intTypePromotion=1

SKKN: Đổi mới việc tổ chức dạy và học thực hành môn Tin học

Chia sẻ: Nguyen Nhieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
618
lượt xem
280
download

SKKN: Đổi mới việc tổ chức dạy và học thực hành môn Tin học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SKKN: Đổi mới việc tổ chức dạy và học thực hành môn Tin học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc thực hành máy tính và hình thành kỹ năng cho học sinh thông qua việc thực hành trên lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Đổi mới việc tổ chức dạy và học thực hành môn Tin học

 1. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 1 Môc lôc Trang I. më ®Çu 3 1. Lý do chän ®Ò tµi 3 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3 3. NhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 a. NhiÖm vô 4 b. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 4. Ph¹m vi nghiªn cøu 4 5. §iÓm míi trong kÕt qu¶ nghiªn cøu 4 II. Néi dung 5 1.T×nh h×nh thùc tÕ tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi 5 2. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi 6 a. Kh¶o s¸t t×nh h×nh 6 b. Nghiªn cøu 6 c. Thùc hiÖn ®Ò tµi 7 3. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng 10 a. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc 10 b. Nh÷ng tån t¹i khi thùc hiÖn ®Ò tµi 10 c. So s¸nh ®èi chøng 11 III. KÕt luËn 13 Phô lôc 15 1. Tµi liÖu tham kh¶o 15 2. Tham quan c¸c giê d¹y thùc hµnh 15 NhËn xÐt cña Héi ®ång khoa häc c¬ së 16 NguyÔn ThÞ NhiÔu
 2. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 2 I. Më ®Çu §Ò tµi s¸ng kiÕn "§æi míi viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh m«n tin häc" 1. Lý do chän ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ban hµnh ch¬ng tr×nh Tin häc øng dông A, B; Ch¬ng tr×nh nµy bíc ®Çu ®· ®Þnh híng cho sù phæ cËp vµ n©ng cao d©n trÝ t¹i c¸c Trung t©m ®µo t¹o tin häc. HiÖn nay, C«ng nghÖ th«ng tin nãi chung vµ Tin häc nãi riªng ®· cã nh÷ng bíc tiÕn nhÈy vät trªn thÕ giíi vµ theo ®ã lµ néi dung ®µo t¹o còng cã nhiÒu thay ®æi. Tin häc hiÖn hay ®· th©m nhËp vµo hÇu hÕt c¸c ngµnh nghÒ cña x· héi, nhu cÇu häc tin häc ngµy cµng t¨ng. §µo t¹o vÒ Tin häc øng dông ABC lµ qu¸ tr×nh phæ cËp, båi dìng tin häc cho tÊt c¶ mäi ngêi häc víi c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n. KÕt thóc kho¸ häc, häc viªn nhËn ®îc chøng chØ t¬ng øng. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh Tin häc øng dông ABC nh»m ®Þnh híng viÖc d¹y vµ häc Tin häc trong x· héi. Quy ®Þnh cÊp ®é ®¸nh gi¸ ®Ó cã mÆt b»ng t¬ng ®èi ®ång ®Òu trong x· héi. §èi tîng phôc vô cña ch¬ng tr×nh lµ tÊt c¶ mäi ngêi, kh«ng ph©n biÖt tuæi t¸c, ngµnh nghÒ, lµ nh÷ng ngêi cã nhu cÇu øng dông Tin häc vµo ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp vµ n©ng cao d©n trÝ cña hä. ViÖc d¹y vµ häc Tin häc cÇn ®îc thùc hiÖn nh sau: NguyÔn ThÞ NhiÔu
 3. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 3  Ch¬ng tr×nh Tin häc øng dông nh»m phæ cËp c¸c kiÕn thøc Tin häc cÇn thiÕt ®Ó häc viªn øng dông ngay vµo cuéc sèng vµ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp c¸ nh©n, nh»m gia t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. CÇn ph©n biÖt víi viÖc ®µo t¹o c¸c chuyªn gia Tin häc lµ nhiÖm vô cña c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn ngµnh ë c¸c trêng §¹i häc, Cao ®¼ng vµ trêng d¹y nghÒ víi viÖc häc Tin häc nh mét c«ng cô sö dông h»ng ngµy.  Häc ®I ®«i víi hµnh: §©y kh«ng ph¶i lµ ch¬ng tr×nh häc mang tÝnh hµn l©m mµ lµ mét ch¬ng tr×nh ®µo t¹o mang tÝnh øng dông, do ®ã, yªu cÇu vÒ thùc hµnh trªn m¸y tÝnh ph¶i ë møc ®é cao nhÊt. Thêi gian thùc hµnh th«ng thêng Ýt nhÊt lµ 50%, tèt nhÊt lµ kho¶ng 75% cã thÓ häc lý thuyÕt vµ thùc hµnh ngay trªn m¸y trong líp häc.  CÇn coi träng TÝnh chñ ®éng vµ tÝnh s¸ng t¹o cña ngêi häc: Kh¸c víi c¸c m«n häc kh¸c, Tin häc lµ m«n kh¸ hÊp dÉn cho ngêi häc nÕu hä cã ®iÒu kiÖn ¸p dông thùc tÕ. V× vËy, chóng ta cÇn lu ý r»ng chØ cÇn d¹y c¸i c¬ b¶n, nhiÓu chi tiÕt tiÓu x¶o hoÆc n©ng cao cã thÓ ®îc ngêi häc tù ph¸t huýau nµy. Kh«ng nªn d¹y «m ®åm, quÐt hÕt mäi chi tiÕt g©y tèn kÐm thêi gian trªn líp.  Tr×nh ®é A lµ tr×nh ®é c¨n b¶n vµ tèi thiÓu, ai còng ph¶i häc. Sè tiÕt kho¶ng 75 – 90 tiÕt. Néi dung häc gåm 2 phÇn chÝnh: Tin häc c¨n b¶n vµ Tin häc v¨n phßng.  Qu¸ tr×nh d¹y vµ häc ph¶i cã c¸c néi dung thi – kiÓm tra lý thuyÕt vµ thùc hµnh cô thÓ nªn thi lý thuyÕt vÒ phÇn Tin häc c¨n b¶n. Thi thùc hµnh víi Tin häc v¨n phßng. Nªn cã phÇn thi tr¾c nghiÖm ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc tæng qu¸t vµ cã phÇn tr¾c nghiÖm tõ vùng tèi thiÓu trong tin häc. NguyÔn ThÞ NhiÔu
 4. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 4 XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ ®Æc thï cña ch¬ng tr×nh häc. §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc m«n tin häc trong nhµ tr- êng, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao trong viÖc thùc hµnh m¸y tÝnh vµ h×nh thµnh kü n¨ng cho häc sinh th«ng qua viÖc thùc hµnh trªn líp. Lµ mét gi¸o viªn tham gia gi¶ng d¹y bé m«n Tin häc tõ n¨m 2001 khi m¸y tÝnh cßn Ýt, Tin häc lµ mét m«n míi vµ khã d¹y trong nhµ tr- êng. Sau nhiÒu kho¸ häc, nhiÒu ®èi tîng häc kh¸c nhau t«i rót ra nh÷ng bµi häc vµ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi: "C¶i tiÕn viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh m«n tin häc". - C¨n cø vµo sè lîng häc sinh trong tõng líp cña c¸c kho¸ häc. Víi t×nh h×nh hiÖn nay: 01 líp nghÒ tõ 40-50 häc sinh/1líp do nhu cÇu häc nghÒ t¨ng nhanh trong 2 n¨m trë l¹i ®©y. ChÝnh v× vËy mµ phßng häc thùc hµnh tin häc víi sè lîng tõ 20- 22 m¸y tÝnh chØ ®¶m b¶o cho häc sinh thùc hµnh víi sè lîng tõ 20-22 em/1ca. Tríc thùc tr¹ng ®ã, ngay tõ khi míi ®îc vÒ c«ng t¸c t¹i trêng t«i ®· b¾t tay nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi: "C¶i tiÕn viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh m«n tin häc". 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Khi ®îc nhËn vÒ c«ng t¸c t¹i trêng vµ trùc tiÕp tham gia gi¶ng d¹y c¸c líp häc t«i nhËn thÊy cÇn ph¶i c¶i tiÕn viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh m«n tin häc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi häc trong thêi kú míi. 3. NhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu a. NhiÖm vô: C¶i tiÕn viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh m«n tin häc sao cho phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh, ph©n lo¹i ®îc ®èi tîng vµ ®a ra c¸c yªu cÇu phï hîp víi c¸c ®èi tîng häc sinh ®ã. NguyÔn ThÞ NhiÔu
 5. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 5 b. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Kh¶o s¸t thùc tr¹ng, tiÕn hµnh thùc nghiÖm qua tiÕt d¹y thùc tÕ, cã ®èi chøng kÕt qu¶ tríc vµ sau khi thùc hiÖn. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu - Thêi gian nghiªn cøu: Tõ th¸ng 4/2005 ®Õn th¸ng 4/2007 - §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh - §Þa ®iÓm nghiªn cøu: Trêng Trung t©m GDTX – HN- DN ChÝ Linh 5. §iÓm míi trong kÕt qu¶ nghiªn cøu - Häc sinh hoµn thµnh khèi lîng bµi tËp thùc hµnh cao h¬n tríc tõ 1,2 ®Õn 1,5 lÇn. - Häc sinh thùc hµnh ®éc lËp, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ lµm ®îc bµi tËp thùc hµnh ngay t¹i líp. - Giê d¹y thùc hµnh líp æn ®Þnh , kh«ng mÊt trËt tù, nhèn nh¸o, gi¸o viªn dÔ dµng qu¶n lý vµ híng dÉn häc sinh. - Häc sinh cã tµi liÖu "bµi tËp" nªn kh«ng ph¶i nh×n lªn b¶ng nh tríc, tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian cho häc sinh khi nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh. NguyÔn ThÞ NhiÔu
 6. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 6 II. Néi dung 1. T×nh h×nh thùc tÕ tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi Khi tham gia trùc tiÕp gi¶ng d¹y c¸c líp nghÒ cña kho¸ 42 n¨m häc 2004-2005. T×nh h×nh t¹i thêi ®iÓm ®ã nh sau: - SÜ sè häc sinh trong líp cßn Ýt dao ®éng tõ 28-35 em. Sè lîng m¸y tÝnh chØ cã 20-22 m¸y nªn tØ lÖ b×nh qu©n lµ 1,5 häc sinh/1m¸y tÝnh. - Tµi liÖu häc tËp m«n tin cha cã cho nªn häc sinh thô ®éng trªn líp còng nh häc ë nhµ. - ViÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh m«n tin häc ®îc thùc hiÖn: Gi¸o viªn ph¶i ®a c¸c bµi tËp thùc hµnh lªn m¸y chiÕu ®Ó häc sinh theo dâi nhËp liÖu sau ®ã xö lý. ViÖc ®ã dÉn ®Õn sù xung ®ét trong thao t¸c nh: C¸c em häc sinh cã kh¶ n¨ng th× nhËp rÊt nhanh vµ ph¶i ngåi chê c¸c häc sinh kh¸c nhËp tõng ch÷ rÊt chËm v× mµn h×nh m¸y chiÕu cã h¹n. Cã m¸y tÝnh chØ cã 1 häc sinh ngåi th× nhËp còng mÊt nhiÒu thêi gian h¬n so víi m¸y tÝnh cã 2 ngêi (mét ngêi ®äc, mét ngêi nhËp). NhiÒu em ngåi xa m¸y chiÕu kh«ng nh×n râ, ph¶i ®äc tõng c©u, tõng ch÷ còng rÊt khã kh¨n trong kh©u nhËp d÷ liÖu. - Líp häc ®«ng, nhèn nh¸o dÉn ®Õn tranh giµnh m¸y thùc hµnh, gi¸o viªn rÊt khã kiÓm so¸t líp vµ kh«ng híng dÉn ®îc ®Õn tõng ®èi t- îng häc sinh cô thÓ. TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n trªn ®· lµm ph¸ vì kÕ ho¹ch lªn líp cña ng- êi gi¸o viªn. KÕt qu¶ sau kho¸ häc kü n¨ng thùc hµnh cña nhiÒu em NguyÔn ThÞ NhiÔu
 7. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 7 cßn yÕu kÐm, kÕt qu¶ kiÓm tra thùc hµnh trªn m¸y kh«ng ®¹t hoÆc ®¹t ë møc trung b×nh. 2. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi a. Kh¶o s¸t t×nh h×nh: C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ t«i ®· lµm kh¶o s¸t vµ thu ®îc kÕt qu¶ sau: + C¬ së vËt chÊt: Phßng m¸y 15 cã 20/22 m¸y ho¹t ®éng tèt, 2/22 m¸y ch¹y chËm. + Sè lîng häc sinh trung b×nh/ 1 líp häc: 30 häc sinh/1 líp + Gi¸o viªn tham gia gi¶ng d¹y: 02 gi¸o viªn/8 líp/1 kú + ChÊt lîng, kü n¨ng ®¹t ®îc sau khi kÕt thóc m«n häc ®îc ®¸nh gi¸ b»ng kÕt qu¶ kiÓm tra t¹i líp GH3-K42B nh sau: B¶ng 1: T×nh h×nh thùc tÕ tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi KQ kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra lý KÕt qu¶ kiÓm tra thùc Lo¹i thuyÕt hµnh (TØ lÖ %) (TØ lÖ %) Giái 10% 7% Kh¸ 20% 9% TB Kh¸ 30% 12% Trung b×nh 35% 40% YÕu, kÐm 5% 32% Céng: 100% 100% b. Nghiªn cøu: Qua kh¶o s¸t cho thÊy kÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt häc sinh hiÓu bµi vµ lµm ®îc bµi, víi c¸c tØ lÖ t¬ng ®èi hîp lý. Cßn vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra thùc hµnh trªn líp cña häc sinh th× tØ lÖ yÕu kÐm rÊt cao (chiÕm tíi 32%) con sè ®ã ®· chøng tá khi kiÓm tra thùc hµnh häc sinh cßn NguyÔn ThÞ NhiÔu
 8. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 8 lóng tóng, cßn thiÕu kü n¨ng thùc hµnh m¸y tÝnh do qu¸ tr×nh tham gia c¸c tiÕt häc thùc hµnh trªn líp häc sinh ph¶i ngåi ghÐp hoÆc kh«ng cã m¸y, vÒ nhµ nhiÒu gia ®×nh còng khã kh¨n nªn häc sinh kh«ng cã m¸y ®Ó thùc hµnh thªm ë nhµ, c¸c em kh¸c ë néi tró cã ®iÒu kiÖn thuª m¸y th× l¹i kh«ng biÕt thùc hµnh c¸i g× v× thiÕu tµi liÖu häc tËp. c. Thùc hiÖn ®Ò tµi: Qua kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu kü c¸c thÕ m¹nh cña c¬ së vËt chÊt nhµ trêng còng nh thÕ m¹nh vÒ ®éi ngò gi¸o viªn cã kh¶ n¨ng, cã kinh nghiÖm, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh trong gi¶ng d¹y. §øng tríc t×nh h×nh míi t«i nhËn tÊy cÇn ph¶i c¶i tiÕn viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh vµ c¸c c«ng viÖc cÊp thiÕt ph¶i lµm ngay lµ: - Biªn tËp, so¹n tµi liÖu häc tËp cho häc sinh. - N©ng cÊp phßng m¸y tÝnh, cµi ®Æt phÇn mÒm phï hîp víi yªu cÇu x· héi nh: Windows XP, Office 2003. - Chia líp thùc hµnh theo ca ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu: 1häc sinh/1m¸y tÝnh, khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc thùc sù cña c¸c em. Thùc hiÖn ®Ò tµi ®îc tiÕn hµnh qua 2 giai ®o¹n: * Giai ®o¹n 1: + Thêi gian: Tõ th¸ng 4/2005 ®Õn th¸ng 4/2006 + §èi tîng: Häc sinh c¸c líp K43 + Tæ chøc thùc hiÖn: Tríc yªu cÇu cÊp b¸ch cÇn cã tµi liÖu cho häc sinh häc tËp t«i ®· biªn so¹n cuèn "Bµi tËp thùc hµnh" víi hÖ thèng bµi tËp dµnh cho kho¸ häc 60 tiÕt ®îc s¾p xÕp tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, NguyÔn ThÞ NhiÔu
 9. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 9 b¸m s¸t ph©n phèi ch¬ng tr×nh m«n häc do Bé quy ®Þnh, sau ®ã ®a cho líp trëng c¸c líp Photocopy ®Ó lµm tµi liÖu phôc vô thùc hµnh cho c¸c em. Cµi ®Æt l¹i phÇn mÒm cho toµn bé c¸c m¸y cña phßng 15, c¸c phÇn mÒm míi ®îc Update lµ Windows XP SP2, bé Office 2003 ®Ó phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn vµ yªu cÇu cña x· héi. Cµi ®Æt phÇn mÒm Deep Freeze kho¸ cøng æ ®Üa m¸y tÝnh ®Ó phßng chèng Virus g©y ra lçi phÇn mÒm, kh¾c phôc triÖt ®Ó c¸c lçi do ngêi sö dông g©y ra. Tæ chøc chia 2 ca thùc hµnh: - Ca 1 (thùc hµnh 1/2 sè giê quy ®Þnh) - Ca 2 (thùc hµnh 1/2 sè giê quy ®Þnh) + KÕt qu¶ nghiÖm thu giai ®o¹n 1: M¸y tÝnh ®ñ cho häc sinh thùc hµnh ®éc lËp 1 häc sinh/1 m¸y tÝnh. T×nh h×nh líp æn ®Þnh, trËt tù. Trong giê thùc hµnh kh«ng cã hiÖn tîng nhèn nh¸o, m¸y háng, c¶nh tîng gi¸o viªn ph¶i liªn tôc vËn hµnh m¸y chiÕu, nhiÒu em m¾t kÐm ngåi cuèi líp kh«ng nh×n thÊy g× ®· kh«ng cßn t¸i diÔn. Gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc, híng dÉn tõng em häc sinh ®Æc biÖt lµ c¸c em yÕu kü n¨ng thùc hµnh. ChÊt lîng giê d¹y, giê häc thùc hµnh v× thÕ mµ ®îc n©ng lªn râ rÖt. KÕt qu¶ nghiÖm thu ®îc thÓ hiÖn râ sau kho¸ häc cña líp GH2- K43B SÜ sè líp: 35 häc sinh Sè tiÕt: 60 B¶ng 2: KÕt qu¶ nghiÖm thu giai ®o¹n 1 KQ kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra lý KÕt qu¶ kiÓm tra thùc NguyÔn ThÞ NhiÔu
 10. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 10 Lo¹i thuyÕt hµnh (TØ lÖ %) (TØ lÖ %) Giái 15% 15% Kh¸ 22% 17% TB Kh¸ 31% 20% Trung b×nh 29% 43% YÕu, kÐm 3% 5% Céng: 100% 100% Víi kÕt qu¶ thu ®îc ë giai ®o¹n nµy cho thÊy bíc ®Çu thùc hiÖn ®Ò tµi ®· cho kÕt qu¶ bÊt ngê, vµ kh¶ n¨ng thµnh c«ng lµ rÊt cao mang l¹i cho ngêi häc høng thó, l«i cuèn trong giê thùc hµnh, tõ ®ã mang l¹i kÕt qu¶ tèt, tØ lÖ yÕu kÐm gi¶m râ rÖt, gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y kh«ng ph¶i vÊt v¶ trong kh©u lo bµi tËp thùc hµnh ë mçi giê lªn líp cho häc sinh nh tríc, tiÕt kiÖm ®îc sè giê sö dông m¸y chiÕu, n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng sö dông, kü n¨ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn m¸y tÝnh cho häc sinh. * Giai ®o¹n 2: + Thêi gian: Tõ th¸ng 4/2006 ®Õn th¸ng 4/2007 + §èi tîng: Häc sinh c¸c líp K44 + Tæ chøc thùc hiÖn: Nèi tiÕp c¸c u ®iÓm ë giai ®o¹n 1, giai ®o¹n 2 cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - Biªn so¹n ®Ò c¬ng "Bµi gi¶ng tin häc" phï hîp víi ch¬ng tr×nh ®©y lµ tµi liÖu chÝnh ®Ó gi¸o viªn vµ häc sinh nghiªn cøu, häc tËp. - KÕt nèi m¹ng néi bé, m¹ng Internet cho phßng thùc hµnh m¸y tÝnh, l¾p ®Æt 2 m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ c«ng suÊt 9000TBU/ 1 m¸y ®¶m b¶o søc khoÎ cho gi¸o viªn, häc sinh vµ ®é bÒn trang thiÕt bÞ phßng häc. NguyÔn ThÞ NhiÔu
 11. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 11 - Chia 2 ca thùc hµnh, t¨ng thêi lîng thùc hµnh cho häc sinh lªn 1,5 lÇn so víi thêi gian quy ®Þnh. + KÕt qu¶ nghiÖm thu giai ®o¹n 2 §¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi häc, 1 häc sinh /1 m¸y thùc hµnh. T¨ng thêi lîng thùc hµnh tõ 30 tiÕt lªn 45 tiÕt trong tæng sè 60 tiÕt. T×nh h×nh líp häc thùc hµnh rÊt æn ®Þnh, häc sinh ®i häc ®Òu ®Æn vµ yªu thÝch m«n häc. KÕt qu¶ cuèi kho¸ lµ c¸c em cã kü n¨ng thùc hµnh m¸y tèt h¬n c¸c em häc sinh kho¸ tríc. KÕt qu¶ nghiÖm thu ®îc thÓ hiÖn râ sau kho¸ häc cña líp §iÖn 3 -K44B SÜ sè líp: 39 häc sinh Sè tiÕt: 60 B¶ng 3: KÕt qu¶ nghiÖm thu giai ®o¹n 2 KQ kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra lý KÕt qu¶ kiÓm tra thùc Lo¹i thuyÕt hµnh (TØ lÖ %) (TØ lÖ %) Giái 17% 20% Kh¸ 25% 25% TB Kh¸ 25% 18% Trung b×nh 33% 35% YÕu, kÐm 0% 2% Céng: 100% 100% Víi kÕt qu¶ thu ®îc ë giai ®o¹n 2 cho thÊy tØ lÖ kh¸ giái ngµy cµng t¨ng lªn, tØ lÖ yÕu kÐm gi¶m ®i râ rÖt tõ 32% khi cha thùc hiÖn ®Ò tµi xuèng cßn 5% ë giai ®o¹n 1 vµ cßn 2% ë giai ®o¹n 2. Kü n¨ng thao t¸c trªn m¸y tÝnh cña mét sè em häc sinh rÊt tèt khiÕn gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y còng ph¶i bÊt ngê vµ qua ®ã t«i ®· ®óc rót ®îc bµi häc quý gi¸ cho b¶n th©n. 3. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng Sau 2 n¨m nghiªn cøu, thùc hiÖn ®Ò tµi vµ nghiÖm thu t«i ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: NguyÔn ThÞ NhiÔu
 12. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 12 a. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc:  Häc sinh thùc hµnh tèt h¬n, nhiÒu thêi gian h¬n, cã hÖ thèng bµi tËp thùc hµnh phï hîp.  Ph¸t huy ®îc tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong giê thùc hµnh (1häc sinh /1 m¸y tÝnh)  Líp häc thùc hµnh æn ®Þnh, trËt tù vµ nghiªm tóc.  M¸y tÝnh ch¹y tèt, cã hÖ thèng b¶o vÖ phßng chèng virus vµ lçi phÇn mÒm th«ng thêng.  Cã thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ t¹o m«i trêng s¹ch, m¸t vµ yªn t©m cho häc sinh khi ph¶i thùc hµnh ngåi l©u bªn m¸y tÝnh.  Chia ca nhá thùc hµnh, häc sinh ®îc híng dÉn tËn t×nh, tØ mØ, gi¸o viªn ®ì ph¶i vÊt v¶ khi ph¶i qu¶n lý mét líp häc võa ®«ng, mÊt trËt tù nh tríc ®©y. b. Nh÷ng tån t¹i khi thùc hiÖn ®Ò tµi:  ViÖc biªn so¹n cuèn "Bµi gi¶ng tin häc" cßn chËm, in Ên kh«ng kÞp phôc vô häc sinh kho¸ 44.  ViÖc khai th¸c m¹ng phôc vô m«n häc cña häc sinh cha ®- îc trang bÞ nhiÒu v× thêi lîng ch¬ng tr×nh kh«ng cho phÐp.  HÖ thèng c¸c m¸y tÝnh cña phßng thùc hµnh cha ®ång bé dÉn ®Õn viÖc häc sinh chän m¸y tèt ®Ó thùc hµnh, c¸c em kh¸c ngåi m¸y tÝnh cÊu h×nh thÊp h¬n còng gÆp ®«i chót khã kh¨n khi chê ®îi m¸y khëi ®éng vµ nhËp d÷ liÖu. NguyÔn ThÞ NhiÔu
 13. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 13  Mét sè häc sinh cßn l¬ lµ khi ®i thùc hµnh, cßn më c¸c trß ch¬i ®iÖn tö trong khi gi¸o viªn híng dÉn c¸c b¹n kh¸c trong ca.  CÇn híng dÉn, b¸m s¸t c¸c häc sinh yÕu kÐm kü n¨ng thùc hµnh ®Ó tØ lÖ yÕu kÐm khi kiÓm tra thùc hµnh cuèi kho¸ häc xuèng cßn 0%. c. So s¸nh ®èi chøng: Dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi vµ kÕt qu¶ nghiÖm thu giai ®o¹n 1 vµ giai ®o¹n 2 t«i lËp b¶ng ®èi chøng so s¸nh sau: B¶ng 4: B¶ng so s¸nh ®èi chøng tríc vµ sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi KQ kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra thùc KÕt qu¶ kiÓm tra thùc Lo¹i (tØ lÖ) hµnh tríc khi thùc hiÖn hµnh sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi ®Ò tµi Líp Gß hµn 3 - K42B §iÖn 3 - K44B SÜ sè 30 häc sinh 39 häc sinh Giái 7% 20% Kh¸ 9% 25% TB Kh¸ 12% 18% Trung b×nh 40% 35% YÕu, kÐm 32% 2% Céng: 100% 100% So s¸nh kÕt qu¶ kiÓm tra tríc vµ sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi t«i thÊy: Tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi: TØ lÖ häc sinh ®¹t kÕt qu¶ kh¸ giái cßn thÊp mµ ®Æc biÖt lµ tØ lÖ häc sinh yÕu kÐm l¹i rÊt cao tíi 32% ®iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ ë viÖc tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh. Häc sinh nµo lµm ®îc bµi tËp, häc sinh nµo kh«ng lµm ®îc gi¸o viªn rÊt khã n¾m b¾t ®îc v× 2 em häc sinh ngåi chung 1 m¸y tÝnh, sè lîng häc NguyÔn ThÞ NhiÔu
 14. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 14 sinh trªn mét líp nghÒ ngµy cµng t¨ng dÉn ®Õn sè lîng häc sinh thùc hµnh trong mét ca lµ cµng lín, viÖc chñ ®éng lµm bµi cña c¸c em bÞ giíi h¹n céng víi viÖc cha cã tµi liÖu häc tËp vµ víi líp häc ®«ng gi¸o viªn híng dÉn còng kh«ng thÓ tr¶ lêi, kÌm cÆp ®îc tõng em ®Æc biÖt lµ c¸c em yÕu kÐm kü n¨ng thùc hµnh. Sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi: TØ lÖ häc sinh ®¹t kÕt qu¶ kh¸ giái t¨ng lªn râ rÖt, ®Æc biÖt lµ tØ lÖ häc sinh yÕu kÐm kü n¨ng thùc hµnh m¸y lµ rÊt thÊp vµ kh«ng ®¸ng kÓ, chØ cßn 2%, ®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi ®Þnh híng cña nhµ trêng vµ yªu cÇu chung cho häc sinh häc nghÒ. Ngoµi ra khi chia ca thùc hµnh gi¸o viªn dÔ dµng qu¶n lý tèt líp häc, b¸m s¸t ®îc häc sinh, viÖc sö dông hÖ thèng bµi tËp cã chñ ®iÓm, b¸m s¸t ch¬ng tr×nh lý thuyÕt vµ sù vËn dông s¸ng t¹o cña c¸c em häc sinh ®· mang l¹i thµnh c«ng cho c¸c tiÕt d¹y vµ häc thùc hµnh. Tham quan giê thùc hµnh líp 7A Trêng THCS Phó Minh Tham quan giê thùc hµnh líp 10A1 Trêng THPT Phó Xuyªn B H×nh ¶nh giê thùc hµnh líp §iÖn 3- K44B Trêng TCN C§ & CBTP HT NguyÔn ThÞ NhiÔu
 15. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 15 III. KÕt luËn Tõ kh¶o s¸t, nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi, ®Õn nay ®Ò tµi ®· mang l¹i kÕt qu¶ tèt, phôc vô thiÕt thùc cho giê d¹y cña t«i trªn líp vµ hoµn toµn phï hîp víi yªu cÇu míi, t×nh h×nh míi cña nhµ trêng ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn m×nh m¹nh mÏ tõ mét Trêng c«ng nh©n lªn thµnh Trêng trung cÊp nghÒ. Víi c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, phßng m¸y tÝnh ®· ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i nhÊt khu vùc céng víi kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i hy väng ®Ò tµi sÏ ®îc Héi ®ång khoa häc c¬ së quan t©m ®¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn hoµn thiÖn ®Ó gióp cho gi¸o viªn vµ häc sinh nhµ trêng hoµn thµnh nhiÖm vô d¹y vµ häc víi kÕt qu¶ cao nhÊt. S¸ng kiÕn trªn ®©y ®· ®îc t«i tæng kÕt thµnh bµi häc kinh nghiÖm quý gi¸. Quy tr×nh tæ chøc d¹y vµ häc thùc hµnh ®îc t«i tæng hîp l¹i gåm c¸c bíc sau: 1. ChuÈn bÞ: - D¹y vµ häc lý thuyÕt tËp trung trªn líp - ChuÈn bÞ tèt phßng m¸y tÝnh tríc giê thùc hµnh ®¶m b¶o c¸c m¸y ho¹t ®éng ®ång bé kh«ng bÞ trôc trÆc. - Trang bÞ m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ®ñ ¸nh s¸ng vµ s¬ ®å phßng m¸y ®îc bè trÝ hîp lý khoa häc sao cho gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu thuËn tiÖn híng dÉn vµ thùc hµnh. - HÖ thèng bµi tËp thùc hµnh c¬ b¶n, khoa häc, phï hîp. - HÖ thèng bµi tËp n©ng cao (dïng cho nh÷ng líp kh¸ h¬n) NguyÔn ThÞ NhiÔu
 16. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 16 - Chia líp lý thuyÕt thµnh nhiÒu ca nhá ®¶m b¶o 1 ca kho¶ng 15 - 20 häc sinh (tríc khi thùc hµnh). 2. Thùc hiÖn: - Chia líp thùc hµnh thµnh nhiÒu ca nhá ®¶m b¶o yªu cÇu t¹i mét thêi ®iÓm 1 gi¸o viªn chØ híng dÉn 1 ca thùc hµnh kho¶ng 15 ®Õn 20 häc sinh vµ 1 häc sinh thùc hµnh ®éc lËp trªn 1 m¸y tÝnh ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña ngêi häc. - Sau mçi ca thùc hµnh cã kiÓm tra viÖc thùc hµnh cña häc sinh, cã ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm (nÕu cÇn). - Quy ®Þnh thêi gian vµo/ra ca thùc hµnh chÆt chÏ, chÝnh x¸c vµ nghiªm tóc thùc hiÖn. - §¶m b¶o an toµn cho ngêi häc, tu©n thñ néi quy thùc hµnh vµ néi quy phßng chèng ch¸y næ. - Gi÷ g×n trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt, nghiªm kh¾c xö lý c¸c hiÖn tîng ph¸ ho¹i, lÊy c¾p linh kiÖn, thiÕt bÞ phßng häc vµ tµi s¶n kh¸c cña nhµ trêng. Trªn ®©y lµ kinh nghiÖm ®îc ®óc kÕt tõ thùc tiÔn gi¶ng d¹y cña b¶n th©n t«i. Qua qu¸ tr×nh vËn dông t«i thÊy kÕt qu¶ thu ®îc rÊt tèt. V× vËy t«i m¹nh d¹n ®Ò nghÞ Héi ®ång khoa häc c¬ së cho ý kiÕn chØ ®¹o, thùc hiÖn ®Ó ®Ò tµi sím ®îc ®i vµo thùc tiÔn phôc vô sù ph¸t triÓn cña m«n häc vµ sù nghiÖp ®µo t¹o cña nhµ trêng. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o NguyÔn Thanh B×nh, Phã hiÖu trëng - Trëng phßng ®µo t¹o, ThÇy gi¸o Phïng V¨n Hång, Phã trëng phßng ®µo t¹o ®· gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. NguyÔn ThÞ NhiÔu
 17. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 17 NguyÔn ThÞ NhiÔu
 18. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 18 Phô lôc 1. Tµi liÖu tham kh¶o Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ®· tham kh¶o c¸c tµi liÖu sau: TT Tªn tµi liÖu C¸c t¸c gi¶ 1 Tin häc c¨n b¶n Qu¸ch TuÊn Ngäc 2 Tin häc v¨n phßng Bïi ThÕ T©m 3 Tin häc 10 Hå Sü §µm 2. Tham quan c¸c giê d¹y thùc hµnh: §Ó cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u t«i ®· tham quan giê d¹y thùc hµnh t¹i c¸c trêng sau: Ngµy Trêng tham quan giê Líp Gi¸o viªn d¹y d¹y thùc hµnh thùc hµnh 08/02/200 Trêng CN c¬ ®iÖn II TiÖn Phïng V¨n Hång 5 04/04/200 THPT Phó Xuyªn B 10A1 TrÇn Nguyªn H¬ng 5 20/05/200 THPT T« HiÖu 11A7 Ph¹m ThÞ Thu 5 25/10/200 THCS V¹n §iÓm 8A NguyÔn ThÞ V©n Anh 5 21/03/200 THCS Phó Minh 7A T¹ ThÞ Thµnh 6 28/04/200 THCS V¨n Nh©n 6C NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 6 11/09/200 TiÓu häc Phó Minh 5A TrÇn ThÞ Thanh Minh 6 NguyÔn ThÞ NhiÔu
 19. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 19 NguyÔn ThÞ NhiÔu
 20. B¸o c¸o chuyªn ®Ò Trang: 20 NhËn xÐt cña Héi ®ång khoa häc c¬ së ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Chñ tÞch héi ®ång (Ký tªn, ®ãng dÊu) NguyÔn ThÞ NhiÔu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2