intTypePromotion=1
ADSENSE

tài liệu hướng dẫn sử dụng Cabri 3D tiếng việt phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

90
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu hướng dẫn sử dụng cabri 3d tiếng việt phần 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu hướng dẫn sử dụng Cabri 3D tiếng việt phần 2

 1. - nh công c ư ng tròn, ch n m t m t ph ng - d ng (ho c ch n) tâm i m c a ư ng tròn - ch n vectơ ho c o n th ng xác nh bán kính c a ư ng tròn. Chú ý : vectơ ho c o n th ng có th n m t i m t v trí b t kì. - Cho phép d ng ư ng tròn giao tuy n c a hình c u-hình c u ho c hình c u-m t ph ng : - d ch chuy n con tr n g n v i giao c a các i tư ng làm xu t hi n ư ng tròn - kích chu t h p th c hóa vi c d ng. * n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh c a a di n _________________________________________________________________ Cônic - Cho phép d ng m t ư ng cônic i qua 5 i m ng ph ng : - trên m t ph ng cơ s , các i m có th trên ph n PN hp c PKN - trên các m t ph ng khác, 5 i m này ph i n m trên PN (ho c trên các i tư ng ã ư c d ng trong PKN c a m t ph ng này). - b n có th d ng m t ư ng cônic b ng cách d ng (ho c ch n) năm i m ng ph ng b t kì. - Cho phép d ng m t ư ng cônic ti p xúc v i 5 ư ng th ng ng ph ng : - ch n 5 ư ng th ng cùng n m trong m t m t ph ng. - Cho phép d ng m t ư ng cônic là giao tuy n c a m t m t ph ng v i m t hình nón, m t hình c u ho c m t hình tr : - d ch chuy n con tr n g n v i giao c a các i tư ng làm xu t hi n ư ng côníc - kích chu t h p th c hóa vi c d ng. ___________________________________________________________________ ư ng giao các i tư ng - Cho phép d ng ư ng giao tuy n c a hai m t ph ng. - Cho phép d ng ư ng cônic giao c a m t m t ph ng v i m t hình nón, m t hình c u ho c m t hình tr . - Cho phép d ng ư ng tròn là giao c a hai hình c u. Trang 16
 2. ___________________________________________________________________ 3.4 M T M t ph ng Cho phép d ng các m t ph ng m i theo nhi u cách khác nhau. s d ng công c này, c n ph i s d ng ít nh t m t i m n m phía trên ho c phía dư i c a m t ph ng cơ s ( i m này có th n m trên m t i tư ng an t n t i, ho c ư c d ng v i phím Maj.). - M t ph ng i qua ba i m trong ó m t i m ư c d ng v i phím Maj. : - d ng (ho c ch n) 2 i m trên PN c a m t ph ng cơ s - nh n gi phím Maj. và d ch chuy n con tr lên phía trên (b gi phím) - kích chu t ch n. - M t ph ng i qua ba i m. - M t ph ng i qua hai ư ng th ng (ho c m t ph n ư ng th ng*) ng ph ng. - M t ph ng i qua m t ư ng th ng (ho c m t ph n ư ng th ng*) và m t i m. - M t ph ng xác nh b i m t tam giác ho c m t a giác ã ư c d ng : - d ch chuy n con tr n g n tam giác ho c a giác làm xu t hi n m t ph ng - kích chu t h p th c hóa vi c d ng. *n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh a di n _____________________________________________________ N a m t ph ng Cho phép d ng n a m t ph ng gi i h n b i m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng*) và i qua m t i m. *n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh c a a di n _____________________________________________________________________ Mi n Cho phép d ng m t mi n xác nh b i m t i m g c và hai i m khác. Trang 17
 3. _____________________________________________________________________ Tam giác - Trên m t ph ng cơ s : d ng (ho c ch n) các i m trên PN ho c PKN. - Trên m t m t ph ng khác : - d ng (ho c ch n) các i m trên PN (ho c trên m t i tư ng khác ã ư c d ng trong PKN c a m t ph ng này) - m t khi tam giác ã ư c d ng, ta có th d ch chuy n nó trong PKN. - Ta cũng có th d ng m t tam giác b ng cách d ng (ho c ch n) ba i m b t kì. ___________________________________________________________________ a giác Cho phép d ng m t a giác xác nh b i ít nh t ba i m. k t thúc cách d ng, kích chu t l n th hai trên i m cu i cùng ư c d ng (ho c trên m t i m khác c a phép d ng) ho c b m phím Entrée c a bàn phím (Retour trên máy Macintosh). - Trên m t ph ng cơ s : d ng (ho c ch n) các i m trên PN ho c PKN. - Trên m t ph ng khác : - d ng (ho c ch n) các i m trên PN (ho c trên m t i tư ng khác ã ư c d ng trong PKN c a m t ph ng này) - m t khi a giác ã ư c d ng, ta có th d ch chuy n nó trong PKN. - Ta cũng có th d ng m t a giác b ng cách d ng (ho c ch n) b t kì m t s i m ng ph ng. _____________________________________________________________________ Hình tr - Cho phép d ng m t hình tr xung quanh m t ư ng th ng ho c m t n a ư ng th ng và i qua m t i m. ư ng th ng s tr thành tr c c a hình tr . - Cho phép d ng m t hình tr xung quanh m t ph n khác c a ư ng th ng ( o n th ng, vectơ ho c c nh c a a di n) và i qua m t i m. ư ng th ng s tr thành tr c c a hình tr . Trong các trư ng h p như v y, chi u cao c a hình tr ư c xác nh b i dài c a ph n ư ng th ng nói trên. _____________________________________________________ Hình nón Trang 18
 4. Cho phép d ng môth hình nón xác nh b i m t i m ( nh) và b i m t ư ng tròn ( ư c d ng v i công c Cônic). Hình c u - Cho phép d ng m t hình c u bi t tâm và m t i m khác cho phép xác nh bán kính c a nó. - Cho phép d ng m t hình c u có bán kính xác nh b i dài c a m t vectơ ho c c a m t o n th ng. s d ng ch c năng này, ta c n ph i : - d ng m t vectơ ho c m t o n th ng (ho c s d ng m t vectơ, m t o n th ng ã ư c d ng) - d ng (ho c ch n) tâm c a hình c u - ch n vectơ ho c o n th ng cho phép xác nh bán kính. ___________________________________________________________________ 3.5 CÁC PHÉP D NG HÌNH TƯƠNG I Vuông góc ( ư ng th ng ho c m t ph ng vuông góc) - Cho phép d ng m t ư ng th ng vuông góc v i m t m t ph ng (ho c m t ph n c a m t ph ng) ho c v i m t a giác. - Cho phép d ng m t m t ph ng vuông góc v i m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a m t ư ng th ng*). - Cho phép d ng m t ư ng th ng vuông góc v i m t ư ng th ng khác (ho c m t ph n c a ư ng th ng*). s d ng ch c năng này, ta c n ph i : - cho con tr n g n ư ng th ng, sau ó nh n phím Ctrl c a bàn phím (ho c phím Alt trên máy Macintosh) - nh n gi phím này cho các bư c ti p theo - kích chu t ch n ư ng th ng tham chi u - ch n ho c d ng m t i m không n m trên ư ng th ng tham chi u Chú ý : d ng i m trên ư ng th ng tham chi u, c n ph i kích chu t m t l n trong PN c a m t ph ng sau khi ch n ư ng th ng tham chi u. * n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh c a a di n ___________________________________________________________________ Song song ( ư ng th ng ho c m t ph ng song song) Trang 19
 5. - Cho phép d ng m t ư ng th ng song song v i m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*). - Cho phép d ng m t m t ph ng song song v i m t m t ph ng (ho c m t ph n c a m t ph ng) và i qua m t i m. d ng m t m t ph ng song song và không trùng v i m t ph ng tham chi u ư c ch n, c n ph i s d ng m t i m không n m trên m t ph ng tham chi u. *n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh c a a di n ______________________________________________________________________ M t ph ng trung tr c - Cho phép ng m t ph ng trung tr c c a hai i m ã cho. Ta cũng có th d ng tr c ti p các i m. - Cho phép d ng m t ph ng trung tr c c a m t o n th ng, c a m t vectơ ho c c nh c a m t a di n. - M t ph ng ư c d ng s vuông góc v i ph n ư ng th ng ư c ch n ho c v i ư ng th ng xác nh b i hai i m ư c ch n. _____________________________________________________________________ Trung i m - Cho phép d ng trung i m c a hai i m. - Cho phép d ng trung i m c a o n th ng, c a m t vectơ ho c c nh c a m t a di n. __________________________________________________________________ T ng các vectơ Cho phép d ng vectơ t ng c a hai vectơ t m t i m ã cho. _____________________________________________________________________ CÁC PHÉP BI N HÌNH B ng các công c Bi n hình ư c gi i thi u ph n [3.9]. _____________________________________________________________________ 3.6 A GIÁC U - Cho phép d ng các a giác u trong m t m t ph ng cho trư c : - ch n m t m t ph ng - d ng a giác b ng cách ch n tâm và m t i m khác - Khi d ng hình, i m th hai ph i n m trong PN c a m t Trang 20
 6. ph ng (ho c trên m t i tư ng ã ư c d ng trong PKN c a m t ph ng). M t khi a giác ã ư c d ng, ta có th d ch chuy n nó trong PKN. - Cho phép d ng các a giác hư ng tâm trên m t ư ng th ng : - ch n m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*) - ch n (ho c d ng) m t i m. *n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh c a a di n _____________________________________________________________________ 3.7 A DI N Chú ý quan tr ng cho vi c d ng các a di n d ng các a di n trong không gian, m t trong các i m b t bu c ph i n m trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng ch a các i m còn l i. i m này có th ư c d ng trên m t i tư ng ang t n t i ho c cũng có th ư c d ng b ng cách nh n gi phím Maj.. _____________________________________________________________________ T di n (xác nh b i 4 i m) - D ng ba i m u. thu ư c m t t di n trong không gian, d ng i m th tư - trong m t m t ph ng khác b ng cách s d ng m t i tư ng ã cho ho c s d ng phím Maj.. _____________________________________________________________________ H p XYZ (xác nh b i m t ư ng chéo) - D ng i m th nh t. - D ng i m th hai ( i m này xác nh ình i tâm v i i m th nh t). thu ư c m t H p XYZ trong không gian ba chi u, d ng - i m th hai trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng th nh t, và s d ng m t i tư ng ã có ho c phím Maj.. _____________________________________________________________________ Lăng tr (xác nh b i m t a giác và m t vectơ) - Trư c tiên d ng m t a giác v i m t công c khác (công c a giác, Tam giác, v.v.), ho c s d ng m t a giác ã ư c d ng. - D ng m t vetơ b ng công c Vectơ, trong m t m t ph ng Trang 21
 7. khác v i m t ph ng ch a a giác (ho c s d ng m t vectơ ã ư c d ng). - V i công c Lăng tr , d ng hình lăng tr b ng cách ch n m t a giác và m t vectơ. ___________________________________________________________________ Hình chóp (xác nh b i m t a giác và m t i m) - Trư c tiên d ng m t a giác b ng m t công c khác (công c a giác, Tam giác, v.v.) ho c s d ng m t a giác ã ư c d ng, a giác này s tr thành m t áy. - V i công c a giác, ch n m t a giác, thu ư c m t hình chóp trong không gian ba chi u, ti p t c d ng i m là nh b ng cách n trên phím Maj. (ho c ch n m t i m n m trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng ch a a giác). _____________________________________________________________________ a di n l i - Cho phép d ng tr c ti p m t a di n : thu ư c m t a di n trong không gian ba chi u, b ng - công c a di n l i, d ng m t hình bao l i ch a ít nh t ba i m, sau ó b xung m t i m ho c nhi u hơn trong m t m t ph ng khác (s d ng m t i tư ng ã có s n ho c phím Maj.). k t thúc phép d ng, kích chu t l n th hai vào i m cu i - cùng ư c d ng (ho c vào m t i m khác c a phép d ng) ho c n vào phím Entrée c a bàn phím (Retour trên máy Macintosh). - Cho phép d ng m t a di n và tích h p các i tư ng khác nhau ã ư c d ng : - Dùng công c a di n l i ch n m t hay nhi u i tư ng sau : a giác, o n th ng, c nh a di n, i m. Ta cũng có th các i m m i trong quá trình d ng. thu ơc m t a di n trong không gian ba chi u, ít nh t - m t trong các i m ho c m t trong các i tư ng c n ư c d ng trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng ch a các i tư ng còn l i. k t thúc phép d ng, kích chu t l n th hai vào i m cu i - cùng ư c d ng (ho c vào m t i m khác c a phép d ng) ho c b m phím Entrée c a bàn phím (Retour trên máy Macintosh). _____________________________________________________________________ M m t a di n Trang 22
 8. Cho phép m các m t c a m t a di n (và có th cho phép t chúng trên m t m t ph ng t o ra m t hình tr i). - D ng m t a di n. - V i công c M a di n, kích chu t trên a di n. m a di n nhi u m t cùng m t lúc, s d ng công c - Thao tác và d ch chuy n m t trong các m t v i chu t. m m i l n m t m t, n gi phím Maj. enfoncée. - h n ch các góc m sao cho ch là b i c a 15 , n gi - phím Ctrl (Alt trên máy Macintosh). Sau khi t o ra m t hình tr i c a a di n, ti p ó ta có th in nó ra và c t nó t o ra m t hình m u th t. Tham kh o ph n [4.7] T O CÁC HÌNH TR I CÓ TH IN Ư C. _____________________________________________________________________ C t a di n Cho phép d ng các thi t di n c a m t a di n v i m t n a không gian gi i h n b i m t m t ph ng và che ph n n m trong a di n. - D ng m t a giác. - D ng m t m t ph ng c t a di n. - Nh d ng c C t a di n : - ch n a di n - ch n m t ph ng thi t di n. Ph n b che b i a di n s là ph n nhô ra phía trư c nhi u nh t. xoay phép d ng và t m t ph n khác c a a di n nhô ra trư c, s d ng ch c năng Hình c u kính (m c [2.5]). ch l i ph n b che, c n ph i s d ng ch c năng Che/Hi n (m c [4.3]). ___________________________________________________________________ 3.8 A DI N U (các kh i Platon) a di n u (các kh i Platon) - Cho phép d ng tr c ti p m t a di n : - Ch n m t m t ph ng. - Ch n i m th nh t. - Ch n i m th hai. i m th hai c n ph i ư c d ng trên PN c a m t ph ng ư c ch n (ho c trên m t i tư ng ã ư c ch n trong PKN c a m t ph ng này) Chú ý : t m t a di n u m t ch khác trên PN c a m t m t ph ng, trư c tiên d ng nó trong PN, sau ó d ch chuy n nó nh công c Thao tác. Trang 23
 9. - Cho phép d ng m t a di n xác nh b i m t a giác u ã ư c d ng : - Dùng công c a di n u thích h p, ch n m t a giác có cùng tính ch t v i các m t c a a di n cùng ư c d ng. - Ho c v i công c a di n u thích h p, m t c a a di n (và do ó là m t a giác) có cùng tính ch t v i các m t c a a di n c n d ng. Chú ý : d ng a di n trong n a không gian i v i n a không gian ưa ra b i m c nh, n phím Ctrl (Alt trên máy Macintosh). ___________________________________________________________________ 3.9 CÁC PHÉP BI N HÌNH i x ng tâm (xác nh b i m t i m) - Ch n i tư ng (hay m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n (ho c d ng) m t i m làm tâm c a phép i x ng. _____________________________________________________________________ i x ng tr c (xác nh b i m t ư ng th ng ho c m t ph n c a ư ng th ng*) - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*) như m t tr c i x ng. ______________________________________________________________________ i x ng m t ph ng (xác nh b i m t m t ph ng) - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n m t m t ph ng (ho c m t ph n c a m t ph ng**) làm m t ph ng i x ng. _____________________________________________________________________ Phép t nh ti n (xác nh b i m t vectơ ho c hai i m) u tiên ch n m t vectơ ho c hai i m (ta cũng có th d ng - tr c ti p các i m) - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. _____________________________________________________________________ Phép quay b i tr c và các i m Trang 24
 10. - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*) làm tr c quay. - Ch n (ho c d ng) hai i m. * n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh a di n ** n a m t ph ng, mi n, a giác Ví d s d ng nâng cao c a phép quay b i tr c và các i m Trong ví d dư i ây, ta d ng nh c a tam giác MNP b ng cách ch n ư ng th ng D và các i m A và B. Góc c a phép quay là góc t o b i hai m t ph ng : - n a m t ph ng có biên D ch a i m A. - n a m t ph ng có biên D ch a i m B. Góc t o b i phép quay b ng góc t o b i (OA, OB’), B’ là hình chi u vuông góc c a B xu ng m t ph ng vuông góc v i D i qua A. 3.10 CÁC CHÚ Ý QUAN TR NG LIÊN QUAN N I M VÀ CÔNG C NH NGHĨA L I Các i m n i k t v i các i tư ng mà trên ó chúng ư c d ng Thông thư ng các i m « g n » v i các i tư ng mà trên ó chúng ư c d ng. Ví d , m t i m ư c d ng trên m t hình c u s không th ư c d ch chuy n trên m t i tư ng khác ho c trên m t m t ph ng. Trang 25
 11. Các i m d ng trên PN c a m t m t ph ng có th d ch chuy n, nhưng ch v phía PKN c a m t ph ng này, và không th trên các i tư ng khác. « gi i phóng » các i m, c n ph i s d ng công c nh nghĩa l i. Ch c năng c a nó ư c mô t trong m c ti p theo. D ch chuy n các i m trong không gian phía dư i và phía trên c a m t ph ng cơ s Các i m ban u ư c d ng trong không gian ho c trên ph n PKN c a m t ph ng cơ s c a m t ph ng cơ s sau ó có th ư c d ch chuy n m t cách th ng ng lên phía trên ho c phía dư i c a m t ph ng cơ s (nh công c Thao tác và n gi phím Maj.). Ngư c l i, thông thư ng các i m ban u ư c d ng trên các i tư ng ho c trên PN c a m t ph ng cơ s sau ó không th ư c d ch chuy n m t cách th ng ng trong không gian. « gi i phóng » các i m, c n s d ng công c nh nghĩa l i. Ch c năng c a nó ư c mô t trong ph n sau ây. Chú ý : b t u t PN c a m t ph ng cơ s , có th ti p c n t i các i m mà sau ó ta có th d ch chuy n m t cách vuông góc mà không c n s d ng công c nh nghĩa l i, trư c tiên ta có th d ng các i m trên PKN r i sau ó d ch chuy n trên PN. 3.11 S D NG CÔNG C NH NGHĨA L I « gi i phóng » m t i m và có th d ch chuy n i m này t m t i tư ng này n m t i tư ng khác (ví d , t m t hình c u t i m t m t ph ng, ho c t PKN c a m t ph ng cơ s t i nh c a m t a di n), c n ph i s d ng công c nh nghĩa l i. Công c này n m trong nhóm các công c Thao tác (nút th nh t). s d ng nó : • kích chu t l n th nh t ch n i m c n nh nghĩa l i (r i sau ó th phím chu t) • d ch chuy n chu t (không n gi phím) t i i tư ng m i • kích chu t l n th hai t i m trên i tư ng t i v trí mong mu n. Công c nh nghĩa l i cũng cho phép bi n i m t i m ư c d ng ban u trên PN c a m t m t ph ng ho c trên m t i tư ng n m t i m trong không gian (mà sau ó ta có th d ch chuy n m t cách th ng ng lên phía trên ho c xu ng phía dư i c a m t ph ng cơ s ). s d ng nó : • kích chu t ch n i m c n nh nghĩa l i (r i sau ó th phím chu t) • d ch chuy n chu t (không gi n phím) t i m t ích m i • d ch chuy n i m m t cách th ng ng, n trên phím Maj. Trang 26
 12. • kích chu t l n th hai h p th c vi c thay i 3.12 CÁC CH C NĂNG I U KHI N B I BÀN PHÍM Ch c năng PC Macintosh Nh n gi phím Ctrl và Nh n gi phím Maj. và Ch n m t hay nhi u i tư ng v i công ch n t t c các i tư ng ch n t t c các i tư ng c Thao tác mong mu n mong mu n Xoá m t hay nhi u i tư ng ư c ch n Phím xoá c a bàn phím Phím xoá cu bàn phím Hu m t phép d ng mà b n v n chưa k t thúc (ví d : d ng vi c d ng m t tam giác Esc/Echap Esc/Echap sau khi ã t hai trong s ba i m) Hu công c ư c ch n và kích ho t Esc/Echap Esc/Echap công c Thao tác Hu c h n m t i tư ng Ctrl + k ích chu t Maj. + k ch chu t D ng m t i m ho c m t i tư ng Nh n gi phím Maj., d ch Nh n gi phím Maj., d ch phía trên ho c phía dư i c a m t ph ng chuy n i m theo chi u chuy n i m theo chi u cơ s th ng ng r i kích chu t th ng ng r i kích chu t D ch chuy n m t cách th ng ng m t Nh n gi phím Maj. và Nh n gi phím Maj. và i m ho c m t i tư ng ã ư c d ng d ch chuy n i tư ng d ch chuy n i tư ng trư c bên trên ho c phía dư i c a m t theo chi u th ng ng theo chi u th ng ng ph ng cơ s D ch chuy n m t cách th ng ng, theo Nh n gi phím Nh n gi phím các b i c a 5 mm, m t i m ho c m t i Ctrl + Maj. và d ch chuy n Alt + Maj. và d ch chuy n tư ng ã ư c d ng trư c ó bên trên i tư ng m t cách th ng i tư ng m t cách th ng ho c phía dư i m t ph ng cơ s ng ng D ch chuy n theo chi u ngang, theo các Nh n gi phím Ctrl và d ch Nh n gi phím Alt và d ch b i c a 5 mm, m t i m ho c m t i chuy n i tư ng theo tư ng ã ư c d ng trư c ó bên trên chuy n theo chi u ngang chi u ngang ho c phí dư i c a m t ph ng cơ s 3.13 S D DÀNG TRONG VI C THAO TÁC CÁC I TƯ NG làm cho vi c d ch chuy n các i tư ng ã ư c d ng tr nên ơn gi n d ch chuy n các i m ho c các i tư ng ã ư c d ng, ta không c n thi t ph i ch n công c Thao tác. Ví d , ngay c khi ch n l a công c Tam di n, b n có th d ch Trang 27
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2