intTypePromotion=3

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cơ sở y tế

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:268

0
35
lượt xem
7
download

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cơ sở y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cơ sở y tế" là quyển tài liệu hướng dẫn giảng dạy 2 dành cho giảng viên tuyến tỉnh sử dụng để đào tạo cán bộ y tế về nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại các cơ sở y tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cơ sở y tế

ALIVE & THRIVE VIỆT NAM<br /> <br /> L i cám ơn<br /> D án Alive & Thrive xin trân tr ng ghi nh n s h tr đ c bi t quý báu c a Vi n<br /> Dinh Dư ng Qu c Gia Vi t Nam trong vi c biên t p và đóng góp ý ki n giúp xây<br /> d ng b tài li u “Hư ng d n gi ng d y tư v n nuôi dư ng tr nh ” cho cán b y<br /> t và truy n thông viên cơ s .<br /> Chúng tôi xin trân tr ng c m ơn các chuyên gia đ u ngành v dinh dư ng tr<br /> nh ; đào t o và truy n thông thay đ i hành vi đã h tr k thu t và ch biên<br /> trong quá trình phát tri n b tài li u này, bao g m:<br /> 1. TS. Ph m Th Thúy Hòa, Giám Đ c Trung tâm Đào t o Th c ph m Dinh<br /> dư ng - Vi n Dinh Dư ng Qu c Gia<br /> 2. Ths. Huỳnh Nam Phương, Chuyên viên Trung tâm Đào t o Th c ph m Dinh<br /> dư ng - Vi n Dinh Dư ng Qu c Gia<br /> 3. Ths. Tr nh Ng c Quang, Trư ng Phòng Giáo D c và Đào T o – Trung tâm<br /> Giáo d c Truy n thông và S c Kh e - B Y T<br /> 4. Ths. Tr n Th Nhung – Trung tâm Giáo d c Truy n thông và S c Kh e – B<br /> YT<br /> Chúng tôi cũng xin đ c bi t g i l i cám ơn đ n nh ng cán b y t và h i viên H i<br /> Ph n t 14 t nh/ thành ph đã tham gia đào t o đ tr thành gi ng viên ngu n<br /> c a d án và đã đóng góp nh ng ý ki n quí báu mang tính th c ti n đ hoàn<br /> ch nh b tài li u này.<br /> Chúng tôi xin chân thành cám ơn nhóm cán b chương trình A&T t i Vi t Nam<br /> đã ph i h p ch t ch v i nhóm biên so n tài li u xem xét và đóng góp ý ki n cho<br /> b tài li u này. S h tr đ c bi t c a nhóm cán b đánh giá c a A&T trong vi c<br /> phát tri n b câu h i ki m tra trư c & sau khóa h c cũng như đánh giá hi u qu<br /> các khóa đào t o gi ng viên ngu n c a d án có vai trò quan tr ng trong quá<br /> trình hoàn ch nh b tài li u.<br /> Chúng tôi cũng xin g i l i cám ơn đ n TS. Maryanne, C v n k thu t c a AED<br /> đã có nh ng nh n xét góp ý v n i dung k thu t cũng như c u trúc c a b tài<br /> li u.<br /> Chúng tôi xin c m ơn T ch c Y t th gi i (WHO), UNICEF, PAHO và các t<br /> ch c khác đã cho phép chúng tôi s d ng tư li u trong quá trình so n th o b tài<br /> li u này.<br /> Cu i cùng chúng tôi xin trân tr ng c m ơn V S c kh e Bà M và Tr Em - B<br /> Y t đã h tr và hư ng d n chúng tôi trong quá trình xây d ng b tài li u này.<br /> A&T trân tr ng c m ơn qu Bill & Melinda Gates đã h tr tài chính cho d án.<br /> <br /> Tài li u hư ng d n gi ng d y Tư v n Nuôi dư ng tr nh t i cơ s y t<br /> <br /> Trang 2/268<br /> <br /> ALIVE & THRIVE VIỆT NAM<br /> <br /> N i dung<br /> L i cám ơn .............................................................................................................. 2<br /> N i dung .................................................................................................................. 3<br /> T vi t t t................................................................................................................. 4<br /> Gi i thi u ................................................................................................................. 5<br /> Nh ng đi m lưu ý cho gi ng viên.......................................................................... 7<br /> M t s ch s và khái ni m v NDTN ................................................................... 10<br /> PH N 1 T NG QUAN ........................................................................................... 11<br /> Bài lư ng giá trư c khóa h c .............................................................................. 12<br /> Chương trình t p hu n ......................................................................................... 13<br /> Bài 1: Gi i thi u - Làm quen ................................................................................. 14<br /> Bài 2: M c tiêu - Chương trình t p hu n ............................................................ 16<br /> Bài 3: Gi i thi u v v n đ Nuôi dư ng tr nh ................................................ 18<br /> Bài 4: Tình hình nuôi dư ng tr nh t i Vi t Nam .............................................. 24<br /> PH N 2 GI I THI U CHUNG V D ÁN A&T VÀ MÔ HÌNH CAN THI P ........... 34<br /> Bài 5: Gi i thi u v d án Alive & Thrive và Mô hình phòng tư v n nuôi dư ng tr<br /> nh theo phương th c như ng quy n ............................................................... 35<br /> Bài 6: D ch v tư v n Nuôi dư ng tr nh và cơ h i ti p xúc cá th và nhóm . 46<br /> PH N 3 TRUY N THÔNG THAY Đ I HÀNH VI ................................................... 51<br /> Bài 7: Truy n thông thay đ i hành vi ................................................................... 52<br /> Bài 8. K năng truy n thông Ph n 1 – Kĩ năng l ng nghe và th u hi u, kĩ năng<br /> quan sát ................................................................................................................. 62<br /> BÀI 9. K năng truy n thông - Ph n 2 - K năng xây d ng ni m tin và cung c p h<br /> tr - ........................................................................................................................ 68<br /> Bài 10. Tư v n cá nhân v i bà m và ngư i chăm sóc tr ................................. 73<br /> Bài 11. Tư v n nhóm bà m v nuôi dư ng tr nh ........................................... 77<br /> PH N 4 NUÔI DƯ NG TR NH (NUÔI CON B NG S A M - ĂN B SUNG) 83<br /> Bài 12. Chăm sóc s c kh e và dinh dư ng cho ph n có thai và đang cho con<br /> bú ........................................................................................................................... 84<br /> Bài 13. T m quan tr ng c a Nuôi con b ng s a m ........................................... 90<br /> Bài 14. Nhu c u dinh dư ng c a tr dư i 6 tháng tu i ...................................... 99<br /> Bài 15. Quá trình s n xu t s a m ..................................................................... 103<br /> Bài 16. Th c hành trên l p – Tư v n cá nhân v nuôi con .............................. 110<br /> b ng s a m ........................................................................................................ 110<br /> Bài 17. Th c hành trên l p – Tư v n nhóm v nuôi con b ng s a m ........... 114<br /> Bài 18. Đ t tr vào vú m và giúp tr ng m b t vú đúng .................................. 118<br /> Bài 19. Đánh giá m t b a bú .............................................................................. 127<br /> Bài 20. V t s a và cách b o qu n s a .............................................................. 133<br /> Bài 21. Các khó khăn thư ng g p khi nuôi con b ng s a m ......................... 140<br /> Bài 22. Th c hành lâm sàng ............................................................................... 155<br /> Bài 23: T m quan tr ng c a ăn b sung............................................................ 159<br /> Bài 24: S lư ng và ch t lư ng ăn b sung ..................................................... 167<br /> Bài 25. Cách cho tr ăn ....................................................................................... 177<br /> Bài 26. Th c hành trên l p - Khuy n khích và qu n lý ăn b sung h p lý ..... 183<br /> Bài 27. Chu n b b a ăn h p v sinh và an toàn th c ph m ........................... 187<br /> Bài 28. Nuôi dư ng tr b nh và tr có m b nhi m HIV .................................. 192<br /> Bài 29. Đánh giá tình tr ng dinh dư ng ............................................................ 199<br /> Bài 30. Ngh đ nh 21 ............................................................................................ 208<br /> Tài li u tham kh o ............................................................................................... 218<br /> PH N 5 PH L C ............................................................................................... 219<br /> B NG KI M K NĂNG TƯ V N CÁ NHÂN V NUÔI DƯ NG TR NH .................. 220<br /> B NG KI M K NĂNG TƯ V N NHÓM V NUÔI DƯ NG TR NH .............. 221<br /> BÀI KI M TRA Đ U CU I KHÓA H C ............................................................... 222<br /> ĐÁNH GIÁ T NG K T KHÓA H C ..................................................................... 230<br /> HƯ NG D N T P HU N THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT .......................................... 268<br /> Tài li u hư ng d n gi ng d y Tư v n Nuôi dư ng tr nh t i cơ s y t<br /> <br /> Trang 3/268<br /> <br /> ALIVE & THRIVE VIỆT NAM<br /> <br /> T<br /> <br /> vi t t t<br /> <br /> A&T<br /> <br /> Alive& Thrive<br /> <br /> ABS<br /> <br /> Ăn b sung<br /> <br /> AED<br /> <br /> Vi n Phát tri n Giáo d c<br /> <br /> ATTP<br /> <br /> An toàn th c ph m<br /> <br /> BMI<br /> <br /> Ch s kh i cơ th<br /> <br /> GV<br /> <br /> Gi ng viên<br /> <br /> HIV/AIDS<br /> <br /> Virus gây suy gi m mi n d ch ngư i/<br /> H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i<br /> <br /> HV<br /> <br /> H c viên<br /> <br /> IYCF<br /> <br /> Nuôi dư ng tr sơ sinh và tr nh<br /> <br /> NCBSM<br /> <br /> Nuôi con b ng s a m<br /> <br /> NCBSMHT<br /> <br /> Nuôi con b ng s a m hoàn toàn<br /> <br /> NDTN<br /> <br /> Nuôi dư ng tr nh<br /> <br /> SDD<br /> <br /> Suy dinh dư ng<br /> <br /> TC-BP<br /> <br /> Th a cân béo phì<br /> <br /> TT CSSKSS<br /> <br /> Trung tâm chăm sóc s c kh e sinh s n<br /> <br /> TTDD<br /> <br /> Tình tr ng dinh dư ng<br /> <br /> TYT<br /> <br /> Tr m y t<br /> <br /> WHO<br /> <br /> T ch c y t th gi i<br /> <br /> Tài li u hư ng d n gi ng d y Tư v n Nuôi dư ng tr nh t i cơ s y t<br /> <br /> ngư i<br /> <br /> Trang 4/268<br /> <br /> ALIVE & THRIVE VIỆT NAM<br /> <br /> Gi i thi u<br /> Gi i quy t tình tr ng suy dinh dư ng tr em, đ c bi t là suy dinh dư ng th th p<br /> còi tr dư i hai tu i đang là ưu tiên l n c a Chính ph Vi t Nam. Trong nh ng<br /> năm g n đây, Vi t Nam không ng ng n l c nh m gi m t l suy dinh dư ng<br /> tr dư i năm tu i t 38,7% vào năm 1999 xu ng còn 31,9% vào năm 2009 (Vi n<br /> Dinh dư ng Qu c gia). Tuy nhiên, t l nh cân và đ c bi t là t l th p còi tr<br /> dư i hai tu i<br /> Vi t Nam còn cao so v i các nư c có cùng đi u ki n kinh t<br /> trong khu v c. T l nuôi con b ng s a m hoàn toàn trong 6 tháng đ u quá th p<br /> (17%) và th c hành ăn b sung chưa h p lý là nh ng nguyên nhân chính d n<br /> d n t l suy dinh dư ng th p còi cao tr dư i hai tu i t i Vi t Nam.<br /> Nh m h tr chính ph trong n l c gi m t l suy dinh dư ng cao tr dư i<br /> năm tu i, t ch c Save the Children đã h p tác v i Vi n Phát tri n Giáo d c (vi t<br /> t t là AED), GMMB, Vi n Nghiên c u và Chính sách Lương th c Qu c t , cùng<br /> trư ng Đ i h c California Davis th c hi n d án Alive & Thrive Vi t Nam trong<br /> năm năm (2009-2013). D án này nh m góp ph n gi m t l suy dinh dư ng và<br /> t vong tr em gây ra do các th c hành nuôi dư ng tr nh chưa t i ưu b ng<br /> cách thúc đ y các th c hành nuôi con b ng s a m và ăn b sung cho tr t 0<br /> đ n 24 tháng tu i.<br /> Đ đ t đư c m c tiêu trên, A&T s h tr các cơ s y t<br /> 14 t nh/thành thi t l p<br /> c khu v c nông thôn và thành th<br /> các d ch v tư v n nuôi dư ng tr nh<br /> thông qua mô hình phòng tư v n nuôi dư ng tr nh theo phương th c như ng<br /> quy n xã h i và nhóm h tr nuôi dư ng tr nh<br /> khu v c mi n núi. Alive &<br /> Thrive cũng đã xây d ng m t b tài li u s d ng đ đào t o ki n th c cũng như<br /> kĩ năng tư v n v nuôi dư ng tr nh cho cán b th c hi n d án đang làm vi c<br /> t i các cơ s y t ho c các truy n thông viên cơ s như c ng tác viên dinh<br /> dư ng, y t thôn b n và ph n thôn. Các cán b đư c đào t o s có kh năng<br /> cung c p d ch v tư v n nuôi dư ng tr nh t i các cơ s y t cũng như c ng<br /> đ ng. B tài li u bao g m b n quy n tài li u hư ng d n gi ng d y cho gi ng<br /> viên và b n quy n tài li u h c viên như sau:<br /> STT<br /> <br /> Ch đ<br /> <br /> Tài li u<br /> gi ng viên<br /> <br /> Tài li u<br /> h c viên<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Qu n lý và v n hành phòng tư v n nuôi dư ng tr nh<br /> “M t tr i bé thơ“<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tư v n nuôi dư ng tr nh t i cơ s y t<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Truy n thông thay đ i hành vi t i c ng đ ng v nuôi<br /> dư ng tr nh (dành cho Mô hình phòng tư v n)<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> Ѵ<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Truy n thông thay đ i hành vi v nuôi dư ng tr nh<br /> t i đ a bàn khó khăn (Mô hình nhóm h tr nuôi<br /> dư ng tr nh )<br /> <br /> Tài li u hư ng d n gi ng d y Tư v n Nuôi dư ng tr nh t i cơ s y t<br /> <br /> Trang 5/268<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản