intTypePromotion=1

Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 2

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

0
48
lượt xem
8
download

Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục trình bày các nội dung về những văn bản mới ban hành về đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 2

PHẦN THỦ HAI<br /> NHỮNG VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH VỀ BẢO ĐẢM<br /> CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỀM TRA,<br /> GIÁM SÁT TRONG CÁC TỒ CHỨC ĐẢNG,<br /> ĐOÀN THẺ, Cơ QUAN NHÀ NƯỚC<br /> <br /> 89<br /> <br /> 90<br /> <br /> * CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÙA BAN CHẮP HÀNH TRUNG<br /> ƯƠNG ĐÀNG KHOA X CÓ LIÊN QUAN VẺ CÔNG TÁC<br /> KIÊM TRA, GIÁM SÁT<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG Lực LÃNH ĐẠO, sức CHIẾN ĐẤU CỦA Tô CHỨC<br /> Cơ SỞ ĐẢNG VÀ CHÁT LƯỢNG ĐỘI NGỦ CÁN Bộ, ĐẢNG VIỀN<br /> (NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÀN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH<br /> TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOA X)<br /> ì. TÌNH HÌNH TỎ CHỨC cơ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGỦ CÁN Bộ, ĐẢNG<br /> VIÊN<br /> Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban<br /> Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhàm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức<br /> chiến đấu của tồ chức cơ sở đàng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.<br /> Quán triệt chủ trương và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, còng tác xây<br /> dựng Đáneờ cơ sờ đã có một số chuyên biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự<br /> nghiệp đồi mới đất nước.<br /> Nhiều tổ chức cơ sờ đàng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân<br /> chính trịở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương,<br /> đường lối cùa Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và sự chì đạo của cấp<br /> ủy cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cùa<br /> địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủờ cơ<br /> sờ được triền khai và bước đầu đem lại kết quả tích cực, dân chú trong Đàng và<br /> trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bôi dưỡng, quy hoạch đội<br /> ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo. Đội ngũ cán bộ, đảng viênờ cơ sở được tăng<br /> thêm về số lượng và chất lượng; trinh độ, kiến thức các mặt được nâng lên.<br /> Nhiều cấpủy viên và cán bộ, đàng viên đã được rèn luyện, thử thách,<br /> 91<br /> <br /> trường thành qua thực tiễn công tác; kiên định lập trường giai cấp công nhân,<br /> trung thành với chù nghĩa Mác - Lê-nin, tư tường Hồ Chí Minh và đường lối<br /> đồi mới cùa Đàng; gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính<br /> sách, pháp luật cùa Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều<br /> cán bộ trẻ được đào tạo cơ bàn, có phẩm chất, năng lực tốt, từng bước thích<br /> ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và yêu cầu, nhiệm vụ<br /> cùa thời kỳ mới. Công tác kết nạp đảng viên được cấpủy các cấp quan tâm chi<br /> đạo và đạt được một số kết quả tích cực.<br /> Có được những chuyền biến tiến bộ trên là do Ban Chấp hành Trung<br /> ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấpủy đã có những nghị quyết, chì thị,<br /> quy định và giải pháp lớn về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng<br /> đội ngũ cán bộ, dàng viên. Nhiều cấp úy cấp trên đã quan tâm lãnh đạo, chi đạo<br /> việc xây dựng tổ chức cơ sờ đàng trong sạch, vững mạnh, cùng cố cơ sờ yếu<br /> kém; xây dựne đội ngũ cán bộ, đảng viên.<br /> Các cấpủy cơ sờ đã nhận thức đầy đù hơn vị trí, vai trò, chức năng,<br /> nhiệm vụ của tổ chức cơ sở dàng và chăm lo còng tác xây dựng Đàng. Da số<br /> cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn. Cơ sờ vật chất,<br /> phương tiện và điều kiện làm việc cùa cơ sở từng bước được trang bị tốt hơn<br /> trước.<br /> Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tồ chức cơ sở đảng và<br /> chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn một số khuyết điềm, yếu kém:<br /> Nhiều cấpủy chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt cùa công tác xây<br /> dựng Đảng; chưa dành thời gian, công sức đề tập trung chỉ đạo xây dựng, cùng<br /> cố tổ chức cơ sờ đảng. Không ít tổ chức cơ sờ đàng chưa nhận thức và thực<br /> hiện đúng chức năng, nhiệm vụ cùa tổ chức cơ sở đảng. Cõng tác giáo dục<br /> chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tường cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán<br /> bộ đàng viênờ cơ sờ chưa đúng mức, tính định hướng, tính chiến đấu và tính<br /> giáo dục, thuyết phục chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kha năng<br /> nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối<br /> của Đàng chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấpủy cấp trên của nhiều<br /> 92<br /> <br /> tổ chức cơ sờ đảng còn yếu, chưa đù sức phát hiện, giải quyết những vân đê<br /> phức tạp xảy raờ cơ sờ; có tổ chức cơ sở đàng bị mất sức chiến đấu.<br /> Nhiều cấpủy, đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập<br /> trune dân chù trong Đảng; chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng,<br /> nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; chưa coi trọng đổi mới phương thức<br /> lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; bệnh thành tích còn nặng và khá phố<br /> biến. Một bộ phận không nhò cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tường, giảm sút ý<br /> chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc Đàng, tự phê binh và phê bình yếu. Tình<br /> thương yêu đồng chí bị giảm sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị,<br /> đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan<br /> liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy raờ nhiều nơi nhưng chậm được<br /> phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.<br /> Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ,<br /> đàng viên còn bị buông lỏng. cấpủy và chi bộ chưa nắm chắc tinh hình tư<br /> tường và phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị<br /> tư tường cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn<br /> đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý<br /> kịp thời những đảng viên vi phạm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sờ đàng<br /> và đàng viên hằng năm còn hình thức, kết quà chưa phàn ánh đúng thực chất.<br /> Công tác kết nạp đáng viên còn chú ý nhiều đến số lượng, chưa chú trọng đúng<br /> mức đến chất lượng, số đàng viên kết nạpờ địa bàn dân cư, là công nhân trong<br /> các thành phần kinh tế còn ít.<br /> Những khuyết điểm, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song chủ<br /> yếu là do một số nguyên nhân chù quan sau:<br /> Trong quá trinh phát triển nén kinh tế thị trường định hướng xã hội chù<br /> nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, du chưa lường hết tác động bời mặt trái cùa<br /> cơ chế thị trường nên công tác xây dụng Đảng nói chung, xây dựng Đảng ờ cơ<br /> sờ nói riêng tuy đã được đổi mới nhưng chưa theo kịp sự biến đổi của tinh<br /> hình; chưa quan tâm đúng mức đến còng tác nghiên cứu lý luận, thiếu dự báo<br /> về công tác xây dựng Đàng trong tình hình mới để đề ra nội dung, biện pháp<br /> thiết thực.<br /> 93<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2