thiết kế máy công cụ, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
160
lượt xem
92
download

thiết kế máy công cụ, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với phương án và bảng so sánh trên ta thấy nên chọn phương án không gian 2x3x2x2 vì - Tỷ số truyền giảm dần từ trục đầu tiên đến trục cuối. Nhưng phải bố trí trên trục đầu tiên một bộ ly hợp ma sát nhiều đĩa và một bộ bánh răng đảo chiều -Số bánh răng phân bố trên các trục đều hơn PAKG 3x2x2x2 và 2x2x3x2 -Số bánh răng chịu mô men xoắn lớn nhất Mmã trên trục chính là ít nhất. Do đó để đảm bảo tỷ số truyền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 3

  1. Ch-¬ng 3 ThiÕt kÕ m¸y míi A.TÝNH hép tèc ®é I/ thiÕt lËp chuçi sè vßng quay z=23 , nmin = 12,5 vßng/phót , c«ng béi  = 1,26 1._Chuçi sè vßng quay tu©n theo quy luËt cÊp sè nh©n C«ng béi  = z 1 n max n min Ta cã  = z-1 n max /12,5 = 1,26 Suy ra n max = 2000 vg/ph n1 = nmin = 12,5 vg/ph n2 = n1.  n3 = n2.  = n1. 2 ................... n23 = n22.  = n1. 22 C«ng thøc tÝnh téc ®é c¾t V= dn m/ph 1000 Trong ®ã d- §-êng kÝnh chi tiÕt gia c«ng (mm) n- Sè vßng quay trôc chÝnh (vg/ph) 2._TÝnh sè h¹ng cña chuçi sè n Ph¹m vi ®iÒu chØnh Rn = max = 2000 =160 n 12,5 min C«ng béi  = 1,26 Sè cÊp tèc ®é z = 23 TrÞ sè vßng quay c¬ së thµnh lËp tõ trÞ soã vßng quay ®Çu tiªn n1 = 12,5 vg/ph vµ nz = n1. z-1 LÇn l-ît thay z = 123 vµo ta cã b¶ng sau:
  2. Tèc ®é C«ng thøc tÝnh n tÝnh n tiªu chuÈn n1 nmin = n1 12.5 12.5 n2 n1.1 15,57 16 n3 n1.2 19,85 20 n4 n1.3 25,01 25 n5 n1.4 31,51 31,5 n6 39,7 40 n1.5 n7 50,02 50 n8 n1.6 63,02 63 n9 n1.7 79,41 80 n10 n1.8 100,1 100 n11 n1.9 126,07 125 n12 n1.10 158,85 160 n13 n1.11 200,15 200 n14 n1.12 252,19 250 n15 n1.13 317,76 315 n16 400,38 400 n1.14 n17 504,47 500 n18 n1.15 635,64 630 n19 n1.16 800,9 800 n20 n1.17 1009,14 1000 n21 n1.18 1271,5 1250 n22 n1.19 1602,11 1600 n23 n1.20 2018,65 2000 n1.21 n1.22 II/ Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu nmin/nmax= 1/4i i-Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu i=lg(n®c¬/nmin)/lg4=3,4 V× sè nhãm truyÒn lµ nguyªn nªn lÊy i = 4 III/ ph-¬ng ¸n kh«ng gian C¸c ph-¬ng ¸n kh«ng gian 24x1 12x2
  3. 3x4x2 6x2x2 2x3x2x2 Dùa vµo sè nhãm truyÒn tèi thiÓu i=4 ta lo¹i trõ c¸c ph-¬ng ¸n kh«ng gian vµ lÊy ph-¬ng ¸n kh«ng gian lµ 2x3x2x2 C¸ch bè chÝ c¸c bé phËn tæ hîp thµnh xÝch tçc ®é bè trÝ theo ph-¬ng ¸n hép tèc ®é vµ hép trôc chÝnh v× m¸y cã ®é phøc t¹p lín (z=23) c«ng suÊt lín N=10 kw 1.Dùa vµo c«ng thøc z= p1. p2. p3. ....pj trong ®ã pj lµ tû sè truyÒn trong mét nhãm Ta cã z = 24 = 2x2x3x2 = 2x2x2x3 = 3x2x2x2 = 2x3x2x2 Mçi thõa sè pj lµ 1 hoÆc 2 khèi b¸nh r¨ng di tr-ît truyÒn ®éng gi÷a 2 trôc liªn tôc 2.TÝnh tæng sè b¸nh r¨ng cña hép tèc ®é theo c«ng thøc Sz=2(p1+p2 +p3+...pj) - ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x2x2x3 cã Sz=2(2+2+2+3) = 18 - ph-¬ng ¸n kh«ng gian 3x2x2x2 cã Sz=2(2+2+2+3) = 18 - ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x3x2x2 cã Sz=2(2+2+2+3) = 18 - ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x2x3x2 cã Sz=2(2+2+2+3) = 18 3._TÝnh tæng sè trôc cña ph-¬ng ¸n kh«ng gian theo c«ng thøc: Str = i +1 i- Sè nhãm truyÒn ®éng Str = 4+1 = 5 trôc (pakg 2x2x3x2) 4._TÝnh chiÒu dµi s¬ bé cña hép tèc ®é theo c«ng thøc: L = b + f b- chiÒu réng b¸nh r¨ng f- kho¶ng hë gi÷a hai banh r¨ng vµ khe hë ®Ó l¾p miÐn g¹t 5._Sè b¸nh r¨ng chÞu m« men xo¾n ë trôc cuèi cïng: PAKG : 3x2x2x2 2x2x2x3 2x2x3x2 2x3x2x2 Sè b¸nh r¨ng: 2 3 2 2 6. C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt dïng trong hép : ly hîp ma s¸t ,phanh 7. LËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n bè trÝ kh«ng gian
  4. Ph-¬ng 3x2x2x2 2x2x3x2 2x3x2x2 2x2x2x3 ¸n YÕu tè so s¸nh 1.Tæng sè b¸nh r¨ng Sz 18 18 18 18 2. Tæg sè trôc Str 5 5 5 5 3. ChiÒu dµI L 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f 4. Sè b¸nh r¨ng Mmax 2 2 2 3 5. C¬ cÊu ®Æc biÖt ly hîp ma ly hîp ma ly hîp ma ly hîp ma s¸t s¸t s¸t s¸t KÕt luËn : Víi ph-¬ng ¸n vµ b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy nªn chän ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x3x2x2 v× - Tû sè truyÒn gi¶m dÇn tõ trôc ®Çu tiªn ®Õn trôc cuèi. Nh-ng ph¶i bè trÝ trªn trôc ®Çu tiªn mét bé ly hîp ma s¸t nhiÒu ®Üa vµ mét bé b¸nh r¨ng ®¶o chiÒu -Sè b¸nh r¨ng ph©n bè trªn c¸c trôc ®Òu h¬n PAKG 3x2x2x2 vµ 2x2x3x2 -Sè b¸nh r¨ng chÞu m« men xo¾n lín nhÊt Mmax trªn trôc chÝnh lµ Ýt nhÊt. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o tû sè truyÒn gi¶m tõ tõ ®ång ®Òu ,-u tiªn viÖc bè trÝ kÕt cÊu ta chän PAKG 2x3x2x2 IV/ Ph-¬ng ¸n thø tù (PATT) - Sè ph-¬ng ¸n thø tù q = m! m - Sè nhãm truyÒn Víi m = 4 ta cã q = 4!= 24 §Ó chän PATT hîp lý nhÊt ta lËp b¶ng ®Î so s¸nh t×m ph-¬ng ¸n tèi -u  B¶ng so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n thø tù Nhãm 1 T Nhãm 2 T Nhãm 3 T Nhãm 4 T T T T T 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 1 I II III IV 7 II I III IV 13 III I II IV 19 IV I II III [1][2][6][12 [3][1][6][12 [6][1][3][12 [12][1][3][6 ] ] ] ]
  5. 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2 I III II IV 8 II III I IV 14 III II I IV 20 IV II I III [1][4][2][12 [2][4][1][12 [6][2][1][12 [12][2][1][6 ] ] ] ] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 3 I IV II III 9 II III IV I 15 III IV I II 21 IV III I II [1][8][2][4] [2][4][12][1 [4][8][1][2] [12][4][1][2 ] ] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 4 I II IV III 10 II I IV III 16 III I IV II 22 IV I III II [1][2][12][6 [3][1][12][6 [6][1][12][3 [12][1][6][3 ] ] ] ] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 5 I III IV II 11 II IV III I 17 III II IV I 23 IV II III I [1][4][12][2 [2][8][4][1] [6][2][12][1 [12][2][6][1 ] ] ] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 6 I IV III II 12 II IV I III 18 III IV II I 24 IV III II I [1][8][4][2] [2][8][1][4] [4][8][2][1] [12][4][2][1 ] xm 12 16 12 16 12 16 12 16 ax x 16 40,32 16 40,32 16 40,32 16 40,32 max NhËn xÐt :qua b¶ng trªn ta thÊy c¸c ph-¬ng ¸n ®Òu cã xmax>8 nh- vËy kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn xmax =  i(p-1)  8 Do ®ã ®Ó chän ®-îc ph-¬ng ¸n ®¹t yªu cÇu ta ph¶i t¨ng thªm trôc trung gian hoÆc t¸ch ra lµm hai ®-êng truyÒn . Nh- vËy PATT I II III IV cã xmax = 1,2612 lµ nhá h¬n c¶ theo m¸y chuÈn ®· chän th× ph-¬ng ¸n nµy lµ tèt h¬n , cã l-îng më ®Òu ®Æn vµ t¨ng tõ tõ , kÕt cÊu chÆt chÏ, hép t-¬ng ®èi gän, l-íi kÕt cÊu cè h×nh rÎ qu¹t Cô thÓ : PAKG 2 x 3 x 2 x 2
  6. PATT I II III IV [x] [1] [2] [6] [12] §Ó ®¶m b¶o xmax  8 ta ph¶i thu hÑp l-îng më tèi ®a tõ xmax = 12 xuèng xmax = 6 Do thu hÑp l-îng më nªn sè tèc ®é thùc tÕ bÞ gi¶m . Ta cã sè tèc ®é thùc tÕ lµ Z1=Z - l-îng më thu hÑp = 24- 6 = 18 PATT b©y giê lµ: 2[1]x 3[8]x 2[6]x 2[6] §Ó bï l¹i sè tèc ®é trïng v× thu hÑp l-îng më ta thiÕt kÕ thªn ®-êng truyÒn tèc ®é cao (®-êng truyÒn t¾t ) PAKG ®-êng trruyÒn nµy lµ Z2= 2x3x1= 6 tèc ®é VËy PAKG cu¶ hép tèc ®é lµ Z = Z1 + Z2= 24+6 =30 Do trïng 7 tèc ®é (tèc ®é cuèi cña ®-êng truúªn tèc ®é thÊp trïng víi tèc ®é cña ®-êng truúªn tèc ®é cao ) Nªn sè tèc ®é thùc cña m¸y lµ : Z = 30 - 7 = 23 tèc ®é Ta cã l-íi kÕt cÊu cña m¸y nh- sau : I 2[1] 2[1] II 3[2] 3[2] III 2[6] 1[0] IV 2[6]
  7. V n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11n12n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 n21 n22 n23 n24 V/ VÏ ®å thÞ vßng quay TrÞ sè vßng quay giíi h¹n no trªn trôc I ®-îc biÕn thiªn trong kho¶ng no min  no  no max TÝnh theo c¸c tû sè truyÒn lín nhÊt vµ tû sè truyÒn nhá nhÊt kÓ tõ trôc chÝnh ®Õn trôc ®©ï tiªn i i n0min = nmax/  Umaxi ; n0max = nmin/  Umini 1 1 Trong ®è i- chØ sè biÓu thÞ nhãm truyÒn i  Umaxi= Umax1. Umax2. . . Umaxi 1 i  Umini= Umin1. Umin2. . . Umini 1 Cã thÓ lÊy i  Umaxi= Umax1. Umax2. . . Umaxi= 2 1 i  Umini= Umin1. Umin2. . . Umini = 1/4 1 VËy nomax= 12,5/(1/4)4 = 3200 vg/ph nomin= 2000/24 = 125 vg/ph Nh- vËy giíi h¹n no biÕn thiªn trong kho¶ng 125  no  3200  §Ó trôc vµ b¸nh r¨ng ®Çu vµo cña hép chÞu Mx kÝnh th-íc nhá gän . Th-êng ®Æt no ë c¸c trÞ sè no lín . V× nh- vËy sÏ gÇn v¬Ý n®c¬. H¬n n÷a no tíi nmin cña trôc chÝnh bao giê còng gi¶m nhiÒu h¬n t¨ng
  8. Gi¶ sö ta chän no= n19= 800 vg/ph Khi ®ã i®tr= no/ n®c¬.®= 800/1440.0,985 = 0,564 Theo m¸y chuÈn ta cã i®tr = 145/260 = 0,56 Ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay cña m¸y nh- sau nII = 800 i1 II i2 i3 i4 III i5 i6 i7 i9 IV i8 i1 1 i1 0 V VI VII 12,5 2000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản