intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 126/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
7
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 126/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 126/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 126/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 126/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH (TỶ LỆ PHẦN TRĂM) TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN  QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐàTHỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA  BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT­BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định  việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát  hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; Xét Tờ trình số 45/TTr­UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp  thông qua Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua  công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; báo cáo  thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đông  nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua  công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như  sau: 1. Đối với Thanh tra Tỉnh: a) Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10  tỷ đồng/năm. b) Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ  trên 10 tỷ đồng/năm đến 20 tỷ đồng/năm. Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp  vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm. c) Được trích thêm 10% trên tồng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ  trên 20 tỷ đồng/năm. 2. Đối với Thanh tra các sở, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố: a) Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ  đồng/năm. c) Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ  trên 2 tỷ đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm. c) Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ  trên 3 tỷ đồng/năm. 3. Các nội dung khác liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 327/2016/TT­BTC ngày  26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
 2. toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào  ngân sách nhà nước. Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 92/2012/NQ­HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012  của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua  công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội  đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, VPCP (I, II); ­ Bộ Tài chính; ­ Cục KTVB (Bộ Tư pháp); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh; ­ Đại biểu HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng ­ Sở, ban, ngành Tỉnh; ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo Tỉnh; ­ Lưu VT, Phòng TH (Ng).      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản