intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

265
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Tác phẩm chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân, tác hại và các biện pháp phòng chống. Từ đó Tài liệu phân tích các nguyên nhân và đề ra năm giải pháp cơ bản để phòng chống tham những trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1

 1. ĐẠI HỌC VINH í-»*' ' TRUNC TẢM ^ » THÓNC; TIN.THƯ VIỆN VJI • • . %_• • X - 335.434 6 H6781Cn07 THEO DX.025932 (ĐỨC N Â N G C A O DAO ĐÚC CÁCH MẠNG Q U E T s J Ị[ I H h ỉ A C Ả N H Â N
 2. ---- — 764-201 /ĐKKH/TRE TRE- 2007
 3. H ổ C H Í MINH NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN {Tái bán lán thứ hai) NHÀ XUẤT BÀN TRẺ
 4. HOAN NGHÊNH BẠN ĐỌC GÓP Ý PHÊ BÌNH NHÀ XUẤT BẢN TRẾ 161 b Lý Chínb Thẩng • Quân 3 • TP, Hổ Chí Mình D\ộn thoại: 9316211 • Ô465595 - 8465596 • 9316289 Fax: 84.8.8437450 E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
 5. LỜI NHÀ XUẤT BẢN Năm Ị969. lẵn đ ầ u ỉíén cưổn sách Nâng c a o đ ạ o đức cách mạng, q u é t s ạ c h chù n gh ia cá nhân của Chủ iịch Hổ Chí Minh được xuất bản. Suốt mấy chục nổm qua. những lời d ạ y về đạo đức cách mạng của Người đối vởi chúng ta vẩn còn nguyên gỉá trị. Thực hiện đường ỉối đổi mới, p h á t triển nền kinh lế nhiều thành phần, vậrt hành theo cơ ch ế thí trường, hội nhập quốc tể. đ ẩ y m ạnh công nghiệp hóa, h iệ n 'đại hóa đ ấ t nưởc hiện nay, việc học tập, trau dồỉ và nâng cao đạo dức cách mạng đồỉ với mỗi cán bộ. đảng viên càng trở nén quan Lrọng và cấp Ihiết. Chỉ có học tập. trau dổi. năng cao đạo đức cách mạnq mới xá ụ dựng nên những con người xả hội chíí nghĩa - mộl dộng lực to lởn góp phản đưa đ ấ t nưởc Liến lên giàu mạnh, xả hộícôriợ bàng, d á n chd, văn minh. Nhấm đáp ứng yêu càu của bạn đọc Irong cả nUởc và hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và ỉàm theo iấm gương đạo đức Hồ Chí Mtnh", Nhả xuất bản Trẻ lái bản cuốn sách N âng cao đ ạ o đức c á c h mạng, q u é t s ạ c h chủ nghĩa cá nhân. Xin trán trọng gỉởi thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. NMÀ X U Ấ T e À N T R Ề
 6. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG. QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN* N hãn d à n ta thưởng nói: đ ả n g viên di trước, làng nước theo sau. Đó ià m ộ t Idi k h e n c h â n th à n h dối với đ ả n g vỉèn vả cán bộ chúng ta. T rải qua 39 n ă m d ấ u tr a n h o a n h Hệt, làm Cách m ạ n g T h á n g T âm th ả n h cõng, k h á n g chiến lầ n th ứ nhấí. th ẳ n g lợi v à ngày n a y vữa c h iến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ ng h ĩa x ã hội ở m iền Bắc, n h ã n d â n ta tin tưởng rẳng: Đ ản g ta lã n h đạo r ấ t sáng suốt, d ã dưa d ả n tộc ía u ế n lẽ n k h õ n g ngửng tử thắn g lỢi n à y d ế n th á n g ỈỢi k h á c . TVong lịch sử dấu ữ a n h củ a Đ ảng vả trong mọi h o ạ t đ ộ n g h ằ n g ngày, n h ấ t là trê n m ậ t ừ ậ n ch iến đấu và s ả n xuất, râ'í nh iều cán bộ. đ ả n g viẽn ta tỏ r a a n h dũng, gương mẫu, gian khổ đi trưởc, hưởng th ụ di sau vả đ ã là m n ê n những th à n h tích r ấ t vẻ vang. Đ ản g ta d ã đ à o tạ o m ộ t t h ế h ệ ứ ian h n iê n cách B ài v iế t nhản d ịp kỳ niệm lẩn thứ 39 ngày th à n h lập Đ ảng Lao d ộ ng Việ( Nam, ngày 3 -2-196S. Hổ C h fM fn h : Toàn tầp, N xb. Chinh trị quốc gia, Hà NỘI,2 0 0 0 ,t.1 2 ,tr 438-439.
 7. m ạng, gái cũng n h ư trdi. r ấ t h á n g hái. dũng c ảm trong mọỉ công tác. Đỏ lã những bông hoa tươi th ắ m của chủ nghĩa a n h h ù n g cách m ạng. N hân d â n ta và Đ ảng ta r ấ t tự h ảo có những người con xứng d â n g n h ư thế- Song b ê n c ạ n h những dồng chi tố t ấy. còn có m ột số it cán bộ. dảng viên m ả đạo đức, p h ẩ m c h ấ t còn th ấ p kém. Họ m ang n ậ n g ch ủ ỉìgìva cá nhứn. viộc gi c ú n g nghĩ dô'n lợỉ ích rién g củ a m in h trước h ế t. Họ k h ô n g lo ■‘m inh vì mọi người" m ả chỉ m uốn "mọi người vì mình". Do cá nìxăn chủ nghĩa m ả ngại gian khổ. khó khăn, s a vào tham ô, hủ h ó a . lá n g phi. xa hoa. Họ tham d a n h trục lợi. thích địa vỊ quyẽn h ã n h . Họ tự cao lự dạl, coi thường tậ p thổ, xem k h in h quẩn chúnfí, dộc đ o á n , chuyên quyền. Mọ xa rời q u ả n chúng. Xa rờl thực tế, m ác b ệ n h quan liêu m ệ n h lệnh. Họ k h ô n g có tin h th ả n cố gắng vươn iCn. k h ô n g chịu học t ậ p d é tiế n bộ. Cũng do cá n h đ n chủ nghĩa m á m ất doản kếl. Lhiđu tín h tổ chức, tỉnh kỷ luật, k é m tỉn h th ầ n trá c h nhỉộm . k h ô n g c h ấ p h ầ n h d ứ n g d ư ờ n g lối. c h in h s á c h của D ảng vả d ỉ a Nhà nước, làm h ạ i d e n lợi ích củ a cách m ạng, của n h ã n dân. Tóm lại. do cá n h ă n chủ nghĩa m à p h ạ m n h iề u sal lầm . Dổ làm cho tấ t cả c á n bộ. đ ả n g viên xứng đ á n g là n h ữ n g chiến sĩ cách m ạng. Đ ảng ta p h ái ra sức tăng 8
 8. Mồi cán bộ. đảng Dĩển pìiải đặc lợi íc/i của cách mợ7ig, của Đảng, của nliân dân iên trên lìêi, criứĩc liếc. Phdi kiên quyêí quét sạch chù nghĩa cá n/ỉđn, nổng cao ãạo đức cách rnợng.. cường giáo đục lo à n Đ ảng vẻ lý tưởng cộng s ả n chủ nghĩa, về đường lối. chín h s á c h của Đảng, về n h iệ m vụ v ả đạo đức củ a người đ ả n g viên. Phải thực h à n h p h ê b in h và lự p h ê b ỉnh nghiêm chỉnh Irong Đảng. P hải h o a n n g h ê n h và kh u y ến khich quần chúng th ậ t th à p h ẽ b ình c á n bộ. d ả n g viên. C h ế độ sìn h h o ạ t củ a c h i bộ p h ải nghiêm túc. Kỷ lu ậ t của Đ ảng p h ả i nghiêm m in h . Cõng tác k iểm tra c ủ a Đ ảng p h ải c h ặ t chẽ. Mỗi c á n bộ, đ ả n g viên p h ải đ ặ t lợi ích của c á c h m ạ n g , của Đảng, củ a n h ả n d à n lẽ n trẽ n h ết, trước h ế t. Phải k iên quyết q uét sạ c h chủ nghĩa cá nhán, năng cao đ ạ o dức cách mạng, bổi dưỡng iư tưởng tậ p thể. Linh Ih ả n đ o à n kết, tinh tổ chửc và tinh ký luật. Phải dl s ã u di s á t thực tế, g ầ n gũi quẩn chủng, th ậ t sự tô n trọ n g vả p h á t huy quyền là m chủ tậ p th ể củ a n h â n d â n . Phải cố g ắ n g học tập , rè n luyện, n â n g cao tiin h độ h iểu biết đ ể là m tố t m ọi nhiệm vụ. Đ6 lả m ột c ách th iế t thực đ ể kị' niệm ngày th à n h lậ p Đ ảng ta, Đ ảng vĩ điỊl củ a giai cấp công n h ã n và n h ả n d â n a n h h ù n g của chúng La, Đó cũng lả m ộ t việc là m cdn th iết đ ế giúp lấ l cả cán bộ, dảnịị viên đều tjế n bộ, gõ]) sức n hiều hơn mĩa cho sự ngliíệp chống Mỹ, cứu nưởc to à n th ắ n g và xây dựng chủ nghĩa xã hội t h à n h cỏng.
 9. ũàơũ CHP iqaĩẤ c i ã ỉx ^ s t e 0*0 840 EPb oíog ^4»^ Fbâit đâiì t a th ỗơ a$ n ó i ỉ ầ ũ g 'vilA đ ỉ t r ứ c « , lỈA g th e o fi« i. S rỉi ^ BÌJB đS u tr a D b o a á h ỉ l ( t » XCB ẽ ắ e h a m t b ỉ n g TẨa thằat «a^, khắae ữhl9fi lìa tbé nỉafttMỉyx« hfí, ri ữ ứ y ^ ^ cM ền SMữ «bfl&6 ^ ^ Đ6ỈỈỈỈ xS Ỉỉộ l ^ BỈ%a B Ỉ a , Bb&s 4ÂS t a & í w ỉ c 1 f t f i « > £>ỈB^ « & * > M C Ỉb ẳ x ã ử h A ệ O T Ỉ t aẫ&g M iS t, d i M đẳs t 4 * t ỉ 9 & ỉ ế Đ t t g f t g s g ừ n e t t f t h ắ n $ l i ? ỉ ỈỈJ 7 đ i c iĩK ÌT^ kỉỉẴo» đ ftu t m b e ũ a Đẳ&e trc A g b o ft đ$Đ6 bà&s EieỈ7» sMt lâ tr^A Kặt tr^ ebỉCo 'fs 0^tXgắt|>ÌB ’b ữ .đ à o « r ị ề u t « ^ «ò r s o h dõng, a S ã ^ ^ ^ tti đ i t r ế ữ ^ t 'b ữ m e th ụ S ỉ ««B VẤ đ i lĩt» Etếỉỉ ahtrôg t ^ ió h t í c h r ỉ t '▼« y a i ^ .^ S Ẳ n s t « d « đ a o t ệ ữ tb fi ầ | o ẵn e &btf t r a i i r t t Ỉ3&XIẸ h ỉ l đŨB« ctB t r c i ỉ B ệ i oâD$ t ẳ e .^ f ó 1« s^ĩag 1>aQe boe tLK*l tbỈB oâ« ^ «ah hàng cítít K9&e« KbíĐ d&s t a v à s á n e ^ ^ eó s$ừiM ¿ is « tbC . â«E« Mn aệiìh â^£ếếB đfioe tốt I7, «ẵSs^ời s6-«ếfe ỉ t o i i i & $.đầzỉe T i ê n « « đ ^ . đ ổ e « ĩỀiẳm o h A t o ằ n t h f l p ỈMB. atá% nặng IVM* ? í " V ^ - v i |o s ỉ eũng đi& to r ld : ^ eô « mLsta 1s4 iyc h lt ; . H9 U ỉỗb s Xo ^ Ị A m ọ í Dgdơi" M ữ h i BuAi “Biại ngà« «ri Đc tthiĩ a ỉ\fã tb a tf u ò o i , l i a g £ ib ỉ, J A Loai. Bq th a tt d«2& *trụo M , th Í4 ^ j> ị A ^ ẸftjQg Bi t eel e e l tbw«4 ta w « 4 tQptịp «ha, lỉSl, *m KhinK«lAB ehB7ầOfcKQ lataag o e m a -4 * m Wiinh' iaB *60» 06 Ị^tag ^Bi»a nA TggB l èấ p ., Taiai 'ttq p gi ii^iliỊ f ~ t i i p iỊộ đăặ~tiềa ộ ». [ịgg gg K>r a ỹợỊT P^~ C'ẸA» ^ y t e tb a gỊ,, x a ĩ ề í ttn ^ qÌP thtfc^ tề , U Ị Ị ft« ấ u g ệ ^ llệ ệ tó tfu _J Omi0 d9 o £ ^ Ị t o _ ^ â j Q [ Ề ^ ^ Ỉ ? w C t ỉ L Ỉ C ỉr K íĩe , tỉz ib ìu ậ t Vì*^^pp_ oỉiđp ỈMEdk í5 ọ & đàvbc 1 0 Ỉ ohlnL » ỉc h oỏ< V« jn tà ^ t f e i íte lỊÌ í 5 f v ^ ^ ' ủn. , !» •.lử “ w léa áá tahẳn e>i'^ »ÀpbệB ^r* >^MT*ì*~^Ếr 96Í ĨÌB», M ật trang bàn thào b à i viét của Chủ tich H ổ C hỉ Minh 10
 10. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG* Từ lúc dầu. loài người đ ã p h ả i d ấ u tranh đối với giới tự n h iên d ể số n g côn, n h ư chống thú dữ, chống m ưa n ắn g ... M uốn th ắ n g lợi, thi mỗi ngưởi p h ả i dựa vào lực lượng của số đông người, tức là của tậ p thể, c ủ a x ã hội. Riêng lẻ từng cá n h á n thi n h ấ t dịnh k hông th ắ n g nổi tự n h iẽn , k h õ n g sống còn đưỢc. Để sổ n g còn. loài người lại p h ả i s đ n x u ấ t mới có ãn , có mặc. S ả n x u ấ t cũng p h ả i dự a vào lực lượng của tặ p th ể , của x ã hội. Chỉ riê n g lẻ c á n h â n cũng kh ông s ả n x u ấ t dược. Thời đ ạ i của ch ún g l a lã thời đại văn minh, thời đạl c á c h m ạng, mọi việc c ản g p h ả i dựa vào lực ỉượng của t ậ p th ể , c ủ a x ã hội: c ả n h â n càng k hõng th ể dứng riẻ n g lẻ m ã c àn g p h ả i h ò a m inh Irong tậ p thể, trong x ã hội. Do đỏ, ch ủ nghỉa cả n h â n là trái ngược vỡi chủ nghĩa t(Ịp tỉiể vả chủ nghĩa tậ p th ể , chủ nghĩa x ã hội n h ấ t đ ịn h th ắn g , chủ n g h ĩa cá n h â n n h ấ l đ ịn h p h ả i tiêu d ỉê t. Hổ C hí MinH: Toàn lậ p . Sđd. t.9, tr.282-293. 11
 11. C ách s ả n x u ất v à sức s ả n x u ất p h ả t triể n và biến dổi m ãi, do đó m ã tư tưởng củ a người, c h ế dộ 'xá hội, V .V ., cũng p h á t triể n và b iế n dổi. C húng La dểu b iế t từ dời xưa d ế n dời nay. cách s ả n x u ấ t từ chỗ dủng c à n h cây, b ú a dã .p h át triể n d ả n đ ế n m áy móc, sửc điện, sức nguyên tử. C hế độ xã hội cũng p h á t trtể n lừ cộng s ả n nguyên thủy đ ế n ch ế độ nô lệ, đ ế n c h ế độ phong kiến, đ ế n c h ế độ tư b ả n chủ nghĩa và ngày nay gản m ộ t n ử a loài người đang tiế n lê n c h ế dộ x ã hội chủ n gh ía vả c h ế dộ cộng s ả n chủ nghĩa. Sự p h á t triển và tiến bộ dó không ai n g ă n cản được. Từ khi có chê' dộ củ a rlẽn g thỉ xã hội c h ia th à n h giai cấp. giai cấp bõc lột vả giai cấp bị bóc lột, do đó có mứu íh u ẩ n x ã hội, cõ đ ố u tran h giữa các giai cấp và từ đó. người n à o cũng thuộc vào h o ặc giai c ấ p nảy hoặc giai cấp k h ác, k h ô n g ai có th ể dứng ngoài giai cấp. Đỗng thời, m ỗi người đại biểu cho íư tưởng củ a giai cấp m inh. Trong x ã hội cũ, b ọ n phong k iế n địa chủ, bọn tư b ả n và đ ế quốc th ẳ n g tay á p bức, bóc lột n h ữ n g tầng lớ p người k h á c , n h ấ t là cõ n g n h â n v ả n ô n g d â n . C húng cướp củ a chung do x à h ội s ả n x u ất ra. làm củ a riêng củ a cá n h â n chúng, d ể chủng “ngỗi m á t ã n b á t vàng". Nhiừig m iệ n g c h ú n g luón luôn h u ê n h h o an g những d a n h từ “đ ạ o đức", “tự do", “d â n chủ", V .V .. Không th ể chịu á p bức. b óc lột m ãí, công n h ă n , nông d ã n và n h â n d ã n lao động k h á c nổi lẽ n làm cách m ạng đ ể tự giải p h ó ng và đ ể cải tạo x ã hội cũ xấu x a th à n h xã hội mới tố t đẹp. trong đó n h ữ n g người lao 12
 12. d ộ n g d ẻ u đưỢc ấ m no, sung sướng, k h ô n g có người bóc lột người. Để g ià n h lấy th ắ n g lợỉ, cách m ạng n h ấ t định phải do giai cấ p công n hân ỉã n h đạo. Vì nó là giai c ấp tiên tiến n h ấ t, giác ngộ n h ấ t, kiên quyết n h ấ t, có kỷ lu ật n h ấ t v à tổ chức c h ặ t chẽ n h ấ t. Mà đ ản g vô s ả n là bộ tham mưu của giai cấp công n h â n . Cách m ạn g ở Liên Xõ và ở các nước k h á c trong p h e x ã hội chủ nghĩa đ ã chứng thự c díéu đó, k h ô n g ai chối câỉ đưỢc. Làm c á c h m ạn g dể cái tạ o x ã hội cũ ứ iã n h x ã hội mới ỉã m ộ t sự nghiệp r ấ t vẻ vang, nhiửig nó cũng lả m ộ t n h iệ m vụ r ấ t n ặ n g n ề, m ột cuộc d ấu tra n h r ấ t p hứ c tạ p . ỉâu dài, gian khổ. Sức có m ạ n h mới g án h dược n ặn g v ả di đưỢc xa. Người cách m ạ n g p h ả i có đạo đức cách m ạng lả m n ề n tảng, rrớỉ h o à n th à n h đưỢc n h iệ m vụ c á c h m ạn g vẻ vang. Sinh trưởng trong x ã hội cũ, chúng t a ai cũng m ang tro n g m ìn h h o ặ c n h iề u hoặc ít vết tích xấu xa của xã h ộ i đõ về tư tưởng, về thói quen... Vết ü ch xấu n h ấ t và nguy h iể m n h ấ t của x ã hội cũ là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa c ả n h â n trãi ngưỢc với dạo đức cách mạng, n ế u nõ còn lại trong m inh, dû lã it thỏi. Ihì nó sẽ chờ dịp đ ể p h á t triển, đ ể che lấp dạo đửc c á c h m ạng, để n g ă n trở t a m ộ t lòng m ộ t d ạ đấu tra n h cho sự nghiệp c à c h m ạng. Chủ n g h ĩa cá n h â n là m ột thứ r ấ t gian giảo, xảo quyệt; nó k h éo đỗ d à n h người ta đi xuống dốc. Mà ai cũ n g b iết rằ n g xuống dốc thì dễ hơn lê n dốc. Vì th ế m à càng nguy hiểm. 13
 13. Muốn gột rử a s ạ c h những v ế t tỉch x ấu xa củ a x ã hội cũ, muốn rè n luyện đạo đức cách m ạng, thì c h ú n g ta p h ả i ra sức học tập , tu đưđng, tự cải tạo để tiế n bộ m âi. Nếu không cố gắng đ ể tiế n bộ, ửii tức là ứioái bộ. là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu ử ù sẽ bị x ã hội tiến bộ s a thải. Không p h ả i chỉ ở tại n h à trường, có lẽ n lớp, mới h ọc tập, tu dưỡng, r è n luyện v à tự cải tạo đưỢc. Trong mọi h o ạt động cách m ạng, chúng ta đều có ửiể và đều p h ả i học tậ p , tự cải tạo. Thởi kỹ h o ạ t động bí m ậ t, thời kỳ khdỉ nghĩa, thời kỳ k h ả n g c h iế n và ngày nay công việc xây dựng m íẻn B ắc tiến d ầ n lẽ n chủ nghĩa x ã hội v ả đ ấ u tr a n h th ố n g n h ấ t nưđc n h à đ ề u là những trường học rấ t tố t cho chúng ta rè n luyện đạo đức cách mạng. Có đạo dức cách m ạng thi khi gặp khó k h ă n , gian khổ, th ấ t bại, cũng không sỢ sệt, r ụ t rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, củ a c ách niạng. củ a giai cấp, củ a d ầ n tộc vả của loài người m à k hó n g n g ầ n ngại hy s in h tấ t c ả lợi ích riêng củ a cá n h â n mình. Khi cần . thì s ẩ n sàn g hy sin h c ả tính m ạ n g củ a m in h c ũ n g k hô n g tiếc. Đó lã biểu h iệ n rấ t rò rệt, r ấ t cao quý củ a dạo đức cách mạng. Trong Đ ảng ta, các dồng chí T rần Phú, Ngô Gia Tự, Lẽ H ổng Phong, Nguyễn V ãn Cữ, H o àn g V ãn T hụ, Nguyễn Thị Minh Khai vả n hiều đồng chí k h ả c đ ã vì d â n , vi Đ ảng m ả o a n h liệt hy sinh, đ â n êu gưđng chói ỉọỉ củ a đạo đức c ách m ạ n g chí công vỏ tư cho t ấ t cả chúng ta học tập. 14
 14. Có đ ạ o đứ c c á c h m ạ n g thì khỉ g ậ p th u ậ n lợi và th ả n h công cũng v ẫn giữ vững tinh th ả n gian khổ, c h ất p hác, k h iê m tốn. “lo trước th iên h ạ, vui sau ư iiên h ạ ”: lo h o ã n th à n h n h iệm vại cho tố t chử k h ô n g k è n cựa vể m ặ t hưởng thụ; k h ỗ n g công th ả n , k h õ n g quan liêu, k h ỏ n g kiêu ngạo, k h ô n g hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện c ủ a d ạ o đức cách m ạng. k % % Nói tóm tắ t. thi đ ạ o đửc cách m ạng lả: Quyết tá m suốt đời đấu tra n h cho Đảng, cho cách m ạng. Đó là điều chủ chốt n h ất. Ra sức lả m việc cho Đảng, giữ vững kỷ lu ậ t của Đảng, thự c h iệ n tố t đường lối, chính s á c h của Đảng. Đ ặt lỢỈ ich củ a Đ ảng và của n h á n d â n lao động lên trẽ n , lé n trước lợỉ ich riêng của cá n h ã n mình. Hết lòng h ế t sức phục vụ n h ã n dăn. Vì Đảng, vì d á n m ả d ấ u Ira n h quẽn m ình, gương m ẫu trong mọi việc. Ra sức h ọc tậ p chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn d ù n g tự p h ê bình và p h ê b inh dể n â n g cao tư tưởng và c ả i tiến công tá c củ a m ìn h và cùng đồng chí m ình tiến bộ. Mồi người cách m ạ n g p h ải hỉểu th ậ t să u s ắ c rầng: Đ ản g ta lã m ộ t đội ngũ tiên u ế n n h ấ t vả tổ chức c h ặt c h ẽ n h ấ l củ a giai cấp công n h à n , là người lãn h đạo c ủ a giai c ấ p cõng n h â n vã n h á n d â n lao động. Hiện nay, giai cấp cõng n h ã n ta tuy chưa đông lắm , nhưng n ó càng n g à y c à n g p h á t triển. Maỉ sau, hỢp tác xã 15
 15. n ỏ n g nghiệp s ẻ được tổ chức k h ắ p nơi, n õ n g th ó n sẽ d ù n g n hiều m ảy m óc, nông d â n sẽ b ỉến th à n h cõng n h â n . Người tn' thức d ả n d ầ n lao động c h â n tay vã sự p h á n b iệ t giữa tri thức và công n h â n cũng sẽ xóa bỏ d ả n . Công nghiệp củ a nước ta ngày càng p h á t triển. Vi vậy, số công n h â n ngày th ẽ m dông, sửc cõng n h à n ngày th ê m m ạ n h , tiề n dồ củ a giai c ấ p còng n h á n rấ t rộ n g rãi vả vẻ vang. Nó vừa cải tạ o th ế giới vửa cải Lạo b ả n Ih ã n minh. Người cách m ạng p h ả i th ấ y th ậ t rõ diéu dỏ và đứng vững trê n lặp trường giai cấp cõng n h â n , đ ể h ế t lòng h ế t sửc đ ấu tra n h cho chủ nghĩa xá h ội v à chủ nghĩa c ộ n g s ả n , cho giai c ấ p cõng n h ã n và c h o to à n th ể n h ã n d á n lao động. Đạo dức cách m ạng là íu y ệ tđ ố i trung thành vớí Đảng, với rihđn dãn. Ngoải lợi ich của giai cấp công n h ã n v à n h â n d á n lao động, Đ ảng la k h õ ng cỏ lợi ích gi k h ác. Vỉ vậy. m ụ c đích Iníớc m ắ t củ a Đ ảng ta là d ấ u Ira n h dể dưa m íẻ n Bắc tiế n d à n lê n chủ nghĩa xã hội v à th ự c h iện thống n h ấ t nước n h à . Dưới sự lã n h đ ạ o củ a Đ ảng, n h ã n d â n t a dá đấu t r a n h a n h dũng, d á n h đổ á c h Ih ố n g trị c ủ a th ự c d â n v ả p h o n g k iế n , g iả i p h ó n g h o á n t o à n m iề n B ác n ư ớ c ta. Đỏ ià m ộ t th ắ n g Iđi to Iđn. Nhưng cách m ạ n g chưa p h ả i đã th à n h còng h o à n toàn. Vì m ục tiêu h iệ n nay củ a Dảng là đấu Ira n h thống n h á t nưởc n h ả . dể thực h iệ n m ộ t nước v iệ t Nam h ò a bình, th ố n g n h ấ t, độc lập. d á n chủ vã giàu m ạn h: làm cho c ả nước không 16
 16. còn al bị bóc lộl. xây dựng mộl xã hội mỡi, Irong dó mọí nịíười được sung sướng, ấm no. NhưnjỊ công nghiệp của ta cỏn lạ r hậu. Nhờ có sự giúp đíĩ vỗ tư củ a các nước a n h cm. trước h ế t là Liên Xỏ vả Trung Quốc, c h ú n g ta đ a n g p h á t trỉể n c ô n g nghiộp. Dể giành lấy th ắ n g lợi. cống nhản ta phải ra sức r.ht dua sả n xu ất nhiều, n h an h , tốt. rc: p h ải c h ấ p h ã n h nghiổm chỉnh kỷ luật lao dộng vả tích cực th am gia q u ả n lỷ xỉ nghiệp: p h ả i chỐnịỊ lãng phỉ. Iham ỗ. Cán bộ la p h ải th ậ t sự c ầ n . kiệm. liêm, chinh, củng công n h ả n th am gia lao dộng. Nông đ d n ta d ã dược chỉa m ộ n g đất. đời sống có k h á hơ n trước m ộ t p h ầ n . Nhưng cách s ả n x u ấ t vẫn còn p h â n tán . lạc hậu: do dó th u hoạch chưa dược tãn g nhíồii. dờl sống mởi được cảl thlộn it. Nõng thôn la oần p h ải dẩy m ạ n h phong tr à o lổ ddl công vã hợp tá c xá cho rộng k h ắ p và chác c h ấ n , để thực sự tăn g gia s ả n xuất, rỏ như Ihc Ihĩ đ ồ n g b ào nông d ã n mới h o ã n lo àn th o át khỏi ( ả n h nghèo khó vã dược ấ m no hơn. Cho n ồ n dạo dữc cách Tnạng là ra $ửc p h ấ n đ ấ u đ ể Ihực hiện m ụ c tiéu củ a Dàng, h ế t sứ c trung th à n h phục vụ gỉai cấp công n h à n và nông d ã n lao động, tuyệt đối khõng th d lừng chừng. Sổ dỗng d ả n g viên, d o ã n viên và c á n bộ ta lả m đúng như Ihc. Nhưng cũng cỏ một. sổ khOng làm đũng. Họ lầm lường rằ n g m iền B ắ r khổng ('ôn thực d ã n vã p h on g kiốn nữa. thì lửc là c á c h m ạng th ả n h cônịí rồi. Do dó m à họ d ể chủ ng^iia c á nhứn chởm nở. họ yê« i7
 17. cầu hưởng th ụ , y ẽu cầu nghỉ ngời, họ m uốn lựa c h ọ n cõng lá c theo ỷ thich củ a c á n h ả n minh, k h ô n g m u ố n lãm công lá c m à d o à n th ể giao phó cho họ. Họ m uốn dịa vị cao. n h ư ng lại sợ tr á c h nhiệm nặng. D ầ n d ầ n tinh Ih ẳ n đ ấu tra n h và tin h lich oực của họ b ị k ẽ m sút, chỉ khỉ a n h dũng và p h ẩ m c h ất tố t d ẹp r ủ a người cách m ạng cũng kẽm sút: h ọ quẽn rằ n g tiêu c h u ẩ n số mộL của người c ách m ạng là qu y ếí tă m SUỐI áời đ ẩ u tranh cho Dảng, cho cách mạng. Chúng ta c ầ n p h ả i b iế t rằng: n h ữ n g th ẩ n g lợi m ã chúng ta đá d ạ l dược mới chỉ lả bước dầu trẽ n dường di m uôn dặm . C húng la p h ả i tiến lên, cách m ạ n g p h ả i tiố n lôn nữa. Nếu k h ô n g tiế n , tức lả thoái. Vả n ế u th o ái thỉ những th ắ n g lợi d ã đ ạ t dược s ẽ k h ô n g th ổ củng cô' và p h á t triển. F)ể u ế n lẽn chủ nghĩa x ã hội, cuộc dấu tr a n h p h ả i lâu d ả i vả gian khổ. c ẩ n cỏ người c ách m ạng là vi còn có k ê dịch chống lại c ách m ạng. Kỏ địch gồm có b a loại, Chủ nịỊhìa tư b ả n và b ọ n đế quốc là kẻ dịch r ấ t nguy hỉểm . Thói quen và tru y ề n th ố n g lạc h ậ u cúníỊ là kẻ địch to: n ó n gám n gầm n g ă n trở cách m ạ n g tiế n b ộ . C h ú n g ta lại k h ô n g thổ t r ấ n á p nó, m ả p h ả i cải tạ o nó m ộ t c ách rấ l cẩn Ihận. r á t chịu khó. rấ l lâu dàí- Loạí dịch thứ b a là chủ nghĩa cá nhăn. Lư tưởng ticu tư s ả n còn ẩ n n ấ p trong m ình m ỗi ngiíời chúng ta. Nó chỡ dịp - hoặc dịp th ấ t bại, ho ặc dịp Ihẩng lợi - để ngóc đảu dặy. Nó là b ạ n dồng m inh của hai kc địch kia. 18
 18. Vĩ vậy, dạo dức cách m ạng lã vô lu ận trong h o à n c ả n h nào. c ũ n g p h ải q uy ết tá m đ âu Ira n h , c h ố n g mọi k ẻ địch, luõn luõn c ả n h giác, s ẩ n sà n g c h iế n đ ấu, quyết k h ô n g chịu k h u ấ t phục, k h ô n g chịu cũi đầu. Có n h ư Ih ế m ới th ắ n g đưỢc địch v à thực h iện đưỢc n h iệ m vụ c ả c h m ạng. S õ dĩ Đ ảng ta có Ihế lã n h dạo giai cấp công n h â n và to à n d ã n tiế n lẽ n chủ n g hĩa xà hội. là vì Đ ảng ta có c h ín h sá c h dũng đ ắ n v à lã n h đạo thống n h ấ t. Mả lã n h đ ạo thống n h ấ t lã vĩ to à n th ể d ả n g viên tư tưởng n h ấ t In vả h à n h dộng n h ấ t trí. Nếu đ ả n g viên tư tưởng v à h à n h d ộ n g k h õ n g n h ấ t tri. th i k h á c n à o m ộ t m đ c ắ t rời, “trố n g đ á n h xuôi, k è n th ổ i ngưỢc". Như vậy, thi k h ô n g Ihể lã n h đ ạ o q u ầ n chúng, khỏng th ể là m cách mạng. Lời nói vả việc làm của đ ả n g viên r ấ t quan h ệ đ ế n s ự n g h iệ p c á c h m ạ n g , vì n ó ả n h h ư ỡ n g đ ế n q u ầ n c h ú n g . Ví dụ; chính sá c h c ủ a Đ ảng và của C hinh phủ t a h ỉệ n nay lã tổ chức rộng k h á p và c h ặ t chẽ các tồ dổi cõng uà hợp tác xă, thực h iệ n hỢp tá c h ỏ a nỏng nghiệp. Nhưng có m ột s ố đ ả n g viên v à đ o ả n v iẽn k h ô n g vảo tổ đổi cỏng. không vào hỢp tá c x ã hoặc vào nhifrig khóTig tích cực góp p h ả n xây dựng, củng cố tổ đổi cõng và h d p tác xá. Đõ lả vi ch ú nghĩa cá n h ă n đ ã đưa các đồng chi ấ y đ ế n chỗ “tự do h ã n h dộng", trá i với tổ chức và kỷ luậL của Đảng. Dù m uốn hay lã k h õ n g muốn, h ã n h đ ộ n g của những đỏng chí ấ y lãm giảm sú t uy tín và n g ă n trở sự nghiệp củ a Đ ảng, ngản trở bước tiế n củ a c á c h m ạng. 19
 19. Những chinh sác h và nghị quyốt eúa D àng đểu vi lợi ích cùa n h ã n dãn. Vì vậy, đ ạ o dức cách m ạnq của người đ ả n g viên là b ấ t l ợ khó k h ă n d ế n m ức n à o cũng kiên quyếí làm đúng cỉvnh sách yà nghị quyết của Đòng, làm gương m ẫ u oho quần chúng. Mọi đ ả n g v lẽn p h ả i n â n g cao lin h Ihần trá c h n h iệ m trưỡc n h â n d ã n , trước Đảng; p h ả i ngẫn ngừa và k iên quyốt chống lại chủ nghĩa cá nhán. D ảng ta đ ạ i biểu cho [Ợỉ ích chung của giai cấp công n h â n , cả Loàn th ể n h ă n d â n lao động, chử khõng phải miíu cầu lợi ich riêng của m ộ t nhỏm người n ào. củ a cà n h â n nào. Điều đó a i cũng biết. Giai cáp công n h ã n c h ẳ n g những đấu trdĩửi d ể tự giải phóng, m à còn đ ể giải phóng cả loài người khỏi á p bức:, bóc lội.. Cho n ê n lợi ich củ a giai c ấ p công n h â n và lợi ích của n h â n d â n là n h ấ t trí. Đ ảng viôn lã người th ay m ặ t Đ ảng dại bỉcu cho !ợỉ ích của giai cấp công n h â n và n h â n d á n lao động. Vi váy. lợi ich củ a người đ ả n g vlẽn p h ả i ở tro n g chứ k h ô n g th ể ở ngoài lợi ich của Dảng. của giai cáp . D ảng vả giai cấp th á n g lợi và th à n h cõng, tức lả đ ả n g viên thđng lợí và Ih à n h cõng. Nếu rời khỏỉ Dảng. rời khỏi giai cấp. Ihỉ cá n h ã n dù tã ỉ giỏi mấy. cũng n h ấ t định k h ò n g lảm n ê n việc gì. Dạo dửc cách m ạng là vô luận trong h o à n c ả n h nào, người đảng vỉẻn cũng ph ải d ặ t lợi ich c ủ a Đảng lên trẽn hết. N(^'u khi lợi ich của D ảng và lợi ích của cã n h áĩi m áu thuản với nhau, thi lợi ích cả n h á n p h ả i tuyệl dối p h ụ c tùng lợi ích của Đảng. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2