intTypePromotion=1

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
310
lượt xem
62
download

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, ở Việt Nam nước thải chăn nuôi lợn chủ yếu được xử lý bằng hầm phân hủy yến khí (hầm biogas), sau quá trình này các thành phần gây ô nhiễm môi trường (TSS, COD, BOD, tổng N, tổng P, ...) vẫn còn ở mức rất cao và cần phải được xử lý tiếp nước khi có thể thải ra môi trường. Trong bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu quy trình xử lý nước thải trang trại chăn nuôi lợn sau khi đã được xử lý sơ bộ bằng hầm Biogas.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt

Hgi nghi Khoa hgc ky niem 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 10/2010<br /> <br /> <br /> NGHIEN CUtJ XtT LY NlTOfC T H A I C H A N NUOI LON SAU BIOGAS<br /> B A N G PHlTONG P H A P L O C SINH HOC NHO GIOT<br /> • • •<br /> <br /> Nguyen Hoai Chau, Tran Manh Hai<br /> Vien Cong nghe moi trudng<br /> 18- Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi<br /> Email: chauhoainguyen(^yahoo.com<br /> Tom tat:<br /> Hien nay, a Viet Nam nude thdi chdn nudi lan chit yiu dupe xie ly bdng hdm<br /> phdn hiiy yim khi (hdm biogas), sau qud trinh ndy cdc thdnh phdn gay d nhiim<br /> mdi trudng (TSS, COD, BOD, tdng N, tdng P, ...) vdn cdn d mice rdt cao vd cdn<br /> phdi dupe xir ly tiip trudc khi cd the thdi ra mdi trudng. Trong bdi bdo ndy trinh<br /> bdy kit qud nghiin cicu quy trinh xie ly nude thdi trang trgi chdn nudi Ipn sau khi<br /> dd duac xic ly sa bd bdng hdm Biogas. Nghien cicu ndy duac tiin hdnh vdi ngudn<br /> nude thdi sau biogas tgi trang trgi chdn nudi Ipn cua dng Nguyin Vdn Thanh xd<br /> Ddng Hung - VTnh Yen - Vinh Phuc bdng cdng nghi: thiiu khi ^^ Ipc sinh hpc<br /> nhd gipt =^ hd sinh hpc vdi cdc thdng sd cdng nghi: luu lupng 0,2 m^/h, thdi<br /> gian luu nude tgi bi thiiu khi Id 4h, tgi hd sinh hpc la 10 ngdy, diin tich bi loc<br /> sinh hpc nhd gipt Im . Vdi cdc thdng sd ddu vdo ciia nude nhu sau: TSS = 1228<br /> mg/l; COD = 1195mg/l; BOD = 534 mg/l; N-NH4 = 405 mg/l;^ N,o,ai = 518 mg/l<br /> and Ptoiai = 67 mg/l thi chdt luang nude sau khi duac xie ly bdng qud trinh trin<br /> tuang icng la 108; 252; 116; 118; 185 vd 22, hieu sudt xie ly ldn luat la TSS ~<br /> 90%; COD -80%; BOD ~ 78%; N-NHf ~ 71%; ZN ~ 64%o vd EP ~ 66%.<br /> Abstract:<br /> Currently, in Vietnam swine wastewater mainly treated with anaerobic<br /> decomposition tunnel (tunnel biogas), after this process the components of<br /> environmental pollutants (TSS, COD, BOD, total N, total P, ...) is still very high<br /> and require further processing before they can be discharged into the<br /> environment. This paper presents research results of swine wastewater after<br /> treatment a biogas pit. This study was conducted with swine wastewater come out<br /> ojf biogas in the pig farm of Mr. Nguyen Van Thanh, Dong Hung Commune - Vinh<br /> Yen - Vinh Phuc by technology: anoxic -> biological trickling filter -> biological<br /> lagon, with following technologycal parameters: water flow 0.2 m/h, residence<br /> time in anoxic tank ~ 4h, in biological pond ~ 10 days, cross section of biological<br /> trickling filter tank Im . With the parameters input to the water as follows: TSS =<br /> 1228 mg/l; COD = I195mg/l BOD = 534 mg/l; N-NH4 = 405 mg/l; N,o,ai = 518<br /> mg/l and P,oiat = 67 mg/l, the water quality after the treatment process exhibit the<br /> respective parameters 108; 252; 116; 118; 185 and 22; performance efflciencifs<br /> are TSS ~ 90%o; COD ~ 80%; BOD ~ 78%; N-NH/ ~ 71%; ZN ~ 64% and EP ~<br /> 66%.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 181<br /> Tieu ban: Moi tru&ng vd Ndng lugng ISBN: 978-604-913-013-7<br /> <br /> <br /> 1. MO DAU<br /> Trong nhiing nam gin day, nganh chan nuoi Viet Nam da phat triln dang kl. TIC do tang<br /> trudng binh quan giai dgan 2001-2007 dat 8.9% [1]. Lugng chit thai tir hoat dong chan nuoi<br /> thai ra hang nam khoang 80 trieu tin chit thai rin va hang ti m^ chat thai long [2]. Tuy nhien,<br /> viec xir ly chit thai d hau hit cac co sd chan nuoi Ign chi mdi dimg d miic sir dung he thong<br /> him biogas [3]. Sau qua trinh xir ly nay nude thai vin con chiia nhieu tac nhan gay 6 nhilm<br /> moi trudng d miic do cao: COD = 1251 ^ 3397 mg/l; BOD = 783 ^- 1339 mg/l; Ptotai = 57 H-<br /> 99 mg/l; Hotai = 205 ^ 333 mg/l [3, 4].<br /> Qua sl lieu neu tren co thi khing dinh ring nude thai sau biogas can phai tilp tuc dugc xu-<br /> ly trudc khi thai ra moi trudng va cin phai xir ly ding thai nhieu tac nhan 6 nhiem dac biet la<br /> COD, nito va phit pho. Xir ly nude thai giau dinh dudng bang cac qua trinh vi sinh da va dang<br /> dugc ap dung rgng rai. Nhilu qua trinh sir dung vi sinh dugc ap dung nhieu hien nay nhu:<br /> Pheredox A/0; quy trinh A2O- Ki khi -> thiiu khi -> hiiu khi; quy trinh Bardenpho 5 giai dgan-<br /> Ki khi -> thiiu khi -> hiiu khi -> thiiu khi -> hiiu khi; quy trinh UCT- University Cape Town;<br /> VIP- Virginia Initiative Plant va Phostrip Process [7] ciing nhu cac ky thuat xir ly khac nhu: ho<br /> sinh hgc, lgc sinh hgc dat ngap nude,... Cac ky thuat nay dua vao hgat dgng cua cac loai vi sinh<br /> vat, thuy sinh vat de phan buy cac chat gay 6 nhiem. Sir lira chgn cdng nghe xir ly nude thai<br /> chan nuoi Ign phu thudc vao cac dieu kien ha tang ca sd, tai chinh .... Thuc te cho thay da so co<br /> sd chan nuoi Ign deu cd hoac se xay dung ham biogas de xii ly nude thai trudc khi dua ra moi<br /> trudng. Nghien ciiu nay danh gia kha nang ling dung cua ky thuat lgc sinh hgc nho gigt trong<br /> viec xir ly nude thai chan nuoi sau biogas.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2. THU'C NGHIEM<br /> 2.1 Nguon nu-dc thai<br /> Nguon nude thai dugc sir dung trong nghien ciiu nay dugc lay tir nude thai sau biogas tai<br /> trang trai chan nuoi Ign nha ong Nguyen Van Thanh - xa Ddng Hung - Vinh Yen - Vinh<br /> Phiic. Cac thong sl chinh cua nude (mg/l) nhu sau: TSS = 1133 ^ 1323; NH4"' = 385 ^ 425;<br /> Ntotai = 497 -r 539; Ptotai = 63 ^ 71; COD = 1095 ^1295; BOD = 486 ^ 582.<br /> 2.2. Thi nghiem<br /> Thi nghiem dugc thuc hien tai hien trudng, tren he pilot nhu d hinh 1.<br /> <br /> G) Q<br /> Phan huy V Loc sinh hpc<br /> 7? thieu khi nho giot<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2