intTypePromotion=1
ADSENSE

nh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt-May Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

79
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt - May Huế; đánh giá mức độ hài lòng theo từng nhân tố, khía cạnh và sự hài lòng chung đối với doanh nghiệp của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt - May Huế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt-May Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> -----  -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> ÑAÙNH GIAÙ CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG<br /> ÑEÁN<br /> MÖÙC ÑOÄ HAØI LOØNG CUÛA NGÖÔØI LAO<br /> ÑOÄNG<br /> TAÏI NHAØ MAÙY MAY 1 THUOÄC COÂNG TY<br /> COÅ PHAÀN DEÄT – MAY HUEÁ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> ĐÀO THẢO QUÝ<br /> Lớp: K45 Marketing<br /> Niên khóa: 2011- 2015<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. HỒ THỊ HƯƠNG LAN<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Không có sự th công nào mà không có những sự hỗ trợ,đỡ. Để àn thành<br /> ành<br /> p giú<br /> ho<br /> đư ài khóa luận tốt nghiệp với để t giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ<br /> ợc b<br /> ài “Đánh<br /> hài lòng của người lao động tại Nhmay 1 thuộc<br /> à máy<br /> Công ty cổ phần Dệt Huế<br /> -May<br /> ”,<br /> em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ bảo của các thầy các anh<br /> ình nhiệt t<br /> cô,<br /> chị, cô chú.<br /> Trư ti em xin chân thành cám ơn quý th cô ã giảng dạy cho em trong suốt<br /> ớc ên<br /> ầy đ<br /> thời gian ngồiên ghế nh trư<br /> tr<br /> à ờng với hệ thống kiến thức đầy đủ, mang nhiều tâm<br /> huyết, để em có thể vận dụng v tế trư ti là trong quá trình thực tập, l<br /> ào thực à v ớc ên<br /> àm<br /> khóa luận tốt nghiệp n<br /> ày.<br /> Em xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến cô giáo Hồ Thị Hương ình, chu đáo<br /> ã tận Lan, đ<br /> t<br /> hư<br /> ớng dẫn em trong suốt thời gian thực tập cho đến thành bài khóa luận tốt<br /> àn lúc ho<br /> nghiệp với nhiều kiến thức vnghiệm rất b ích.<br /> à kinh<br /> ổ<br /> Cuối ùng, em xin chân thành cám ơn cácanh chị quản lí trong à máy May 1<br /> c<br /> Nh<br /> thuộc Công ty Cổ phần -May Huế, ã vô cùng quan tâm, thấu hiểu nhiệt ình giúp<br /> Dệt<br /> đ<br /> àv<br /> t<br /> đỡ em trong quá tr đến thực tập tại Nh<br /> ình<br /> à máy.<br /> Mặc ù đã rất cố gắng để thiện đề tmột cách ho chỉnh nhất. Song, mới<br /> d<br /> àn ho<br /> ài<br /> àn<br /> buổi đầu tiếp xúc với thực tế của công việc hạn chế về kiếnàthức v<br /> ùng với c<br /> kinh<br /> nghiệm, ên em không thể không tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp<br /> n<br /> của quý Thầy cô các anh chị để bkhóa luận đưc ho chỉnh hơn.<br /> àv<br /> ài<br /> ợ àn<br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài....................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu.............................................................................2<br /> 2.1 Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................2<br /> 2.2 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................2<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu.........................................................................................2<br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu............................................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................3<br /> 4.1 Phương pháp thu thập thông tin..........................................................................3<br /> 4.2 Phương pháp điều tra và phỏng vấn....................................................................4<br /> 4.2.1 Việc nghiên cứu được tiến hành theo 2 giai đoạn .........................................4<br /> 4.2.2 Thiết kế bảng câu hỏi...................................................................................4<br /> 4.2.3 Phương pháp thiết kế chọn mẫu ...................................................................5<br /> 4.2.3.1 Tổng thể ................................................................................................5<br /> 4.2.3.2 Phương pháp chọn mẫu .........................................................................5<br /> 4.2.3.3 Kích thước mẫu.....................................................................................5<br /> 4.2.3.4 Cách thức lấy mẫu.................................................................................7<br /> 4.3 Thang đo ............................................................................................................7<br /> 4.4 Phương pháp phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 16.0..............................7<br /> 4.4.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo ...............................................................8<br /> 4.4.2 Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính........................................9<br /> 4.4.2.1 Hệ số tương quan ..................................................................................9<br /> 4.4.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính ..................................................................9<br /> 4.4.3 Kiểm định giá trị trung bình về mức độ hài lòng đối với từng nhân tố........10<br /> 5. Kết cấu đề tài .......................................................................................................10<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..........................................11<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................11<br /> 1.1 Các khái niệm liên quan ................................................................................... 11<br /> 1.1.1 Khái niệm sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp ............... 11<br /> 1.2 Các lý thuyết về động viên ............................................................................... 12<br /> 1.2.1 Thuyết nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên ....................................12<br /> <br /> SVTH: Đào Thảo Quý K45 Marketing<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan<br /> <br /> 1.2.2 Thuyết của David Mc. Clellan ...................................................................14<br /> 1.2.3 Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg ........................................................... 15<br /> 1.2.4 Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom...................................................... 16<br /> 1.2.5 Thuyết về sự công bằng của Adams ........................................................... 17<br /> 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng đối với doanh nghiệp....................... 18<br /> 1.4 Mô hình lý thuyết của đề tài nghiên cứu ........................................................... 19<br /> 1.4.1 Mô hình nghiên cứu ................................................................................... 19<br /> 1.4.2 Định nghĩa các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động......21<br /> 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Dệt-May Huế................................................... 24<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................24<br /> 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty .............................................................. 25<br /> 2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty .............................................................. 25<br /> 2.1.4 Giới thiệu về nhà máy may 1 thuộc Công ty ................................................. 27<br /> 2.1.5 Những kết quả đạt được năm 2014 của Nhà máy .......................................28<br /> 2.1.5.1 Kết quả sản xuất kinh doanh................................................................ 29<br /> 2.1.5.3 Tình hình lao động .............................................................................. 29<br /> 2.2 Đánh giá sự hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ<br /> phần Dệt-May Huế.................................................................................................30<br /> 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra ............................................................................... 31<br /> 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy của các thang đo ....................................................... 32<br /> 2.2.3 Phân tích nhân tố EFA ............................................................................... 37<br /> 2.2.3.1 Các khía cạnh của từng nhân tố của sự hài lòng với doanh nghiệp.......37<br /> 2.2.3.2 Thang đo nhân tố sự hài lòng đối với doanh nghiệp............................. 44<br /> 2.2.3.3 Đặt tên và giải thích nhân tố ................................................................ 46<br /> 2.2.3.4 Kiểm định phân phối chuẩn .................................................................47<br /> 2.2.4 Phân tích hồi quy ....................................................................................... 48<br /> 2.2.4.1 Mô hình điều chỉnh ............................................................................. 48<br /> 2.2.4.2 Giả thuyết của mô hình điều chỉnh ...................................................... 49<br /> 2.2.4.3 Kiểm định hệ số tương quan................................................................ 50<br /> 2.2.4.4 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính ..........................................51<br /> 2.2.4.5 Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội .................... 52<br /> 2.2.4.6 Kiểm định độ phù hợp của thang đo .................................................... 53<br /> 2.2.4.7 Kiểm định giả thiết .............................................................................. 54<br /> 2.2.5 Kiểm định giá trị trung bình về mức độ hài lòng của người lao động .........56<br /> <br /> SVTH: Đào Thảo Quý K45 Marketing<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2