intTypePromotion=1

Sổ tay đào tạo giảng viên ToT về quản l‎ý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia: Phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
34
lượt xem
9
download

Sổ tay đào tạo giảng viên ToT về quản l‎ý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sổ tay đào tạo này cung cấp những kiến thức và hỗ trợ đào tạo về điều hành và quản lý câu lạc bộ nông dân. Cuốn Sổ tay này gồm 9 chương và 4 phụ lục. Phần 1 sau đây gồm có những nội dung như: Khởi động chương trình đào tạo, câu lạc bộ khuyến nông/nông dân trong công tác khuyến nông, kỹ năng và phẩm chất của người lãnh đạo, xây dựng mục tiêu câu lạc bộ, lập kế hoạch hoạt động câu lạc bộ, một số hoạt động tổ chức câu lạc bộ, xây dựng và quản lý quỹ câu lạc bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay đào tạo giảng viên ToT về quản l‎ý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia: Phần 1

Giáo dục vì Sự phát triển<br /> www.vvob.be/vietnam<br /> <br /> Sổ tay<br /> đào tạo giảng viên ToT<br /> về q<br /> ý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> có sự tham gia<br /> (ToT Manual on Participatory Farmer Club Management<br /> – Reference document for ToT trainers)<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> dành cho giảng viên ToT<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP<br /> Tp. Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> 2 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> Mục lục<br /> Từ viết tắt ............................................................................................................................................... 8<br /> Introduction to the Training Manual ................................................................................................ 11<br /> Acknowledgements .............................................................................................................................. 14<br /> Giới thiệu Sổ tay đào tạo giảng viên ToT .......................................................................................... 17<br /> Lời cảm ơn............................................................................................................................................ 20<br /> Chƣơng 1 .............................................................................................................................................. 22<br /> Khởi động Chƣơng trình đào tạo ....................................................................................................... 22<br /> 1.1 . Kế hoạch bài giảng: Khai mạc và giới thiệu học viên ............................................................ 22<br /> 1.2 . Kế hoạch bài giảng: Tìm hiểu mong đợi của học viên và xây dựng nội quy lớp học ............ 22<br /> Chƣơng 2 .............................................................................................................................................. 24<br /> Câu lạc bộ khuyến nông/nông dân trong công tác khuyến nông .................................................... 24<br /> 2.1 . Tài liệu phát tay: Câu lạc bộ khuyến nông/nông dân trong công tác khuyến nông ................ 24<br /> 2.2 . Tài liệu tham khảo: Xử lý tình huống Câu lạc bộ khuyến nông/nông dân trong công tác<br /> khuyến nông ...................................................................................................................................... 31<br /> Chƣơng 3 .............................................................................................................................................. 33<br /> Kỹ năng và phẩm chất của ngƣời lãnh đạo ....................................................................................... 33<br /> 3.1 . Kế hoạch bài giảng: Kỹ năng và phẩm chất của ngƣời lãnh đạo............................................ 33<br /> 3.2 . Trò chơi liên quan đến bài học ............................................................................................... 35<br /> 3.3 . Tài liệu phát tay: Một số kỹ năng cần có của ngƣời Chủ nhiệm Câu lạc bộ/Trƣởng nhóm<br /> nông dân ............................................................................................................................................ 36<br /> 3.4 . Tài liệu phát tay: Giải quyết xung đột, mâu thuẫn trong một tổ chức .................................... 48<br /> 3.5 . Tài liệu tham khảo: Kỹ năng xử lý tình huống cần có của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ .......... 53<br /> Chƣơng 4 .............................................................................................................................................. 58<br /> Xây dựng mục tiêu Câu lạc bộ ........................................................................................................... 58<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4.1 . Kế hoạch bài giảng: Xây dựng mục tiêu Câu lạc bộ .............................................................. 58<br /> 4.2 . Tài liệu phát tay – Xây dựng mục tiêu Câu lạc bộ nông dân/khuyến nông ............................ 59<br /> Chƣơng 5 .............................................................................................................................................. 61<br /> Lập kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ ................................................................................................... 61<br /> 5.1 . Kế hoạch bài giảng: Lập kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ ....................................................... 61<br /> 5.2 . Tài liệu phát tay – Lập kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ/Nhóm nông dân ............................... 63<br /> Chƣơng 6 .............................................................................................................................................. 66<br /> Một số hoạt động tổ chức Câu lạc bộ ................................................................................................. 66<br /> 6.1 . Kế hoạch bài giảng: Một số hoạt động tổ chức Câu lạc bộ .................................................... 66<br /> 6.2 . Tài liệu phát tay – Một số hoạt động tổ chức tại Câu lạc bộ khuyến nông/nông dân ............. 69<br /> 6.2.1<br /> <br /> . Xây dựng quy chế Câu lạc bộ ............................................................................................ 69<br /> <br /> 6.2.2<br /> <br /> . Họp/sinh hoạt Câu lạc bộ ................................................................................................... 70<br /> <br /> 6.2.3<br /> <br /> . Tham quan học tập ............................................................................................................. 74<br /> <br /> 6.2.4<br /> <br /> . Thử nghiệm/trình diễn........................................................................................................ 77<br /> <br /> 6.2.5<br /> <br /> . Hội thảo đầu bờ .................................................................................................................. 79<br /> <br /> 6.2.6. Quản lý cơ sở vật chất của Câu lạc bộ / Nhóm nông dân........................................................ 80<br /> 6.3 . Tài liệu tham khảo: Biểu mẫu tham khảo sử dụng trong Câu lạc bộ khuyến nông/Nhóm nông<br /> dân 82<br /> 6.3.1. Mẫu tham khảo nội quy sinh hoạt, quy chế hoạt động quỹ sinh hoạt/quỹ hoạt động, quỹ cho<br /> vay của Câu lạc bộ ............................................................................................................................ 82<br /> 6.3.2. Mẫu sổ thử nghiệm.................................................................................................................. 84<br /> 6.3.3. Mẫu sổ quản lý tài sản và quản lý quỹ Câu lạc bộ .................................................................. 98<br /> 6.3.4. Mẫu biên bản cuộc họp, tham quan học tập ............................................................................ 99<br /> 6.3.5. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản Câu lạc bộ ............................................................................. 101<br /> 6.3.6. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý ......................................................... 102<br /> 6.4 . Tài liệu tham khảo: Một số tình huống xử lý trong tổ chức các hoạt động tại Câu lạc bộ<br /> khuyến nông/nông dân .................................................................................................................... 106<br /> Chƣơng 7 ............................................................................................................................................ 114<br /> Xây dựng và quản lý quỹ Câu lạc bộ ............................................................................................... 114<br /> <br /> 4 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 7.1 . Kế hoạch bài giảng: Xây dựng và quản lý quỹ Câu lạc bộ................................................... 114<br /> 7.2 . Tài liệu phát tay - Xây dựng và quản lý Quỹ ở Câu lạc bộ .................................................. 117<br /> 7.3 . Tài liệu tham khảo: Một số tình huống xử lý trong xây dựng và quản lý Câu lạc bộ .......... 122<br /> 7.4 . Tài liệu tham khảo: Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Câu lạc bộ ........................................ 126<br /> 7.5 . Tài liệu tham khảo: Sổ quản lý quỹ Câu lạc bộ áp dụng tại một số Câu lạc bộ vùng Đông<br /> Nam Bộ ........................................................................................................................................... 133<br /> 7.5.1. Giấy vay vốn ......................................................................................................................... 133<br /> 7.5.2. Sổ theo dõi quỹ tiền mặt ........................................................................................................ 134<br /> 7.5.3. Sổ theo dõi gửi tiết kiệm cá nhân .......................................................................................... 135<br /> 7.5.4. Theo dõi gửi tiết kiệm Câu lạc bộ ......................................................................................... 136<br /> 7.5.5. Sổ theo dõi vay vốn cá nhân.................................................................................................. 136<br /> 7.5.6. Sổ theo dõi vay vốn Câu lạc bộ ............................................................................................. 137<br /> 7.5.7. Báo cáo tổng hợp................................................................................................................... 137<br /> 7.6 . Tài liệu tham khảo: Sổ quản lý quỹ Câu lạc bộ áp dụng tại một số Câu lạc bộ vùng Đồng<br /> bằng sông Cửu Long (theo Dự án Nâng cao đời sống nông thôn – tỉnh Sóc Trăng) ...................... 138<br /> 7.6.1. Mẫu vay tiền của thành viên Câu lạc bộ (mẫu F1) ................................................................ 138<br /> 7.6.2. Sổ theo dõi tiết kiệm & tiền vay của thành viên (mẫu F2) .................................................... 139<br /> 7.6.3. Sổ ghi tiết kiệm của Câu lạc bộ (Mẫu F3)............................................................................. 141<br /> 7.6.4. Sổ ghi tiền vay của Câu lạc bộ (Mẫu F4) .............................................................................. 142<br /> 7.6.5. Sổ quỹ của Câu lạc bộ (Mẫu F5) ........................................................................................... 143<br /> 7.6.6. Báo cáo kết quả hoạt động & bảng cân đối kế toán của Câu lạc bộ (Mẫu F6) ..................... 144<br /> Chƣơng 8 ............................................................................................................................................ 145<br /> Phƣơng pháp đánh giá Câu lạc bộ ................................................................................................... 145<br /> 8.1 . Kế hoạch bài giảng: Cách tổ chức đánh giá ở Câu lạc bộ .................................................... 145<br /> 8.2 . Tài liệu phát tay: Phƣơng pháp đánh giá Câu lạc bộ ............................................................ 147<br /> 8.3 . Tài liệu tham khảo: Mẫu bảng hỏi đánh giá nội bộ hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ khuyến<br /> nông 148<br /> 8.3.1. Câu hỏi đánh giá dành cho cán bộ khuyến nông ................................................................... 148<br /> 8.3.2. Câu hỏi đánh giá dành cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ ......................................................... 157<br /> 8.3.3. Câu hỏi đánh giá dành cho thành viên Câu lạc bộ ................................................................ 161<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản