intTypePromotion=1

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mit Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THƯ VIỆN VÀ PHÍ THAM QUAN CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ VI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2012 Số: 06/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THƯ VIỆN VÀ PHÍ THAM QUAN CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ VI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, th ành phố trực thuộc Trung ương; Sau khi xem xét Tờ trình số 1275/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh mức thu phí thư viện và bổ sung mức thu phí tham quan các công trình văn hoá; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành và thông qua quy định về mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 1. Phí thư viện tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế: Loại phí Mức thu STT (đồng/thẻ/năm) Phí thẻ đọc tài liệu đối với người lớn 1 20.000
  2. Phí thẻ mượn tài liệu đối với người lớn 2 20.000 Phí thẻ đọc, mượn tài liệu đối với thiếu nhi 3 10.000 Về quy định mức thu phí thẻ đọc, mượn các tư liệu quý hiếm: Giao UBND tỉnh xây dựng mức thu phù hợp, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Phí tham quan công trình văn hoá: Loại phí Mức thu STT (đồng/người/lượt) Phí tham quan Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng 1 20.000 Phí tham quan Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng 2 20.000 Thừa Thiên Huế Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ các hướng dẫn của Trung ương về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá để quy định chính sách miễn giảm phí tham quan cho phù hợp. 3. Quản lý và sử dụng số phí thu được: a) Cơ quan thu phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) trên tổng số tiền thu được để bù đắp các chi phí cần thiết cho hoạt động của thư viện khi cung cấp các dịch vụ phục vụ bạn đọc vốn tài liệu của thư viện; bù đắp chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên Huế. b) Nộp ngân sách nhà nước 10% (mười phần trăm) số tiền còn lại theo quy định hiện hành. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2012. Điều 3. Tổ chức thực hiện: 1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết . 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân t ỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân t ỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua./.
  3. CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thiện
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản