intTypePromotion=1

Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng: Phần 2

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
8
lượt xem
1
download

Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về đóng góp to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cùng những nhà cách mạng tiền bối ưu tú trong việc xây dựng một chính Đảng vô sản ở Việt Nam, đồng thời, cũng nêu lên những mặt hạn chế về nhận thức, tổ chức và hoạt động trong quá trình xây dựng tổ chức Đảng cấp Trung ương, xứ ủy của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thời kỳ 1930-1945 và công tác xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng: Phần 2

Chương III<br /> <br /> BẢO VỆ, KIỆN TOÀN c ơ QUAN LÃNH ĐẠO<br /> CẤP TRUNG ƯƠNG, XỨUỶ<br /> <br /> (1939 1945)<br /> I. c ụ c DIỆN CHÍNH TRỊ MỚI ở ĐÔNG DƯƠNG<br /> VÀ NHIỆM VỤ KÊN TOÀN TRUNG ƯƠNG, x ứ UỶ (1939-1945)<br /> 1.<br /> <br /> Đảng Cộng sản Đông Dương đ ặt nhiệm vụ giải<br /> <br /> phóng dân tộ c lên trư ớc tiên củ a cách m ạng, xú c tiến<br /> chuẩn bị c á c điểu kiện khởi nghĩa giành chính quyền<br /> Ngày 3-9-1939, Chiến tranh th ế giói thứ hai bùng<br /> nổ. ơ Đông Dương, chính quyền thuộc địa thi hành<br /> chính sách phát xít hoá bộ máy thông trị, thẳng tay đàn<br /> áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dán trong<br /> xứ; ban bố lệnh tổng động viên, thực hiện chính sách<br /> kinh tê thòi chiến nhằm tăng cường vơ vét sức ngiiời,<br /> sức của ở Đông Dương phục vụ cho chiến tranh đế quốc.<br /> Trước sự tồn vong của vận mệnh các dân tộc trong<br /> xứ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đê ra và thực hiện<br /> quyết sách: đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước<br /> tiên của cách mạng Đông Dương. Nghị quyết Hội nghị<br /> 168<br /> <br /> Trung ương tháng 11-1939 chủ trương: “Đứng trên<br /> lập trường giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân tộc<br /> làm tối cao, tấ t cả mọi vấn đề của cuộc cách mệnh, kể<br /> cả vấn đề điền địa cũng phải nhằm vào mục đích ấy<br /> mà giải quyết (...) Công nông phải đưa cao cây cờ dân<br /> tộc lên”1.<br /> Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương<br /> do Nguyễn Ái Quốc chủ trì (5-1941) quyết định “thay<br /> đổi chiến lược”2, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên<br /> trên hết, trước hết, tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng<br /> đất thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế<br /> quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo, thực hiện giảm<br /> tô, giảm tức. Nghị quyết Hội nghị ghi rõ: “Nhiệm vụ<br /> giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước là một nhiệm<br /> vụ trước tiên của Đảng ta và của cách mạng Đông<br /> Dương (...) cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn<br /> hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”3.<br /> Qua các hội nghị Trung ương từ tháng 11-1939 đến<br /> tháng 5-1941, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã hoàn<br /> chỉnh đường lốì cách mạng giải phóng dân tộc, bao gồm<br /> hệ thống các quan điểm, chủ trương và biện pháp rất<br /> năng động và sáng tạo.<br /> Chủ trương cứu nước của Đảng đã tạo nên cao trào<br /> <br /> 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đ ảng toàn tập, S đd, t.6,<br /> tr.5 4 0 .<br /> 2 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đ ảng toàn tập, Sđd,<br /> t.7, tr.1 1 8 , 11 8 -1 1 9 .<br /> <br /> 169<br /> <br /> cứu quốc sôi động, đặt ra yêu cầu phải bảo vệ. kiện toàn<br /> và nâng cao sức chiến đấu cũng như đòi hỏi một phương<br /> thức tổ chức sát hợp đủ sức lãnh đạo cách mạng của các<br /> cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đồng thòi, phong trào đấu<br /> tranh rộng khắp của nhân dân đã thôi thúc và tạo điều<br /> kiện cho những đảng viên hoạt động, tham gia lãnh đạo<br /> phong trào. Cũng chính phong trào đấu tranh mạnh mẽ<br /> ở các địa phương, vùng miền đã đặt ra yêu cầu phải có<br /> sự liên kết, gạt bỏ thành kiến, bất đồng để thống nhất<br /> và kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng.<br /> 2.<br /> <br /> Chính sách và hành động đàn áp củ a chính<br /> <br /> quyền th u ộc địa gây ra những tổn th ấ t lớn cho Đảng<br /> Sau khi cuộc Chiến tranh thê giới thứ hai nô ra,<br /> Chính phủ Pháp và chính quyền thuộc địa ỏ Đông<br /> Dương ban hành một loạt sắc lệnh, nghị định nhằm<br /> tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương. Chỉ hai ngày sau<br /> khi Tổng thông Pháp ban hành sắc lệnh giải tán Đảng<br /> Cộng sản, ngày 28-9-1939, Toàn quyền Đông Dương<br /> Catơru (Catroux) ra Nghị định: Cấm tấ t thảy mọi hoạt<br /> động có tính chất trực tiếp hay gián tiếp tuyên truyền<br /> các khẩu hiệu của Quôc tê Cộng sản hay những tó chức<br /> do Quôc tế Cộng sản kiểm soát1. Tiếp đó, ngày 17-11-1939,<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Xem G S.Trần Văn Giàu: S ự p há t triển của tư tường Việt<br /> <br /> Nam từ cuối thê kỷ X IX đến Cách m ạ n g T h á n g Tám "Thành cóng<br /> của chủ nghĩa M ác-Lênm , tư tưởng Hồ Chí Minh", Nxb. Thanh phố<br /> Hồ Chí Minh, 1993, t.3, tr.4 6 6 -4 6 7 .<br /> <br /> 170<br /> <br /> Toàn quyền Đông Dương lại ra Nghị định tịch thu tài<br /> sản của Đảng Cộng sản Đông Dương.<br /> Ngày 21-1-1940, Tổng thống Pháp ban hành sắc<br /> lệnh thực hiện trên toàn cõi Đông Dương việc quản thúc<br /> hay trục xuất khỏi nơi cư trú hoặc giam giữ trong các<br /> trại tập trung (căng) những người mà chúng cho là<br /> “nguy hiểm cho an ninh và quốíc phòng”, ở Nam Kỳ,<br /> trong 8 tháng đầu năm 1940, 465 người bị đưa đi quản<br /> thúc. Ngày 6-8-1940, Toàn quyền Đông Dương Đòcu<br /> (Decoux) chỉ thị cho Thông đốc Nam Kỳ, Khâm sứ<br /> Trung Kỳ, Thông sứ Bắc Kỳ tăng cường trấn áp các<br /> hoạt động yêu nước và cách mạng “nhằm chủ yếu vào<br /> những hoạt động trắng trợn hay bí mật của cộng sản”.<br /> Ngày 22-12-1941, Toàn quyền Đòcu thông tri cho<br /> các Công sứ, Đốíc lý, Chỉ huy các đạo quan binh ở Bắc<br /> Kỳ, yêu cầu: “Đình chỉ tấ t cả mọi hoạt động của các<br /> đảng phái hay nhóm có nguồn gốc chính trị (...) cấm tất<br /> cả các cuộc hội họp công cộng hay của các cá nhân có<br /> tính chất quấy rối”.<br /> Bộ máy phong kiến tay sai cũng ra sức tuyên truyền<br /> cho chính sách phản động của thực dân Pháp, đồng thời<br /> chĩa mũi nhọn vào Đảng Cộng sản. Ngày 5-10-1939,<br /> Bảo Đại ra Đạo dụ cấm các cuộc hội họp, cấm tuyên<br /> truyền cộng sản.<br /> Bên cạnh thực dân Pháp và tay sai, sau khi hoàn<br /> tấ t việc đóng quân trên cả nước Việt Nam, vào tháng 71941, quân đội Nhật ở Việt Nam cấu kết với thực dân<br /> 171<br /> <br /> Pháp, để “dẹp Việt Minh”, tiêu diệt Đảng Cộng sản<br /> Đông Dương.<br /> Với cá'c lực lượng đàn áp đủ loại, chính quyền thuộc<br /> địa đã tập trung tấ t cả “hoả lực khủng bố của thực dân”<br /> vào việc đánh phá Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong<br /> tháng 9-1939, toàn Bắc Kỳ có tới 1.051 vụ khám xét và<br /> bắt bớ. Tổng sô" ngưòi bị bắt trên cả nưốc trong tháng 91939 là 2.000 ngưòi, trong đó riêng Nam Kỳ là 800<br /> người, đa sô" là cán bộ, đảng viên và quần chúng cách<br /> mạng. Trong vòng 19 tháng (từ tháng 1-1939 đến tháng<br /> 7-1940), riêng Toà án Sài Gòn đã xử 238 người tổng<br /> cộng 602 năm tù.<br /> Đi đôi với việc bắt bớ, xét xử là sự gia tăng đột biến<br /> của các loại nhà tù, trại giam. Ngoài những loại hình<br /> nhà tù, trại giam đã có từ trước, chúng còn lập hàng<br /> loạt trại an trí gọi là “Căng đặc biệt của những người<br /> lao động” (Camp Special de travailleurs). ở Bắc Kỳ có<br /> các căng: Bắc Mê (đến tháng 11-1941 thì giải tán), Chợ<br /> Chu, Phấn Mễ, Bá Vân, Nghĩa Lộ, Phú Thọ; ở Trung Kỳ<br /> có căng Đakglei, Đaktô, Ba Tơ, Trà Kê, La Hy, Phú Bài;<br /> ở Nam Kỳ có các căng Bà Rá, Tà Lài (sau cuộc vượt<br /> ngục của những người cộng sản đầu năm 1941 thì huỷ<br /> bỏ), Bạc Liêu, Rạch Giá, Tân An... Kể từ khi Pháp áp<br /> đặt quyền thông trị lên đất nước ta, chưa bao giờ các<br /> loại nhà tù, trại giam lại được gia cố, mở rộng và xây<br /> dựng với số lượng lớn như bấy giờ.<br /> Nghị quyêt Hội nghị Ban Trung ương ngày 6, 7, 811-1939 ghi rõ: “Vì sự khủng bô" mới đây các đảng bộ bị<br /> 172<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản