Phiếu kiểm tra tần suất

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
110
lượt xem
9
download

Phiếu kiểm tra tần suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phiếu kiểm tra tần suất', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu kiểm tra tần suất

  1. P hieá u kieå m tra taà n suaá t theo daï n g khoâ n g phuø hôï p Boä phaän Taàn suaát Toån Kyù Daïng khoâng phuø g soá hieä hôïp u Kho nguyeân lieäu 50 A Kho phuï lieäu 11 B Phoøng Kyõ thuaät 35 C coâng ngheä Xöôûng caét 27 D Xöôûng may 1 57 E Xöôûng Hoaøn 8 F thaønh Khaùc 12 G Toång coäng 200
Đồng bộ tài khoản