intTypePromotion=3

Tâm lý học du lịch - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
667
lượt xem
217
download

Tâm lý học du lịch - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Tâm lý học du lịch dành cho học viên chuyên ngành du lịch - Chương 3 Tâm lý du khách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tâm lý học du lịch - Chương 3

 1. Tìm nh ng phong t c t p quán ñ c trưng c a ba mi n B c – Trung – Nam. CÂU H I ÔN T P 1.Tâm lý xã h i là gì? Trình bày các qui lu t hình thành tâm lý xã h i. 2.Phong t c t p quán là gì? Trình bày s nh hư ng c a phong t c t p quán trong ho t ñ ng du l ch. 3.Trong ho t ñ ng du l ch c n khai thác nh ng ñi m gì c a phong t c t p quán, tôn giáo, tính cách dân t c, th hi u. CHƯƠNG III TÂM LÝ DU KHÁCH I. KHÁI QUÁT V DU L CH 1. Du l ch là gì Khi loài ngư i bư c vào giai ño n phân công lao ñ ng l n th ba (nông nghi p, chăn nuôi, công nghi p), nghành thương ngi p ñư c tách ra kh i s n xu t v t ch t. Xã h i xu t hi n t ng l p thương gia, h ñem hàng hoá t nơi này ñ n nơi khác trao ñ i và làm n y sinh các nhu c u v v n chuy n, ăn , hư ng d n…ñó là cơ s cho nghành du l ch ra ñ i. TheoI.Lpirôgiơnic(1985 – Liên xô cũ )thu t ng du l ch bao g m 3 n i dung: - Cách s d ng th i gian r i bên ngoài nơi cư trú thư ng xuyên. - M t d ng chuy n cư ñ c bi t t m th i - M t nghành kinh t phi s n xu t nh m ph c v nhu c u văn hoá xã h i c a nhân dân. Như v y theo ông, du l ch là m t d ng ho t ñ ng ñ c bi t c a ngư i dân trong m t kho ng th i gian nhàn r i v i s di chuy n và lưu l i t m th i bên ngoài nơi cư trú thư ng xuyên, nh m ngh ngơi ch a b nh, phát tri n th ch t và tinh th n, và nâng cao trình ñ nh n th c – văn hoá ho c th thao kèm theo vi c tiêu th nh ng giá tr v t nhiên, kinh t và văn hoá. Hay nói cách khác, du l ch là vi c ñi l i, lưu trú t m th i bên ngoài nơi cư trú thư ng xuyên c a cá nhân v i m c ñích thoã mãn các nhu c u ña d ng. 2. Khách du l ch là gì. Thu t ng du l ch trong ti ng anh: Tour có nghĩa là cu c d o chơi, cu c dã ngo i, ngày nay ñã ñư c qu c t hoá là “Tourism”, còn “tourist” là ngư i ñi du l ch hay còn g i là du khách. Chúng ta có th hi u Khách du l ch là nh ng ngư i r i kh i nơi cư trú thư ng xuyên c a mình ñ n nơi có ñi u ki n ñ ngh ngơi, gi i trí nh m ph c h i, nâng cao s c kho , tham quan vãn c nh, tho mãn nhu c u tìm hi u, thư ng th c cái m i l , ho c k t h p vi c nhg ngơi v i vi c h i h p, kinh doanh, nghiên c u khoa h c…. T i h i ngh c a t ch c Du l ch th gi i (WTO), tháng 9 – 1968, ñã chính th c xác ñ nh: 14 http://www.ebook.edu.vn
 2. -Khách du l ch là nh ng ngư i lưu l i m t ñêm t i nơi không ph i là nhà mình v i m c ñích chính c a s di chuy n không nh m ki m ti n. -Khách du l ch qu c t bao g m: nh ng ngư i hành trình ra nư c ngoài v i m c ñích thăm vi ng ngư i thân, ngh dư ng ch a b nh, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t , ngo i giao th thao, th c hi n công v (kí k t h p ñ ng mua bán thăm dò th trư ng…), nh ng ngư i ñi trên các chuy n tàu vư t bi n ñ i dương. Có hai lo i: khách du l ch và khách tham quan. S khác bi t gi a khách du l ch và khách tham quan là khách tham quan không lưu l i qua ñêm nơi ñ n du l ch. II. PHÂN LO I KHÁCH DU L CH 1.Tâm lý du l ch theo gi i tính 1.1. Khách du l ch là n Trong vi c du l ch gi a nam và n có ñi m khác nhau do y u t tâm lý và truy n th ng xã h i qui ñ nh : -Có ñ nh y c m, ña c m, tinh t , t nh . - Sành ăn, tính toán ti n ăn nhanh và th o. - Trong mua hàng, ñi tham quan h k tính hay ñòi h i c n k , s ch s , g n gàng, không v a ý là phàn nàn, góp ý ngay. - Thư ng th n tr ng trư c s n ph m m i, l . - Thích mua s m - Ph n Châu Á e dè hơn Ph n Châu Âu. 1.2. Khách du l ch là nam -Thư ng xông xáo, b o d n và hay có tính m o hi m trong du l ch. - Tính tình c i m , d m n, tiêu pha r ng rãi -Thích vui chơi, gi i trí, khám phá -Thích ăn c a l , dùng ñ sang, t t và ñôi khi ch y ñùa, th thách nhà hàng. 2. Tâm lý du khách theo l a tu i 2.1.Du khách là ngư i cao tu i: ðây là nhóm ngư i ñ c bi t, ñi du l ch thư ng ñ an dư ng, ho c ñi du l ch v i m c ñích tôn giáo. - Thích yên tĩnh, chuy n trò nh nh . ða s không thích giao ti p n ào. - ðánh giá ưu th c a du l ch nghiêng v giá tr c a th c t , tính ti n d ng, thái ñ ph c v hơn là hình th c. 2.2. Khách du l ch là tr em -Tính tình hi u ñ ng, hay ngh ch ng m, li u lĩnh, mãi chơi quên l i d n, hay vi ph m n i qui. -Hay tò mò, hi u kỳ và bư ng b nh, d x y ra tai n n. -Hay b t chư c ngư i l n và b n bè, ăn tiêu không bi t tính toán. 3. Tâm lý du khách theo châu l c 3.1. Tâm lý ngư i châu Á - ð i s ng tình c m kín ñáo, n ng tình nh lý. - Thư ng ăn ngon, l y ăn làm chu n. Trong ăn r t c u kỳ v n u nư ng, gia gi m. Ăn u ng lâu, hay ng i chi u. - Trong chi tiêu h tính toán và dè s n. - Thích xưng hô theo quan h gia ñình, thích m i chào v n vã. - Tôn tr ng l nghi, tín nghĩa. 15 http://www.ebook.edu.vn
 3. - Kín ñáo, dè d t trong giao ti p - Chú tr ng v n ñ chào h i. Chào h i ñúng l nghi là thư c ño c a ph m h nh. Luôn tôn tr ng th b c trong giao ti p. - Ít b c l cá tính, tuân th n n p xã h i “Gi ng như v i m i ngư i” ñây là nguyên t c ng x t i cao. 3.2. Tâm lý ngư i Châu Âu - Có l i s ng th c t , c i m , ñ cao ch nghĩa cá nhân, quí tr ng t do cá nhân. - Có tác phong công nghi p chu n xác, trong gi gi c sinh ho t ñư c “K h ach hoá”. -H ñ u thích du l ch, k t h p du l ch v i công tác ho c nghiên c u văn hoá khoa h c ho c kinh doanh, gi nào vi c y, nhanh, chính xác. -H không thích nói v ñ i tư, nhìn vào ñ i tư. -S ng sòng ph ng, công khai theo pháp lý ( không ưa xin x , nâng giá tr tuỳ ti n ). -Làm vi c vui chơi, có k h ach, r t ghét s tuỳ ti n. -Không thích nói chuy n ñ i tư v chính tr , ch thích nói chuy n văn hoá ngh thu t và làm ăn kinh t . -Trong giao ti p thư ng có thói quen chào h i, c m ơn, xin l i. Ưa thích vui chơi, gi i trí. - R t chú tr ng các nghi th c trong giao ti p : + Tr nh tr ng: G i ñúng ch c danh, không g i b ng tên riêng khi không ñư c phép. + Các doanh nhân luôn xem tr ng trang ph c. + Hay ti p khách t i nhà hàng khách s n, ưa dùng nư c hoa và hay t ng quà. 3.3- Tâm lý ngư i Châu Phi -Ngư i dân s ng theo ñ i gia ñình.Ch nghĩa “Gia t c tr ” th ng tr trong xã h i. -Tôn sùng ñ o giáo: có nhi u t p t c kỳ c c, kh t khe. -R t hi u khách và l phép. 3.4. Tâm lý ngư i Châu M -Tr c tính, th c t , tình c m rõ ràng, hay tranh lu n. -Vui tính, c i m , thân thi n, coi tr ng nghi th c ñ i v i ph n . -R t hi u khách, thư ng m i khách ñ n nhà. N u ñư c m i nên mang theo quà. -Khi trò truy n thích ng i sát bên khách, ñôi khi còn ghé vào tai khách trao ñ i. -Trong tranh cãi thư ng có c ch m nh: khua tay, ñ p bàn, nhưng khi ñã tho thu n thì luôn th c hi n kh n trương. - ði u quan tâm nhi u là ñ a v và giàu sang. 4. Tâm lý du khách theo qu c gia, dân t c 4.1.Tâm lý du khách là ngư i Trung Qu c Trung qu c là m t nư c có l ch s và n n văn minh lâu ñ i, m t n n văn hoá r c r v i nh ng thành t u to l n v k thu t và ngh thu t. Nh ng c v t di tích l ch s ngàn xưa, nh ng th ng c nh hùng vĩ, tuy t v i cùng v i công trình ñ s hàng ngàn năm còn t n t i quy n rũ khách du l ch t b n phương ñ v . ð c ñi m chung : 16 http://www.ebook.edu.vn
 4. -Là nh ng con ngư i giàu lòng thương ngư i, sâu s c trong quan h , hào hi p cao thư ng trong cư x . - Thông minh, c n cù và kiên nh n. Có ñ u óc làm ăn l n và tính toán kinh t gi i. - R t kín ñáo và thâm thuý -Thương gia Trung Qu c n i ti ng là m m m ng và khéo chi u lòng ngư i. -S ng theo ñ i gia ñình, có quan h huy t th ng, h hàng khăng khít. Do chính sách m i gia ñình ch có m t con nên ngư i Trung Qu c coi con h là trên h t. B i v y hư ng d n viên du l ch c n quan tâm ñ n con c a h . -Ph n thư ng nghiêm trang v i ngư i ngoài. -Thích b u không khí thân m t, c i m như trong gia ñình. - Trong giao ti p thư ng nói to và nói nhi u. luôn coi tr ng l i m i tr c ti p. -Kh u v + Ngư i Trung Qu c ăn nhi u và bi t thư ng th c ñ ăn, có nhi u k thu t n u ăn c u kỳ, ph c t p. + Thích u ng trà. Trà u ng là trà xanh pha trong m và c c. H thư ng u ng trà vào lúc sáng s m, sau các b a ăn no, vào chi u t i, trong lúc trò chuy n, ñàm ñ o. *. ð c ñi m du l ch - Du khách thư ng ñi theo nhóm, theo các chương trình du l ch tr n gói c a các công ty du l ch Trung Qu c t ch c. -Qu ng cáo v i ngư i du l ch Trung Qu c c n nh n m nh “Gía r ” nhưng ch t lư ng cao ho c ñ m b o. -Du khách Trung Qu c thư ng ít nói ti ng nư c ngoài. Thông tin qu ng bá b ng ti ng Trung Qu c là ñi u r t c n thi t. Ví d các bi u hi n trong nhà v sinh các ñi m du l ch ch ghi b ng ti ng Anh thì khách Trung Qu c s r t khó tìm th y và không bi t cách s d ng. -Ngư i Trung Qu c n i ñ a thư ng có thói quen làm nh hư ng ñ n ngư i xung quanh như n ào, ñi kéo lê dép l t x t trong khách s n. H thư ng không ñóng c a phòng vì không thích dùng máy ñi u hoà nhi t ñ . ð tránh b t nh ng phi n hà này, các khách s n nên phân h cùng m t t ng l u. - H thư ng ch n du l ch ng n ngày. ( 2 ñ n 3 ngày ) - Lưu trú trong khách s n 2 – 3 sao và s d ng d ch v có th h ng trung bình khá -Thư ng chú ý giá r nhưng giá tr chuy n ñi cao. R t hi m ngư i Trung Qu c dùng th tín d ng mà h thư ng mang nhi u ti n m t. Do ñó h s r t m ng n u các ñi m du l ch nư c ngoài s d ng ñ ng nhân dân t ñ trao ñ i mua bán. -An toàn và yên n nơi du l ch là ñi u quan tâm ñ u tiên c a khách du l ch Trung Qu c. -Thư ng ñi du l ch v i tính ch t tham quan, thích tìm hi u các phong t c l . Thích tham quan các khu du l ch có cơ s h t ng t t, ñ c bi t là các công ty phát tri n hi n ñ i ñ m r ng t m nhìn qu c t c a mình. H thích nơi du l ch có b u không khí vui v , khoan khoái như trang tr i, gia ñình. -Khách du l ch Trung Qu c thích mua s m và thích ñ n nh ng c a hàng n i ti ng. H thư ng mua nh ng hàng hoá không có ho c r hơn nư c h .Vì ph n l n ngư i Trung Qu c nghi n thu c lá. Trong khách s n nên ñ t nhi u g t tàn thu c nh ng nơi mà khách ñ t chân ñ n. -Yêu c u làm th t c Vi Sa, h chi u ( Pasport ) d và nhanh. 17 http://www.ebook.edu.vn
