PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Chia sẻ: Tranthuy Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
243
lượt xem
41
download

PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức - Hs biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn 2. Về kỹ năng - Giải thành thạo hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Biết giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn dạng đơn giản - Biết giải các bài toán thực tế 3. Về tư duy - Biết quy lạ về quen 4. Về thái độ - Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi tính toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

  1. Ngµy so¹n: 21/11/2009 Ngµy gi¶ng: /11/2009 TIÕT16: Ph¬ng tr×nh - hÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt nhiÒu Èn I. Môc tiªu: 1.VÒ kiÕn thøc - Hs biÕt c¸ch gi¶i hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn, hÖ ba ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn 2. VÒ kü n¨ng - Gi¶i thµnh th¹o hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn - BiÕt gi¶i hÖ ba ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn d¹ng ®¬n gi¶n - BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tÕ 3. VÒ t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen 4. VÒ th¸i ®é - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c khi tÝnh to¸n II. ChuÈn bÞ vÒ ph¬ng tiÖn gi¶ng d¹y 1.Thùc tiÔn - Hs ®· biÕt c¸ch gi¶i hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn, hÖ ba ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn 2. Ph¬ng tiÖn -§å dïng häc tËp, phiÕu häc tËp III. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y C¬ b¶n dïng ph¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn t duy cã ®an xen c¸c ho¹t ®éng nhãm IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.æn ®Þnh: A5: A9: A13: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng1: HÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Bµi 1: Gi¶i c¸c hÖ ph¬ng tr×nh sau + Hs lªn b¶ng thùc hiÖn −7 x + 3 y = −5 −0,5 x + 0, 4 y = 0, 7 a. Nh©n c¶ hai vÕ ph¬ng tr×nh thø nhÊt víi a. b. 2 vµ nh©n c¶ hai vÕ ph¬ng tr×nh thø hai víi 5x − 2 y = 4 0,3 x − 0, 2 y = 0, 4 3 ta ®îc hÖ 3 4 2 x− y = −14 x + 6 y = −10 5 3 5 c. 15 x − 6 y = 12 2 5 4 − x− y = Céng hai ph¬ng tr×nh theo hai vÕ t¬ng øng 3 9 3 Gv: Gäi ba häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn ta t×m ®îc x = 2 ⇒ y = 3 VËy nghiÖm cña hÖ lµ :(2; 3) b. Nh©n c¶ hai vÕ ph¬ng tr×nh thø nhÊt víi 10, nh©n c¶ hai vÕ ph¬ng tr×nh hai víi 20 ta Gi¸o ¸n tù chän -2009-2010 GV: NguyÔn thÞ nga
  2. ®îc hÖ −5 x + 4 y = 7 6x − 4 y = 8 Céng hai vÕ cña hai pt theo hai vÕ t¬ng øng ta ®îc: x = 15 ⇒ y= 20,5 VËy nghiÖm cña hÖ lµ (15; 20,5) Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Bµi 2: Gi¶i c¸c hÖ ph¬ng tr×nh sau Hai hs lªn b¶ng thùc hiÖn x + 2 y − 3z = 2 −x − 3 y + 4z = 3 x + 2 y − 3z = 2 a. 2 x + 7 y + z = 5 b. 3x + 4 y − 2 z = 5 a. ⇔ 3 y + 7 z = 1 Gi¶i hÖ ta t×m ®îc −3 x + 3 y − 2 z = −7 2x + y + 2z = 4 − 32 z = −4 Gv: Gäi hai häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn 55 1 1 x= ;y= ;z= 24 24 8 55 1 1 VËy nghiÖm cña hÖ ( ; ; ) 24 24 8 − x − 3 y + 4z = 3 b. ⇔ −5 y + 10 z = 14 0 y + 0 z = −4 ph¬ng tr×nh cuèi v« nghiÖm do ®ã hÖ ®· cho v« nghiÖm Ho¹t ®éng 3: Gi¶i bµi to¸n thùc tÕ b»ng c¸ch lËp hÖ ph¬ng tr×nh Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Bµi 3: Mét gia ®×nh cã bèn ngêi lín vµ ba trÎ Hs ®øng t¹i chç tr×nh bµy em mua vÐ xem xiÕc hÕt 370000 ®ång. Gäi gi¸ vÐ ngêi lín lµ x( x> 0)(®ång) Mét gia ®×nh kh¸c cã hai ngêi lín vµ hai trÎ gi¸ vÐ cña trÎ em lµ y (y>0) em còng mua vÐ xem xiÕc t¹i r¹p ®ã hÕt Ta cã hÖ ph¬ng tr×nh 200000 ®ång. Hái gi¸ vÐ ngêi lín vµ gi¸ vÐ 4 x + 3 y = 370000 trÎ em lµ bao nhiªu? 2 x + 2 y = 200000 Hd: Bµi to¸n cho biÕt g× vµ ph¶i ®i t×m g×? Gi¶i hÖ ta t×m ®îc: x = 70000; y = 30000 ? H·y thiÕt lËp mqh gi÷a c¸c ®¹i lîng VËy gi¸ vÐ cña ngêi lín lµ 70000 ®ång; gi¸ vÐ cña trÎ em lµ 30000 4. Cñng cè - dÆn dß - Cã bèn c¸ch gi¶i hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn: Ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè; ph¬ng ph¸p thÕ; ph¬ng ph¸p ®å thÞ, gi¶i b»ng MTBT - Cã hai c¸ch gi¶i hÖ ba ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn - BTVN: 29; 31; 32 (SBT - tr79-80) Phª duyÖt cña tæ chuyªn m«n (BGH) ngµy......th¸ng.....n¨m 20..................................................... Gi¸o ¸n tù chän -2009-2010 GV: NguyÔn thÞ nga
  3. --------------------------------------------hÕt tiÕt 16-------------------------------------------------------- Gi¸o ¸n tù chän -2009-2010 GV: NguyÔn thÞ nga

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản