intTypePromotion=1

Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
464
lượt xem
125
download

Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAIYHANG NHA NIioC ceNGHoAxa nqlrcuu mcrriavrETNAM VIET NAM DQcl$p - Tg do - H4nh phric Sd : 02/2008/QD-NHNN IId Na| ngAy 15 thd.ng 0l nam 2008 QTIYETDINH VOviQc d6i, b6 sungmQts6 tiri khoin trong HQthiingtiri khoin k6 to{n c6c s&'a TOchr?c dgngban hirnhtheoQuy5tdinh ss 47gna04/eE-NrtNl{ngiy tfn 2914/2AA4, ngiy 01i6l2005 guyot ainn Quyiit tlinh sri 807/2a05tQil-t{HNN va sdzgtzttslQE-NHNN ngiy 19t712006 Thdngdiic Ngffnhing Nhi nu&c cua THONGDoC NGANHANG NHA NI'oC Cdn cir Luat Ngen hdng Nhd nudc Vi6t Nam n5m 1997 vd Lu6t sfra d6i, r,l i -- bd sungm6t sd di6u c0aLugt Ngdn hringNhd nufc Vi6t Nam nirn 2003; Cdn cir Luflt cfic Td chuc tin dgng n6m 1997vi Luft sua t16i,b6 sungmOt s6 eiAucua Lugt c6c T'6 chtic tin dpng nbm20A4; Cin cir Luflt K6 todn ndm 2AA3; Cin cir Nehi dlth 52/20034{D-CPngdy. l9l5l20}3 cua Chinh phir quy dinh chric n5ng, nhiQmvp, quydn hpn vh co c6u td chric cua Ngdn hing Nhi nudc ViQt Nam; Dugc sg chdp thtrfrnsua ddi, b0 sung HQ thdng tdi kho6n kti to6n c6c T6 chirc tin dtrngtai Cdng vdn sd 16862/IITC-CDKT ngdy 1011212fr07 B6 Tdi cfia chinh; , t Theo de nghi ciraVir tnr&ngVq K6 to6n- Tdi chinh, m! rL t ! t QUYET D!NH: Eidu 1. Huj'bo mQrs6 ndi dung trong F{Qth6ng tiii khoin k5 toan c{c td chirc tin dung (TCTD) ban,hrinhtheo Quy6t dinh sd 4'/9l2A04lQD-NHN\l nggy 2gl4l2A\4 va Quy6t dinh s6 2gl2006lQD-b{HNNngey rcfi ftAA6 cua Th6ng d6c Ngdn hing Nhir nu6'c(NHN|{) nhu sau: 1. Hufbo m$t sOtai kho6.ntrong HQ thdng tdi kho6n k6 torin cic TCTD 'Ihong ban hanh theo Quy6t dinh t6 qlgtZOO4lQD-NHNb{ ngay 2gl4i2}A4 cira dOcNHNN: - Tdi kho6n 3|z-Giatri cdng cu lao dQngdangdung de ghi vio chi phi; - Tei khoAn921-Cam bAoldnh cirokh6chhang; k6t - Tai kho6n 925-Camktittdi tro cho khdchhang.
  2. 2 . H u y'o o k|o i i n 2 8 E i €1r 2 Quy0t clinh se' 2t) ,"Jtt::{ "illi- l\l{ } ild ngi r S' 'fhOng NHI{}{. d6c rcl] i2A06cua Di€u 2. Sira d$i, bO sung nt2i tlung h4ch todn'*:irii111,':I l,!i lthrulntrotig -.: I-Iq thong tdi khoair cac TCTI) ban hanh theo Quy*t d'.rrh,l"a'r'"!ir'i''Q[J"]Jfli'ii'i '2,914f2A04, rig-ai'ii1""r.ji,rlr5 ()*1'rii r'a ngdy Quy6t dinh sd 807120051QD-F,fFl|ih. dinh sO29/2006/QD-NHNN ngay l\nDAA6 r:,ua Ttrrdrrgr1'jci";lir'.il.l nliit ri;ili: 1 . S u a OOi n q i d u n g h a c h toin tr 6r i c6c tAi khoar : r lii,t 1:;ni1 i liilr .l i.r t]u-t€f citnh sO 807/20051QD-NIINI.{ngay 0il5l2{i05 i.a.t,iji iirl:,,i l'"r{:}i!*;ilr iri':tr cdc tiri khoin quy dinh.tgi khorin 6 Di6u 3 Quyft dlnh sti ilii,.lii;;i,,rQi)-NlilJl\ ngiry lAl7120A6cria Thdng dOcNHNII: 1.1. tl$i vcri cdc tii khoin "No ctuti0u cliuAn": .\ '';i.i-nr. C6c Tii ktro6n nd-vclung c1€ harchtodn..s0tii:n (ciii;rg. i ligci,ti ti; hoflc vdng)'|CTD cho ciicTL-]TDkhdc, c6c tS ch,ii,,, iiirlin ci. ti;,.;i1;tlLt{ic,rttrrr: ngoii) vay rzddu-gc T'CTD ptrin lo4i vdo nhom l {Nr,t clu l.i,:i;,.,ir.rar-r) iii;}' titr,:,* clinh hi0n hdnh v0 irh0n lcpi nc.t. B0n Nq ghi: - Sd ti€n cho c6c td chirc, cf nhdn. T{-''j"i,.} ir;ritv*i'. I' .) - ^ i tien chuy€n tu tili khonn nc' thitLr !1q.',;; Sd , I ii iiir* :;;rng:; thtc, quy dinh hi€n tranh vB phffn loai rir,. B6n C6 ghi: - Sd ti€n thu ng tfuc6.c c:hCIi.., r;Jri!r;. td ci :r',..'[tl'J'Ti kir"i.i;" - ^ i 6 ti )€ n chuy0n sang t*i khoan r r u ll:;r lr ltt:' Fl.:liiii"ti i r ::r ' 5 .. . , i cluy.dfnhhi$n hinh vCI pliAn lo4i no" - Sd ti0n TCTD cltuvd:r sang thr'r.:ili.,r iri n irh lqh*iirr ngoai bang, S0 du Nq: - lihan lrnh ncrvay cua cac to clrlr,c" ,rl',.irr- i.'iri l::rl i'CT[]l kh6c cluqrc tr,i. , 1" ri,:,, . lii;:iiri llit:,.i phAn lo4i v;io nhcm l i ; quy dinh hiQnhdnh v€ phdn l64i ncr. Hgch tohn chi ti€t : - h'f* tAi khod:nchi ti6t theo t*:nglir] i:iLrii',i.;iiniri.r v':r-v ti€ir. L2. Ddi v6'i cfc tai ktic*rr "l lo cdn chir f": '\'i CAc l'ai khoan niry rtrtrng irpch tc6n s0 tiin (d,irr;,:, :' h';irii, ngiiri r* d0 hoirr:vAng) TCTD cho circ'|CTD lchitc,c{c td ch*c, cir r!-,iri:iir,:i'r,r;rii'r',,,:" l;u'q!c: ngcdi) r"ay va dutyc'l-CTil phAn loai rrdo nh6m 2 ffE c.jt: r;liir :,'i iiis,' 11lrviliiil-r hi6n hAnh v€ ph6"nlo4i na. NOi dung hach ttshnc,itctii khcan nay tutrng tu rhr r''iri,,ti.r:l ir:tc:i: ;*iiri c6c te\ikhoan "Nry dfr ti0u chufin". 1"-1.il6i vci cdc tii khoin "No cluoi ti6u chuirr": C6c Tii khoAn niy dirng r1€hach toan s6 tidn (iiiing 'r,r,.i 1.,;.rrrr, rri;cai ;-.r: hoq1c i'irng) TCTD cho cdc TCTD khic, cdc t0 i:h,jrc" nh;ri:r'1r,:"r;,r c6 r'ni'i!'r-C*, il:i'rri'.
  3. Ilgoei) vay vA du.gcTCTL) ph6n lopi vdo nh6rn 3 (Nq dudi tiOu chuAn)theo qu-v dinh hi6n hAnhve phin lopi ng. N$i dung hach toin cdc tdi khoAn ndy tircrngtir nhu nQi dung trqrch to6n c6c tii khoAn"N0 du ti€u chudn". 1.4. DOi vdi cdc tdi khoin "Nq nghi ngd": Ctic TAi khoAn ndy dung d€ hach to6n"sdti€n (ddng Vigt Nam, ngopi tQ hofic vAng)TCTD cho c6c TCTD kh6c, c6c td chuc, c6 nhdn (trong nudc, nudc ngoAi)vay vh dugc TCT'D phdn lo4i vao nhom a Nq nghi ng$) theo quy dinh hiQnhinh v€ phdnloqi ng" NQi dung hpcir to6n c6c tdi khoSn ndv turyngtp nhu nQi dung hgch tofn i.'.li cac tiri kho6n"Ng cluti€u chudn". , ,\'1 -t'5 1.5.Diii vdi cdc tdi khodn"Ng c6 khi ndngmdt v6n": ,ift ,! $r C6c Tai khoAn ndy dring d6 hAch to6tr.s6tiAn (d0ng ViQt Nam, ngo4i tg ;; hopc vdng) TCTD cho c6c TCTD khfc, c6c td chirc, c6 nhAn (trong pu6.c,nudc ngoii) vay vA dugc'I'CTD phdnlopi vio nh6n: 5 (NA'c6kh$ ndngmAtvOn)theo quy dinh hi6n hinh v€ phAnlo4i ng. NQi dung hpch to6n c6c tii kho{n niy tutmg tu nhrr nQi dung hpch toin cfc tii khoan "Nq dfi ti€u ctrudn". 2. Sua d6i t€n. nQi dung h4ch to6n tr€n m6t sOtii khoin quy dinh tai Mr,rc II trong HQ th6ng tli kho6n k6 to6n c6c TCTD ban hdnli theo Quy6t clinh s6 479/'2AA4/QD-NHNN ngdy 29142A04 cria Th6ng d6c NHNN, nhu sau: 2.1. Suact6itai khodn31l-Cdngcp lao cfQng dangdung: "Tii khoin 3I1-Cdngcg, dgng cp T'ii khoan niry dung d6 ph6n 6nh gi6 tri hi€n c6 vir tinh hinh bi€n dOng dgng cg cira TCTD. tdng, grirmc6c 1o4icdng cr,r, Flach toan tui khadrtndy phai tfurc hi€n thea m\tsd quy dinh sau: - K6 todn nh{p, tdn kho cdng cp, dpng cir ph6i phin 6nh theo gid tri thr;c t6. ",ret, - Ngoii s0 tiri khoAnkd to6n chi ti6t hach to6n theqrgi6 tri cira cdng c11 d+ng rU, k6 toSnphti mo s6 chi tii5t cdng cp, dpng cU ct€ghi chdp, theo ddi sd luo-ng. tri criatlng lo4i cdng cq, dpng cu. gi6 Thu kho phai mo the kho d€ ghi ch€p,theo ddi sd luq,ng cfia tung 1o4i cOngcu, dung cu phu hqp viri viQcmcrs6 cirak0 tofn. - Ddi vo'i cdng cp,.dgng cir *u6t dirng cho.hogt dr6ngkinh doanh: ptrii dugc ghi chep,theo dOi ue nign v4t vd gif tri tr0n s6 ctri ti€t theo rJ6itimg noi sil dUngvir nguoi chiu tr6ch nhipm v,^t"h^r 4! Vrt*!r
  4. , - DOi vtii c6c c6ng cu, dgng cp c6 gi6 tri nho L;hirrtiit r.lir,.r, hi.riri;a.t clQni4 liinh doanh phai phAn bd mQt ldn 100% gi6tri vao chi phi. - DOi vui cdc c0ng cq, clgngcir xudt dung rn$t lAn co gi* l-i"r la itl.I,rcsr-l l'.rir ^ ' '"l dgng.cLixr:fii ,.jr'iiii.i diurg trong nhi€u kj,ke tofn thi gia tri,cdng cr,r, riu'rc iiacte t to6.nvdo tii khodn"Chi phi cho phAnb6" vi phfi.n diin 1,iid i,i i'hi i:ltn cii* i'"1,' bd i. k6 todn. B0n Ng ghi; - Gia tri c6ng cu, dpng cp nh$pklio, BGnC6 ghi: - Gifriri congcu, dungctr.xu6t liho. Sil Ou ng: - Flian fnh giri tri c6ngcq. chu:g ttil k1-ii;. cl"; H4ch tnin chi ti6t: - M6'tdi khoin chi cp, dgng cr,r." 2"2.Sirac16i rlr.i,. r:"'rr q,:i1i1 ndi dlurghach todn tiri khodn -13-3-i.iri fn, ",'6..", bdngt16ngVi6t Nam: "TAi khofrn 383-Uy thric etfiur cho vay tr5ng tlfing Vii:i i\lrell fur, 'IAi kho6n ndlr ciungctfl phin 6ntrlsOtiitl d$ng Viqt i'ni;;ri ;-{..'l'L: ch*'o'iti cho c6c td chirc nh$n uy th6c dA'rr cho vay voj nritc.1i*r tfli i,'i'-,ri tu, tlii,ranliierr t *l a ,1 t h,7pclonguy ttrfe d6u tu, cho vay de k"f k$t giff'ahai bOn. BGn f{g'ghi; - 56 ti6n chuy€n cho t6 chllc nhan u, 1li'ru. .: t,:. i'lte i,il\ ,.1,i BGn C6 ghi: - S6 tiAn td chirc nhQrruy tirfc dilu ru. r.rJrr.i fhani: i*nin \'.:\' thecrhg? d6ng. Sd ttuNg': - Piiin 6nlr s5 tiAn cil.ry0ncho ti; c]r*, i;l-r.r:i;i,'1?r"- iihu'.1;,1i chua.thrgchi6n rrgieiQp ut tlrf r: 'ifiu-1-r"1, l \ {i.'r'" v1r i i::i II4ch todn chi tiOt: - Md tai kl':oan chi ti6t theo tirrls t,; i:iii,.. :ririi.rirv iiifui. trmg loai u,v thhc dAu tu, cho vav."'" 2.3. Sua rjc.'inoi clunghat:h toan tii kho;in 184-Lrt"'lt:,.,, .r;r'tfL;'- i:llo r.l-v, rJ Dangngoal te: "TAi kho:in 3S1-fiy th$c clsu tu, cho vay b*ng nguai rlx T a i k h o a nn a y . u n g d 0 p h i n a n h g i a t r i . n g c p it e " l t - ' 1 ' l - i" i ; . i " , : rr,, I i r c r l i t i ) d ; r chuc qhpn u* thac c16u cho vay vrvi n:rircti6n dfi tho* tliuArr il'r,:l i":r.,ir tu, ltirirrl nj, th:ic d6u trr, clio va,"" kf kdt gitia hai bCIrr. cld NOi dung hach to6n t;ii khoarrnay gi6ng niitr rrdi ,Jurpii.i.:riri;; tiri i(Llsn 1,,"',i 3 83. "q&r--
  5. m$t s6 nQi dung hach to6n tdi khodn 833-Chi phi thui5ttru nh{p 3. Sua c10i doanh nghi€p tai khoin 27 DiAu 3 Quy6t dinh s0 29?A06!QD-NHNN ngiy nOA6 cua Th6ng d6c NHNN, nhu sau: iCIl7 "Ti.i khoin niy dr)ngct6ph6n 6nh chi phi thud thu nhflp doanh nghi$p cua TCTD bao gdm chi phi thuc^ nhflp doanh nghiQphign hinh vd chi phi thu€ thu thu nh4p cloanhnghiQpho6n l4i lirn chn cir x6c itinh k6t cluAho4t ilQng kitrh doanhcira TCT[) trong nim hiQnhdnh. Hqch tc>rin khocinndy cdn thtrc hiQntheo Chu.dnmu.rc rocin Vi€t l,lam tdi K€ s6 l7-Thu€ thu nhqp daanhnghiQpvd cdc quy dinh sau: 1. Chi phi thu€ thu nh4p doanirnghiQpdugc ghi nh$n vdo tiri kho6n ndy bao gdm chi phi thu6 thu nhflp hign hdnh vd chi phi thu€ thu nhqp hoiln iai khi x6c clinh lgi nhupn (ho[c 16)ctramQtnim tdi chinh. 2. Chi phi thud thu nhdp docmhnghiqp hiQn hunh lir sd thu6 thu nh6p doanhnghiQpphdi nQptinh tr€n thu nhpp chlu thu6 ffong n5m vd thu6 suAtthu6 thu nhQpdoanhnghigp hign hinh. 3. Chi phi ttru€dctanhnghiQp hodn tqi lir sd thu6 thu nh4p doanhnglriQpse phni nQptrong tuong lai ph6t sinh ftr: - Ghi nhgn thu6 thu nhap.holn lpi phii trd trong ndrn; - Hodn nh?p tii sdn thuOthu nhApho6n lpi tld dugc ghi nh$n tu cdc n[m truoc. 4. Thu nhQpthu| thu nhQpdoanh nghiQphodn tqi lb khoAn giam chi phi thu6 thu nhflp doanhnghiQp hof,n 14iphit sinh tri: - Ghi nhan tiri sin thu6 thu nhap hodn 14itrong ndm; - lloan nhflp thuSthu nhap hodn lai phdi trh dd dugc ghi nh4n trlrcdc nflm trudc." Di€u 3. 86 sung nQi dung h4ch toan vd mQt sd tdi khoin vdo HQ th6ng tdi khodn k€ todn cdc TCTI) ban hdnh theo Quy€t dinh sd 479120041QD-NHI{N ngay2qi412004 Thong dOcNII{NN nhu sau: cua 1, BO sungngi dung vio Mr,,ic - Nhirng qu;r clinhchung nhu sau: I 1.1. BO sungnQi dungvdo di6m 3.1 - VC m'i vd su dqng tdi khoAncApIII "3.1"3 - DOi v6i cdc tdi khoAntheo ddi c6c ldro6nno; c6c khoanb6o tr5nh, chfp nhpn thanh toirn vir cam k6t cho vay khong huy ngang vO didu kiQn vi co thoi di6rn thgc hiQncp th€ phr\ hqp vtii quy dirrh v0 phfrnlo4i ng hiQnhdnit: TCTD dugc iap chi ri6u cfc tii klroAnn€ti trOndtin c6c tdi khodn c6p II tr6n biing cAn itdi tdi khoiin kti todn gui kim theo 86o c6o phfin 1o4i n-g gui NHNN (!ang file vd v6n ban) vd chi ti0u b6o c6o g6c do NHNN hucnrgdin khi co du c6c dii:u ki$n quy dinh tei di6m 3.1.1va c6c tli€u kiQnsau: "i-Ci) hQthdng cdrrgnghQthOngtin rIAmb6o th$c hi$n phin lopi ng chinlr xnc trri tung khoAnvaylkhhchhangvay theodirngquy ifinh hiQnhAnh; fry- "
  6. + llugc NIINN d6ng j, hfing vdrr1,.6n vi0c l$p i:i:i {rf;,.i tiir frhr:i'rn vd ,.r;i{"' n*u tr€neldncfc tdi khoin c6piI trOnbangcfrLn tAi kht--irn rorii;.' dOi it* 1"2"R6 sungnOidungvdridi6m 5 - Dinh khr:an lrrri,.r J".i:o;ir: iiel: ky ili rhi "Ngodri dtrgcmeyth6mtiikhoa.n,iri ri,,;i: ra,c6cTtlT'L') iiji liri trili rr-i;irr lf nghiOp khi cAnthiOt". vu .'l 2. Bo sung Tai kho:in ;{896-DU phong cu the r}}i r;tri ri,l,:'i.,ii}'ri',ef ,i**ai bAng fai khoin nDrv dtng cl0 phan 6nh viOc tricir"lf,l;vir.';u tlLiirr: 1:irnnil riri i:ri th€ c10ivcri c6c khodn cani k6t bdo l5nJr, carn kr-{tcri"rlii,'i-iv, |rr,u niif.rr tiri n}; , todn,... cira TCTD.iui kliiclr hang nhim xuly.rui ro tin Curili ii:irr;.ir biurgirLlnlt hopt ddng ngOnhdng theo cluy dinh hign hanh v€ phAn loai nrr, BOrr ghi: C6 - S0 dr,l ptrong cir thi dOi vli c.l, ,,lril i.-i1npoai bang dugc trfch lBp. Il6n Ng ghi: - Xf'lyy1ktioan nii ro; i - Floannhaps0 ch0nhltch rtru phcrrg.l;: i r,i ir S0 du C6: - Phdn irnh s6 du phdng cu th0 olia c,rjl l..i:tirilr:;iiberig hiQnuo" H4ch tnrln chi ti6t: - l\{o tii khoAnchi ti0t theo cAcirhiiiiirrirv 3. Bd sung Tdi khcran 921-Cam k6t bAo lfrnh vay r'0ii "Tdi kiroiin nAy clungd€ pirrin 6nh toin b0 s0 tiin T{iTli ,.:rri}t b;tu iiilrir ,L",-li vay v6n cho c6q td chirc vd. c:6nhdrr theo hqp S0ng ifil ki ltit r:iir "{'{-l'I'Dr:ln.*,, phai thqc hi6n nghla vu carn k€t. Tii kho6n 92i co cdc tli khoaincdp IIl sau: 9211-Canl ki5tngoai bang cluqrr:phin loai vdroniti:n'r 1 il,*,i i-liitii'u uiliriri) 9212^Cam k0t ngoqli. biing elugc phfrn loiri vdo rrjton: I 1,r.l,.i ;liii li.] ,''r;r 92i3-Cam l
  7. - S6 tiAn chuyi5n tai kho6n thich hqp kh6c sangtheo tt quy dinh hien hdnh v€ phdn lo4i ns. BOnC6 ghi: - 56 ti0n chuyiin sang tii khoin thich hqp khdc theo quy dinh hiQnhdnh vd phAnlo4i ng; - SOti€n TCTD h€t nghTa tr6o 15nhvay vOn hoftcd5 vr; ph6i thuc hiQnnghia vu b6o 15nhvay v6n. Sd du No: - Phin 6nh sd tidin cirn phai b6o l5nh vay v6n cho kh6ch hing dugc phdn loBi vio. nh6m 1 G.fq dri ti€u chuAn)theo quy dinh hign hinh vd phhn loai ng. II4ch todn chi ti€t: - IVIct kho6n chi ti€t theo trmg kh6ch hing dugc bAo tii l6nh vay von. Tii khorin 92'1,2-Carn ngopi bing dugc phin lopi vho nh6xn2 (Nq k6t I ., ,. can cnu y, vi,t Tii khoin niry clirng d6 hach to6n s6 tiAn TCTD cam k€t bio l6nh vay -.,.: vdn, cho c6c td chirc, cd nhffntheo hqp ddng dA ky k6t mi TCTD chua phdi thpc hiQnngtria vu theo cam k6t vi rJrrgcTCTD phdn loai vio uh6rn 2 (Nq cdn chri y) 'ifi theo quy dinh hi$n hanh v6 phdn lopi ng. BOnil{g ghi: - SOtien chuy6nni tei kho6n thich hqp khfc sangtheo quy clfnhhien hinh v€ ph6n lopi no" BOnC6 ghi - S0 tiAn chuy6n sang tlri khoin thich hqp kh6c theo quy dinh hiQn hinh ve ph6n lopi ng: - SOtiAn TCTD htit nghia vr; bio ldnh vay v6n ho4cc16 phAi thgc hiQnnghTa b6o L6nh, vp ,t S0du F{g: - PhAn 6ntr sd tiOn con ph6i b6o lfrnh vay vdn cho kh6ch hdng dugc phAnlo+i.vio nhonr 2 (Nq ctin chf 1i)theo quy dinh hien hdnh v6 phin loAi ng. I{4ch to6n chi ti6t: - Mci tdi kho6n ckrititlt theo tiing khfch hang dtrgc b6o lfinh vay v6n. lliri khorin 9213-Camk6t ngo4i bing duq'c phf,n lo4i viro nh6m 3 (Nq ducri ti€u c:huAn) Tdi khoin ndy diurg d6 hach tofn sd ti€n TCTD cam ktlt bao lSnhvay v6n cho cdc rd chirc, c6 nh6n iheo hop dong dA ki kiStma TCTD chua phAithyc hign ngh?avu theo cam ktlt vA dugc.TClTD phdn k:4i vdo nhom 3 (Nq dudi ti6u chuAn)iheo quy dinh hi$n hinh v6 phAnlo4i no." NQi clungh4ch to6:rr khoin niry tucmg tu nhu ngi dung hach to6n tdi tii kho6n"No cin cirri Y". W'
  8. pbsn luqti'r':-ri Tii khorin 92l4-Canr kOt ngogi b6ng clrrqre ,{ r;hqrrxt {hiS" nghi ngd) Tai khoarr ndy dtng d6 h.1chtofn so tiAn TC'ill] r:anti,ii l-i,r; laiih vay t'n6 cho c6c t6 chric. ca nh0n theo hgp d6ng dA ky k6t mir Till"L) t:i;ii:-i illrrc lii(:r: t:',li;ii nghTavu fheo cani ket vd du,7cT'CTD ph&n loai '..a.o tihoirr ;1 .;i"'i.rir$iri rrgiri til*c' quy cilnh hien hdnh vri ptriir lo4i ng. irqeii t*i:r,it NQi dung hpch to6n tai khoan nay lurrng tu nhr.rn,;i iir"rirr:. t.iii ldrof,n "Ncl cdn chf y". p?t$r.l Tiri khofrn 9215-Carnkdt ngo+i biing *urJ"c 'i'irir ir.r;3ii nitt'i*r S {F{.t' cri kh:i nlng mfit vOn) d0 lt[:r ' l{lii r'a},' Tai khoin ndy rJiurg hachto6ns0 ti€n T'CTI) i.:i.ru ir''rq v6rr cho cdcto chr-?c, nhdntheohgp d6ng dd k1,k6t rnAl-t-.i i) ci 'llrr,, f:rilii tiru'r liidn ng,hTa"v;r cani k0t vir drrtTc'i'tTD phAnloai vao nltui;t 5 ii't r r:': iihit r;iitip theo mdt vdn) theo quy dinh hiqn hdntrv€ ptrrinlo4i ni1" lJQi
  9. 9244-Camkiit ngopi b4ngdugc ph6n lo4i vdo nh6m a Nq nghi ngcr) 9245-Camk€t ngo4i bing dugc phfln lopi vao nh6m 5 (Nq c6 khd ndng m6t t'dn; NOi dung hqch toin tAi kho6n 924 turyngtu nhu n6i dung hpch to6n tdi khoan 21. 9 6. BO sungTdi kho6n 925-Camk6t trcng nghiQpvp L/C T'di khodn niy dirng d€ hach to6n toirn b0 sd tidn TCTD cam k6t trong nghiQpvg L/C cho cac t0 chuc, cf nhdntheo hqrpc16ng ki kdt ma TCTD chua dA phai thr;c hiQnnghia vy cam k6t. Tdi khoin 925 co c6c tdi khotn c6p IIi sau: g2sl-Cam k6t ngoai b,6ng clugcphAn1o4iviro nh6m 1 (Nq du ti€u chuAn) 9252-Camktl ngopi bing duq'cphAnlo4i vio nh6rn 2 (Nq cdn chri 1i?) 9253-Cam k6t ngo4i blng dugc ph0n loqri vdo nhdm 3 (Nq du6i ti€u chuAn) 9254-Camkdt ngo4i bangdugc ph6n lo4i vAonh6m a (Nqinghi ngti) 92!t5-Camk€t ngopi bfng dugc phdn loai vio nh6m 5 (Nq c6 khi ndng m6t odn; hiQi dung h.3chto6n tdi khodn 925 tuong tg nhu nQi dung lipch to6n tii khoin 921. -^im\.irrA^aa 7.8,6 sungTdi khoiin 926-Camk6t b6o ldnh thuc hi$n h-opd6ng Tii khoArrn.i,vdung rJ0hqch to6n todu b0 sO ti€n TCTD b6o lSnh ihr,rc ' .^ clongcho c6c tO chu3c, nhAntheo.hqpdOngde ki k€t mi T'CTD chua ' -), t ! tl 1 - 1," hi0n htTp ci phAithgc hiQnnghia vV cam k€t trong hqrpd6ng. Tai kiroin 926 c6 ciic tdi khoin c6p III sau: g26l-Carn k6t ngopi bdngdugc phdn lopi vio nh6m I (NStdu ti€u chuAn) 9262-Camk0tngoai bdngdugc phdn lopi vdo nh6nr 2 (Nq c6n chri;f) 9263-Cam kdt ngct4i bing duc-yc phdn lo1ti vdo rrh6m 3 (No. elu6i ti6u chuAn) 9264-Camk6t ngopi bangdugc ph6n logi viro rrh6ma Nq nghi ngo) 92(,5-C.am ngogi bAngdugc phAn lopi 'rlo nh6m 5 (Nq c6 kha ndng k€t rnAtvdn) Nqi dung hgch tod:ntiri kho6n 926 tuong tg nhu n$i dung hpch to6n tdi l
  10. 927L-Camklitngoqihing dugc phAnlopi vAonhdin I il"lr:'rlritidrrclnrarr) 9272-Camkdt ngo4i b6ngduqrc phdn loqi vio nhirm ll (irl'r'ui.nciru 1i') 9273-Can k6t ngo4i b6ng dugc phAn lopi vio nh6ur "i' 1i"Jqr cltr*i ti€ri chuAn) 9274-Cank6t ngopibringduo. phflnlopi viro nhtSrn ii".Linghi ngo) c 4 phAn lopi vrio nl":Orn irrt'r i:ir kha n[ng 9275-Catnkdt ngogi bAngdur.,-.c 5 mAtuony Ngi dung hirch to6n tdi khoAn 927 tLr$\g tg nhu nQi dul;; irirch todn tiri khoAn92 I . 9. B6 sungTdi khr:an928-Camk6t bAol6nh kir6c i trAn TC"it) ,;r-r nghTa bac; vu. 'iL-lT'i] l6nh khdc ctroc6ctd chuc,c6 nh8ntheoho.pdOngc16 ki k€t rnr chuaptrai thr,rchiQnnghia vu cam ktit trnng hqp d6ng. Tdi khoAn 928 ca c6c tdi kho6nc6p III sau: g}9t-Cam k€t ngo4i bing dugc ph6n lopi vio nhonr i f i""irr ti6u cliufin) clii 9282-Camk€t ngoai bangducyc phdn lopi vio nhonr 2 ir-,.' ';uri. chf y) 9283-Camk6t ngogi bang drrgc phAn loai vao nh*:n .*' iNE cluci ti0ri ,A cnuan) 9284-Cam ngo4i bangdugc ph0n lo4i vAo nhdrr 4 (.1\irl k€t n;:ihingo') 9285-Carn ngoili bing dugc ph0n l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2