PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
247
lượt xem
40
download

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Häc sinh n¾m ®­îc c¸ch giải bất phương trình tíc và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu - Giải bất pt và hệ bất pt bậc nhất của một ẩn Kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng giải bất phương trình tíc và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu. Tư duy: Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính xác h­íng lµm mét bµi to¸n

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN

  1. Giáo án dạy ngoài giờ 10 GV: Nguyễn Thu Hà - THPT Thác Bà Ngµy so¹n: 6..01.10 Tiết 65- 68 :PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN Ngµy d¹y: 08. 01.10 I. MỤC TIÊU Kiến thức: Häc sinh n¾m ®îc c¸ch giải bất phương trình tíc và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu - Giải bất pt và hệ bất pt bậc nhất của một ẩn Kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng giải bất phương trình tíc và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu. Tư duy: Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính xác híng lµm mét bµi to¸n Thái độ: Làm cho HS hứng thú trong học tập môn Toán. II. chuÈn bÞ -GV: Giáo án, các bài tập -HS: Ôn tập kiến thức cũ. III.Ph¬ng ph¸p: LuyÖn tËp, ho¹t ®éng theo nhãm IV. TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh SÜ sè:
  2. Hoạt động của giáo Hoạt động của học TG Néi dung cÇn ®¹t viên sinh Giáo án dạy ngoài giờ 10 GV: Nguyễn Thu ®Ò 3: THPT Thác Bà Chuyªn Hà - gãc gi÷a hai ®êng th¼ng. - Nhắc lại các KT hức cơ bản đã học. A. tãm t¾t lÝ thuyÕt. I. §Þnh nghÜa: Gi¶ sö hai ®êng th¼ng 10’ ∆1 ; ∆ 2 c¾t nhau. Khi ®ã gãc gi÷a ∆1 ; ∆ 2 lµ GV: Nêu các kiến - Nhắc lại gãc nhän vµ ®îc kÝ hiÖu lµ: ( ∆1 , ∆ 2 ) . thức về bất phương Khái niệm bất * §Æc biÖt: - NÕu ( ∆1 , ∆ 2 ) = 90 th× ∆1 ⊥ ∆ 2 . o trình và dấu của nhị phương trình. - NÕu ( ∆1 , ∆ 2 ) = 0 th× ∆1 // ∆ 2 hoÆc o thức bậc nhất ? +Nghiệm của bất phương trình. ∆1 ≡ ∆ 2 . II. C«ng thøc x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai +Bất phương trình ®êng th¼ng trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. tương đương. Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy , gi¶ +Phép biến đổi tương sö ®êng th¼ng ∆1 ; ∆ 2 cã ph¬ng tr×nh Suy nghÜ, t×m c¸ch đương các bất (∆1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0, ( a12 + b12 ≠ 0 ) giải. phương trình. (∆ 2 ) : a2 x + b2 y + c2 = 0, ( a2 + b22 ≠ 0 ) 2 Khi ®ã gãc gi÷a hai ®êng th¼ng 20' - Nhắc lại ( ∆1 , ∆ 2 ) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: a1a2 + b1b2 Dấu của một nhị thức cos ( ∆1 , ∆ 2 ) = a + b12 a2 + b22 22 1 GV:Cho hs suy bậc nhất? * NhËn xÐt: §Ó x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®- nghÜ trả lời bµi 2. êng th¼ng ta chØ cÇn biÕt vÐc t¬ chØ ph¬ng cña chóng. b. bµi tËp c¬ b¶n. I. X¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®êng th¼ng. VÝ dô: X¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®êng th¼ng YC häc sinh suy ∆1 : 4 x − 2 y + 6 = 0; ∆2 : x − 3y +1 = 0  x=t nghÜ lµm bµi Suy nghÜ, trả lời ∆1 : 3x − 2 y + 1 = 0; ∆2 :  ( t ∈¡ )  y = 7 − 5t ( Cã thÓ cho hs + HS lªn b¶ng tr×nh  x=t  x =t'   th¶o luËn nhãm råi bµy c¸ch gi¶i ∆1 :  1 3 ( t ∈¡ ) ∆2 :  9 1 ( t '∈ lªn b¶ng tr×nh bµy) y = 2 + 2 t  y = 5 − 5t '  Làm bài tập 12 II. ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho tríc vµ t¹o víi ®êng 60’ GV: Cho hs nhËn th¼ng cho tríc mét gãc cho tríc. xÐt bæ sung VÝ dô 1: Cho ®êng th¼ng d : 3 x − 2 y + 1 = 0 vµ M ( 1; 2 ) . GV: Tæng kÕt ®¸nh Suy nghÜ, t×m c¸ch ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ∆ ®i gi¸ giải. qua M vµ t¹o víi d mét gãc 45o . + HS lªn b¶ng tr×nh VÝ dô 2: Cho ∆ABC c©n ®Ønh A . BiÕt bµy c¸ch gi¶i ( AB ) : x + y + 1 = 0; ( BC ) : 2 x − 3 y − 5 = 0 . Yªu cÇu häc sinh ViÕt ph¬ng tr×nh c¹nh AC biÕt nã lµm bµi ®i qua M ( 1;1) . VÝ dô 3: Cho h×nh vu«ng ABCD biÕt A ( −3; −2 ) vµ ( BD ) : 7 x + y − 27 = 0 . Cho Suy nghÜ, t×m Suy nghÜ, t×m c¸ch
  3. Giáo án dạy ngoài giờ 10 GV: Nguyễn Thu Hà - THPT Thác Bà V. cñng cè (5') 1. Cñng cè: Kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc , §Þnh híng cho häc sinh häc «n 2. DÆn dß: Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản