intTypePromotion=1
ADSENSE

Những tấm gương học sinh vinh viên điển hình: Phần 1

Chia sẻ: Lộ Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách giới thiệu một số gương sáng học sinh, sinh viên cuối những năm 1990 đến năm 2012. Mỗi tấm gương sáng của học sinh, sinh viên trong cuốn sách này sẽ gợi mở và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn học sinh, sinh viên trên con đường tương lai rộng mở. Sách được chia thành 2 phầ, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những tấm gương học sinh vinh viên điển hình: Phần 1

 1. g−¬ng s¸ng häc sinh, sinh viªn
 2. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thµnh viªn TS. NguyÔn An Tiªm TS. KhuÊt Duy Kim H¶i NguyÔn Vò Thanh H¶o
 3. Th.S NguyÔn H»ng Thanh (Chñ biªn) g−¬ng s¸ng häc sinh, sinh viªn Nhµ xuÊt b¶n Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt Thanh niªn Hµ Néi - 2013
 4. chó dÉn cña Nhµ xuÊt b¶n Häc sinh, sinh viªn ViÖt Nam cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn kh¸t väng cña d©n téc. Trong t−¬ng lai, hä lµ nh÷ng trÝ thøc, nh÷ng chuyªn gia, nh÷ng ng−êi lao ®éng cã ®¹o ®øc, cã tr×nh ®é cao, n¾m gi÷ nh÷ng nhiÖm vô quan träng trªn kh¾p c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. ChÝnh v× vËy, ngay tõ trªn ghÕ nhµ tr−êng, häc sinh, sinh viªn ph¶i tranh thñ mäi ®iÒu kiÖn, tËn dông mäi thêi gian, ra søc häc tËp: "RÌn ®øc, luyÖn tµi v× ngµy mai lËp nghiÖp". Trong thêi ®¹i khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh− vò b·o, kinh tÕ tri thøc ngµy cµng ®−îc coi träng, häc sinh, sinh viªn ph¶i phÊn ®Êu trë thµnh nh÷ng ng−êi kÕ thõa xuÊt s¾c truyÒn thèng yªu n−íc, truyÒn thèng hiÕu häc, s¸ng t¹o cña líp cha anh, ®i tiªn phong trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ, kü thuËt, kh¸m ph¸ vµ s¸ng t¹o nh÷ng tri thøc míi. §ång thêi ®em nh÷ng tri thøc míi øng dông vµo thùc tiÔn ë ViÖt Nam. ThÕ hÖ häc sinh, sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay ®−îc ®¸nh gi¸ lµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã ®iÒu kiÖn häc hµnh, 5
 5. kÕ thõa ®−îc truyÒn thèng cña c¸c thÕ hÖ ®i tr−íc, ch¨m chØ, chÞu khã vµ cã ý chÝ tiÕn thñ... Víi nh÷ng lîi thÕ ®ã, trong nh÷ng n¨m qua, nh÷ng tÊm g−¬ng häc sinh, sinh viªn tiªu biÓu lu«n lµ h¹t nh©n cña c¸c phong trµo thi ®ua s«i næi ë c¸c nhµ tr−êng trªn toµn quèc vµ c¶ ë n−íc ngoµi. §ã lµ nh÷ng tÊm g−¬ng s¸ng tiªu biÓu trong häc tËp vµ lao ®éng lµm theo lêi B¸c d¹y, xøng ®¸ng cho c¸c thÕ hÖ häc sinh, sinh viªn ViÖt Nam noi theo. §ã lµ nh÷ng häc sinh, sinh viªn nghÌo v−ît khã, v−¬n lªn. §ã lµ nh÷ng h¹t gièng ®−îc −¬m mÇm ch¨m sãc tõ khi cßn nhá tuæi ®· v−ît lªn b»ng søc m¹nh cña Phï §æng ®em nh÷ng tÊm huy ch−¬ng vÒ cho ®Êt n−íc trong nh÷ng cuéc thi tµi víi b¹n bÌ quèc tÕ. Lµ t−¬ng lai cña ®Êt n−íc, thÕ hÖ thanh niªn, häc sinh, sinh viªn ngµy nay cÇn cã tr¸ch nhiÖm ®i ®Çu trong häc tËp, ®ãng gãp trÝ tuÖ, søc lùc cña m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc. Bªn c¹nh nhiÖm vô häc tËp, häc sinh, sinh viªn ViÖt Nam cÇn tham gia x©y dùng m«i tr−êng v¨n hãa häc ®−êng, xung kÝch t×nh nguyÖn trªn mäi lÜnh vùc, sèng cã lý t−ëng, lu«n n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o xøng ®¸ng víi lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt phèi hîp víi Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn xuÊt b¶n cuèn s¸ch G−¬ng s¸ng häc sinh, sinh viªn giíi thiÖu mét sè g−¬ng s¸ng häc sinh, sinh viªn cuèi nh÷ng n¨m 1990 ®Õn n¨m 2012. 6
 6. Hy väng mçi tÊm g−¬ng s¸ng cña häc sinh, sinh viªn trong cuèn s¸ch nµy sÏ gîi më vµ tiÕp thªm søc m¹nh cho c¸c b¹n häc sinh, sinh viªn trªn con ®−êng t−¬ng lai réng më. Xin giíi thiÖu cuèn s¸ch víi b¹n ®äc. Th¸ng 12 n¨m 2013 Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - sù thËt 7
 7. 8
 8. Nh÷ng b−íc ®i ®Çu tiªn §ç Quèc Anh Thµnh tÝch næi bËt: - N¨m 1996, ®o¹t Huy ch−¬ng §ång kú thi Olympic To¸n quèc tÕ tæ chøc t¹i Ên §é. - N¨m häc 1996 - 1997, ®o¹t gi¶i Nh× kú thi häc sinh giái To¸n quèc gia. - N¨m 1997 lµ mét trong n¨m häc sinh trªn thÕ giíi ®o¹t Huy ch−¬ng Vµng kú thi Olympic To¸n quèc tÕ tæ chøc t¹i ¸chentina víi sè ®iÓm tuyÖt ®èi. - Lµ Phã BÝ th− Chi ®oµn, cã nhiÒu ®ãng gãp cho phong trµo §oµn tr−êng ®¹i häc. * * * Ng«i nhµ nhá Êy quay mÆt vÒ phè Th¸i Hµ. Nã khiªm nh−êng Èn m×nh d−íi nh÷ng vßm l¸ xanh ng¾t trong khu«n viªn. C¸nh cöa s¾t nÆng nÒ th−êng ®ãng im Øm. S¸ng sím, bªn ngoµi c¸nh cöa s¾t ®· thÊy cã tiÕng ån µo, mÊy b¸c xe «m, xÝch l« dùng xe chê kh¸ch, tô tËp quanh mét “qu¸n cãc” 9
 9. gÇn ®Êy. Hä võa uèng n−íc x× xôp, nh¶ khãi thuèc vµ th× thµo víi nhau vÒ nh÷ng nh©n vËt sèng trong ng«i nhµ Êy. “¤ng bè lµm g× “to” l¾m. Bµ mÑ tr−íc kia còng ®ç ®¹t cao. C¶ bªn néi, bªn ngo¹i ®Òu cã tiÕng. Nhµ Êy ®óng lµ quý téc. VËy mµ hä cã mçi “th»ng cu”. Th»ng bÐ lµnh thËt. §i ®©u còng chØ cßng cäc chiÕc xe ®¹p. Mµ nghe ®©u nã häc giái l¾m ®Êy...”. CËu bÐ lµnh hiÒn mµ hä võa nãi ®Õn lµ §ç Quèc Anh. Ngµy d¨m lÇn c¸c b¸c xe «m thÊy cËu d¾t xe ®i, vÒ. Mçi lÇn nh− vËy, cËu bÐ léc ngéc cao trªn mÐt b¶y l¹i chµo bµ gióp viÖc ra më, ®ãng cöa cho cËu víi c©u chµo cña trÎ ®i mÉu gi¸o - “Ch¸u chµo bµ ¹”. CËu cã vÎ rÊt bËn häc, ®«i m¾t lu«n ®¨m chiªu sau cÆp kÝnh tr¾ng vµ ®»ng sau xe lu«n gµi chiÕc tói ®ùng ®Çy s¸ch. C¸c b¸c xe «m cho r»ng cËu bÐ h¬i khã gÇn. GÆp hä, cËu chØ në nô c−êi mµ kh«ng trß chuyÖn. Hä nghÜ cã lÏ cËu say häc qu¸. Hä b¶o nhau: “Th»ng bÐ lµ con mét, ph¶i nh− nhµ kh¸c cã ®iÒu kiÖn thÕ th× cø gäi lµ “ph¸ giêi”. §»ng nµy chØ thÊy nã ®i häc. Cã con nh− thÕ s−íng thËt. CÇn g× ®Î nhiÒu ®©u, quan träng lµ bè mÑ sèng cã nÒn nÕp, con c¸i cø thÕ mµ theo”. Cã thÓ nãi Quèc Anh sinh ra trong mét gia ®×nh cã truyÒn thèng häc hµnh ®ç ®¹t. ¤ng ngo¹i Quèc Anh lµ cô NguyÔn XiÓn, mét nhµ khoa häc næi tiÕng, tõng ®o¹t nhiÒu gi¶i th−ëng vÒ khoa 10
 10. häc, trong ®ã cã Gi¶i th−ëng Hå ChÝ Minh vÒ Khoa häc kü thuËt. Cô tõng gi÷ chøc Phã Chñ tÞch Quèc héi khãa VII. ¤ng néi lµ cô §ç Ngäc To¹i, cïng thêi vµ lµ b¹n th©n cô Ng« TÊt Tè. Cô §ç Ngäc To¹i lµ mét nhµ nho, d¹y häc ë §×nh B¶ng (B¾c Ninh), sau cô tham gia kh¸ng chiÕn vµ sau nµy gi÷ träng tr¸ch Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc tØnh B¾c Ninh. Bè cña Quèc Anh, «ng §ç Quèc Sam lµ con ót cô §ç Ngäc To¹i. ¤ng Sam trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p ®· tÝch cùc tham gia d¹y häc ë c¸c vïng kh¸ng chiÕn. Hßa b×nh lËp l¹i, «ng lµm HiÖu tr−ëng Tr−êng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi, sau ®ã gi÷ chøc Bé tr−ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vµ hiÖn lµ Chñ tÞch Héi ®ång thÈm ®Þnh quèc gia. MÑ Quèc Anh, bµ NguyÔn Ph−¬ng Nh·, nguyªn lµ Chñ nhiÖm Khoa Tù nhiªn, Tr−êng Cao ®¼ng S− ph¹m Hµ Néi. Bè mÑ Quèc Anh sinh Quèc Anh kh¸ muén. ¤ng Sam vµ bµ Nh· lµm lÔ c−íi tõ n¨m 1961. M·i gÇn hai chôc n¨m sau ngµy c−íi, bµ Nh· míi sinh h¹ mét cËu con trai kháe m¹nh, mÆt mòi s¸ng sña, kh«i ng«. Hai vî chång mõng ch¶y n−íc m¾t. Sau khi sinh, bµ Nh· mÊy ®ªm kh«ng ngñ, chØ ng¾m con còng ®ñ thÊy h¹nh phóc, sung s−íng. Bµ chØ mong con trai m×nh kháe m¹nh, ch¨m häc trong c¨n nhµ Êm cóng bªn hai vî chång. Bµ ®©u d¸m nghÜ cËu con trai cña bµ sau 11
 11. nµy sÏ ®em l¹i vinh quang kh«ng chØ cho gia ®×nh, mµ cho c¶ Tæ quèc. Bµ Nh· ch¨m gi÷ con rÊt cÈn thËn. Bµ tr¸nh c¶ nh÷ng lêi nãi hµm ý xÊu, tr¸nh nh÷ng lêi khen qu¸ chØ víi mong muèn con m×nh ®−îc lín lªn b×nh th−êng. Tuy sinh con muén vµ còng chØ sinh mét lÇn nh−ng «ng Sam vµ bµ Nh· kh«ng nu«ng chiÒu “côc vµng” cña hä nh− ®a sè c¸c gia ®×nh cã cïng hoµn c¶nh Êy. Hä gi¸o dôc cËu bÐ Quèc Anh nÕp sèng gi¶n dÞ vµ nghiªm kh¾c ngay tõ nhá. GÇn nh− suèt nh÷ng n¨m ch−a ®i häc, bè mÑ Quèc Anh kh«ng hÒ s¾m mét bé quÇn ¸o míi nµo cho cËu bÐ. Quèc Anh chØ “thõa kÕ” nh÷ng bé quÇn ¸o cña nh÷ng cËu em hä, anh hä nhµ m×nh còng ®· ®ñ. Bµ Nh· tõng cã thêi gian häc ë §øc vµ bµ rÊt thÝch t¸c phong chØn chu, tiÕt kiÖm vµ thùc tÕ cña ng−êi §øc. Trong viÖc rÌn giòa con c¸i, bµ lu«n t©m niÖm mét c©u ph−¬ng ng«n §øc: “Muèn cã thãi quen th× ph¶i b¾t buéc”. VÝ nh− viÖc röa tay tr−íc khi ¨n, bµ yªu cÇu con ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt. B÷a nµo còng nh¾c con. Cã b÷a con kh«ng nghe, bµ nhÊt ®Þnh yªu cÇu con ph¶i röa tay råi míi ®−îc vµo bµn ¨n. DÇn dÇn viÖc ®ã thµnh thãi quen, cø thÊy mÑ dän m©m lµ con x¨ng x¸i ch¹y ®i röa tay, kh«ng cÇn ai ph¶i nh¾c n÷a. Bµ Nh· nãi: “Trong viÖc nµy, kh«ng ®−îc nh©n nh−îng víi con bÊt cø mét lÇn nµo, bëi nã sÏ kh«ng thÓ trë thµnh thãi quen ®−îc”. 12
 12. Nhµ cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ nh−ng «ng Sam rÊt chó ý ®Õn viÖc d¹y cho con ®øc tÝnh khiªm tèn vµ cÇn kiÖm. ¤ng cho Quèc Anh häc ë tr−êng tiÓu häc V¨n Ch−¬ng. Cã ng−êi nãi víi «ng: “ë c−¬ng vÞ cña «ng, lµm g× ch¼ng xin cho ch¸u vµo häc ë mét tr−êng lín vµ tèt nhÊt ë Hµ Néi ®−îc, vËy mµ l¹i ®Ó nã häc ë c¸i tr−êng nhá thÕ”. ¤ng Sam quan niÖm “biÕt nhá míi lµm ®−îc cç to”, «ng kh«ng muèn sím t¹o cho Quèc Anh c¸i ý nghÜ m×nh lµ con «ng nµy bµ nä h¬n ng−êi, «ng muèn nã h·y cø sèng b×nh th−êng nh− nh÷ng ®øa trÎ kh¸c. V× thÕ, Quèc Anh ch¼ng bao giê ®ßi hái g× vÒ vËt chÊt. CËu bÐ sím hiÓu, nh÷ng trang bÞ vËt chÊt ®ã ch¼ng nãi lªn ®−îc nh÷ng g× tèt cho m×nh. ë tr−êng, kh«ng b¹n nµo biÕt Quèc Anh lµ con cña mét “«ng to”. Chóng b¹n chØ biÕt mét Quèc Anh ch¨m häc, hiÒn lµnh. Ch¼ng thiÕu b¹n thÊy Quèc Anh hiÒn qu¸ th× b¾t n¹t, chßng ghÑo cËu bÐ. Quèc Anh hay tß mß vµ cËu thÝch t×m hiÓu ®Õn tËn cïng, thÊu ®¸o mäi chuyÖn x¶y ra xung quanh. ¤ng Sam rÊt bËn, th−êng v¾ng nhµ lu«n nh−ng nh÷ng khi cã thêi gian r¶nh rçi, «ng kiªn nhÉn gi¶ng gi¶i cho con “hµng nói” nh÷ng c©u hái, nh÷ng th¾c m¾c kh¸ th«ng minh cña con trai. ¤ng còng ®Æt ra nh÷ng nguyªn t¾c ®Ó “hai ng−êi ®µn «ng” trong nhµ cÇn tu©n thñ. Bµ Nh· thèng nhÊt víi chång vÒ ph−¬ng ph¸p d¹y con nµy. Muèn con lµm ®iÒu g× ®ã th× tr−íc hÕt bè mÑ 13
 13. ph¶i lµ mét tÊm g−¬ng. Muèn con chµo m×nh thËt lÔ phÐp vµ kh«ng ®−îc quªn mét lÇn nµo. Cho ®Õn nay, Quèc Anh vÉn gi÷ thãi quen chµo hái rÊt ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc. Vµ còng nhê nh÷ng c©u hái ®−îc bè mÑ gi¶i thÝch ®Õn n¬i ®Õn chèn ngay tõ nhá nªn Quèc Anh tá ra rÊt ch÷ng ch¹c vµ cã ®−îc lèi t− duy nghiªn cøu tõ rÊt sím. §iÒu nµy cã ¶nh h−ëng rÊt tÝch cùc ®Õn kh¶ n¨ng häc tËp cña cËu bÐ. Lªn 4 tuæi, Quèc Anh ®· ®−îc mÑ d¹y c¸ch ®Õm, d¹y ch÷. Bµ Nh· tá ra rÊt kiªn tr× trong viÖc d¹y con, mét viÖc mµ nhiÒu bµ mÑ kÕt luËn lµ cùc kú khã thùc hiÖn. §· b¾t ®Çu häc lµ kh«ng dõng l¹i. §Òu ®Æn hµng ngµy, vµo ®óng giê quy ®Þnh, bµ cïng Quèc Anh ngåi vµo bµn häc. Ngµy ®Çu, cËu bÐ cã vÎ h¸o høc. CËu nghÜ chØ cÇn häc mÊy ngµy lµ cã thÓ tù ®äc nh÷ng tËp truyÖn tranh hÊp dÉn kia mµ ch¼ng ph¶i nhê ®Õn ai. Sau buæi häc ®Çu, cËu bÐ hiÓu ngay viÖc ®ã kh«ng ®¬n gi¶n nh− cËu t−ëng. Buæi häc thø hai, thø ba cËu tá ra h¬i n¶n vµ muèn bá ®i ch¬i. Bµ Nh· c−¬ng quyÕt yªu cÇu con ngåi vµo bµn vµ gi¶i thÝch håi l©u víi con vÒ viÖc häc hµnh. Vµ thÕ lµ Quèc Anh nhanh chãng h×nh thµnh nÒn nÕp häc tËp. Ch−a ®Õn tr−êng mµ ngµy nµo còng vËy, tíi giê häc lµ cËu bÐ ngåi vµo bµn gië s¸ch ra häc nh− mét cËu häc trß lín. Ch¼ng bao l©u sau, Quèc Anh lu«n tù gi¸c häc tËp. CËu bÐ thÊy viÖc häc cßn thÝch thó h¬n lµ c¸c 14
 14. trß ch¬i trÎ con kh¸c. Ph¶i nãi Quèc Anh lµ mét cËu bÐ cã trÝ th«ng minh h¬n ng−êi. M«n häc nµo cËu còng n¾m b¾t rÊt nhanh vµ hiÓu vÊn ®Ò kh¸ t−êng tËn. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ë Tr−êng phæ th«ng c¬ së V¨n Ch−¬ng nhËn xÐt r»ng cËu bÐ nµy ch¼ng bao giê häc vÑt. Nh÷ng bµi th¬, ®o¹n v¨n chØ sau giê häc trªn líp lµ cËu thuéc ngay. VÒ nhµ, khi häc bµi, Quèc Anh ch¼ng bao giê ph¶i ®äc ra r¶ lªn míi thuéc nh− nhiÒu häc sinh kh¸c cïng ®é tuæi. Quèc Anh häc giái ®Òu c¸c m«n, nh−ng m«n to¸n vÉn ®−îc cËu bÐ −u ¸i dµnh cho nhiÒu thêi gian h¬n c¶. ThÊy con trai häc xuÊt s¾c m«n to¸n vµ qu¸ say mª víi to¸n, «ng Sam vµ bµ Nh· quyÕt ®Þnh chuyÓn Quèc Anh sang häc líp chuyªn to¸n cña Tr−êng phæ th«ng c¬ së BÕ V¨n §µn. ë tr−êng BÕ V¨n §µn, Quèc Anh ®−îc thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ dµnh nhiÒu −u ¸i bëi cËu bÐ th«ng minh, nghiªm tóc, häc giái vµ kh«ng bao giê nghÞch ph¸. Cã bèn m«n Quèc Anh häc næi tréi h¬n c¶ lµ to¸n, v¨n, lý vµ Anh v¨n. Víi bèn m«n nµy, ®iÓm tæng kÕt cña cËu bao giê còng trªn 9. Cø ®Õn kú thi häc sinh giái cña quËn, thµnh phè lµ c¸c thÇy, c« gi¸o bèn bé m«n nµy l¹i cã cuéc tranh luËn kh¸ c¨ng bëi ai còng muèn chän Quèc Anh ®i thi m«n cña m×nh d¹y. ë nhµ, mÑ Quèc Anh còng tæ chøc mét líp häc thªm cho Quèc Anh vµ c¸c b¹n trong cïng khu tËp thÓ vµ mêi gi¸o viªn giái ë bèn bé m«n nµy ®Õn phô ®¹o. Liªn tôc 15
 15. tõ håi líp 5, Quèc Anh ®i thi häc sinh giái to¸n toµn quèc vµ cËu ®o¹t lu«n gi¶i Nh×. Sau gi¶i nµy, Quèc Anh ®−îc chän thi vµo khèi chuyªn to¸n - tin Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. Ngay n¨m ®Çu tiªn häc t¹i khèi chuyªn (líp 10) Quèc Anh l¹i ®−îc cö ®i thi häc sinh giái to¸n toµn quèc n¨m 1995 vµ cËu còng ®o¹t gi¶i Nh×. Ngay sau ®ã, Quèc Anh ®−îc c¸c thÇy, c« trong tr−êng coi lµ h¹t gièng ®Ó båi d−ìng ®i “®Êu” víi quèc tÕ. Bè, mÑ Quèc Anh còng quyÕt ®Þnh dõng c¸c líp häc thªm lý, v¨n, Anh v¨n t¹i nhµ ®Ó Quèc Anh tËp trung thêi gian «n luyÖn m«n to¸n. Khèi l−îng bµi vë cña c¸c häc sinh khèi chuyªn to¸n - tin Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn rÊt nÆng, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng em ®−îc coi lµ h¹t gièng ®i thi quèc tÕ. Tuy nhiªn, mäi ng−êi xung quanh thÊy Quèc Anh häc to¸n cã vÎ rÊt nhÑ nhµng. CËu häc mµ nh− lµ ®ang lµm viÖc g× ®ã ®Çy hÊp dÉn. Bè mÑ kh«ng cÇn nh¾c nhë Quèc Anh häc mét c©u nµo. CËu thÝch häc lóc nµo lµ tïy høng. CËu cã thãi quen võa häc võa nghe nh¹c. Mçi khi ®· ngåi vµo bµn häc, bËt nh¹c lªn, c¾m head phone lµ Quèc Anh kh«ng cßn quan t©m g× ®Õn chuyÖn xung quanh n÷a. Lóc Êy, chØ cã m×nh cËu “th¸m hiÓm” trong thÕ giíi to¸n häc. M¶i miÕt “®i” quªn c¶ thêi gian, cã h«m Quèc Anh häc qua ®ªm tíi s¸ng. NhiÒu lÇn, 16
 16. bµ Nh· ph¶i Ðp con ®i ngñ, Quèc Anh míi rêi bµn häc. KÕt qu¶ häc tËp cña Quèc Anh ®· lµm cho bè mÑ hµi lßng. B¹n bÌ ë tr−êng th−êng gäi ®ïa tªn cËu lµ "§ç" bëi lý do Quèc Anh thi cuéc nµo còng... ®ç c¶. Bè mÑ Quèc Anh, ®Æc biÖt lµ mÑ rÊt mõng vui tr−íc kÕt qu¶ häc tËp cña con m×nh. Tuy vËy, trong lßng bµ Nh· vÉn lu«n canh c¸nh mét nçi lo l¾ng ch¼ng bao giê nãi ra miÖng. Dï cËu con trai ®· lín nh−ng tr¸i tim ng−êi mÑ Êy vÉn ch¼ng cã phót nµo ®Ëp b×nh yªn. N¨m 1996, ®ang häc líp 11, Quèc Anh chÝnh thøc vµo ®éi tuyÓn ViÖt Nam ®i dù thi to¸n quèc tÕ t¹i Ên §é. Trong ®éi tuyÓn cã Quèc Anh vµ mét b¹n lµ cßn häc líp 11, c¸c anh kh¸c ®Òu häc líp 12 vµ h¬n Quèc Anh 2 tuæi (Quèc Anh b¾t ®Çu ®i häc lóc míi 5 tuæi). Dï ®· chuÈn bÞ kü cµng nh−ng “bÐ ót” Quèc Anh vÉn kh«ng tr¸nh khái håi hép. H«m ®i, c¶ nhµ Quèc Anh ra s©n bay tiÔn. Bè, mÑ Quèc Anh kh«ng nãi víi cËu nh÷ng ®iÒu to t¸t. Bè b¾t tay Quèc Anh, mØm c−êi khÝch lÖ. MÑ chØ dÆn cËu: “Con chó ý gi÷ g×n søc kháe. Ph¶i ¨n ®ñ no con nhД. Sang ®Õn Ên §é, trêi cø m−a m·i nh− kh«ng bao giê døt, thêi tiÕt ¶m ®¹m Êy lµm Quèc Anh kh«ng ®−îc tho¶i m¸i. §−êng s¸ l¹i hay bÞ t¾c nghÏn. S¸ng h«m ®i thi, Quèc Anh chØ ¨n ®−îc mét miÕng b¸nh nhá vµ uèng mét cèc cµ phª cho tØnh t¸o. Lóc vµo phßng thi, bÞ ngÊm cµ phª Quèc Anh cµng thÊy ®ãi cån cµo vµ sî, ng−êi cµng thªm 17
 17. r· rêi. Do tinh thÇn kh«ng ®−îc tèt, Quèc Anh lµm nhÇm mÊt mét bµi. Vµ cËu còng kh«ng c¶m thÊy bÊt ngê khi m×nh chØ ®o¹t gi¶i Ba. CËu buån v× m×nh ®· kh«ng thÓ cè g¾ng ®Ó b×nh tÜnh lµm bµi tèt h¬n. Bè mÑ Quèc Anh rÊt vui khi ®ãn cËu tõ Ên §é trë vÒ nh−ng hä vÉn tá th¸i ®é b×nh th−êng. Quèc Anh hiÓu m×nh cßn ph¶i cè g¾ng vÒ mäi mÆt. N¨m 1997, Quèc Anh l¹i ®−îc chän vµo ®éi tuyÓn to¸n ®i thi ë ¸chentina. LÇn nµy, cËu chuÈn bÞ tèt h¬n cho m×nh vÒ mÆt tinh thÇn. Khi ®i thi, Quèc Anh còng rót ®−îc kinh nghiÖm n¨m tr−íc. §ªm cËu ngñ ®−îc, s¸ng ra chÐn thËt no. Vµo phßng thi cËu b×nh tÜnh suy nghÜ t×m ra c¸ch gi¶i tèi −u. Thi liÒn trong bèn tiÕng r−ìi ®ång hå, nh−ng Quèc Anh kh«ng cßn bÞ c¬n ®ãi hµnh h¹ nh− kú thi n¨m tr−íc n÷a. Nép bµi thi xong, cËu cã thÓ mØm c−êi. KÕt qu¶ ®−îc th«ng b¸o ngay vÒ n−íc - Quèc Anh ®o¹t Huy ch−¬ng Vµng gi¶i Olympic To¸n quèc tÕ n¨m 1997. T−ëng nh− bè mÑ Quèc Anh sÏ tæ chøc mét b÷a tiÖc ®Ó chµo ®ãn cËu con trai chiÕn th¾ng trë vÒ, nh−ng b÷a Êy c¶ nhµ vÉn chØ qu©y quÇn bªn m©m c¬m gi¶n ®¬n mµ ®Çm Êm, cïng ch¹m cèc mõng Quèc Anh ®· qua mét ®o¹n ®−êng tèt ®Ñp vµ chóc Quèc Anh sÏ v÷ng b−íc h¬n trªn ®−êng ®êi s¾p tíi. N¨m 1998, mét niÒm vui bÊt ngê ®Õn víi Quèc Anh vµ gia ®×nh. Nhê thµnh tÝch häc tËp xuÊt s¾c 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2