Tài liệu tập huấn: ICM - “3 giảm - 3 tăng” trên cây lúa

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
13
lượt xem
6
download

Tài liệu tập huấn: ICM - “3 giảm - 3 tăng” trên cây lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB)Nội dung tài liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình trình bày về kế hoạch bài giảng và đề cương tiết học, những hiểu biết chung về ICM - “3 giảm - 3 tăng” trên cây lúa và hướng dẫn nông dân thực hiện “3 giảm, 3 tăng”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn: ICM - “3 giảm - 3 tăng” trên cây lúa

S<br /> <br /> NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN<br /> T NH QU NG BÌNH<br /> -----------<br /> <br /> TÀI LIỆU TẬP HUẤN<br /> <br /> ICM - “3 GIẢM - 3 TĂNG” TRÊN CÂY LÚA<br /> <br /> TÀI LIỆU DÀNH CHO KNV CƠ SỞ<br /> (Lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Đồng Hới, tháng 6 - 2008<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ược sự hỗ trợ của Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên<br /> nhiên miền Trung (SMNR-CV), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông<br /> thôn Quảng Bình biên soạn và phát hành bộ tài liệu về tập huấn kỹ<br /> <br /> thuật một số cây trồng vật nuôi theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia<br /> (PAEM) gồm 8 quyển ở gia đoạn I, tiếp theo giao đoạn II, Dự án hỗ trợ kinh phí<br /> in và đưa vào sử dụng bộ tài liệu 4 quyển bao gồm:<br /> - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện ICM - “3 giảm, 3 tăng” trên cây lúa.<br /> - Hướng dẫn kỹ thuật trồng tiêu.<br /> - Kỹ thuật canh tác trên đất dốc.<br /> - Phát triển kinh tế hộ gia đình.<br /> Mục đích biên soạn và phát hành bộ tài liệu tiếp theo nhằm bổ sung thêm<br /> các nguồn thông tin , thống nhất nội dung và phương pháp tập huấn chuyển giao<br /> kỹ thuật sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh cho cán bộ khuyến nông viên các cấp. Tài<br /> liệu còn là cNm nang kỹ thuật cho các cán bộ chuyên ngành tham khảo trong quá<br /> trình chỉ đao sản xuất và bà con nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh<br /> tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.<br /> Quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót nhất định,<br /> chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh tài liệu tốt hơn cho<br /> lần phát hành sau.<br /> SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> PH N M T<br /> <br /> KÕ ho¹ch bµi gi¶ng vµ ®Ò c−¬ng tiÕt häc<br /> Ng y thø nhÊt: Tæ chøc tr−íc khi gieo cÊy 7-10 ng y<br /> Môc tiªu- TiÕp cËn v øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt 3 gi¶m, 3 t¨ng trong<br /> ®Çu t− th©m canh v phßng trõ s©u bÖnh trªn c©y lóa.<br /> - N«ng d©n hiÓu râ h¬n vÒ ICM l g×? C¬ së ®Ó thùc hiÖn 3 gi¶m 3 t¨ng trong s¶n<br /> xuÊt lóa<br /> - BiÕt quy tr×nh thùc hiÖn ICM trªn ruéng lóa cña m×nh.<br /> VËt liÖu v ph−¬ng tÞªn<br /> - B¶ng tr¾ng, bót viÕt b¶ng, giÊy m u, giÊy A4.<br /> §Þa ®iÓm tËp huÊn: T¹i héi tr−êng v thùc tÕ trªn ®ång ruéng<br /> C¸c b−íc tiÕn h nh:<br /> 1. Gi¶ng viªn ®Æt vÊn ®Ò, bÇu líp tr−ëng, ph©n nhãm chia tæ, æn ®Þnh líp häc<br /> giíi thiÖu l m quen. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh v thêi gian.<br /> 2. §iÒu tra n«ng d©n: Nh»m biÕt ®−îc t×nh h×nh s¶n xuÊt cña vô tr−íc l c¬ së<br /> ®Ó so s¸nh kÕt qu¶ sau khi kÕt thóc líp huÊn luyÖn.<br /> 3. Gi¶ng viªn tr×nh b y kh¸i niÖm ICM l g×?<br /> 4. Nªu c©u hái më v cïng th¶o luËn: T¹i sao ph¶i thùc hiÖn 3 gi¶m 3 t¨ng<br /> trong s¶n xuÊt lóa? Néi dung cña 3 gi¶m l g×? 3 t¨ng l g×? Cho häc viªn<br /> suy nghØ 5 phót. Häc viªn tr×nh b y, gi¶ng viªn tæng hîp v thèng nhÊt c¸c<br /> vÊn ®Ò chñ yÕu cÇn tËp huÊn<br /> 5. C¬ së ®Ó thùc hiÖn ®−îc 3 gi¶m 3 t¨ng trong s¶n xuÊt lóa. Gi¶ng viªn võa<br /> tr×nh b y võa gîi ý ®Ó häc viªn tham gia nªu ®ñ c¸c c¬ së ®Ó thùc hiÖn 3<br /> gi¶m 3 t¨ng trong s¶n xuÊt lóa. Tõ sù hiÓu biÕt ®ã ®Ó n«ng d©n ¸p dông v o<br /> thùc tiÓn gia ®×nh m×nh.<br /> 6. Gi¶ng viªn h−íng dÉn quy tr×nh thùc hiÖn ICM:<br /> -<br /> <br /> Chän ruéng v bè trÝ ruéng<br /> <br /> -<br /> <br /> Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt lóa theo ICM<br /> <br /> 7. ChØ ®¹o thùc hiÖn m« h×nh (trùc tiÕp ngo i ®ång ruéng): C¶ líp thùc hiÖn<br /> theo quy tr×nh ®· h−íng dÉn c¸c môc kü thuËt cÇn thiÕt theo nhu cÇu ®Ó<br /> cïng th¶o luËn.<br /> 1<br /> <br /> Ng y thø 2: H−íng dÉn ®ång ruéng ®óng v o thêi gian dÆm tØa<br /> Môc tiªu<br /> - BiÕt ph©n tÝch sù ph¸t triÓn sinh tr−ëng cña c©y lóa trong hÖ sinh th¸i ®Ó cã<br /> biÖn ph¸p xö lý nh»m l m c¬ së cho c©y lóa khoÎ, chèng chÞu s©u bÖnh.<br /> - Häc viªn hiÓu ®−îc mét sè kiÕn thøc vÒ ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa giai<br /> ®o¹n lóa non. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng v ®èi t−îng s©u bÖnh g©y h¹i ë giai<br /> ®o¹n n y v biÖn ph¸p phßng trõ?<br /> - BiÕt c¸ch dÆm tØa lóa ®¶m b¶o mËt ®é.<br /> VËt liÖu v ph−¬ng tÞªn<br /> - Khung ®iÒu tra 1m x 1m, bao nilon, bót ch×, bót bi, hép vÏ, b¨ng d¸n, keo d¸n.<br /> - GiÊy A0, th−íc kÎ, èng nghiÖm, vë ghi chÐp, giÊy A4, kÐo c¾t<br /> - C©y lóa ë thêi ®iÓm ®iÒu tra.<br /> - T i liÖu ph¸t tay<br /> §Þa ®iÓm tËp huÊn: T¹i héi tr−êng v trùc tiÕp ngo i ®ång ruéng<br /> C¸c b−íc tiÕn h nh:<br /> 1. Nªu c©u hái më v cïng th¶o luËn: T¹i sao cÇn ph¶i ph©n tÝch hÖ sinh th¸i<br /> ®ång ruéng? BiÕt v hiÓu râ c¸c ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa giai ®o¹n lóa<br /> non? Cho häc viªn suy nghØ 5 phót.<br /> 2. Tr×nh b y kÕt hîp víi th¶o luËn më: Võa tr×nh b y võa gîi ý ®Ó häc viªn<br /> tham gia nªu ®−îc v× sao ph¶i ph©n tÝch hÖ sinh th¸i ®ång ruéng, c¸ch ph©n<br /> tÝch hÖ sinh th¸i. C¸c ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa. Tõ sù hiÓu biÕt vÒ hÖ<br /> sinh th¸i, ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt trång<br /> trät ®¹t hiÖu qu¶ tèt.<br /> 3. Gi¶ng viªn võa tr×nh b y võa nªu c©u hái më: C¸c ®èi t−îng s©u bÖnh g©y<br /> h¹i chÝnh ë giai ®o¹n n y v biÖn ph¸p phßng trõ?<br /> 4. KÕt luËn: Tãm t¾t c¸c ®Æc ®iÓm sinh lý, sinh th¸i cña c©y lóa giai ®o¹n n y.<br /> Ph¸t t i liÖu phÇn ®Æc ®iÓm c©y lóa.<br /> 5. H−íng dÉn c¸ch ®iÒu tra ph©n tÝch hÖ sinh th¸i ruéng lóa.<br /> 6. ChØ ®¹o, h−íng dÉn b con dÆm tØa trùc tiÕp ngo i ®ång ruéng<br /> Ng y thø 3: TËp huÊn khi lóa b¾t ®Çu ®Î nh¸nh<br /> Môc tiªu<br /> - BiÕt ph©n hÖ sinh th¸i ruéng lóa ë giai ®o¹n ®Î nh¸nh ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý<br /> nh»m l m c¬ së cho c©y lóa khoÎ, chèng chÞu s©u bÖnh.<br /> - Cung cÊp mét sè kiÕn thøc vÒ ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa giai ®o¹n ®Î<br /> 2<br /> <br /> nh¸nh. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng v ®èi t−îng s©u bÖnh g©y h¹i ë giai ®o¹n n y<br /> v biÖn ph¸p phßng trõ? Mét sè c«n trïng cã Ých v ph−¬ng ph¸p b¶o vÖ.<br /> - C¸ch bãn thóc lÇn 1.<br /> VËt liÖu v ph−¬ng tÞªn<br /> - Khung ®iÒu tra 1m x 1m, bao nilon, bót ch×, bót bi, hép vÏ, b¨ng d¸n, keo d¸n<br /> - GiÊy A0, th−íc kÎ, èng nghiÖm, vë ghi chÐp, giÊy A4, kÐo c¾t<br /> - C©y lóa ë thêi ®iÓm ®iÒu tra.<br /> - T i liÖu ph¸t tay<br /> §Þa ®iÓm tËp huÊn: T¹i héi tr−êng v trùc tiÕp ngo i ®ång ruéng<br /> C¸c b−íc tiÕn h nh:<br /> 1- Nªu c©u hái cïng th¶o luËn: §Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa giai ®o¹n ®Î nh¸nh?<br /> ThÕ n o l c©y lóa khoÎ? C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña<br /> c©y lóa giai ®o¹n n y? C¸c ®èi t−îng s©u bÖnh g©y h¹i ë giai ®o¹n n y v biÖn<br /> ph¸p phßng trõ? Sù kh¸c nhau gi÷a 2 ruéng lóa so víi kú tr−íc.<br /> 2- Cho häc viªn suy nghØ 5 phót. Häc viªn tr×nh b y, gi¶ng viªn tËp hîp.<br /> 3- Gi¶ng viªn tr×nh b y râ h¬n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa ë giai ®o¹n<br /> ®Î nh¸nh. Giíi thiÖu c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng c¸c ®èi t−îng s©u bÖnh g©y h¹i<br /> chñ yÕu v c¸ch phßng trõ. Tõ sù hiÓu biÕt vÒ hÖ sinh th¸i, ®Æc ®iÓm sinh lý<br /> cña c©y lóa, c¸c ®èi t−îng s©u bÖnh h¹i ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt<br /> trång trät ®¹t hiÖu qu¶ tèt.<br /> 4- Gi¶ng viªn võa tr×nh b y võa nªu c©u hái më: Cã bao nhiªu lo¹i thiªn ®Þch<br /> chóng ta nh×n thÊy trªn ruéng lóa? Thiªn ®Þch n o ¨n con g×? C¸c biÖn<br /> ph¸p t¸c ®éng.<br /> 5- KÕt luËn c¸c vÊn ®Ò ®· häc, ph¸t t i liÖu ph¸t tay cho häc viªn<br /> 6- Thùc h nh trùc tiÕp ngo i ®ång ruéng: §iÒu tra, ph©n tÝch hÖ sinh th¸i, c¸ch<br /> ph©n biÖt c¸c lo¹i thiªn ®Þch cã Ých. C¸ch bãn ph©n thóc lÇn 1.<br /> Ng y thø 4: H−íng dÉn ®ång ruéng giai ®o¹n lóa s¾p ph©n ho¸ ®ßng (giai<br /> ®o¹n t−îng khèi s¬ khëi)<br /> Môc tiªu<br /> - BiÕt ph©n tÝch hÖ sinh th¸i ruéng lóa ë giai ®o¹n l m ®ßng ®Ó cã biÖn ph¸p<br /> xö lý nh»m l m c¬ së cho c©y lóa khoÎ, chèng chÞu s©u bÖnh.<br /> - Cung cÊp hiÓu ®−îc mét sè kiÕn thøc vÒ ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y lóa giai<br /> ®o¹n t−îng khèi s¬ khëi. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng, ®èi t−îng s©u bÖnh g©y h¹i<br /> ë giai ®o¹n n y v biÖn ph¸p phßng trõ?<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản