì aig gnort nêiv hnàht i m c t t hn u n p t t uq t k t hc hnì aig gnort rt c d oáiG i h ãx gn t íl hnìh ôm oeht c d oáig hcí c m t hn gn hT )c .hnì aig c d oáig gnort gn uh hnìt các i v i p h ùhp páhp i ig c mìt m ahc màl c b các ohc púig s gn l gnud naohk i v p h t k c hk mêihgN .gn hnàh od t rt c m u ihc gnôun ,iãd d áuq àl i hp gnôhk gn l ,gnud aohK . rt a c m l ias gn hn i v n ik hnàht gnôhk , rt a c b n it s oàv nit m in t ,iác noc i v m b a c gn ht uêy ,gn t nit ,gn rt nôt s n ih ht gn l ,gnud naohK . rt noc i v i v m ihn àv u c uêy ar c iv gnort m i v ahc a ig t hn gn ht ,n ih c ht i hp rt u c uêy àv rt i v i u c uêy ar hnìrt áuq gnort náuq t hn i hp i h iò c hk mêihgn s gn hn ,c hk àh gnôhk gn hn c hk mêihgN .iác noc a c gn t oh iv hnàh i m i v i i h iò ,u c uêy uên ht óc i m m ahc ó t ;hnì aig hc i gn àl ,hníhc nâhc nâd gnôc i gn àl hcác t i v màl c iv àv ión i l gnort c m u m s gn b , m b nâht n b hníhc gn b t h c rt n ih ht c hk mêihgN gn l ,gnud naohk àv c hk mêihgN )b ... rt noc c rt m ahc a c u m gn g s ,hnauq gnux i gn gn hn i v hnì aig a c h nauq i m , rt noc i v i m ahc a c c d oáig páhp gn hp , rt noc i v i m ahc a c mât nauq s ,hnì aig gnort x gn h nauq , ht nâut hnì aig àm náuq p t c t gnohp ,hnì aig gn ht n yurt ,hnì aig a c gn s p n àl ó ...,t oh hnis ,p t c h ,gn oal i gn noc hcác auq n ih ht c hnì aig c d oáig gn rt iôM .hcác nâhn n irt táhp ,hnàht hnìh rt noc ohc c l gn àl ,gn s c uc gnort n hk óhk gn hn àv n ub i n ,iuv m in uahn gnùc s aihc ,uahn n l gn t nit ,gn ht uêy ,n m ýuq ,gn rt nôt nêiv hnàht i m ,gn c k , t t rt gn s p n nên o t s n uht àoh ,m mê hnì aig íhk gnôhK . m b a c nít yu , h nauq oàv c uht ut n irt táhp àv hnàht hnìh c hnì aig íhk gnôhK .nâhn ác a c ...n irt táhp gn h ux ,c o ,íl mât gn s i b nàot n c s uâs ,oal n l gnùc ôv gn h hn óc ón nên nêiv hnàht i m a c i c uc t us ób n g ,i g n g ,nêit u gn s gn rt iôm àl hnì aiG n uht àoh ,m mê hnì aig íhk gnôhk o T )a :hnì aig c d oáig gn rt iôm gn d yâx c iv gnort c t nêyugn s t M *
 16. 5 SCHT ELUDOM | 05 me các ,ó gn t oh các oàv aig maht hnìrt áuq gnort hníhC ...oaht ht c d ht ,írt i ig ,i gn hgn ,p t c h gn t oh hn n h p t c hp gn oal c ht hnìh gn hn n yàgn gn h n a b b n uhc ,hn c yâc aoh n v cós m hc ,a c àhn n d téuq hn n ig n c ht hnìh gn hn t hnì aig a c yàgn gn h t oh hnis gnort gn oal gn t oh gn rt iôm c hc t nên m ahc c b cáC .gn t oh i hp n c u l oaig n um ,u l oaig óc ã gn t oh gnort ,ó oàn a hgn ý t m oehT .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh n b c gn noc àl u l oaig — gn t oH .u l oaig àv gn t oh c rt ohc gn rt iôm c hc t i hp m ahc c b các àl gn rt nauq u i .gn g uên ,i oht mà ,i oht i ,gn ig n id ,hcíht i ig páhp gn hp các oàv gnurt p t hc u n gn d cát àv a hgn ý óc gnôhk s hnì aig c d oáiG gn t oh rt ohc gn rt iôm c hc T )g .i h iò me các a c i ut a l m i c od óc n c gná hníhc gn v n yugn ,u c uhn gn hn uêit ht ...c b gn c , m áoht , m gn m ,p hná hn c l o b páhp gn hp các hnárt n c hnì aig c d oáig ,ó oD .hnim n v i h ãx gnort i ut hn nâd gnôc t m hn rt ioc , rt a c hcác nâhn gn rt nôt s n ih ht àl ”me rt n yuQ“ n ih c hT ...me rt n yuQ v t c uq c gnôC ík ã i ig ht nêrt aig c uq các yan yàgN rt a c hcác nâhn gn rt nôT )e .iàd uâl ,gn v n b uq t k i l me gnôhk ,óhp i s ar o t hc ...íl t yuht ,c uhc aum ,pá nà s oàv a d o t ig n yuq yu i ol các nòC .gnúhc a c p t t hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq i v i gn v n b ,c c hcít ,n l ot a hgn ý óc m b a c s c ht n yuq yu ,iác noc i v i .p t c h ,c hp hník i hp iác noc ohc màl h a c nâd gnôc i gn a c m ihn hcárt àv òrt iav ,c o gnort ,p t c h ,gn oal gn s c uc gnort yagn m n ht óc hc m b a c s t ht n yuq yu gn d yâx hníhc s C hnì aig c d oáig gnort m b a c n yuq yU )d .u c uêy gna i h ãx àm hcác nâhn hnìh ôm i v p h ùhp ,n b c t u y gn hn oàv t hn gn ht gn cát s óc gnôhk hnì aig gnort hn u n n hc a l n hk óhk gnùc ôv s rt a ,hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq gnorT .i h ãx a c u c uêy oeht hníhc nâhc nâd gnôc i gn a c c m n uhc iv hnàh ,neuq ióht ,c l gn n ,t hc m hp gn hn rt n irt táhp àv hnàht hnìh m hn gnuhc hcí c m t m oàv t hn gn ht gn h hn
 17. 15 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN ,c hc t i m ,móhn i m ,i h ãx gn rt iôm gnorT .nit gnôht n it gn hp các hn ,i ig ht nàot ar gn r m ã àm aig c uq t m gnort yah gn hp a t m gnort hc n h nòc gnôhk i n ih i h ãx c m oáig gn rt iôM .i h ãx a c n irt táhp u c uêy oeht ial gn t nâd gnôc h ht ohc nauq hnis nâhn ,c o , rt hníhc ,gn t t c d oáig gn n c hc n ih c ht m hn írt i ig ,i hc iuv ,u l oaig — gn t oh me các púig c hc t các àl gn c ó .i ut a l a c m i c oeht úht gn h ,u c uhn các nãm oht m hn t oh hnis nêyux gn ht me các túh uht c hc t àl gn hp a àv gn rt àhn gnort gnohp n iT nêin u ihT i àv hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào c hc t ìht SH ,nêin u iht hnaht i v i .nâhn ác i m a c gn s c uc n m hn m t r gn h hn óc i h ãx gn rt iôM . rt a c hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq n ... n hP i H ,hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào ,hnib n ihc u C i H ,i ut oac i gN i H ,t uht hgn ,oaht ht , t y hn i h ãx ht nào ,nauq c ,c hc t các a c c ht hnìh u ihn gn b páhp gn hp ,gnud i n óc ,hcí gn h óc p it náig yah p it c rt gn cát p h t gn hn àl cáig t gn h hn gn hN .hnìm a c c d oáig t hnìrt ,úht gn h ,u c uhn oeht n hc a l t nâhn ác od p t c hp gnùc ôv i h ãx gn s i a c c c uêit àv c c hcít t u y các m g oab táhp t gn h hn gn hN .cáig t àv táhp t :c ht hnìh iah auq gn ht rt a c hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq n gn cát i h ãx c d oáiG .gnúhc i nit gnôht n it gn hp các nêrt c d oáig hnìrt gn hc các c oh t ul páhp a c hn yuq oeht c d oáig gn n c hc óc i h ãx móhn các ,c hc t các a c gn t oh àl i h ãx c d oáiG :i h ãx gn rt iôM • .i ut a l i v p h ùhp ...gn oal , m , ht ,írt ,c c n irt táhp gn t oh các oàv me các a m hn íl p h ohc oas hnì aig c d oáig gn rt iôm c hc t ý úhc n c àv nên m ahc c b các ,n h oac c m .i gn noc gn s i gnort iàd uâl ,t m c rt hcí i l õr uên ,n ht n c n d gn h n c gn c m ahc c b các gn hn n ig n ùd gn t oh i M .n h nâht n b n iht nàoh gnàc yàgn àv p t c h ,n yul nèr m i c hn ,i t n t gn hn c t ib n hn t me các ,ó h nauq i m các auq gnôhT ...t n hnít ,úht gn h ,m c hnìt ,íhc ý ,c l gn n l c b s
 18. 5 SCHT ELUDOM | 25 .n irt táhp c me các a c hcác nâhn ,nêl úhp gnohp gn s c uc m ihgn hnik ,gn r m c t ib u ih m t ó od ,i h ãx a c n v u ihn ,i gn u ihn i v cúx p it c me các ,gn r m c SCHT SH a c h nauq àm i h ãx gn t oh aig maht oD .aig maht gnùc i gn u ihn c àv i gn u ihn n nauq nêil c iv gnôc gn hn , ht p t t hc hnít óc c iv gnôc gn hn màl hcíht me các ,yàn i ut a l . ht p t t hc hnít óc gn t oh àl i h ãx gn t oH — .i h ãx iàogn c iv gnôc aig maht c c hcít p t c h ,hnì aig c iv gnôc b me các ihk u ihn ht ìv ,me các a c u c uhn t m àl ó .n l i gn àl hnìm n hn a ht c n um àv n l i gn àl ã hnìm n ih ht àl i h ãx c iv gnôc các màl c ó oD .oal n l a hgn ý óc àv n l i gn a c màl c iv àl i h ãx cát gnôc gn r ohC — .n l i gn i v màl c iv gnôc gn hn àl t hn ,n t ib i gn i m c c iv gnôc gn hn màl n um ,n l i gn àl hnìm n hn a ht i gn i m c n um ,u ihn t ib u ih ã ,c l c s óC — :ìv i h ãx cát gnôc màl hcíht me các yàn i ut a l ...p ihgn gnôn t uht k t các aig maht , s t il hnib gn ht hnì aig púig , hp gn t t rt ig ,gn c n yurt nêyut hn uahn cáhk c v hn l u ihn nêrt hn t hn c iv gnôc s t m oaig c àv c c hcít nêiv hnàht t m hn n hn a ht i h ãx c me các yàn i ut a l . rt h ht i v i àl t hn ,nâhn ác i m a c gn s i n c c uêit gn cát hc n h ,hn m hnàl ,úhp gnohp n hp hnit ,t hc t v áoh n v gn s i ,hc s gnort i h ãx gn rt iôm ohc màl n hp póg ,hnìm a c u y hc ,n b c gn n c hc n ih c ht i hp t h c rt i h ãx ht nào nauq c ,c hc t các ,i h ãx c d oáig a c c c hcít hnít yuh táhp .c n àhN àv gn a c gn h hn oeht i gn noc o t oà uêit c m n ih c ht n hp póg ,gn rt àhn àv hnì aig c d oáig i v hc t hc p h t k i hp i h ãx a c c d oáiG .maN t i V i gn noc hcác nâhn hnàht hnìh n hp póg ,hn m hnàl gn h hn gn hn oeht gn t oh i h ãx c d oáig aig maht n it gn hp , ht hc các íl n uq ,p h p t m hn p h ùhp hcás hníhc ,gn rt hc gn hn óc n c c n àhn ,i h ãx gn rt iôm a c p t c hp n v àl yâ .t ib gnêir c d oáig hnàh n it c ht gn hp ,gnud i n ,u c uêy ,hcí c m gn hn óc u aig c uq i m
 19. 35 | NÊIV OÁIG AỦC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ÀV TẾIB UỂIH CỰL GNĂN OAC GNÂN .me các ohc p l c hnít gn r m àv gn t nit ,áig m hp ,hcác nâhn gn rt nôt n l i gn n um gnom me cáC .hnìm a c n h n yuq gn r m ,n l i gn a c n h n yuq hc n h gn h u ihc oeht yàn h nauq i m i l t i c n um gnom me các , ht ì V .yàn i ut a l i v p h hcíht nòc gnôhk )me rt àv n l i gn a ig gn hnìb gnôhk h nauq u ik( yâ c rt me rt i v n l i gn a c h nauq u iK .a n yâ c rt noc rt hn gnúhc ioc n l i gn n um gnôhk ,gn hnìb hcác t m gnúhc i v h nauq n l i gn n um gnom àv n l i gn i v h nauq gn r m u c uhn óc SCHT SH .SCHT SH i ut a l ”gn oh gn hk“ c uc a c hníhc gnud i n nên o t yàn h nauq gn ht h i l t i c S .gn rt iôm àv noc rt a ig i l p l gnôhk h nauq gn ht h t m óc i ut a l i m gnort i h ãx hn c nàoH .ón a c n irt táhp s a c i h ãx hn c nàoh õr màl àv yàn i ut a l a c hcác nâhn gnort hnàht hnìh c i m c hc t gn hn téx mex i hp t iht n c n v t gn c SCHT SH i ut a l u c nêihgn ihk ikxtôg V .X.L .yàn móhn iah a ig nòc noc rt ihk oàv c uht hp n gn yah iàd oék yàn ìk i ht àv i h ãx gnort n l i gn móhn gn hn àv noc rt móhn gn hn t g yag t ib nâhp s oàv c uht hp SCHT SH i ut a l t gnux ,n hk óhk c m ,gn r ohc ninêL .yàn i gn móhn iah a ig me các ìv n l i gn àl n hn a ht c a hc me các gn hN .n l i gn móhn oàv n yuhc n um gnom s óc yàn i ut a l .n l i gn móhn gnas noc rt móhn t gn n v noc rt àl SCHT SH i ut a l gn r ohc àv n l i gn móhn àv noc rt móhn :i gn móhn iah i t n t i h ãx gnort gn r n hn cáx ó t ,n l i gn n noc rt t t gnux ìk i ht àv i n ih i h ãx gnort nêin u iht a c írt v hcít nâhp ã gnÔ .c h gn hc nâhn àhn các a c gn t t gn hn n irt táhp ã ninêL hnì aig n l i gn àv m ahc i v h nauQ • ệh nauq iốm các oeht gnờưrt iôm iạol nâhP .2.2.3 .c rt i ut a l các n h úhp gnohp n irt táhp àv hnàht hnìh c me các a c hcác nâhn ,íl mât ,y v ì V .ó i yaht s i v p h ùhp ohc gn t oh c c hcít àv yàn i yaht s c c ht ý me cáC .nêl gnân c me các a c írt v àm i h ãx ,gn rt àhn ,hnì aig gnort me các a c gn t oh n ik u i ,gn s n ik u i i yaht s óc od ,i l móT
 20. 5 SCHT ELUDOM | 45 gn d yâx me các àv n l i gn u n t yuq i ig ht óc yàn ùht c n hk óhk gn hN .gnuhc ión yàn i ut a l me các c d oáig c iv gnort ,gnêir ión n l i gn i v me các a c p it oaig s gnort t hn t g yag àv p t c hp n v àl n l i gn i v me các a c h nauq gnort gn hnìb n yuq àv p l c hníT .tús m ig b me các i v i n l i gn a c c d oáig gn cáT .n l i gn a c téx n hn ,áig hná gn hn ,u c uêy gn hn i v c ht ý óc hcác t m u hc óhk ,me các u ih u hc gnôhk àv u ih gnôhk n l i gn gn r ohc ,n l i gn oàv gn t nit gnôhk ,n l i gn hnál ax :me các gn gn t iv hnàh gn hn hnis y n màl n l i gn àv me các a ig t gnux h nauq gn hN .yàn i ut a l a c ìk i ht t h n iàd oék nòc n l i gn àv me các a ig t gnux s ìht h nauq i yaht hnìm aíhp v téx yus gnôhk àm me các a c i n hp s y ht n l i gn u N ...i l gnâv gnôhk ,hnìb t b ,hn b gn b gn d i d me các a c gn n hp gn hn ar yâg s i gn hc n l i gn u N .yàn h nauq i m i yaht gn x i hk i gn hnàht rt s me các ìht me các i v h nauq i yaht u hc gnôhk n l i gn u N .n l i gn i v me các a ig t gnux s n n d nâhn nêyugn àl ,n l i gn gnas me rt t n yuhc hc n h ,me các a c hnàht gn rt cáig m c i v ,me các a c ”n l i gn màl nêl n v“ ht ux i v n uht uâm yàn u i .me các i v h nauq u ik i yaht n c u c uhn c c ht n hn u n l i gn i m i hp gnôhk ,nêihn yuT .n l i gn a c t ib u ih s oàv nàot nàoh c uht hp yàn u i ;n hk óhk c oh i l n uht ar n id ht óc yàn p it n yuhc c iv nêihn t T .yàn i ut a l hnàht gn rt c m n irt táhp n ik u i o t )n l i gn i v SCHT SH a c p it oaig s ohc ùht c ( t hc v i m h nauq u ik gnas ,)u ht i ut a l ohc ùht c ( me rt i v n l i gn a ig h nauq u ik t p it n yuhc c iv ,y v hN .uahn i v h nauq gnort me các àv n l i gn a c n h n yuq n v n a ã n l i gn àl n hn a ht n l i gn c u c uhn àl hnàht gn rt s v cáig m c yàn i ut a l hnis y n S .i m h nauq u ik gn b c h nauq u ik i yaht n it gn hp àl hn mex ,gnùt c hp gnôhk , c gn hc c ht hnìh gn hn óc me các ,n l i gn àv me các a ig h nauq i m i yaht s ìrt yud
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2