 5. -S d ng thang máy quen thu c -Kiêng c m ñũa tay trái. 4.2. Khách du l ch ngư i Hàn Qu c - ð t nư c Hàn Qu c. M t trong nh ng ñ t nư c có l ch s lâu ñ i. ð t nư c này coi tr ng giáo d c, vì nó t o ra ngu n nhân l c c n thi t cho s phát tri n kinh t và khoa h c, k thu t. Văn hoá Hàn Qu c ch u nh hư ng m nh m c a ñ o ph t, kh ng. Ki n trúc nhà gi ng ngư i Nh t, ng i trên sàn và không ñi giày dép trong nhà. *. ð c ñi m chung - Trong n p s ng hi n ñ i, ngư i Hàn Qu c v n gi ñư c nh ng nét truy n th ng, h r t coi tr ng b n s c văn hoá dân t c và ñ cao giáo d c. -Luôn ñ cao truy n th ng hi u nghĩa v i cha m , t tiên thu chung v ch ng, trung thành v i b n, kính tr ng th y, ph c tùng lãnh ñ o. ðây là 05 ñ c tính quan tr ng nh t trong văn hoá truy n th ng. -Thanh niên Hàn có ý th c nghĩa v , trách nhi m v i nhà nư c r t cao. H có xu hư ng s ng hi n ñ i, th c t , năng ñ ng, d hoà mình và thích nghi v i hoàn c nh m i, thích ñi du l ch và tham d các ho t ñ ng mang tính ch t phong trào. -Trong giao ti p + Ngư i Hàn Qu c d g n, giao ti p c i m , tho i mái, thư ng nói nhi u, nói to. Thích tranh cãi, luôn th hi n là ngư i ham h c h i, năng ñ ng c n cù, coi tr ng ñ o ñ c và y u t tinh th n. + Thích ñi du ngo n. Hàn Qu c có r t nhi u b o tàng, cung ñi n, ñình chùa, lăng t m, các công viên và các ñ a danh l ch s . + Hâm m th thao. Có môn võ TeaKwondo n i ti ng th gi i. Thích leo núi, bơi l i, ñánh gôn, lư t ván. . . luôn th d c, th thao trong th i gian r i, ñi b và Tenis là hai môn ñư c ưa chu ng nh t. -T p quán trong giao ti p +Ngón tr và ngón cái t o thành hình tròn: chúc b n giàu có. + Kiêng s 4 vì âm ñ c s 4 ñ ng âm v i t : ch t + Ngư i Hàn Qu c không t gi i thi u mà ch ngư i khác gi i thi u + M t yêu c u cơ b n trong ñàm phán là: “Kibun ” có nghĩa là c m giác bên trong. H không mu n làm ăn v i ai ñã gây t n thương tình c m bên trong c a h . - Kh u v : g n gi ng Vi t Nam +Cơm tr ng và cơm ñ n là món ăn chính, ăn cơm v i nhi u món tuỳ vùng, tuỳ mùa. + Món Kinshi ( Rau c i tr n gia v và nư c s t ) là món ăn dân t c và là ni m t hào c a ngư i Hàn Qu c. + Rau mu i nhi u gia v thư ng là b p c i, c c i hay dưa chu t, rau c n tr n t i, g ng, hành t và tép. + Canh là món ăn không th thi u c a b a ăn. M i ngư i có m t bát canh riêng nhưng các món ăn khác ñư c ñ t chung như Vi t Nam. Khi ăn dùng thìa và ñĩa. + Gia v hay cay, do ñó t là th không th thi u trong b a ăn. *. ð c ñi m khi ñi du l ch - Ngư i Hàn Qu c luôn luôn gi b n s c dân t c khi ñi du l ch. H là nh ng ngư i sôi n i, c i m , vui v nhưng l ch s và có tính t ch khá cao. - Thích th lo i du l ch bi n, ngh ngơi, tìm hi u du l ch văn hoá. 18 http://www.ebook.edu.vn
 6. - ði du l ch thư ng k t h p v i m c ñích kinh doanh -Ngư i Hàn Qu c thư ng s d ng các d ch v có th h ng trung bình, khá. H quen s d ng các trang thi t b hi n ñ i. 4.3. Khách du l ch ngư i ðài Loan *. ð c ñi m chung - Ngư i ðài Loan r t hi u khách và nhi t tình - Có ý th c tôn tr ng pháp lu t - Chăm ch , c n cù không c u kỳ, sinh ho t có nh ng nét tương ñ ng v i ngư i Vi t Nam. - Hay có thói quen la hét nh ng yêu c u c a h và nói to ti ng. - Ăn tr u là m t t p quán ph bi n ðài Loan. - Ăn nhi u + Sáng: ăn nhanh và ñơn gi n. + Trưa: ăn trong quán và không u ng rư u bia trong b a sáng và trưa. *. Trong giao ti p - Thích s d ng các nghi th c qu c t , cách chào h i, b t tay . Nhưng nói chung không quá c u kỳ. -Nói cám ơn, xin l i là c n thi t nhưng không c n thi t ph i cúi g p ngư i khi chào. N cư i luôn ñư c coi tr ng. - Khi m i khách ðài Loan nên g i gi y m i trư c 02 tu n và nên tránh ngày l . Khách ñư c m i nên mang theo m t món quà nh ( Hoa, qu , ñ lưu ni m ). - Không t ý c m ñ v t c a h . Nên khen ng i và t ra yêu thích ñ v t c a h. - Tr ng l nghĩa trong giao ti p, nghi th c g p nhau là nh ng c ch khoan thai, m c thư c. Vi c chào h i ñúng qui cách là m t bi u hi n c a ph m h nh. - Tôn tr ng tôn ty tr t t nên s kính n h u như là m t nét n i b t trong giao ti p xã h i. Ngư i già r t ñư c kính tr ng. Ngư i ðài Loan ít g i tên riêng trong trò chuy n thưa g i. - B t tay là ki u chào ph bi n -Giao ti p b ng ñi n tho i ph bi n, d dàng và thu n l i *. ð c ñi m khi ñi du l ch - Du khách ðài Loan có m t s hi u bi t khá ñ y ñ v các t ch c du l ch qu c gia: SinGaPore, Thái Lan, Nh t B n, Hàn Qu c và Trung Qu c . . . H thư ng có nhi u kinh nghi m ñi du l ch nư c ngoài. - Ph n có nh hư ng quy t ñ nh trong vi c l a ch n ñ a ch du l ch nào ñó. H thư ng t tìm hi u và quy t ñ nh chuy n ñi. - ð chu n b m t chuy n ñi thư ng d ñ nh trong 06 tháng và gi ch ít nh t 01 tháng trư c ngày kh i hành. - Khi ñi du l ch thích ch n vào mùa xuân và mùa hè, th i gian ngh thư ng t m t ñ n ba tu n. -Khách du l ch ðài Loan thư ng ưa chu ng nh ng chương trình du l ch tr n gói. 4.4. Khách du l ch ngư i Anh *.ð c ñi m chung - L nh lùng, tr m l ng, th c t và b n r n ( Là ngư i c a công vi c ). 19 http://www.ebook.edu.vn
 7. - Thích th c ti n, ng n g n, không ưa dài dòng, giàu ñ u óc th c t . - Ngư i Anh theo ch nghĩa c t c, luôn gi thái ñ dè d t, gi ý. - Luôn tôn th gia ñình, ít thay ñ i và có tính tuy n th ng cao. - Trong quan h giao ti p thư ng gi thái ñ nghiêm ngh , thư ng ñ ng cách ngư i ñ i tho i 50cm. - N i ti ng l ch lãm, có văn hoá ( ðư c g i là Gentlemen ngư i phong nhã ) thư ng r t l ch thi p trong c x , k c khi tình hình b t l i cho h . -Không thích ñùa c t, hài hư c, ghét ba hoa, phù phi m. Khi tán thư ng r t ít v tay tán thư ng nhi t li t. Nhưng h sung sư ng khi ñư c ti p xúc v i nh ng ngư i uyên bác, tài năng giúp h hi u bi t thêm. -Trong giao ti p tránh h i v tôn giáo, chính tr , và nh ng phi n toái v s c kho . ð tài nói chuy n h p d n và gây xúc ñ ng nh t là th i ti t “Thay ñ i d dàng như th i ti t nư c Anh ”. - M t s t p quán Anh : + Ngày 14/02 ngày h i tình yêu + Ngón tr gõ lên cánh mũi “Hãy gi bí m t ” + Ngón tr vu t mi m t và kéo dài th p xu ng “Anh ñ ng b p tôi ” + Thư ng ít b t tay, ch b t tay sau khi xa nhau lâu ngày ho c t ý c m ơn. - Trong sinh ho t h là nh ng ngư i tôn tr ng th i gian, chú ý ñ n v n ñ v sinh, s ngăn n p các cơ s v t ch t mà h s d ng. Thư ng gi nghiêm k lu t, nhi u ti n tiêu xài nhưng r t k n k , t m và th n tr ng trong thanh toán. -Thư ng không lưu tâm ñ n các ngôn ng khác. Ch s d ng ngôn ng c a h . - Yêu thích mèo và hoa tươi. Thích ñi du l ch -K : + Th t Ca ra vát k s c vì lo i này có th ph ng theo trang ph c quân ñ i và nhà trư ng. + L y chuy n hoàng gia ra ch gi u *. ð c ñi m khi ñi du l ch : - Thích ñ n các nư c có khí h u nóng, bãi t m ñ p và cư dân nói ti ng Anh. - Thích ñi du l ch ng n ngày v i ño n ñư ng hành trình ng n. - Mu n có nhi u ñi u ki n, phương ti n ñ chơi th thao nơi du l ch - Trong th i gian ngh ngơi, khách du l ch Anh thích quan h , ti p xúc và vui nh n theo ki u cách riêng c a h . Khi gi i trí thư ng có tính ñơn ñi u nhưng ñ c ñáo. Thích gi i trí trong Casino. - Mu n ñư c tham quan nhi u nơi trong chuy n hành trình - Phương ti n v n chuy n ñư c yêu thích là máy bay và tàu thu . - Thích ngh l u tr i nơi du l ch - ð c bi t quan tâm t i giá c du l ch các nư c s c mua nơi du l ch th p. - Kh u v : + ði m tâm nhi u món trong ñó ph i có trà, s a, cà phê. Truy n th ng là món cháo và tr ng tráng. + Quen ăn các món ăn gà quay, Cá rán, th t ñúc, dê nư ng, ít ăn nư c s t ( nư c s t b c hà + nư c chanh ép ) + Ưa thích các món ăn ch bi n t cua, c, ba ba , rùa , r n , ñ c bi t t cá + Không ưa nh ng món ăn giàu tinh b t + Ngư i Anh thư ng ưa thích nh ng món ăn có lư ng ñ m, béo v a ph i và có mùi thơm. 20 http://www.ebook.edu.vn
 8. + Ít u ng cà phê. Hay u ng trà theo ki u Anh ( Trà pha thêm vài gi t s a ). H thư ng u ng trà vào gi ñi m tâm, trư c và sau b a ăn trưa. Vào 17 ho c 23 gi ( B a ph chi u ñư c g i là Afternoon tea ) + Ngư i Anh cũng thích u ng rư u, ñ c bi t là trong các b a ti c và khi ñi du l ch, h thư ng dùng các lo i rư u như: Whisky, vang ( Wine ) và Brandy. Chú ý ch rót ti p rư u, trà cho ngư i Anh khi ly c a h ñã ñư c u ng c n. + D n ăn, ngoài cách d n bàn theo ki u Âu, ngư i Anh còn có cách ñưa lên bàn t t c các món ăn m t l n. + Khi ăn ngư i Anh c m úp ñĩa hay ñ th a m t chút món ăn ñ th hi n s l ch s . *. Trong kinh doanh - Ngư i Anh luôn th n tr ng và kín ñáo, không ñư c v lưng, khoác vai và b t tay b ng hai tay. Nên h n ch t i thi u các va ch m c a cơ th . - Không ñư c li c nhìn thư ho c gi y t trong văn phòng hay h i v nh ng khía c nh công vi c không liên quan ñ n mình. - ði ñúng gi là chuy n quan tr ng và là nguyên t c. -Vì tôn tr ng s riêng tư nên ngư i Anh thư ng ít m i khách ñ n nhà ăn cơm mà ñ h tuỳ ý ñ nh li u. 4.5.Khách du l ch ngư i M *. ð c ñi m chung - Thông minh, th ñ an, hay phô trương - Có tính năng ñ ng cao, r t th c d ng.V i h m i hành ñ ng ñ u ñư c cân nh c k trên nguyên t c l i ích thi t th c. Nh ng gì sâu xa, tinh t , mang nét văn hoá tao nhã, thanh l ch không h p v i h . ði u này th hi n rõ trong ki n trúc, ho t ñ ng và c trong giao ti p. Ví d : Quan ni m cái gì ñ s , to l n là ñ p. - Giao ti p r ng, k t b n d , thư ng không khách sáo và câu n hình th c: g i tên không có nghĩa là thân m t. - T c ñ làm vi c nhanh chóng kh n trương - Vui chơi cũng r t sôi ñ ng và mãnh li t: bóng b u d c, Hockey trên băng, bóng r - Tính cách c i m , phong cách s ng t nhiên, tho i mái. - Ngư i M ít b t tay: nam ch b t tay khi ñư c gi i thi u ho c lâu ngày g p l i. N không b t tay khi ñư c gi i thi u, ít b t tay khi t giã. Tr nh ng trư ng h p làm ăn kinh doanh. - S n i ti ng là m t bi u hi n c a thành công và ñ ng nghĩa v i nh p ñ ( Càng t t b t càng ñư c n tr ng ) - Ngư i M quan ni m r ng: sang – hèn là ch tài s n, nên m c tiêu c a h là c a c i, ti n b c. ð di n t h nh phúc h nói: “ I Feel like a milion dollar ”. Ngư i M r t t hào v ti n c a h . - Ch nghĩa cá nhân là c t lõi c a n n văn hoá M . H r t coi tr ng cá nhân và tính t do. Ph N quen s ng ñ c l p và ch ñ ng trong m i công vi c, tr có phòng riêng không ph thu c vào cha m và không mu n cha m quan tâm ho c qu y r y. - V i m i quan h , ti p xúc g p g ñ u ph i h n hò báo trư c. Trong giao ti p cái quan tr ng là n cư i ñ u tiên ( N u h thích n cư i c a ta thì ta ñã là b n c a h ) H cho r ng không ph i che d u tình c m, mà hay bi u l thái quá. H hay cư i tho i 21 http://www.ebook.edu.vn
 9. mái, không ñem tin d cùng n cư i mà v i thái ñ quan tâm ñau bu n. Thích ñư c ñón ti p n ng h u như m t ngôi sao. Hai ch th thư ng ñưa câu chuy n ñ n ch k t thúc cu c giao ti p ñó là tu i tác và ti n b c ( H i v thu nh p là ñi u t i k ). - Tránh h i v ch ng t c, tôn giáo ( m t nhà chính tr Pháp nói: “Pháp có 03 lo i tôn giáo và 280 lo i Format, còn Hoa kỳ có 03 lo i Format và 280 tôn giáo ” ). Không thích nghe nói nhi u. Tránh ñ ng quá g n ñ không th vào m t ngư i ñ i di n. - Ngư i M trong giao ti p ñư c coi là ngư i không va ch m, ngoài nh ng cái ôm khi g p và chia tay. R t tin vào s c m nh huy n bí. K s 13. S g p mèo ñen, gương v . -Kh u v : không c u kỳ trong ăn u ng, không thích nghe nói nhi u và l nghi phi n toái. Ngư i M ăn nhi u ( m t su t b ng 02 ngư i ăn ) và yêu c u tuy t ñ i s ch s. -Món ăn truy n th ng: sư n rán, bánh cua, bánh mì k p th t gà. Thích ăn ng t l n m n. *. ð c ñi m ñi du l ch - ð c bi t quan tâm ñ n ñi u ki n an ninh tr t t nơi du l ch. Thích th lo i du l ch bi n. Môn th thao ưa thích nh t t i ñi m du l ch: Tennis, bơi l i, l n bi n, thích ñư c quan tâm nhi u nơi trong chuy n ñi, thích tham gia h i hè và có nhi u d ch v vui chơi gi i trí. Phương ti n giao thông thư ng s d ng là ô tô du l ch ñ i m i. Phương ti n lưu trú, thư ng các khách s n hi n ñ i. R t chú ý ñ n ngo i hình c a hư ng d n viên du l ch. Kh t khe trong khi ñánh giá ch t lư ng ph c v . - Kh u v : Ăn ph Vi t Nam, nh ng th c ăn ch bi n s n ( s ch, r , nhanh ). Hay v a ñi v a ăn, không thích ăn nóng quá. ð u ng ph i th t l nh. Thích nư c l c ñã kh trùng ho c nư c khoáng tinh khi t. - Ưa thích d o ph , ng m c nh b ng xích lô. 4.6. Khách du l ch ngư i Pháp *. ð c ñi m chung: Thông minh, l ch thi p, nhã nh n và khéo léo trong lĩnh v c ti p xúc, tôn tr ng t do cá nhân. Tr ng hình th c, c u kỳ và sành ñi u trong ăn m c. R t hài hư c và châm bi m trư c cái gì thái quá. Trong giao ti p thư ng cư x nh nhàng nhưng nghiêm túc. Trong quan h xã h i, h gi ki u cách và tr ng hình th c, có s phân bi t ñ ng c p trong quan h , có s phân bi t rõ ràng trong cách chào, cách nói, cách vi t thư và ñ c bi t là cách cư x ñ i v i ph n . R t d m ch lòng v i nh ng sơ xu t nh c a ngư i nư c ngoài. Thích vui chơi, gi i trí tôn tr ng tình b n. -T p quán c a ngư i Pháp R t ít m i b n v nhà, ph n l n m i ra nhà hàng. N u ñư c m i dùng cơm gia ñình là m t vinh d l n. Ngày 1/8 là ngày h i du l ch. Ngón tay tr ch vào thái dương ch ng t s ngu ng c. - Ngư i Pháp k : Hoa cúc màu vàng vì nó bi u th s ch t chóc. Hoa c m chư ng th hi n s xui x o. Con s 13 ñem l i s không may m n. H không thích ñ c p ñ n s riêng tư trong gia ñình và bí m t trong buôn bán khi nói chuy n. - Kh u v ăn u ng : Thích ăn các lo i bánh ng t, Pa tê có t i. Thích ăn các món nư ng rán, tái còn lòng ñào, các món n u nh . Hay ăn súp vào bu i t i. Tráng mi ng b ng món ng t và hoa qu t ng h p. Ăn h t th c ăn có nghĩa là khen ng i tài n u b p, khi ly rư u vơi m t n a thì ti p thêm rư u, nhưng khi không u ng thêm nên u ng c n ly là ch ng t ñã ñ r i. 22 http://www.ebook.edu.vn
 10. - Không nên hút thu c lá trong các b a ăn, không thích ng i ăn cùng bàn v i ngư i không quen bi t. ð i v i ngư i Pháp ăn u ng là m t ngh thu t, b a ăn có th kéo dài 3 ñ n 4 gi . Các món ăn c a h không ch c u kỳ, ñ c ñáo mà còn sàng l c t t c nh ng tinh hoa nh t v văn hoá m th c. *. ð c ñi m khi ñi du l ch - M c ñích chính thư ng là ngh ngơi và tìm hi u làm giàu v n tri th c b n thân. Ít nói ti ng nư c ngoài. Có thói quen cho ti n thêm ñ bày t s hài lòng ñ i v i ngư i ph c v . - Phương ti n giao thông thích s d ng:Ô tô, máy bay Thích ngh t i các nhà ngh 3, 4 sao và các ki u nhà ngh gi i trí. Thích và ñam mê c nh V nh h Long và ưa các món ăn Vi t Nam, r u “Cu c l i ”. - Yêu c u ch t lư ng ph c v cao. 4.7. Khách du l ch ngư i ð c *. ð c ñi m chung - Thông minh, tư duy ch t ch , ti p thu nhanh nh y và d t khoát. Có tài t ch c, ý chí cao, s ng và làm vi c luôn theo m t k h ach c th . Có nhi u tham v ng ti t ki m. - Trong giao ti p: Ngư i ð c thư ng ñ ng cách ñ i tư ng hơn 50cm. R t hay b t tay khi g p nhau. Coi tr ng tính chính xác, ñúng gi . ð u óc th c t ưa hi u qu . S ng sòng ph ng và th c t . Trong nhi u trư ng h p ñư c cho nhưng v n tr ti n. R t coi tr ng hành vi trung th c. H chú ý hình th c. Thương gia ð c hay m c áo ñ m vai và ñ i mũ ph t, chu ng nghi th c và th t c. R t th n tr ng v i các cu c giao d ch , các cu c h n ñ u ph i x p ñ t trư c. Luôn ñúng gi , n u không s b ñánh giá là thi u tôn tr ng. Ghét s ñư ng ñ t, n u ngư i có h c v , h mu n b n nh ñi u ñó và nh c h c v c a h nhi u l n trong ñàm tho i. - Kh u v : Ngư i ð c có món th t hun khói n i ti ng. Ngày l t t, hay ăn ng ng quay c con. ð c bi t hay ăn th t bò và các món ch bi n t cá. Các món sào n u hay s d ng nhi u bơ, thích các món ăn có s t, ñ c bi t là s t tr ng có s a kem tươi. Súp thư ng ăn ñ c. Bu i t i hay ăn ñ ngu i, thích các lo i bánh ng t, ñ m cà phê. Các món ăn ph n nhi u ch bi n t khoai tây. Món ñ c trưng c a ngư i ð c là th t thái lát và khoai tây rán. Món ăn ñ m i khách quí là th t bò s ng tr n v i lòng ñ tr ng s ng, ăn v i mu i và hành khi ăn u ng không nói chuy n n ào, khong có ti ng va ch m m nh. *. ð c ñi m khi ñi du l ch - R t tin vào vi c qu ng cáo du l ch. Thích ñ n nh ng nơi có du l ch bi n phát tri n và ñi u ki n an ninh ñ m b o. Chi tiêu nơi du l ch ít nhưng lưu l i lâu. -Thích có nhi u d ch v vui chơi gi i trí và các cu c tham quan t p th , thư ng ñi du l ch theo ki u tr n gói. Hành vi c a khách du l ch ð c r t t nhiên, hay t cao và coi thư ng các dân t c khác. - Phương ti n giao thông ưa thích: ô tô, du l ch máy bay, xe l a, thư ng lưu trú t i khách s n 2, 3 sao. R t hay ñánh giá v ch t lư ng ph c v và bày t thái ñ rõ ràng. - Thích các bãi t m kho thân, ð c, kho thân cũng là m t bi u hi n văn hoá. - Khi d n bàn ăn cho khách du l ch ð c, nên d n bàn ăn theo t ng vùng ñ a lý vì ngư i vùng này không thích gi ng nói vùng khác. 23 http://www.ebook.edu.vn
 11. 4.8. Khách du l ch ngư i ITaLia *. ð c ñi m chung - Ngư i ItaLia nói nhi u, l c quan, say mê âm nh c, coi tr ng s g n gàng, ki u cách và sang tr ng. Hào phóng và thi t tha v i du l ch, h r t ñúng h n khi g p, làm vi c v i ngư i ItaLia không nên ñi th ng vào v n ñ mà câu chuy n mào ñ u là r t quan tr ng. - T p quán + Khi giao ti p luôn có xu hư ng ñ n g n ñ i tư ng, khi mu n ñưa các câu h i thì cong ngón tay l i, khi t ng hoa và quà tránh hoa cúc và s l . U ng rư u không ñư c say. Trong khi ăn u ng không hút thu c lá. - Ph n ñi m t mình r t thích ñàn ông ñón rư c b t kỳ cơ h i nào. Ngư i ItaLia thích th i trang, nên thư ng ăn m c l ch s , ch i chu t, g n gàng. *. ð c ñi m ñi du l ch - Thư ng ñi du l ch ng n ngày, ch s d ng kỳ ngh m t l n trong năm ( T gi a tháng 7 ñ n ñ u tháng 9 ). - Thư ng thích tham quan các thành ph n i ti ng v phong cách và văn hoá. - Thích th lo i du l ch bi n, ñi chơi ñêm và quan tâm ñ n mua hàng. - Thư ng ñi du l ch c gia ñình và lưu trú t i các khách s n sang tr ng ñ ti n nghi - Phương ti n giao thông s d ng ưa chu ng là xe l a, ô tô du l ch và máy bay. - Lưu l i nơi du l ch v i th i gian ng n, quy t ñ nh kh i hành nhanh, không theo l ch trình ñã ñ nh. 4.9. Khách du l ch ngư i Nga *. ð c ñi m chung:Th ng th n, d t khoát, d hoà thu n, trong giao ti p c i m , d hoà mình và thích nghi v i ngư i xung quanh. R ng lư ng, chân thành trong các m i quan h . - Dân t c Nga ñôn h u, th t thà, ham hi u bi t. Ưa thích c c s ng phóng khoáng, g n gũi v i thiên nhiên. - H gi n d trong sinh ho t, ñơn gi n trong ăn u ng. *. ð c ñi m ñi du l ch - Thích ñi theo gia ñình ho c các nhóm b n bè, ho c theo ñoàn, thích ñ n nơi có c nh s c thiên nhiên. Thích thăm nhi u di tích l ch s , các danh lam, th ng c nh, các phong t c t p quán và các truy n thuy t ly kỳ. - Khách du l ch Nga thích vui v , ñàn hát và thích hài hư c, quan tâm nhi u ñ n vi c mua hàng và các v t k ni m khác c a chuy n ñi. - Kh u v + Thích các món quay, các món n u ăn ph i nh , thích các lo i th t xay nh , rán hay om có s t. + Gia v n u và món ăn thư ng có nhi u bơ, kem + Quen ăn các lo i rau: b p c i, cà chua, dưa chu t, khoai tây, c c i ñ , xà lách ăn kèm các lo i th t viên ho c ninh nh . Và quen ăn dưa chu t, b p c i mu i chua. + Món ăn ph bi n: cá ư p mu i hun khói. + Hay u ng nư c chè ñen nóng pha ñư ng và m t vài lát chanh + R t thích các lo i rư u ( Vodka ), hay u ng Wodka ñ . 24 http://www.ebook.edu.vn
 12. + Trư c khi ăn thư ng u ng Cognac, Wkisky, sau ñó u ng rư u nh . Sau b a ăn thư ng dùng Coffee Chocola ca cao và hoa qu . 5. Tâm lý khách du l ch theo ngh nghi p 5.1. Khách du l ch là ngư i ch huy ( Ross ): Bao g m các giám ñ c, ngư i qu n lý, “Ông ch ”. . . Các cơ quan, xí nghi p. - Ưa thích ho t ñ ng ( Ho t ñ ng trí óc, chân tay, s c m t, ñi u b ). - Nhi u ham mu n ( V t ch t, tham v ng, quy n l c, và ái tình ). - Quy t ñ nh v n ñ m t cách l , ch c ch n và sáng su t. - Hành ñ ng theo lý trí hơn là tình c m. - Coi tr ng l i h n, ti t ki m th i gian - Tác phong ñĩnh ñ c, ch t ch trong giao ti p - Yêu c u cao v ti n nghi v t ch t và ăn u ng. - hay phán xét và b t l i ngư i ph c v . 5.2.Khách du l ch là ngh s - Giàu tình c m, giàu trí tư ng tư ng, kh năng liên tư ng cao - Hào phóng trong giao ti p mang s c thái tâm h n lãng m n. Hành ñ ng theo tình c m hơn lý trí - Tác phong b o d n, t nhiên, ñi u b ñiêu luy n, và ng x r t nh y. ð cao s thích cá nhân - Trong sinh ho t thư ng thích gì làm n y - S ng theo c m h ng, ít ch u tác ñ ng tâm lý c a c p trên 5.3- Khách du l ch là các nhà kinh doanh - Ưa ho t ñ ng, có nhi u kinh nghi m trong giao ti p, có kh năng thuy t ph c cao, khôn ngoan, láu cá, nhanh nh n - Ưa s nhanh g n, ti n l i, rõ ràng. Quan tâm nhi u ñ n tình hình th trư ng, giá c . - Trong giao ti p thư ng t ra giàu có, thích phô trương hay kiêng k , tin vào v ns 5.4. Khách du l ch là các nhà khoa h c - Tri th c r ng, hi u bi t nhi u, tác phong sinh ho t ñàng hoàng, m c thư c, tôn tr ng các qui ñ nh chung - Thích ñư c tôn tr ng và ñ i x l ch thi p. Yêu c u cao v phong cách giao ti p, tính chính xác và trung th c ngư i ph c v - Tính ôn hoà và t ch cao, thích suy tư, t tìm tòi.Tác phong chính xác, kiên trì - Thích bông ñùa, hài hư c, d ti p xúc v i m i ngư i. Ăn u ng không c u kỳ, ưa t nh , l ch thi p 5.5. Khách du l ch là công nhân - Năng n , ho t bát, chân thành. Thích sinh ho t theo tính ch t h i ngh nghi p, d hoà ñ ng cùng m i ngư i - Sinh ho t gi n d , nh ng ngư i lao ñ ng nơi có ti ng n nhi u: d cáu g t, chán n n, thích yên tĩnh, ng i di chuy n ñi l i - Nh ng ngư i lao ñ ng ñi u ki n kh c nghi t:can ñ m, d m o hi m, có tính b n b , có nhu c u cao v ngh ngơi gi i trí 25 http://www.ebook.edu.vn
 13. - Nh ng ngư i lao ñ ng trong nh ng công ngh tinh x o: tr m tĩnh, tác phong ch m ch p, thích gi i trí nơi g n gũi thiên nhiên, phóng khoáng 6. Tâm lý khách du l ch theo tín ngư ng tôn giáo 6.1. Tâm lý ngư i theo ñ o Ph t - Giàu lòng nhân t , bác ái, an ph n th thư ng, r t nh n n i, ñôi khi nh n nh c, coi lao ñ ng là ñi u ki n b ích, c n thi t - Yêu thích bình yên, yên tĩnh, d hoà h p v i các ñ o khác - Có nhi u t p t c kiêng k ( xem ngày gi , l vái, th p hương ) 6.2. Tâm lý ngư i theo ñ o h i - H là tín ñ th th n A La. Trung thành và tin tư ng tuy t ñ i. Có t c ăn kiêng th t các lo i vào tháng 3 hàng năm - Tuân th ch t ch các qui ñ nh c a l h i, ăn chay nh n ñói ( Tháng 9 l ch h i giáo là tháng 2 ), l hi u sinh ( Gi t c u làm l t ) . 6.3.Tâm lý ngư i theo ñ o thiên Chúa - Tin vào Chúa tr i m t cách tuy t ñ i và r t trung thành - Tín ñ là nh ng ngư i hi n lành, th t thà, t t b ng, và ch t phát - Có nhi u t p t c kiêng k , l nghi r t văn hoá - Trong giao ti p nên c n tr ng vì h là nh ng ngư i s n sàng t vì ñ o 7. ð c ñi m tiêu dùng c a khách “Ba lô ” - ði du l ch v i hành lý gi n d . ðây là nh ng ngư i th c s ñ n v i c nh quan thiên nhiên và con ngư i Vi t Nam v i tính tò mò ham hi u bi t c a h ( Thư ng ñ tu i t 17 – 25 ) - Thư ng tìm ki m thiên nhiên qua nhi u kênh khác nhau r i quy t ñ nh Tour c a mình - Phương ti n giao thông ch y u là tàu ho . T i ñi m tham quan thư ng dùng xe ô tô ho c thuê xe ñ p, xe ôm - Luôn ti t ki m chi phí t i ña. Khai thác t i ña các y u t ñ a phương v i m c ñích ñi ñư c nhi u nơi - Ăn u ng ñơn gi n. Bánh mì k p th t, và t t c các món ăn Vi t Nam t i quán bình dân. U ng bia hơi ch p nh n các món ăn ñi m tâm t 5.000ñ – 10.000ñ/ b a. B a ăn chính không quá 25.000ñ/ b a. C quán nào ñông khách du l ch “Ba lô ” là vào và r t chung thu v i s n ph m - Thuê phòng 6 – 15 Usd cho 2 – 4 ngư i/phòng th m chí còn th p hơn - Th i gian lưu l i các ñi m du l ch thư ng t 2 – 3 ngày III. TÂM TR NG C A KHÁCH DU L CH 1.Tâm tr ng c a khách du l ch – Tâm tr ng ban ñ u c a khách du l ch + Có th gò bó, không tho i mái, e ng i nh ng nơi du l ch xa l + Tâm th s n sàng bư c vào c c gi i trí, ngh ngơi v i hy v ng t t ñ pv nơi du l ch - Khách du l ch khi ñi du l ch v i tâm tr ng dương tính, thư ng là ngư irt hăng hái, nhanh nh n, c i m , nhi t thành, d vư t qua nh ng tr ng i ban ñ u, d hoà mình vào các ho t ñ ng giao ti p, d th a nh n và hài lòng v i ngư i ph c v , chi 26 http://www.ebook.edu.vn
 14. tiêu ti n nhi u và d dàng, s d ng d ch v nhi u hơn và kéo dài th i gian ngh , có th quay l i. - Sau chuy n ñi du l ch thư ng nh ng c m tư ng du l ch trong ngư i du khách này rõ r t, sâu ñ m, và h s là ngu n qu ng cáo, tuyên truy n cho khu du l ch ñó - Khách du l ch ñi du l ch mang l i tâm tr ng âm tính: bu n chán, th ñ ng, d m t m i, d n i nóng, khó tác ñ ng, d ph n ng gay g t, hay th ơ, ñãng trí. Khó ph c v và thư ng gây nên s khó ch u cho c hai bên. - Khách du l ch trong tình tr ng Stress : Tâm tr ng r t ph c t p, tuy nhiên có th nh n ra qua nh ng hành vi mang tính vô ý th c c a h : ánh m t vô h n, hành vi vô ñ nh . . . Vi c c i thi n tình tr ng Stress c a con ngư i không h ñơn gi n . . . Trong ph c v c n tôn tr ng ñ i x công b ng, tránh nh ng hành vi và l i nói làm cho hoàn c nh x u hơn. Có th cách ly khách v i môi trư ng xung quanh m t cách t nh b ng cách nh n m nh ñ n s tho i mái và ti n l i cho khách. 2. Các nhân t nh hư ng ñ n tâm tr ng c a khách du l ch - Nhân t ch quan: Bao g m cơ c u ñ c ñi m tâm lý: s c kho , khí ch t, tính cách dân t c, ngh nghi p, giai c p trình ñ văn hoá, tôn giáo, gi i tính và kh năng thanh toán. Các y u t này ñóng vai trò quy t ñ nh trong s hình thành tâm tr ng ban ñ u c a khách du l ch. - Nhân t khách quan: Bao g m toàn b th gi i xung quanh v i nh ng ñ c ñi m và thành ph n c a nó, nhân t này có th làm cho tâm tr ng ban ñ u c a du khách ñư c gi v ng và phát tri n theo chi u hư ng tích c c ho c có th phá v tâm tr ng ban ñ u c a du khách. T hy v ng ñ n th t v ng và phát tri n theo chi u hư ng x u ñi. Các nhân t khách quan ñư c x p thành 04 thành ph n, các thành ph n ñó khác nhau ñ c ñi m riêng c a nó và tác ñ ng theo cách này hay cách khác t i tâm tr ng c a khách du l ch + Môi trư ng thiên nhiên + Nh ng giá tr văn hoá, l ch s có s c h p d n cũng là y u t t o nên tâm tr ng dương tính cho khách du l ch. + N p s ng văn hoá, phong t c t p quán ñi n hình, ñ c ñáo c a dân ñ a phương có th mang ñ n cho khách nhi u ñi u m i l , thích thú v i n tư ng ñ p + Cơ s v t ch t k thu t, và vi c m r ng nhi u lo i d ch v có ý nghĩa quan tr ng và ñóng vai trò quy t ñ nh ñ duy trì tâm tr ng tích c c c a khách du l ch IV. S THÍCH C A KHÁCH DU L CH 1. Khái ni m S thích là m t bi u hi n c a h ng thú. ðó là thái ñ c a du khách ñ i v i ñ i tư ng nào ñó có ý nghĩa ñ i v i du khách và ñem l i s khoái c m cho du khách do s h p d n, lôi cu n c a ñ i tư ng ñó. Như v y trong s thích có 02 y u t g n bó ch t ch v i nhau. - ð i tư ng gây ra s thích ph i có ý nghĩa ñ i v i du khách - ð i tư ng ph i có s h p d n, lôi cu n ñem l i c m xúc dương tính cho du khách. S thích ñư c th hi n qua s l a ch n ph bi n c a con ngư i trư c m t ñ i tư ng nào ñó. ð i tư ng ñó có s c thu hút s t p trung chú ý, ñi u khi n s suy nghĩ và thúc ñ y con ngư i hành ñ ng. 27 http://www.ebook.edu.vn
 15. 2. S hình thành s thích du l ch S thích ñư c hình thành trên cơ s c a các nhu c u, nhưng không ph i m i nhu c u c a cá nhân ñ u tr thành s thích mà ch có nhu c u c p ñ khát v ng m i là n i dung c a s thích. S thích bao gi cũng ñư c cá nhân ý th c, hi u rõ ý nghĩa c a nó ñ i v i ñ i s ng c a h . Do ñó s thích lôi cu n, thu hút cá nhân v phía ñ i tư ng t o ra s khát khao ti p c n và ñi sâu vào ñ i tư ng. Khác v i nhu c u, mu n cho m t s thích cá nhân t n t i ph i tho mãn 02 ñi u ki n : - Cái gây ra s thích ph i ñư c cá nhân hi u rõ ý nghĩa c a nó ñ i v i ñ i s ng riêng c a mình - Cái ñó ph i gây ra các cá nhân nh ng xúc c m dương tính. Chính thành ph n này mang tính ñ c trưng ñ phân bi t nó v i nhu c u. S phát tri n s thích trong tiêu dùng du l ch c a con ngư i ph thu c vào : - S phát tri n c a các s n ph m du l ch - ð c ñi m tâm lý – xã h i c a cá nhân - Trào lưu c a xã h i trong du l ch - M c ñích ñ ng cơ c a chuy n du l ch 2.1. N u ñ ng cơ ñi du l ch là ñi ngh ngơi, gi i trí ph c h i tâm sinh lý thì s thích c a du khách thư ng là - Thích ñi theo nhóm, thích s yên tĩnh, thơ m ng - Thích ñi theo các chuy n bao tr n, ñ n nh ng nơi du l ch n i ti ng.Thích nh ng ho t ñ ng vui chơi như t m n ng, lư t ván, vui ñùa trên cát. Thích thăm vi ng b n bè, ngư i thân quen nơi du l ch.Thích giao ti p v i khách du l ch khác. Thích phương ti n giao thông có t c ñ cao.Thích có nhi u d ch v ăn ngh , gi i trí, ch p nh, mua s m và ch t lư ng c a d ch v ñã ñư c qu c t hoá. 2.2. N u ñi du l ch ñ “Khám phá ”, tìm hi u s thích c a h thư ng là -Thích phiêu lưu, m o hi m t i nh ng nơi xa xôi, hoang dã, thích tìm tòi cái mi - Thích hoà mình vào n n văn hoá ñ a phương - ði l i nhi u và thích mua quà lưu ni m ñ c ñáo - Ch p nh n nh ng ti n nghi ăn t i thi u 2.3. N u ñi du l ch v i ñ ng cơ công v , h i ngh thì s thích là - Phòng ng có ch t lư ng cao có ñ ti n nghi ph c v cho vi c hoàn thành công vi c m t cách nhanh chóng, thu n l i, nơi h i h p, h th ng thông tin phương ti n in n. - Tính chính xác trong ph c v , l ch s , chu t t - Ăn u ng, ti c tùng - ð c ñ cao 2.4. N u ñi du l ch ñ ch a b nh thì s thích là - ð c ph c v ân c n, chu ñáo - ðư c ñ ng viên, an i - Có nhi u d ch v ph c v cho vi c ch a b nh - Không khí nơi du l ch tinh khi t, trong lành - B u không khí tâm lý xã h i nơi du l ch tho i mái, chan hoà 28 http://www.ebook.edu.vn
 16. Tuy nhiên s thích c a con ngư i l i tuỳ thu c vào “M t ” du l ch trong t ng kỳ. Hi n nay xu hư ng du l ch c a khách phương Tây, M là ñ n ðông Nam Á.Vành ñai Thái Bình dương, ñ n vùng ñ t còn trinh nguyên. CÂU H I TH O LU N 1. Hi n nay xu hư ng và s thích c a khách du l ch như th nào ? 2. Làm th nào ñ tho mãn t i ña nhu c u cơ b n trong du l ch c a du khách. CÂU H I ÔN T P 1. Trình bày các phong t c t p quán m t s vùng. 2. Phân lo i khách du l ch theo gi i tính. Xây d ng cách th c ph c v v i t ng lo i khách. 3. Phân lo i khách du l ch theo l a tu i. Xây d ng cách th c ph c v v i t ng lo i khách. 4. Phân lo i du khách theo châu l c. 5. Phân lo i du khách theo Qu c Gia, Dân t c. 6. Phân lo i du khách theo ngh nghi p. 7. Phân lo i du khách theo tín ngư ng tôn giáo 8. Phân tích các y u t nh hư ng ñ n tâm tr ng c a khách du l ch 9. Trình bày s thích c a khách du l ch. CHƯƠNG IV 29 http://www.ebook.edu.vn
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản