intTypePromotion=1

Tài liệu bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Tài liệu áp dụng đối với xã Miền núi, trung du và Dân tộc) – Chuyên đề 3

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
14
lượt xem
0
download

Tài liệu bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Tài liệu áp dụng đối với xã Miền núi, trung du và Dân tộc) – Chuyên đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 3 - Vai trò của hệ thống chính trị xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nội dung chính trong chuyên đề gồm: vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; vai trò của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Tài liệu áp dụng đối với xã Miền núi, trung du và Dân tộc) – Chuyên đề 3

 1. Chuyen d~ 3: VAl TRO CUA H~ THONG CHINH TRJ xA TRONG QuA TRiNH CONG NGHI~P HOA, HI~N D~I HOA NONG NGHI~P, NONG THON H~ th6ng chinh tri xa co vi tri vo cung quan trQng, 1ft nong c6t trong qua trinh cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa (CNH, HDH) nong nghi~p vft nong thon. Vai tro cua h~ th6ng chinh tri a xa bao g6m: I. Vai tro cua Dang CQng san Vi~t Nam va cac ta chwcchinh tri - xii hQi a xii trong qua trinh cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa nang nghi~p, nang than 1. Vai tro cua Dang C9ng san Viit Nam trong qua trinh cong nghiip hoa, hiin i/fJ,i hoa nang nghiip, nang than T6 chuc co sa Dang a xa 1ft nSn Umg eua Dang a xa. V6i vi tri 1ft h~t nhan Ianh d~o h~ th6ng chinh a xa, trong nhfrng nam qua, t6 chuc co sa Dang a xa Iuon kh~ng dinh dUQ"c vai tro quan trQng cua minh trong qua trinh eong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa (CNH, HDH) nong nghi~p, nong thon. T~i Nghi quySt s6 17-NQ/TW ngay 18/312002 cua HQi nghi Ban chAp hanh Trung uong lfin thu 5 khoa IX v~ "£)6i m6i va nang cao chAt luqng h~ th6ng chinh trj co sa a xa, phuong, thi trAn" (sau day gQi t~t Ia Nghj quySt s6 17) da dua ra phuong hu6ng vS tiSp t\lC tang cuang h~ th6ng chinh tri a nong thon, tren co sa xac dinh ro, rimh m~ch v~ chuc nang, nhi~m V\l, quy~n h~n giij'a cac bQ ph~n trong h~ th6ng chinh tri tren dia ban nong thon, d6ng thai xay d\lllg rn6i quan h~ doan kSt, ph6i hqp gifra cac t6 chuc du6i SlJ Ianh d~o cua· dang bQ, chi bQ t~p trung cho nhi~m V\l phat triSn toan di~n nong nghi~p, nong thon theo hu6ng CNH, HDH. Theo tinh th~n cua Nghi quySt s6 17, vai tro cua t6 chuc co sa Dang axa thS hi~n C\l thS : - Dang bQ, chi bQ co sa Ia h~t nhan Ianh d~o toan di~n cac rn~t cong tac a co sa, c~n n~m vfrng nhi~m v\l phat triSn kinh tS Ia trung tam, xay d\lllg Dang Ia then ch6t, cham 10 xay dlJilg chinh quySn, M~t tr~n va cac doan thS nhan dan, bao dam sg ph6i hqp ch~t che gifra cac t6 chuc trong h~ th6ng chinh 37
 2. tri huang vao phVe vv nhan dan, dua dUOng l6i, ehu truong, ehinh saeh eua Bimg va phap lu~t eua nha nu6e den mQi nguai dan va t6 ehue th\Ie hi~n t6t a ea sa, phim anh va giai dap mQi tam tu nguy~n vQng eua nhan dan, khai d~y tri tu~ va ngu6n l\Ie eua dan, khong ngUng nang eao trinh d9 dan sinh, dan tri, dan ehu aea sa. - Cong tae phcit trien dang vien m6i nh~m vao nhfrng nguai co ly tuang each ml;lng, lao dQng gioi (nhat la nong dan san xuat, kinh doanh gioi), co dl;lO due, l6i s6ng lanh ml;lnh, co uy tin trong qufin chung va tieh e\Ie hOl;lt d9ng trong h~ th6ng ehinh tri, co vai tro nong e6t trong cae doim the nhan dan a ea sa. B6i v6i nhfrng dang vien khong ehiu kho lam vi~e, luai hQe t~p, da: dUQ"e t~p the giup dO- rna khong tien b9 thi v~n d9ng hQ ra khoi Bang. TUng Bang be:), Chi be:) ea sa phai phan dau khong con dang vien yeu kern. - B6i m6i vi~e ra nghi quyet eua Bang bQ, Chi be:), eua cap uy Bang: B6i v6i nhfrng van dS lan, quan h~ t6i eue:)e s6ng va quySn lQ"i eua dong dao nhan dan dia phuong, doi hoi S\I ph6i hQ"P eua ea h~ th6ng ehinh tri a ea sa, Bang be:), Chi b9 va cap uy Bang dS ra ehu truong va cae giai phap co tinh dinh huang va phan eong, giao traeh nhi~m eho cae t6 ehue trong h~ th6ng ehinh tri dS ra bi~n phap va t6 ehue th\Ie hi~n theo quy8n hl;ln, traeh nhi~m eua tUng t6 ehue. Nhfrng ehu truang eong tae thue:)e thAm quySn quyet dinh eua ehinh quySn va doan the thi ehinh quySn va doan the ehu de:)ng dS xuat, cAp uy dang ban va co y kien vS nhfrng nQi dung quan trQng. - Xay d\Ing va th\Ie hi~n quy ehe lam vi~e gifra Bi thu cap uy v6i Chu tieh HQi d6ng nhan dan, Chu tieh Uy ban nhan dan, Chu tieh Uy ban M~t tr~n T6 qu6e va nhCmg nguai dUng dfiu cae doan the nhan dan de ban va giai quyet kip thai nhfrng eong vi~e quan trQng va bue xue tren dia ban, bao dam eho cap uy dang quan xuyen dUQ"e cae m~t eong tae axii. - Bang bQ, Chi b9 va cap uy dang cham 10 xay d\Illg dQi ngfi can bQ g6m nhiSu the h~ b6 sung, ke tiep nhau thong qua vi~e ren luy~n de:)i ngfi dang vien, d6ng thai phcit hi~n va b6i duo-ng nhfrng nguai co tai, co due trong dan de dam 38
 3. duang cac vi tri cong tac trong h~ th6ng chinh trio Dga vao dan va thong qua ho~t dQng thgc tiSn aca sa dS phat hi~n, dao t~o, b6i duOng, kiSm tra can bQ. - Tang cUOng cong tac kiSm tra vi~c ch~p hanh nghi quySt cua Dang bQ, Dang uy; kiSm tra cong tac, d6ng thai kiSm tra tu cach dang vien. Chu tn;mg tim hiSu, l~ng nghe y kiSn nh~n xet, danh gia cua quAn chung d6i v6i dang vien va t6 chuc Dang thong qua vi~c thgc hi~n Phap l~nh dan chu a ca sa. Hang nam, Bi thu c~p uy, Chu tich HQi d6ng nhan dan, Chu tich Uy ban nhan dan tg phe binh tru6c d~i di~n cua nhan dan. Theo tinh thAn tren, Ban Bi thu ban hanh quy chS va huang d~n cho cac t6 chuc Dang axa thgc hi~n phu hgp v6i di~u ki~n thgc tS. sa, nang cao trinh - Cung c6, nang cao vai tro cua h~ th6ng chinh tri ca dQ mQi m~t cho dang vien, can bQ, cong chuc ca sa, t6 chuc ca sa dang anong thon, di doi v6i d6i m6i nQi dung va phuang thuc ho~t dQng cua chi bQ, dang bQ va chinh quy~n ca sa, M~t tr~n t6 qu6c va cac doan thS nhan dana nong thon huang vao ph\lc V\l dan, sat v6i dan, dugc dan tin c~y, thgc sgla h~t nhan lanh d~o va toan di~n tren dia ban nong thon. T~p trung chi d~o thgc hi~n cac m~t cong vi~c chinh nhu: + Lam t6t cong tac giao d\lc chinh tri, tu tUOng, khai d~y quySt tam vugt qua kh6 khan yuan len xay dgng cUQc s6ng ngay cang t6t d~p han am6i dia phuang. + C\l thS h6a cac chu truang cua Dang, chinh sach cua Nha mi6c trong Hnh vgc nong nghi~p, nong thon va thS hi~n thilnh kS ho~ch, chuang trinh ho~t dQng C\l thS cua timg c~p uy, chinh quy~n ca sa. Qua khiiO sat ~i cac dia ban dan tQc rni~n nui, da s6 nhiing ngum dugc hoi cua cac dan tQc thiSu s6 d~u chua biSt nhi~u v~ cac chu truang, chinh sach quan trQng cua Dang va Nha nu6c d6i vai phat triSn kinh tS, van h6a, xa hQi rna hfuIg ngay lien quan dSn gia dinh va ban than hQ. MQt trong nhiing nguyen nhan quan trQng cua thl7c tr~g nay la cach thuc tuyen truy~n, ph6 biSn chu truang, chinh sach cua dia 39
 4. phuang con chua hi~u qua. Vi v~y, vai tro cua t6 chuc co sa Bang trong vi~c tuyen truyen, giao d\lc va triSn khai chu truang, chinh sach cang ~c bi~t qUaIl trQng: + T6 chuc xay d\lng va th\lc hi~n co ch~t IUQ11g quy ho~ch, phat triSn co sa h~ tfing, dich V\l, chuySn dich co c~u kinh tS tren dia ban. + T6 chuc cong tac quan Iy nha nuac ve cac ho~t d(>ng san xu~t nong nghi~p, phat triSn nong thon, quan Iy lao d(>ng, dan cu, th\lc hi~n xoa doi giam ngheo, nang cao thu nh~p va dai s6ng cua nhan dan. + T6 chuc phat triSn y tS, giao d\lc, van hoa, xay d\lllg nSp s6ng mai, phong ch6ng t~ n~n va gin giii tr~t t\l xii h(>i. + Bao dam 6n dinh chinh tri tren dia ban nong thon. 2. Vai tro cua cae t8 chuc chinh trj - xii hpi trong qua trinh cong nghiip hoa, hiin Q{li hoa nong nghiip, nong thon Phat triSn nong nghi~p, nong dan, nong thon la chiSn lugc lau dai. DS d~t dugc cac m\lc tieu dii dugc de fa nhAm t~o S\l thay d6i m~nh me akhu V\lC nay la nhi~m V\l r~t lan, tac d(>ng dSn hfiu hSt cac linh V\lC kinh tS - van hoa xii h(>i cua d~t nuac. Do v~y cfin co S\l vao cu(>c cua ca h~ th6ng chinh trio Cac doan thS chinh tri cfin bam sat chuang trinh hanh d(>ng th\lc hi~n de an cua c~p uy cac c~p dS xay d\lng chuang trinh cong tac phil hgp. a) Uy ban M(lt trtjn T6 quae XQ Uy ban M~t tr~n t6 qU6c xii co vi tri d~c bi~t quan trQng trong dai s6ng chinh tri a co sa, co vai tro doan kSt nhan dan, cham 10 Igi ich cua cac thanh vien, th\lc hi~n dan chu va d6i mai xii h(>i, th\lc thi quyen va nghia V\l' cua cong dan, th~t ch~t m6i lien h~ giiia Dang, Nha nuac va nhan dan. Vai nhiing yeu cfiu, nhi~m V\l cua qua trinh CNH, HDH, Ythuc dugc vai tro cua minh, Uy ban M~t tr~n T6 qu6c xii dii co nhiing n(>i dung ho~t d(>ng phil hgp, phat d(>ng dugc nhiing phong trao tich C\IC san xu~t, xoa doi giam ngheo, xay d\Tllg nong thon. Uy ban M~t tr~n T6 qU6c xii co vai tro quan tn;mg trong vi~c ph6i hgp v6i cac t6 chuc Dang va chinh quyen co sa tham gia tich C\lC th\lc hi~n cac nhi~m V\l ve phat triSn nong nghi~p, nong thon; giai quySt nhiing 40
 5. v~n dS C\l thS dS phat triSn kinh tS - xa hQi nhu chuySn d6i co c~u kinh tS, v~n dS yay v6n, gi6ng va ap d\lng khoa hQc, ky thu~t, b~lO v~ mai truOng, tieu th\l san phfim; tiSp t\lC dfiy m~nh cUQc v~n dQng "Toan dan xay dlJIlg dai s6ng van hoa a khu dan cu" dap ung v6i nhfrng yeu c~u m6i cua th\lc tiSn. Ben c~nh do, Uy ban M~t tr~n T6 qu6c xa cung v6i chinh quySn co sa phat dQng mQt cUQc v~n dQng m6i vS kinh tS: "Toan dan thi dua him kinh tS gi6i, timg nha lam giau cho minh, cho cQng d6ng co sa va cho d~t nuac". CUQc v~ dQng rQng Ian vS kinh tS nay lien kSt va phat huy cac cUQc v~n dQng cua tUng doan thS dang tiSn hc!mh vS t6 chuc lam an, cai thi~n dai s6ng. Uy ban M~t tr~n T6 qu6c xa co vai tro chi d~o ho~t dQng cua Ban Thanh tra nhan dan, giam sat vi~c th\lc hi~n chinh sach, phap lu~t, vi~c su d\lng d~t dai, nha cua, ngu6n v6n... gop ph~n tang cuang cang tac quan IY. MQt s6 noi, Uy ban M~t tr~n T6 qU6c a xa da tham gia co kSt qua vao vi~c giam sat th\lC hi~n cac chinh sach xa hQi, cac chuang trinh, kS ho~ch, d\l an vS d~u tu va phat triSn kinh tS xa hQi, nh~t la nhfrng d\l an, chuang trinh, kS ho~ch anh huang tr\lc tiSp dSn quySn va Igi ich cua nhan dan. Gfu1 day Uy ban M~t tr~n T6 qu6c xa da t6 chuc vi~c I~y phiSu tin nhi~m d6i v6i mQt s6 chuc danh can bQ chu ch6t axa (Ch~ tich HDND va UBND, Truang than) va cang b6 cang khai kSt qua b6 phiSu tin nhi~m, kiSn nghi miSn nhi~m nhfrng nguai khang du 50% s6 phiSu tin nhi~m, da co tac d\lng t6t d6i v6i vi~c phat huy dan chu, xay dlJIlg chinh quySn co sa. Uy ban M~t tr~n T6 qu6c xa da ph6i hqp vai chinh quySn cai tiSn nQi dung va quy trinh tiSp dan, xu Iy doli, thu khiSu n~i, t6 cao va buac d~u ph6i hgp vai chinh quySn triSn khai xay d\lng va th\lc hi~n Phap I~nh dan chu xa, phuOng va thi tr~n nhAm th\lc hi~n quySn dan chu tr\lc tiSp cua dan, gop ph~n gill' vfrng 6n dinh chinh tri - xa hQi, t~o diSu ki~n thu~n Igi cho cang cUQc xay d\IDg, phat triSn kinh tS, van hoa, xa hQi cua d~t nuac. b) H(Ji Nang dan HQi Nang dan la t6 chuc chinh tri - xa hQi rQng rai cua giai c~p nang dan cua ca nuac, dugc t6 chuc til Trung uang dSn dia phuang. HQi Nang dan Vi~t 41
 6. Nam da duQ'c Dang, Nha nu6c quan tam lanh d~o va t~o diSu ki~n d~ khong ngiIng Ian m~nh ca vS chinh tri, tu tuemg va t6 chilc. D~c bi~t tiI khi co chi thi s6 59-CT/TW ngay 15 thang 2 nam 2000 cua BQ Chinh tri vS "Tang cUOng sg lanh d~o cua Dang d6i v6i HQi Nong dan Vi~t Nam trong thai ky cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa nong nghi~p, nong thon" va Chi thi s6 26-CT/TTg ngay 9/10/2001 cua Thu tu6ng Chinh phu vS " T~o diSu ki~n dS H
 7. duQ'c tam tu nguy~n vQng va yeu cAu cua cac ben trong tranh ch&p til do v~ dQng hQi vien, nong dan t\1 hoa giai ngay t~i chi, t6 HQi, vila co ly vila co tinh. HQi chu dQng ph6i hgp v6i Uy ban M~t tr~n T6 qu6c xa, cac doan th~, chinh quySn t6 chuc ph6 biSn giao d\lc phap lu~t, trQ' giup phap ly, xay d\lllg cau lC;lc b9 phap lu~t, m~ng lu6i cQng tac vien hoa ghli t~i thon, &p, ban, lang nhfun nang cao nh~n thuc phap lu~t cua nong dan, h~n chS khiSu ki~n sai, khiSu ki~n vuQ't cap; huy dQng suc m~ clla hQi vien, nong dan cling tham gia giai quySt; d~y m~nh cac phong trao thi dua yeu nu6c clla HQi g~n v6i xay d\lllg gia dinh nong dan van hoa, thon, &p, ban, lang van hoa. HQi kien tti v~ dQng, thuySt ph\lc b~ng nhiSu hinh thuc hoa gild linh ho~t nhu: d\la tren tinh lang nghia xom, anh em, than tQc; qua d6i tho~i tf\lc tiSp, qua sinh ho~t chi, t6 HQi; qua ngub'i co uy tin v6i d6i tUQ11g va ph6i hgp v6i chinh quySn, cac doan th~. Til do nhiSu di~m khiSu ki~n phuc t~p, keo dai nhiSu nam, lien quan dSn v&n dS dan tQc, ton giao, thu h6i d&t, giai toa, dSn bli d&n dfrn duQ'c giai quySt dfu di~m, gop phAn 6n dinh tinh hinh an ninh, chinh tri, tr~t t\1 xa hQi anong thon. Trong m\lc tieu xoa d6i giam ngheo, CNH, HUH nong thon hi~n nay, cAn phai th\1C hi~n nhfrng bi~n phap sau: - U6i m6i ho~t dQng Clla H9i thea huang tiSp wc lam t6t vai tro v~n dQng, nang cao trinh dQ giac ngQ chinh tri clla giai c&p nong dan. TiSp t\lc s~p xSp t6 chuc bQ may, dao t~o, b6i duang can bQ d~ him t6t cac ho~t dQng hu6ng d~n, tu v&n, h6 trQ' va dich V\l cho nong dan. - Tang cub'ng S\1 lien kSt gifra cac doanh nghi~p, dQi ngfi tri thuc v6i nong dan tren co sa binh d~ng cling co lQ'i. - Tang cub'ng cong tac dao t~o, t~o diSu ki~n cho bQ ph~n Ian nong dan nh&t la thanh nien chuy~n sang lam cong nghi~p, dich V\l; nhCi'ng ngub'i a l~i lam nong nghi~p co hi~u biSt vS khoa hQc - ky thu~t va quan ly dap Ung yeu cfru h9i nh~p kinh tS qu6c tS. 43
 8. - Chinh phu cAn co th@ ch~ d@ H9i Nong dan Vi~t Nam co ca sa phap ly tham gia nhi~m V\! phat tri@n nong nghi~p, nong dan, nong thon, tqlc ti~p thl)'c hi~n cac chuang trinh, dl)' an, t6 chuc cac ho?t d9ng khuy~n nong. Khuy~n nong, d?y ngh@ va h6 trg vi~c lam, chuy@n giao cac ti~n b9 khoa hQc ky thu~t, tu vfin va h6 trg phap Iy, thong tin thi truOng, t6 chuc cac dich Vl,l v@ v6n, gi6ng v~t tu nong nghi~p, tieu th\! nong san, tham gia cong tac hoa gilii, giai quy~t khi~u n?i, t6 cao... giup nong dan phat tri@n san xufit kinh doanh, cai ~ thi~n dai s6ng, gop ph§n thl)'c hi~n th~ng 19i cong nghi~p hoa, hi~n d?i hoa nong nghi~p, nong thon. c) H9i Ph¥ nit H9i Lien hi~p Ph\! nil' Vi~t Nam la t6 chuc Ian m?nh nhfit cua phl,l nil' Vi~t Nam v6i m\!c dich ho?t d9ng vi Sl)' binh d~ng va phat tri@n cua phl,l nil', cham 10, bao v~ quy@n va Igi ich chinh dang, hgp phap cua ph\! nil'. H9i dugc t6 chuc thanh b6n cfip: cfip xii; cfip huy~n, cfip Hnh; cfip trung uang. H9i ph\! nil' a cfip xii dugc t6 chuc thea hai mo hinh: Ban chfip hanh - Chi h9i ph\! nil' ­ T6 ph\! nil' (mo hinh nay phil hgp v6i mo hinh t6 chuc cua Dang va cac doan th@ a cfip ca sa) va Ban chfip hanh - T6 ph\! nfr (mo hinh nay phil hgp v6i dia ban hyp, it h9i vien). Trong qua trinh CNH. HDH nong nghi~p, nong thon, Ban chfip hanh ­ , Chi h9i ph\! nil' a xii dong vai tro quan trQng trong vi~c huang d~n cae t6 chuc, dia phuang thl)'c hi~n Lu~t binh d~ng gi6i, 16~g ghep cac yeu c§u binh d~ng gi6i trong mQi k~ ho?ch phat tri@n kinh t~, xii h9i; tang cuang Sl)' tham gia va huang Igi cua ph\! nil' trong qua trinh ban b?c, quy~t dinh, thl)'c hi~n va giam sat cac k~ ho?ch phat tri@n c9ng dAng, dia phuang. Dang uy chinh quy@n cac cfip phfli khai ngu6n va h~u thu~n viing chilc cho cac doan th@ thl)'c hi~n cac d@ an cua hQ, tham gia gifli quy~t cac vfin d@ nong nghi~p, nong dan, nong thon. Ben C?nh do, vai tro cua Ban chfip hanh - Chi h9i ph\! nil' a xii con th@ hi~n trong vi~c v~n d9ng va phat huy cac quan h~ truy@n th6ng xay dlJllg c9ng 44
 9. d6ng nong thon doan kSt, gAn bo. Tang cUOng va phat huy cac m6i quan h~, m6i lien kSt mang tinh gia dinh, dong hQ, lang xa v6n co truySn th6ng lau doL d) Hf}i Cl:fU chidn binh HQi C\lU chiSn binh a xa co chuc nang d~i di~n cho y chi, nguy~n vQng va quySn 19i chinh dang cua C\lU chiSn binh a dia phuang. HQi co vai tro tham muu giup c&p uy Dang va la I\lC lugng nong c6t t~p hgp, doan kSt, v~n dQng C\lU chiSn binh th\lc hi~n cac nhi~m V\l chinh tri - xa hQi cua cach m~ng, cua HQi; tham gia giam sat ho~t dQng cua co quan nha nuac, d~i biSu dan cli va can bQ vien chuc nha nuac a dia phuang. HQi co cac nhi~m V\l: t~p hgp, doan kSt, b6i duong, dQng vien C\lU chiSn binh; tham gia xay d\lng va bao v~ Dang, chinh quySn, chS dQ, th\lc hi~n Phap l~nh Th\lc hi~n dan chu a xa, phuOng, thi tr&n... t6 chuc cham 10 va giup do nhau nang cao doi s6ng v~t ch&t, tinh th&n, bflO v~ quySn 19i ich chinh dang va hgp phap cua C\lU chiSn binh; gop ph&n giao d\lc thS h~ tre; tham gia ho~t dQng d6i ngo~i nhan dan. Trong cong cUQc CNH, HDH nong nghi~p va nong thon hi~n nay, HQi C\lu chiSn binha xa da chu y cong tac t~p hu&n nang cao kiSn thuc xoa doi, giam ngheo phat triSn kinh tS, van hoa, xa hQi, cung c6 an ninh qu6c phong a dia phuong. Ben c~nh do, nhiSu t6 chuc HQi a dia phuang da tham gia xay d\lllg co sa h~ t~ng: lam dUOng lien thon lien xa, tham gia cong tac khuySn nong, chuySn dich co c&u cay tr6ng, v~t nuoi a co sa. NhiSu cong trinh mang ten C\lU chiSn binh da co y nghla kinh tS, xa hQi Ian. Phat huy vai tro cua minh, HQi C\lU chi~n binh da tham gia co hi~u qua vao S\l nghi~p xay d\lllg va bao v~ Dang, chinh quySn gop ph&n gift vfrng 6n dinh chinh tri - xa hQi a co sa; ch6ng quan lieu tham nhiing, lang phi; tuyen truySn v~n dQng nhan dan xay d\lllg va th\lC hi~n Phap l~nh dan chu a co sa. e) Dolm Thanh nien Cf}ng scm H6 Chi Minh Doan Thanh nien cQng san H6 Chi Minh la t6 chuc chinh tri - xa hQi cua thanh nien Vi~t Nam do Dang CQng san Vi~t Nam va Chu tich H6 Chi Minh sang l~p, lanh d~o -va ren luy~n. Doan Thanh nien a xa co vai tro doan kSt, t~p 45
 10. hgp thanh nien, phat huy vai tro xung kich clla thanh nien trong S\l nghi~p cach m~mg. B~ng nhieu hinh thuc va bi~n phap sang t~o, Doan da thuOng xuyen t6 chuc vi~c hQc t~p quan tri~t cac Chll truang, duang 16i clla Dang, chinh sach phap lu~t clla Nha nu6c; dAng thai chu trQng cung cftp thong tin ve tinh hinh thai S\l, chinh trj trong nu6c va qu6c tS, nang cao y thuc canh giac cach m~ng =­ cho can bQ Doan vien thanh nien. Cac ho~t dQng giao d\lc ella Doan dii gop phfin tich C\lC vao vi~c nang cao nh~n thuc chinh trj cho Doan vien thanh nien, t~o bfiu khong khi chinh trj - xa hQi 6n djnh, thuc dAy vi~c hoan thanh thfuIg IQ'i nhi~m V\l chinh trj 6 dja phuang. Ngoai ra, Doan th\lc hi~n nhi~m V\l tham gia xay d\lng Dang thong qua vi~c tuyen truyen, giao d\lc nh~m nang cao nh~n thuc ve Dang cho Doan vien thanh nien; tham gia xay d\lng chinh quyen thong qua vi~c tham mUll, gop y xay d\lng cac chuang trinh, d\l an phat tri8n, cac d\l an lu~t... Trong cong cUQc CNH, HDH nong nghi~p va nong thon, Doan dfi phat dQng cac chuang trinh: Thanh nien giup nhau l~p nghi~p, tham gia phat tri8n kinh tS xa hQi; Thanh nien irng d\lng va chuy8n giao tiSn bQ ky thu~t, cong ngh~ phat tri8n nong nghi~p, nong thon trong thanh nien nong thon... Cac ho~t dQng xoa doi giam ngheo, h6 trQ' vim, irng d\lng cong ngh~ vao nong nghi~p da co nhieu chuy8n biSn dch C\lC. Thong qua cac ho~t dQng nay thanh nien gfuI bo v6i que huang, l~p nghi~p va lam giau tren manh dftt clla minh, co trach nhi~m han v6i t6 chuc Doan, HQi, DQi, Y thuc chinh trj clla Doan vien thanh nien duQ'c nang cao. II. Vai tro eua HQi dAng nhan dan, Uy ban nhan dan xii trong qua trinh eNH, HDH nong nghi~p, nong thon 1. Vai tro cua H~i dang nhan dan xii trong qua trinh CNH, HlJH nang nghifp, nang than HQi dAng nhan dan xa la ca quan quyen 19c nha nu6c 6 dja phuang, dAng thai la ca quan d~i di~n cho y chi, nguy~n vQng ella nhan dan & dia phuong. 46
 11. HQi d6ng nhan dan xa qUylh djnh cac bi~n phap th\lc hi~n ke ho:;tch phai tri~n kinh te - xa hQi, an ninh, qU6c phong, an tofm xa hQi t:;ti dja phuong; quyet djnh cac bi~n phap phat tri~n ho:;tt dQng van hoa, giao d\lc, y te; quyet djnh cac bi~n phap th\lc hi~n chinh sach dan tQc va ton giao, quyet dinh bi~n phap bflO dam vi~c thi hanh phap lu?t a dia phuong, quySt djnh nhfrng vftn d@ thuQc thAm quy@n Clla HQi d6ng nhan dan xa trong llnh V\lC xay d\lng chinh quyen dja phuong va quan Iy dia gi6i hanh chinh. Trong qua trinh CNH, HDH nong nghi~p, nong thon, vai tro Clla HQi d6ng nhan dan duQ'c tang cUOng d6i m6i nh~m dap lmg di@u ki~n th\lc tien, th~ hi~n C\l th~ trong cac ho:;tt dQng sau: - Giam sat ho:;tt dQng Clla co quan hanh chinh va nhfrng cong vi~c do cftp tren th\lc hi~n tren dja ban, nhftt la vi~c sir d\lng dftt dai, quy cong, tai san cong, k~ ca cac quy do dan dong gop; bo phieu tin nhi~m d6i v6i cac chuc danh do HQi d6ng nhan dan bAu ho~c phe chuAn. - Cac d:;ti bi~u HQi d6ng nhan dan, ngoai vi~c th\lc hi~n nhi~m V\l, quy@n h:;tn trong cac ky hQP, con duQ'c phan cong tham gia cac ho:;tt dQng thuOng xuyen, g~n bo v6i dan nhu tham gia hO:;tt dQng clla Ban thanh tra nhan dan, t6 hoa giai, cac t6 chuc t\l quan khac clla dan... 2. Va; tro cua ify han nhiin diin xii trong qua trinh CNH, HlJH nang ngh;fp, nang than Uy ban nhan dan xa la co quan chftp hanh Clla HQi d6ng nhan .dan cung cftp, la co quan hanh chinh a dja phuong, co nhi~m. V\l th\lc hi~n quan Iy nha nu6c mQt cach toan di~n tren dja ban xa, t6 chuc thgc hi~n nghj qUylh clla HQi d6ng nhan dan cung cftp. UBND xa xay d\lllg va t6 chuc th\lc hi~n ke ho~ch phat tri~n kinh te, van hoa, xa hQi hang nam t~i dja phuong minh; thvc hi~n cac bi~n phap bao dam an ninh qu6c phong, an ninh tr?t t\l; th\lc hi~n cac chinh sach v@ dan tQc, ton giao va bao dam thi hanh phap lu?t adja phuong. 47
 12. Vai tra cua Uy ban nhan dan xa trong qua trinh cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa nong nghi~p, nong thon th~ hi~n trong cac nQi dung: - Huang d~n vi~c th\lc hi~n, chuong trinh, kS ho~ch, dS an khuySn khich phat tri~n nong, lam, ngu nghi~p theo quy djnh cua c~p tren. T6 chuc th\lC hi~n cac bi~n phap Ung dvng tiSn bQ khoa hQc cong ngh~ d~ ph::it tri~n san xu~t, ~ huang d~n nong dan chuy~n d6i co c~u kinh tS, cay tr6ng, v~t nuoi trong san xu~t theo quy ho~ch, kS ho~ch chung. M6i xa co mQt cong chuc chuyen trach vS nong nghi~p va phat tri~n nong thon. Hinh thanh cac Ban Nong nghi~p a c~p xa co tu 4-6 nhan vien tren cac linh V\lC: khuySn nong, bao v~ th\lc v~t, thu y, ki~m lam. - Dao t~o nang cao trinh dQ dQi ngfi cong chuc xa va th\lc hi~n chS dQ b6 nhi~m co thai h~. TiSp t\1C d6i mai cai cach hanh chinh, giam bat phiSn ha cho nguai dan, d&y m~nh phan c~p va t~o diSu ki~n cho chinh quySn c~p xa ho~t dQng co hi~u qua. - T6 chuc vi~c xay dlJllg cac cong trinh thuy IQ'i nho; th\lc hi~n vi~c tu b6, bao v~ de diSu, bao v~ rung; phang, ch6ng va lch~c ph\1c h~u qua thien tai, bao l\1t;· ngan ch~n kjp thai nhfing hanh vi vi ph~m phap lu~t vS bao v~ de diSu, bao v~ rung t~i dja phuong; t6 chuc, huang dful vi~c khai thac va phat tri~n cac nganh, nghS truySn th6ng a dja phuong va t6 chuc Ung d\1ng tiSn bQ vS khoa hQc, cong ngh~ d~ phat tri~n cac nganh, nghS maio Buac sang giai do~n mai nong nghi~p, nong dan, nong thon riuac ta co nhiSu thai co mai, nhung cling phai d6i pho vai nhfing thach thuc ca trong nuac va qu6c tS. d trong nuac, cong cUQc CNH, HDH dang duQ'c d&y m~nh nSn kinh tS phat tri~n nang dQng t~o diSu ki~n thu~n lQ'i vS v6n, thj truang, djch V\l cho nong ~ nghi~p, nong thon nhung l~i tranh ch~p d~t dai va ngu6n l\lc khac, t~o ra nguy co lam cho nong thon 1\1t h~u. Qua trinh h(>i nh~p kinh tS qu6c tS, phat triSn khoa hQc cong ngh~, khung hoang luong th\lC va nang lUQ11g toan cfiu tuy dem l~i co h(>i dS nong nghi~p nuac ta tiSp c~ vai thj truang, ngu6n v6n, cong ngh~ mai nhung cling lam gia tang -fip l\lc c~nh tranh, biSn dQng thj truang. 48
 13. Thai co va thach thuc tren d~t ra v~n dS phai giai quy~t d6ng bQ co hi~u qua cac v§n dS vS nong nghi~p, nong dan, nong thon, cung c6 phat trien h~ th6ng chinh tri a nong thon t~o co sa de thuc dAy qua trinh CNH, HDH nong nghi~p va nong thon, th\Ic hi~n thanh cong rn\lc tieu dua nuac ta co ban thanh rnQt nuac cong nghi~p vao narn 2020. . BAI TAp TiNH HUONG Tinh huang 1: Thon A g6rn 50 hQ la d6ng bao dan tQc thieu s6 vai khoang 300 nhan khAu s6ng gful khu rimg tv' nhien. Do d§t dai san xu~t nong nghi~p b~c mau, xoi mon; khu rimg truac day hQ duQ'c quySn khai thac lam san da bi Ban quan ly rimg phong hQ cb khai thac do do la rimg d~c d\lng duQ'c bao v~ nghiem ng~t. H~u qua la cUQc s6ng cua 2/3 hQ dan dang lam vao canh thi~u an, hQ phai vao rimg khai thac g6 trai phep. Vi~c bao v~ rimg cua Ban quan ly rimg g~p r~t nhiSu kh6 khan. V~y vai vai tro la nhfrng nguffi lam cong mc lanh d~o axa, anh chj hay v~ d\lllg nhUng ki~n thuc vS quan ly kinh t~ va ki~n thuc vS quan ly lam san ngoai g6 axa xay d\Illg phuong an thuy~t ph\lc co quan c§p tren ch§p thu~ va duQ'c nguffi dan ling hQ ~~t duQ'c m\lC tieu dam bao dffi s6ng cho cQng d6ng va quan Ii ill nguyen rimg. Tinh huang 2: MQt d\T an h6 trQ' ph\l nfr ngheo lam kinh t~ gia dinh bfu1g vi~c chan nuoi de da ffii trQ' cho HQi Ph\l nfr xa X 20 con de va tiSn dAu tu chu6ng ~i (t~ng s6. v6n duQ'c quy thanh tiSn la tren 50 tri~u d6ng). DuQ'c S\T d6ng y cua Uy ban nhan dan xa, HQi Ph\l nfr xa da thanh l~p mQt Ban Quan ly d\T an de trien khai cong vi~c nay. Tuy nhien, khong hieu Ban Quan ly d\T an ban b~c th~ nao rna sau do phful 100 s6 de va kinh phi duQ'c chia "nQi bQ": Bi thu Dang uy xa, Xa DQi truang, Pho Chu tich xa va Chu tich HQi Ph\l nfr xa m6i ngum 4 con, tiSn chu6ng t~i chia nhau m6i nguffi 300.000 d6ng. Buc xuc vS S\T vi~c tren, ong Thanh, mQt hQi vien cua Chi hQi Nong dan thon 3 thuQc xa X ~i cUQc hQp Chi hQi Nong dan da dS nghj Chi hQi Nong dan thon 3 dUng ra yeu c~u Uy ban nhan dan xa lam ro cac v~ dS khcit cit Clla d\T an do HQi Ph\l nfr xa quan 49
 14. IY. Trong truOng hgp tren, Chi hQi Nang dan va Dy ban nhan dan xa x cAn giro quy@t nhuth@nao? TAl LI~U THAM KHA.O - Cae Van ki~n D~i hQi IAn thu VII, VIII, IX, XI cua Dang. - Nghi quy@t s6 17- NQ/TW ngay 18/3/2002 cua HQi nghi BCH Trung uong IAn thu 5 kh6a IX vS "D6i m6i va nang cao chfrt Iuqng h~ th6ng chinh tri ~ co s6 6 xa, phuOng, thi trfrn". - Lu~t T6 chuc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003. - Chi thi s6 26-CT/TTg ngay 9 thang 10 nam 2001cua Thu tuang Chinh phu vS T~o diSu ki~n d~ HQi Nang dan cae cfrP tham gia giai quy@t khi@u n~i, t6 cao cua nang dan. - Hoang Chi Bao, H¢ th6ng chinh trj a cO' SO' n6ng th6n nuac ta hi¢n nay, Nxb Ly Iu~n chinh tri - Ha NQi, 2005. - TS Hoang Van Phuc, TS Nguyen Minh Phuong (d6ng chu bien), D6i mai t6 chuc va hogt dQng cua Mgt tran T6 qu6c va cac T6 chuc chinh chinh trj ­ XQ hQi anuac ta hi¢n nay, Nxb Chinh tri Qu6c gia, Ha NQi, 2007. ~ 50
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2