intTypePromotion=1

Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
275
lượt xem
48
download

Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước của Thống đốc ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® C ñ a  T h è n g  ® è c   g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  286/2002/Q§­N H N N   N h n g µ y 03  th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   ® å n g   µi î ñ a  t  tr  c c¸c t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/1211997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u l:Ban  µnh  Ìm    h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ng  µitrî ch ®å t   cña    chøc  Ýn  ông. c¸ctæ  td §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 154/1998/Q§­NHNN14   µy  ng 29/4/1998  cña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ng  µitrî ch ®å t   cña    chøc  Ýn  ông. c¸ctæ  td §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Thñ  ëng    n   V¨n    tr VT d   tr c¸c®¬ vÞ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c Ng h Nh n     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng, Chñ   Þch  éi ®ång    ph tr         t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q uy   Õ ch § å n g  t µi î ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  tr  c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 286/2002/Q§­NHNN ngµy 03/4/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  Öc  ng  µitrîcña    chøc  Ýn  ông  vi ®å t   c¸c tæ  td (TCTD)  cho  ét  m hoÆc   ét  Çn  ù    ¬ng    m ph d ¸n,ph ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  xu       vô, ®Ç u      tph¸ttr Ón vµ  i  èng    i   ®ê s (trong Quy  Õ   µy  äit¾t lµ dù      ch n g       ¸n)nh»m   n©ng  cao  n¨ng  ùc vµ  Öu  l   hi qu¶  trong ho¹t®éng      s¶n  Êt ­ kinh doanh  ña  xu       c bªn  Ën  µitrî µ  ña  nh t     c TCTD. v §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. §ång  µitrî Lµ    t     qu¸  ×nh tæ  : tr   chøc  ùc hiÖn  Öc  Êp  Ýn  ông  ña  th   vi c t d c bªn  ng  µitrî íisù  ®å t       tham    ña  hay  Òu  v gia c 2  nhi TCTD   m ét  chøc  Ýn  do  tæ  t dông  µm  u   èi  l ®Ç m cho  ét  m hoÆc   ét  Çn  ù    ¬ng  s¶n  Êt,kinh m ph d ¸n,ph ¸n  xu     doanh,dÞch  ô,®Ç u      iÓnvµ  i sèng.   v  tph¸ttr   ®ê   2. Bªn  ng  µitrîLµ      ®å t     haihay  Òu  chøc  Ýn  ông  ïng cam   Õt  µ  : nhi tæ  td c  kv phèihîp víinhau    ùc hiÖn  Öc  ng  µitrî i víibªn  Ën  µitrî      ®Ó th   vi ®å t       ®è nh t     theo  quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t i ch n 3.  µnh  Th viªn:Lµ     TCTD   hoÆc     chi nh¸nh TCTD   îc Tæng   ®  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è TCTD   û   u quyÒn  Êp  Ën  ch thu tham  gia  Êp  Ýn  ông  c td theo    c¸c h×nh thøc cô  Ó  µ   µnh      ùc hiÖn    th m th viªn®ã th   trong®ång  µi î   t  tr cho  ù  d ¸n. 4. Tæ     chøc  u   èi  ng  µitrî Lµ  ét  ®Ç m ®å t     m trong sè  :   TCTD   µnh    îc th viªn®   c¸cthµnh      viªnkh¸cthèng  Êt lùachän  µ    nh     v giao tr¸chnhiÖm   u   èi  Öc        ®Ç m vi tæ chøc  ng  µitrî   ¬  ë  ®å t   trªnc s n¨ng  ùccña  l  TCTD   .  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ®ã Qu t d nh d trung  ng  µ  ¬ v C«ng    µichÝnh  éc  tyt   thu Tæng  c«ng    tykh«ng  îclµm  chøc  ®  tæ  ®Ç u   èi  ng  µitrî m ®å t   . 5. Thµnh    u   èi  Êp  Ýn  ông:Ph¶ilµthµnh    ã      viªn®Ç m c t d      viªnc ®ñ n¨ng  ùc l  trong viÖc  ùc  Ön      th hi c¸c nghiÖp  ô  ô  Ó  ã  ªnquan  ña  ×nh  v c th c li   ch thøc  Êp  c tÝn  ông  îcgiao lµm  u   èi,bao  å m: d ®    ®Ç m   g 5.1.Thµnh    u   èi    viªn®Ç m cho  vay  îp  èn: Lµ  µnh    îc c¸c thµnh  h v   th viªn®     viªntham      gia cho vay  îp vèn  èng  Êt lùa chän  µ  h  th nh     v giao tr¸chnhiÖ m   u     ®Ç m èi  trongviÖc  chøc    tæ  cho vay  îp vèn. h  5.2.Thµnh    u   èi  ng    viªn®Ç m ®å b¶o  l∙nh: µ  µnh    îcc¸cthµnh      th L viªn®     viªn tham    gia b¶o    èng  Êt  ùa chän  µ  l∙nh th nh l   v giao  tr¸ch nhiÖm   u   èi    ®Ç m trong   viÖc  chøc  ng  tæ  ®å b¶o  l∙nh.
  3. 3 6. Tæ     chøc  u   èi  ®Ç m thanh  to¸n:Tæ     chøc  u   èi  ®Ç m thanh  to¸n ph¶ilµ      TCTD   îcphÐp  ®  cung  øng    Þch  ô  µnh    µ  îcc¸c thµnh    c¸c d v th to¸nv ®     viªntham  giakh¸cthèng  Êt lùachän  µ      nh     v giao tr¸chnhiÖ m      cung  øng    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸ntrong viÖc  ng  µitrî     ®å t   . 7. Bªn  Ën  µitrî Lµ    nh t     ph¸p  ©n,  : nh doanh nghiÖp   ©n,  hîp    é  t nh tæ  t¸c,h gia ®×nh, c«ng    îp danh      tyh   hoÆc     ©n  ã  c¸nh c nhu  Çu  µ  îcbªn  ng  µitrî c v ®   ®å t     cÊp  Ýn  ông  td theo c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy    ùc hiÖn  ù     ®Þ t  i ch n ®Ó th   d ¸n. 8. Hîp  ng  ng  µitrî Lµ    ®å ®å t     cam   Õt  : k b»ng  b¶n  ÷a c¸c thµnh    v¨n  gi     viªn tham    ng  µitrî Ò   Öc  ùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ô  Ó  ña  çi  gia ®å t     vi th   v quy v ngh v c th c m thµnh    viªntrong toµn  é    ×nh ®ång  µitrî   b qu¸ tr   t  . 9. Hîp  ng  Êp  Ýn  ông  i víi ng  µitrîLµ    ®å c t d ®è     ®å t     cam   Õt  : k b»ng      v¨n b¶n gi÷a Bªn  ng  µitrî ãm  µnh      ®å t     (nh th viªnhoÆc   õng  µnh  t th viªn)víi    Bªn  Ën  µi nh t   trîtrong  Öc  ùc  Ön  Òn  µ  Üa  ô  ña  çi    vi th hi quy v ngh v c m bªn  µ  çi  µnh    v m th viªn trong quan  Ö     h cho  vay,b¶o      ùc hiÖn  ù  ®ång  µitrî Hîp  ng     l∙nh®Ó th   d ¸n  t    . ®å cÊp  Ýn  ông  i  íi®ång  µitrî å m:  îp  ng  td ®è v   t   g h ®å cho vay,hîp  ng    ®å cho    vay hîp vèn,hîp ®ång       b¶o l∙nh, îp ®ång  ng     h ®å b¶o  l∙nh. §i Ò u    êng  îp ¸p dông  ng  µitrî 3. Tr h    ®å t   . 1.Nhu  Çu    Êp  Ýn  ông    ùc hiÖn  ù    ña  nhËn  µitrî ît   c xinc t d ®Ó th   d ¸n c bªn  t    v giíh¹n cho     i vay hoÆc   b¶o    ña  l∙nhc TCTD  theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h 2. Kh¶    n¨ng  µichÝnh  µ  ån  èn  ña  ét  t  v ngu v c m TCTD   kh«ng  ¸p  ® øng  îc ®  nhu  Çu  Êp  Ýn  ông  ña  ù  cctd c d ¸n; 3.Nhu  Çu  ©n    ñiro cña    c ph t¸nr     TCTD; 4.Bªn  Ën  µitrî ã    nh t     nhu  Çu  c c huy  ng  èn  õnhiÒu  ®é v t   TCTD   kh¸cnhau.   §i Ò u      4. Tæ chøc  îctham    ng  µitrî ®  gia®å t   . Tæ  chøc  îc tham    ng  µitrîlµ c¸c TCTD   îc thµnh  Ëp  µ  ¹t ®  gia ®å t       ®  l v ho   ®éng theo  Ët c¸c tæ  Lu     chøc  Ýn  ng  µ    t ®ô v chinh¸nh  îc uû  Òn.  ü   Ýn  ®   quy Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë  nh d c s kh«ng  îctham    ng  µi î ®  gia®å t   . tr §i Ò u    h×nh  5. C¸c  thøc cÊp  Ýn  ông  i víi ng  µitrî   td ®è     ®å t   . 1.Cho    vay,cho    vay  îp vèn; h  2.B¶o    l∙nh, ng   ®å b¶o  l∙nh; 3.K Õt  îp c¸ch×nh    h   thøc trªn.   ViÖc  ö  ông    ×nh  sd c¸c h thøc  Êp  Ýn  ng  c t ®ô kh¸c trong thùc hiÖn  ng        ®å tµitrî Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.    do  ®è Ng h Nh n   ®Þ §i Ò u    ång  Òn sö  ông  6. § ti   d trong®ång  µitrî   t  . §ång  Òn  ö  ông  ti s d trong ®ång  µitrî µ VN§     t    l hoÆc   ¹itÖ, phï hîp  íi ngo       v   nhu  Çu  ña  ù  vµ  c c d ¸n  quy  nh  Ò   Êp  Ýn  ông, qu¶n  ýngo¹ihèi cã  ªn ®Þ vc td   l      li   quan.
  4. 4 §i Ò u    7. Nguyªn  ¾c  chøc  Öc  ng  µitrî t tæ  vi ®å t   . 1. C¸c  µnh    ù nguyÖn    th viªnt   tham    µ  èihîp víi gia v ph       nhau    ùc hiÖn  ®Ó th   ®ång  µitrî t  . 2.C¸c  µnh    èng  Êt lùachän  chøc  u   èi,thµnh    u     th viªnth nh     tæ  ®Ç m   viªn®Ç m èi  Êp  Ýn  ông,thµnh    u   èi  ctd   viªn®Ç m thanh      ùc hiÖn  ng  µitrî to¸n®Ó th   ®å t   . 3. H×nh    thøc  Êp  Ýn  ông  µ  ¬ng  ctd v ph thøc  giao dÞch  ÷a c¸c bªn    gi     tham  gia ®ång  µitrîvíibªn  Ën  µitrîph¶i ® îc c¸c thµnh      t     nh t       viªntho¶  Ën  èng  thu th nhÊt ghitrong hîp ®ång  æng   µitrî       ® t  . §i Ò u    8. Nguyªn  ¾c  ùchiÖn  ng  µitrî t th   ®å t   C¸c  li   bªn  ªnquan  ng  µitrî µithùc hiÖn    ®å t     ngo     c¸cquy  nh  Ò   ng  µi ®Þ v ®å t   trî  ph¶ithùc hiÖn:     1. ViÖc  Êp  Ýn  ông  íitõng  ×nh    ctd d  h thøc  ô  Ó, ¸p dông    Ön  c th     c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® trong qu¸  ×nh  ng  µitrî  tr ®å t  : ph¶i thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvµ    ®è Ng h Nh n   c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   2. Thµnh      viªn tham    ng  µitrîph¶i tho¶  Ën  èng  Êt  ¬ng  gia ®å t     thu th nh ph thøc thÈm  nh  ù    ã  Ó  µnh  Ëp  éi ®ång  Èm  nh  µnh viªntõ   ®Þ d ¸n,c th th lH  th ®Þ (th       c¸cTCTD     tham    ng  µitrî hoÆc   gia ®å t     ) kh«ng  µnh  Ëp Héi ®ång  Èm  nh   th l    th ®Þ nhng  ph¶i®¶m     b¶o  ù  èng  Êt gi÷a c¸cthµnh    Ò   Ýnh  s th nh      viªnv t kh¶    ña  ù  thic d ¸n,t¹o ®iÒu  Ön  ùc  Ön  Êp  Ýn  ông  Ën  î vµ  ng     ki th hi c td thu l   ®ó i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     3. Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    v ngh v c bªn  ng  µitrî µ  ®å t     bªn  Ën  µitrî îcthùc v nh t       ®   hiÖn ¬ng  t øng  íi õng h×nh  v  t  thøc cÊp  Ýn  ông    td theo c¸cquy  nh  ña  èng     ®Þ c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 4. Bªn  ng  µitrî   ®å t   ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm      tra,gi¸m    Öc  ö  ông    s¸tvi s d c¸c nguån  µitrîcho  ù  theo  t    d ¸n  tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  ng  µitrîvµ  îp h ®å ®å t    h   ®ång  Êp  Ýn  ng  µ  èihîp  íibªn  Ën  µitrî   ö  ýnh÷ng  Ên    c t ®ô v ph   v   nh t   ®Ó x l   v ®Ò ph¸tsinh.   §i Ò u      µ  Ý  9. L∙iv ph trong®ång  µitrî   t  . 1. C¸c    bªn tham    ng  µitrî gia ®å t     l∙    ¹  Ý   thu  ic¸c lo i , ph theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    Ý     chi ph ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  ng  µitrîdo    µnh    tr ®å t     c¸c th viªn ®ång  µitrî t   tho¶  Ën  èng  Êt ghi trong hîp  ng  ng  µitrî µ  îc bï thu th nh       ®å ®å t   ®    v ®¾ p   õnguån      µ    ¹ phÝ  ña  t  thu l∙v c¸clo i i   c kh¸ch hµng.   II. U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó  Q
  5. 5 §i Ò u    Ò   Êt®ång  µitrî m ét  ù  10. § xu   t   cho  d ¸n. 1. Sau    Ën  å  ¬    Þ   Êp  Ýn  ông    khi nh h s ®Ò ngh c td theo quy  nh  i  íi ®Þ ®è v   tõng  ¹  ×nh  Êp  Ýn  ng  kh¸ch hµng  öi,TCTD   ùc hiÖn  Èm  nh   lo ih c t ®ô do    g  th   th ®Þ s¬  é,nhËn  nh  Ýnh  b  ®Þ t kh¶    ña  ù      Þ  thic d ¸n ®Ò ngh vay  èn. v 2. Ngay    sau    Èm   nh  ¬  é, n Õu   ù  cã  Ýnh  khith ®Þ sb  d ¸n  t kh¶    µ  Çn  thiv c thiÕtph¶i®ång  µitrî TCTD   Ën  å  ¬  ù  Õn        t    , nh h s d ki c¸c TCTD   tham    ng  gia ®å tµitrî   öith m êi  ng  µitrî Ìm     ®Ó g     ®å t   k theo  Õt  k qu¶  Èm  nh  ¬  é  th ®Þ s b cho   c¸c tæ chøc  µy.N Õ u   ù    n  d ¸n kh«ng  ã  Ýnh  ct kh¶  , thi TCTD     êi   tr¶l  kh¸ch hµng    b»ng  v¨n b¶n  râ lýdo  õchèicÊp  Ýn  ông.   nªu      t     td 3. Th  êi  ng  µitrî   m ®å t   ph¶icã    éidung  ñ  Õu  Ò   ù      ù      c¸c n   ch y v d ¸n (tªnd ¸n, chñ  u  ,tæng  ån  èn  u  ,nhu  Çu  ng  µitrî   ùc hiÖn  ù    ®Ç t  ngu v ®Ç t  c ®å t   ®Ó th   d ¸n, thêigian vay  µ    î,thêigian b¶o      v tr¶n       l∙nh, ù  Õn    Êt,phÝ  µ  ¬ng        ki l∙su   d i v ph ¸n tr¶ nî cña  ù    µ      d ¸n)v c¸c th«ng    ñ  Õu  Ò   ù  Õn    Þ   tinch y v d ki ®Ò ngh tham    ng  gia ®å tµitrî ph¬ng     , thøc tham    ng  µitrî thêih¹n  ng  µitrî l∙ suÊt,c¸c lo¹ gia ®å t     , ®å t    ,i   i   phÝ  ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  ng  µitrî li   ®Õ vi th   ®å t     cho  ù  d ¸n. §i Ò u    èihîp ®ång  µitrî 11. Ph     t  . 1. TCTD   îc m êi  ®  tham gia  ng  µitrîc¨n  vµo  ®å t    cø  c¸c    ®Ò nghÞ   ña  c TCTD   êi  ng  µitrî c¸c  µiliÖu  öi kÌm  m ®å t  ,   t  g  theo, kh¶    n¨ng  ån  èn  ña  ngu v c m × nh  µ    v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËthiÖn  µnh    Õt  nh  Öc  lu   h ®Ó quy ®Þ vi tham    gia hay  kh«ng tham    ng  µitrî µ  gia®å t     ph¶itr¶lêi     Þ  ña  m êi  ng   v       ®Ò ngh c bªn  c¸c ®å tµitrî    b»ng    v¨n b¶n. 2. N Õ u     nhu  Çu  ng  µitrî îcchÊp  Ën  ¸p  c ®å t     ® thu ® øng      Þ  Êp  ®ñ ®Ò ngh c tÝn  ông  ña  d c bªn  Ën  µitrî ×  nh t     TCTD   êi  ng  µitrî   êicho  th m ®å t    l  tr¶ bªn  Ën  nh tµitrî Ò   Öc  Êp  Ën  ng  µitrî C¸c      vi ch thu ®å v t   . bªn  ã  c tr¸chnhiÖm   èng  Êt vµ    th nh   thùc hiÖn    éidung  ng  µitrî   c¸cn   ®å t   . 3. Trêng  îp    h nhu  Çu  ng  µitrî îc chÊp  Ën  c ®å t     ® thu kh«ng    víi®Ò   ®ñ so    nghÞ  ña  nhËn  µi î × TCTD   êi  ng  µi î ö  ýnh  c bªn  t     tr th m ®å t     l   sau: tr x a. Xem   ¹    li kh¶ n¨ng  Êp  Ýn  ông  c td cho bªn  Ën  µitrîphï hîp  íiquy  nh t     v  ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët vµ  lu   kh¶  n¨ng  Ò   µichÝnh, nguån  èn  µ  µis¶n  ña  v t    v v t  c m × nh. b. N Õ u     TCTD   Ën  å  ¬  nh h s kh«ng  ã c kh¶ n¨ng  Êp  Ýn  ông  n  ¬ng  ctd ®¬ ph th× th«ng      b¸o cho  nhËn  µitrî Ò   Öc  bªn  t     vi kh«ng  Ó  v th cho  vay,b¶o    l∙nh, Ó       c¶ k b»ng  ×nh  h thøc ®ång  µitrî µ  râ lýdo.   t     nªu      v 4. Trong  êigian    Þ  ng  µitrî ∙  îc c¸c bªn    th   ®Ò ngh ®å t   ®     ® tho¶  Ën,bªn  thu   nhËn  µitrî t   kh«ng  îc®Ò   Þ  ®  ngh TCTD   kh¸c ®ång  µitrî Õu    t   n kh«ng  îcchÊp  ®  thuËn  ña  chøc  ∙  Ën  å  ¬. c tæ  ® nh h s 5. ViÖc  êi  ng  µitrî ã  Ó  ùc hiÖn    m ®å t     th th   c th«ng qua    ×nh  c¸ch thøc kh¸c,     nhng  Êp  Ën  ña    µnh    ch thu c c¸cth viªnph¶i® îclËp vµ  öib»ng          g  v¨n b¶n. §i Ò u    È m   nh  ù    ng  µitrî 12. Th ®Þ d ¸n ®å t   . 1. Bªn  ng  µitrîlùa chän  µ  èng  Êt  íinhau  ¬ng    ®å t      v th nh v   ph thøc  Èm   th ®Þnh  ù    d ¸n,b¶n  Ýnh  å  ¬  Èm  nh  ch h s th ®Þ ph¶i® îcl gi÷t¹ tæ     u      chøc  u   èi  i ®Ç m
  6. 6 ®ång  µitrî µ  Õt  t     k qu¶  Èm  nh  v th ®Þ ph¶i® îcgöicho    µnh  vµ u  ¹ tæ      c¸cth bªn  l t i   chøc  u   èi  ng  µitrî ®Ç m ®å t   . 2. K Õt    qu¶  Èm   nh  th ®Þ ph¶i cã  y   ñ    ®Ç d th«ng    ñ  Õu  ña  ù    tinch y c d ¸n, n¨ng  ùc tµichÝnh  µ  l   v kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  Üa  ô  ña  th   ngh v c bªn  Ën  µitrî i  nh t   ®è víi   ®ång  µitrî bªn  t    . §i Ò u    îp  ng  ng  µitrî 13. H ®å ®å t   . 1.Hîp  ng  ng  µitrî Çn  ã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    ®å ®å t     c c nh n  ch y sau: 1.1­C¸c  µnh      th viªntham    ng  µitrî gia®å t   . 1.2­Tæ     chøc  u   èi  ng  µitrî ®Ç m ®å t   . 1.3­Thµnh    u   èi  Êp  Ýn  ông.   viªn®Ç m c t d 1.4­Bªn  Ën  µitrî c¬  Êu  µ  Õ   ¹ch  ån  èn    ùc hiÖn  ù    nh t     c v k ho , ngu v ®Ó th   d ¸n. 1.5­Ph¬ng    thøc vµ  Õt    k qu¶  Èm  nh  ù  th ®Þ d ¸n. 1.6­H×nh    thøc cÊp  Ýn  ông.   td 1.7­Néi dung  ng  µitrî    ®å t   : a. Tæng   è  Òn  ng  µitrîcã  s ti ®å t     chia ra    theo  õng  ×nh  t h thøc  Êp  Ýn  c t dông  theo tõng thµnh        viªntham    ng  µitrî gia®å t   . b.C¸c    tho¶ thuËn  ô  Ó  Ò   Ý  ng  µi î   c th v ph ®å t   . tr c.C¸c  éidung  Ýnh  ña  õng h×nh    n  ch ct  thøc cÊp  Ýn  ông    td theo  quy  nh   ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh,cô  Ó  i víi    h   th ®è   : ­ Cho  vay, cho    vay  îp  èn: thµnh    u   èi  hv  viªn ®Ç m cho  vay  îp  èn, c¸c hv   TCTD   tham    Ó  ¹  µ  ¬ng  gia,th lo i ph v thøc cho    vay,sè  Òn,thêih¹n,l∙suÊt cho    ti         i   vay,biÖn    ph¸p  ¶m   ® b¶o  Òn  ti vay,ph¬ng    thøc  håivèn  thu    (bao  å m   èc  µ  g gv l∙   µ    éidung  iv c¸c n   ) kh¸c theo    quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   vÒ  cho  vay. ­ B¶o    l∙nh,®ång    b¶o l∙nh:thµnh    u   èi  ng    viªn®Ç m ®å b¶o  l∙nh,c¸c TCTD      tham    ¹  gia,lo i b¶o l∙nh,gi¸trÞ nghÜa  ô      v b¶o  l∙nh,thêigian b¶o       l∙nh,phÝ      b¶o l∙nhvµ    éidung    c¸c n   kh¸c theo    quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   b¶o  l∙nh. 1.8­§¶m     b¶o thanh to¸n (nÕu  ã):§Çu  èi    c  m thanh to¸n,ph¬ng    thøc  µi t  trî thu  î,thanh    , n  to¸n phÝ,    i  íibªn  Ën  µitrîvµ  ÷a    µnh      l∙ ®è v   i nh t     gi c¸c th viªn tham    ng  µitrî gia®å t     . 1.9­Qui  nh  Ò     æi    ®Þ v trao ® th«ng    ÷a c¸c thµnh    tingi     viªntham    ng  gia ®å tµitrî Ò   Õn    ùc hiÖn  ng  µitrî µ            ti ®é th   v ®å t     c¸c tintøc kh¸c cã  ªnquan  n   v   li   ®Õ thùc hiÖn  ù    ña  nhËn  µitrî   d ¸n c bªn  t  . 1.10.B¶o  ¶m   Êp  Ýn  ông:h×nh    ® ctd   thøc b¶o  ¶m,  ¬ng    ® ph ph¸p ®¸nh      gi¸ tµis¶n    b¶o  ¶m   Òn vay,hîp ®ång  ® ti      b¶o  ¶m   Êp  Ýn  ông,xö  ýtµis¶n    ® ctd   l    b¶o ®¶m       îvµ    Ên    ®Ó thu n   c¸cv ®Ò kh¸ccã  ªnquan.   li   1.11 ­Xö  ýrñiro vµ     l       tranh chÊp  ÷a c¸cthµnh    gi     viªn,  nguyªn t¾c  ö  ýc¸c   x l    ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ng  µitrî            ®å t   . 1.12­Lu  ÷hå  ¬.   tr   s
  7. 7 1.13­C¸c  éidung    n  kh¸c theo    tho¶  Ën  ÷a c¸c bªn  thu gi     tham    ng  µi gia ®å t  trî. 1.14­Quy Òn,  Üa  ô  µ    ngh v v tr¸chnhiÖ m   ña  õng  µnh      ct th viªntrong viÖc    ký  µ  ùc hiÖn  îp ®ång  ng  µitrî µ  îp ®ång  Êp  Ýn  ông  íi v th   h  ®å t     h   v ctd v   nhËn  bªn  tµitrî  . 2. Néi ®ung  ô  Ó  ña  îp ®ång  ng  µitrî    c th c h   ®å t  ph¶iphï hîp víi        quy  nh   ®Þ cña ph¸p  ËtvÒ   îp  ng  lu   h ®å kinh tÕ, c¸c quy  nh  ña      ®Þ c Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li     3.Hîp  ng  ng  µitrî   ®å ®å t     ph¶i® îclËp thµnh  Òu      nhi b¶n  ã    Þnh  c gi¸tr   nhau  vµ      çi thµnh    ÷1  ®ñ ®Ó m   viªngi   b¶n. §i Ò u    îp  ng  Êp  Ýn  ông. 14. H ®å c t d 1.  éi  N dung  îp  ng  Êp  Ýn  ông  h ®å c td bao  å m   g c¸c  éi dung  ªnquan  n  li   ®Õ n     c¸cquy  nh  ô  Ó  ña  õng  ×nh  ®Þ c th c t h thøc cÊp  Ýn  ông  µ    td v quy  nh  Ò   ®Þ v quyÒn  µ  Üa  ô  ña  èi  v ngh v c m bªn  trong tõng    quan  Ö   Êp  Ýn  ông, c¸c néi hc td     dung  Çn  Õtcã  ªnquan  ∙  c thi   li   ® tho¶  Ën  ¹  îp  ng  ng  µitrîn Õu    thu t i h ®å ®å t   tæ chøc  u   èi  ng  µitrî ®Ç m ®å t     kh«ng  tham    Êp  Ýn  ông  giac t d theo hîp ®ång  µy.    n 2.Hîp  ng  Êp  Ýn  ông  ã  Ó  îcký  Õt  ÷a c¸cbªn    ®å c t d c th ®   k gi     tham    ng gia®å tµitrî íibªn  Ën  µitrî     v nh t     th«ng qua  µnh    u   èi  Êp  Ýn  ông, hoÆc   th viªn®Ç m c t d   ký  ùctiÕp  ÷a TCTD   íibªn  Ën  µitrî ï hîp  íiquy  nh  ¹  îp  ng  tr   gi   v  nh t      v  ph ®Þ ti h ®å ®ång  µitrî t    . §i Ò u    15. B¶o  ¶m   Òn vay,viÖc    åinîgèc,l∙    ¹n  î. ® ti     thu h       igiah n , B¶o  ¶m   Òn vay,viÖc    åinî gèc,l∙    ¹n  î thùc hiÖn  ® ti     thu h       igia h n   ,   theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   hi h c Th ®è Ng h Nh n   cho  vay,b¶o    µ    l∙nhv tho¶  Ën  ÷a c¸c bªn  thu gi     tham    ng  µitrî gia ®å t   trong hîp  ng  ng  µitrî µ    ®å ®å t   v hîp ®ång  Êp  Ýn  ông.   ctd §i Ò u    16. Tr¸chnhiÖm  ña    tham    ng  µitrî   c c¸cbªn  gia®å t   . 1. C¸c    bªn tham    ng  µitrî ã  gia ®å t     tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng      c   th   ®ó c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  i víitõng  ×nh  hi h ®è     h thøc  Êp  Ýn  ông  ctd theo  ng  ®ó cam   Õt  ¹ k t  i hîp ®ång  ng  µitrî µ  îp ®ång  Êp  Ýn  ông.   ®å t     h   v ctd 2. Bªn  Ën  µitrî ã    nh t     tr¸chnhiÖ m   c   b¸o    y    ×nh  ×nh  µichÝnh  c¸o ®Ç ®ñ t h t  vµ  ¹t®éng  ña  ×nh  ho   cm cho bªn  ng  µitrî ®å t   (tæ chøc  u   èi  ng  µitrî ®Ç m ®å t    , thµnh    u   èi  Êp  Ýn  ông  µ    cã  ªnquan) ®Ó   ùc hiÖn  Öc  viªn®Ç m c t d v c¸cbªn  li     th   vi theo dâi, Óm      Õn hµnh  Öc  ng  µi î    ki trakhiti   vi ®å t   . tr 3. Tæ     chøc  u   èi  ng  µitrî ù  ®Ç m ®å t     th¶o  îp ®ång  ng  µitrî µ  Êy ý  d h  ®å t   l   v kiÕn  èng  Êt  ña    µnh  th nh c c¸c th viªn;thay m Æt       bªn  ng  µitrîth¶o  Ën  íi ®å t   lu v   bªn  Ën  µitrîvµ  Þu  nh t     ch tr¸chnhiÖ m   «n  c    µnh      ® ®è c¸c th viªn kh¸c xö  ýc¸c   l    vÊn      ®Ò ph¸tsinh. 4. Thµnh    u   èi    viªn®Ç m cho  vay  îp  èn  ù  h v d th¶o  îp  ng  h ®å cho vay  îp h  vèn  Êy ý  Õn  èng  Êt cña    µnh  l   ki th nh   c¸c th bªn cho vay  îp vèn; thay m Æt     h      c¸c thµnh    viªncho vay  îp vèn  ý  Õt  îp ®ång  h  kk h  cho vay  îp vèn  íibªn  Ën  µi h  v  nh t   trî  theo quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   cho  vay  µ  Þu  v ch
  8. 8 tr¸chnhiÖm   «n  c, theo  âi c¸c thµnh      ® ®è   d    viªn kh¸c vµ    bªn  Ën  µitrîtrong nh t      viÖc cho  vay  îp  èn  ng  êiph¶i th«ng  h v ®å th     b¸o  Çy  ,  Þp  êikÕt    d ®ñ k th   qu¶ kiÓm     ö  ông  èn, c¸c  tra s d v  th«ng    ªnquan  tinli   kh¸c cho  chøc  u   èi  tæ  ®Ç m ®ång  µitrî µ    t     c¸c bªn  v nh»m   µn  ¹c,thèng  Êt thùc hiÖn    Ön  bb  nh     c¸c bi ph¸p  ö  x lýkhicÇn  Õt.    thi 5.  µnh  Th viªn ®Ç u   èi  ng    m ®å b¶o    ùc  Ön  l∙nh th hi theo quy  nh   ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   ®è Ng h Nh n   b¶o  l∙nh. 6. Tæ     chøc  u   èi  ®Ç m thanh    ùc hiÖn    to¸nth   c¸cnghiÖp  ô  v thanh      to¸nph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ng  µitrî ïhîp víi            ®å t           tho¶ thuËn  Ò   ph c¸c   v thanh  to¸nt¹ hîp ®ång  ng  µi îhîp ®ång  Êp  Ýn  ông.      i ®å t      tr , ctd 7. C¸c  µnh      th viªntham    ng  µitrî ùc hiÖn    æi  gia ®å t   th   trao ® th«ng    Ò   tinv t×nh  ×nh  ùc  Ön  îp  ng  ng  µitrîtheo  h th hi h ®å ®å t   tho¶  Ën  thu trong hîp  ng    ®å ®ång  µitrî t  . §i Ò u    Ó m     ö  ýrñiro,tranhchÊp. 17. Ki tra, l       x   1.C¸c  tham    ng  µitrî   bªn  gia®å t     ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm      ×nh thùc   traqu¸ tr     hiÖn  ng  µitrî qu¸ tr×nh qu¶n  ývµ  ö  ng  èn  ña  ®å t     ,   l   s ®ô v c bªn  Ën  µitrî nh t     theo  c¸chîp ®ång  ∙  ý  Õt  ÷a c¸cbªn  µ       ® k k gi     v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 2.Trêng  îp ph¸tsinh rñiro trong qu¸ tr×nh ®ång  µitrîc¸cbªn    h              t       tham    , gia ®ång  µitrî ïng  t   c tho¶  Ën  µ  èng  Êt víibªn  Ën  µitrî   ö  ýtheo thu v th nh     nh t   ®Ó x l     hîp ®ång  ng  µitrî µ      ®å t     c¸cquy  nh  v ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3. M äi    tranh chÊp  viph¹m  îp ®ång  ng  µitrî   do    h  ®å t   hoÆc   îp ®ång  Êp  h  c tÝn  ông  îc c¸c bªn    Õt    ¬  ë  m   d ®   gi¶iquy trªnc s ®µ ph¸n,tho¶  Ën.Trêng  îp   thu   h  kh«ng  Ó    Õt  îc,c¸c bªn  ã  Òn  ëi kiÖn  th gi¶iquy ®     c quy kh   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   III.§I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H   §i Ò u      18. Tæ chøc  iÓnkhaithùchiÖn. tr       1. C¨n  Quy  Õ   µy, TCTD     cø  ch n   ban  µnh    b¶n  íng  Én  h c¸c v¨n  h d nghiÖp  vô  ô  Ó  ï hîp  íidiÒu  Ön, ® Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ö  ¹t®éng  ña    c th ph   v  ki   ® v® l ho   c tæ chøc  × nh. m 2.Thñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,    tr ®¬ v thu   h Nh n     Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  Ng h Nh n     ph tr   trung  ng  cø  µo  ¬ c¨n  v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  îcgiao  ã    v®  c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  µ  ®¹ v gi¸m    Öc  ùc s¸tvi th   hiÖn Quy  Õ   µy. ch n 3. Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ã    tr V K to¸n ­ T   c tr¸chnhiÖ m   íng  Én  ¹ch      h d h to¸n ®èi  íic¸c kho¶n  v    chuyÓn  èn, cÊp  Ýn  ông  µ    v  td v c¸c nghiÖp  ô  ô  Ó  v c th kh¸c   ph¸tsinh khic¸cTCTD   ùc hiÖn  ng  µitrî       th   ®å t     theo Quy  Õ   µy.   ch n §i Ò u    öa  æi,bæ   19. S ®   sung ViÖc  öa  æi,bæ   s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ ch n do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.    
  9. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2