intTypePromotion=3

Thông báo 173/TB-BHXH năm 2015

Chia sẻ: Anh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
28
lượt xem
0
download

Thông báo 173/TB-BHXH năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 173/TB-BHXH năm 2015 quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 173/TB-BHXH năm 2015

 1. BAaHIEM xii. HC)I VIf;:T NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI'E:TNAM BAo HIEM xA HQI TP.HO CHi MINH DQc l~p - Tl)' do - H~nh phuc S6: f(1J /TB-BHXH TP.H6 Chi Minh, ngay A~thimg OJnam 2015 THONGBAo V~ vi~c ban hanh mo-i quy trlnh ti~p nh~n va tra k~t qua h6 SO' theo CO' ch~ mQt cfra va phi~u giao nh~n h6 SO' Can Clf Quy~t dinh s6 488/QD-BHXH ngay 23/5/2012 cua Bao hi~m xa hQi Vi~t Nam v~ vi~c ban himh guy dinh guan ly chi tra cac ch~ dQ bao hi~m xa hQi; Quy~t dinh s6 1018/QD-BHXH ngay 10/10/2014 cua T6ng Ghim d6c Bao hi€m xa h(>i Vi~t Nam vt vi~c sua d6i m(>ts6 n(>idung t(;licae quy~t dinh ban hanh quy dinh quan ly thu, chi bao hi€m xa h(>i, bao hi€m y t~; C6ng van s6 4237/BHXH-TCKT huo'ng d~n thvc hi~n Ditu 3 Quy~t dinh s6 IOI8/QD-BHXH; Can Clf Quy~t dinh s6 2103/QD-BHXH ngay 06/6/2012 cua Giam d6c Bao hi~m xa hQi Thanh ph6 v~ vi~c ban hanh guy dinh ti~p nh?n h6 sa va tra k~t gua theo ca ch~ mQt clm t
 2. 2. Ban hanh moi phi~u giao nh~n h6 so' (PGNHS), 08 PGNHS sau: PGNHS 801, PGNHS 802, PGNHS 803, PGNHS 804, PGNHS 805, PGNHS 806, PGNHS 807 va PGNHS 808 3. Ngay ap d\lng: Bao hi~m xa hQi Thanh ph6 H6 Chi Minh th6ng nhfit ap d\U1gcae Quy trinh va phi€u giao nh?n h6 sa d~ C?P 6 m\le 1 va m\lC 2, k~ tu ngay 23/01/2015. 4. TB chfrc th\fc hi~n: - Phong Cong ngh~ thong tin chiu trach nhi~m ph6i h9'P vai nha cung dp ph~n m~m ti€p nh?n h6 sa, d~ them mai cac Quy trinh va Phi€u giao nh?n h6 sa n6i 6 tren. - Cac Phong chLrc nang va Bao hi~m xa hQi qu?nIhuy~n ehiu traeh nhi~m t6 ehCre, tri~ll khai va thvc hi~ll theo llQi dung thong bao nay . . Cae ea nhiin nguiri lao di)ng ap d\U1g~ac Phi~u gia~ nhiin h6 sa m6i theo guy dinh.! (dfnh kem thong bcw ntJy quy trinh va phieu giao nh4n ho sa m6'i) P No';nh~n: - BGD BHXH TP.HCM (b/e); - Truong phong nghi~p vv; - Giam d6e BHXH qu~n, huy~n; - Cae ea nhan NLD; - Trang web BHXH TP.HCM; - Luu: VT, TCCB(2b~L
 3. Quy trinh ti~p nh~n va tra k~t qua h6 sO' (dinh kem Thong bqo s6: ~a7 ITB-BH.XH; ngay 15 IOJl2015 cua Biw hiem xa h9i Thanh pho Ho Chi Minh) 1. Quy trinh truy Hnh luO'ng huu, trQ' cAp BHXH hang thang ho~c trQ' cAp 01 Iftn cua nguiri da h~t thiri h~n hmyng ho~c ch~t, khong con ten tren danh sach chi tra nhung con nhfrng thang chua nh~n (phi~u giao nh~n hB SO'801,02 ban) 1.1 Quy trinh tom t~t: - Ml}c dich: Quy trinh m'ty guy dinh trinh tv cac buac th\fc hi~n thu wc khi truy ITnh luong huu, trq dp BHXH hang thang ho~c trq dp 01 l
 4. - Nh~n mfru s6 17-CBH d6i v6i nguai h€t hBHXH hang thang qua the ATM khong d~n ky xac nh~n dinh ky, ngU'm hU'O'ngtrg dp 01 l~n co thiYi gian chU'a d~n nh~n ti~n til' 12 thang tro- len. (Phi~u giao nh~n h6 sO'802,02 ban) - M\lc dich: Quy trinh nay quy dinh trinh tv cac bu6c thvc hi~n khi d6i tuqng mu6n huang ti€p IUO'llg1mu, trq c:lp BHXH hang thang cua nguai bi t
 5. Khach hang Bl BQ ph$.n B2 BQ ph~n B3 BQ ph$.n k~ TNHS Chfnh sach toan - Di~n ghli quy trinh: + Buac I: B('>ph~n TNHS. Thaj hi;mtrong ngay lam vi~c. + Buac 2: B('>ph~n chinh sach. Thai h~n trong ngay lam vi~c. + Bm'rc 3: B('>ph~n k6 toano Thai h?n trong ngay lam vi~c. - Quy trinh chi ti~t: Buo'c 1: Bi) ph~n TNHS. Thai h?n trong ngay lam vi~c. - Ti~p nh~n Gi~y d€ nghi truy IInh s6 ti€n chua nh~n ch6 d('>BHXH hang thang (m~u 17-CBH) s6 IUQTIg01 ban chinh. - Ki~m tra h6 sa theo PGNHS: M~u 17-CBH co dfiy du chfr k)1, dung ten nguai huemg, n~u kh6ng dung nguai duqc huemg phai co Gi~y uy quy€n (mdu 86 18-CBH) co xac nh~n cua chinh quy€n dia phuang nai nguai d€ nghi dang cu tm. - Cho d6i tuqng ky ten van m~u 24a-CBH. - C~p nh~t van phfin m€m TNHS. - ChLly~n ngay h6 sa cho b('>ph~n chinh sach. BuO'c 2: Bi) ph~n chinh sach. Thai h~n trong ngay lam vi~c - Nh~n m~u s6 17-CBH va xac nh~n giao nh~n h6 sa tren phfin m€m TNHS. - Ki~m tra, d6i chi~u vai s6 theo doi d6i tuqng t~m dung (mJu SOl-CBH). - Xac nh?n. xet duy~t s6 ti€n duQ'c huang van m~u s6 17-CBH va trinh Hinh d?o ky ten. - Ban giao m~u s6 17-CBH cho b('>ph~n k~ toano - Ngay 15 hang thang, l~p m~u Danh sach bao tang huang luang hULl, trq dp BHXH hang thang (m~u 1O-CBH) chuy~n Phong Ch~ d('>BHXH d~ dua van danh sach chi tra thang sau. BuO'c 3: Bi) ph~n k~ toano Thai h?n trong ngay lam vi~c - Ti6p nh~n m~u s6 17-CBH da: duqc xet duy~t tu b('>ph~n chinh sach - C~p nh?t van ph fin m€m TNHS. - Ki~m tra ky CMND va thvc hi~n chi tra ngay cho nguai huemg. - LUll h6 sa. 2.2. Ubi vO'i truimg hQ1JnguO'i hUOng nh~n ti~n m~t ch~ di) BHXH himg thang tit' 06 thang d~n duo'i 12 thang chua d~n nh~n ti~n va 01 I§n khong d~n ky ten, sau
 6. do d~n ky sau thang 6 va thang 12 (ky ten vao thang 7 d~n thang 10 va thang 1 d~n thang 4). - Tho; h~n tni k~t qua: Chi tn1 ngay trong ngay lam vi~c. - SO' db: Khach hang Bl BQ ph~n B2 BQ ph~n B3 BQ ph~n k~ TNHS Chinh sach toan - Di~n giai quy trinh: + Buac 1: BQ ph;\in TNHS. Thai h~n trong ngay lam vi~c. + Buac 2: BQ ph;\in chinh sach. Thai h~n trong ngay lam vi~c. + Buac 3: BQ ph;\in k~ toano Thai h~n trong ngay lam vi~c. - Quy trinh chi ti~t: Bu'o'c 1: BQ ph~n TNHS. Thai h~n trong ngay lam vi~c. - Ti~p nh;\in: Gi~y d6 nghi ti~p Wc huang ch~ dQ BHXH (m~u 19-CBH) s6 IUQ'ng 01 ban chinh. - Ki~m tra h6 sa theo PGNHS: GiAy d€ nghj ti~p Wc nh;\in ch~ dQ BHXH (m~u s6 19-CBH) do nguai huang l~lp, ky ten va co xac nh;\in cua Chinh quy€n dia phuang nai cu tru (d6i vai nguai huang dang cu tru a trong nuac), xac nh?n cua D~i Slr quan Vi~t Nam ho~c Ca quan d~i di~n Vi~t Nam a mr6"c nguai huang dang cu tru (d6i vai nguai huang dang dinh cu hgp phap a nuac ngoai) v€ vi~c khong bi ph~t tu giam ho~c xuAt canh trai p11ep, bi toa an tuyen b6 mAt tich, ho~c bi thong bao mAt quy€n cong dan hay vi ph~m phap lu;\it trong thai gian khong llnh luang huu, trQ' dp BHXH hang thang theo quy dinh cua Quy~t dinh s6 488/QD-BHXH ngay 23/05/2012 cua BHXH Vi~t Nam, Cong van s6 3409/BHXH- KHTC ngay 22/08/2012 cua BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh. LU'u y: Kh6ng tdp nhc;inmdu s6 19-CBH d6i v6'i truong h9P chi XQC nhc;inchu' kY ho(lc XQC nhc;incu' triA. - C~p nh~t vao ph~n m€m TNHS. - Chuy~n ngay h6 sa cho bQ ph;\in chinh sach. BU'o'c 2: BQ ph~n chinh sach: Thai h~n trong ngay lam vi~c - Nh?n m~u s6 19-CBH va xac nh?n giao nh?n h6 sa tren ph~n m€m TNHS. - Kiem tra, d6i chi~u vai s6 theo doi d6i tUQ'ngt~m dung (mdu SOl-CBH). - Ki~m tra tinh hQ'pphap cua h6 sa. - Xac nh?n, xet duy~t s6 ti€n duQ'c huang vao m~u s6 19-CBH va trinh lanh df;lO ky ten. - Ban giao m~u s6 19-CBH cho bQ ph?n k~ toano BU'o'c 3: BQ ph~n k~ toan: Thai hf;lntrong ngay lam vi~c
 7. - Ti~p nh:;in m~u s6 19-CBH dil duQ'c xet duy~t tu bQ ph:;in chinh sach - C:;ip nh:;itvao ph~n m~m TNHS. - Ki~m tra ky CMND va thvc hi~n chi tra ngay cho nguai huang. - Luu h6 sa. 2.3. n6i vO'i truo-ng hQ1l nguo-i hUOng nh~n ti~n m(it ch~ dQ BHXH himg thang va ch~ dQ BHXH 01 IAn tir 12 thang tro- len chua d~n nh~n ti~n ho(ic nh~n qua tai khoan ATM sau 2 IAn khong d~n ky ten theo dlnh ky: - Tho-i h~n tra k~t qua: 05 ngay lam vi~c. - SO' da: Khach hang BI B(>ph~n B2 B(>ph?n B3 Phong B(>ph~n B4 TNHS chinh sach CDBHXH • k~ toan - Di~n giai quy trinh: + Buac 1: BQ ph:;in TNHS. Thai h
 8. BU'o'c2: BQ ph~n chinh sach. Thai h~n 02 ngay lam vi~c. - Nh~n m~u s6 19-CBH va xac nh~m giao nh?n h6 sa tren ph~n mSm TNHS. - Ki~m tra, d6i chi~u vai s6 then d6i d6i tUQTIgt
 9. - Di~n ghii quy trinh: + Buac 1: BQ ph~n TNHS. Thai h,;mtrang ngay lam vi~c. + Buac 2: BQ ph~n chinh sach. Thai h?n d~n ngay 14 hang thang. + Buac 3: Phong CDBHXH. Thai h?n ttl' ngay 15 d~n ngay 28 hang thang. - Quy trinh chi ti~t: BU'o'c 1: BQ ph~n TNHS. Thai h?n trang ngay lam vi~c. - Ti~p nh~n: Gifry d~ nghj thay d6i nai lInh luang huu, tr9' cAp BHXH (mdu 20- CBH) co xac nh~n cua d?i di~n chi tnt, s6 luqng 01 ban chinh. - BQ ph~n TNHS ki~m tra h6 sa theo PGNHS va mau 20-CBH phai dung ten nguai huang, co d~y du chfr k1'. - C~p nh~t van ph~n m~m TNHS. - Trang truang hqp ngum hu6ng can ch~ dQ hu6ng c~ truy lInh, huang dan sang bQ ph~n k~ toan nMn ti~n. - Chuy~n ngay h6 sa cho bQ ph~n chinh sach. BU'o'c 2: BQ ph~n chinh sach: - Nh~n mau s6 20-CBH va xac nh~n giao nh~n h6 sa tren ph~n m~m TNHS. - Ki~m tra, d6i chi~u h6 sa. Can cu mau s6 20-CBH d~ t6ng h9'P van mau s6 9b- - Trinh Giam d6c xet duy~t k1', dong dfru m~u s6 9b-CBH. - Ban giao m~u s6 9b-CBH cho Phong CDBHXH truac ngay 15 hang thang. BU'o'c 3: Phong CDBHXH: - Ti~p nh~n m~u s6 9b-CBH da du9'c xet duy~t tu bQ ph~n chinh sach BHXH QH. - In nai huang mai van Danh sach chi tra luang huu, tr9' cAp BHXH hang thang (mdu s6 C72a-HD) d~ chi tra cho nguai huang. - LUll h6 sa. 3.2. TrU'(rng hQ'p ngU'()'J hU'011g muan thay d6i nm nh~n lU'ong hU'U, trQ' dip BHXH hang thang tit' qu~n, huy~n nay sang qu~n, huy~n khac tren dja ban thanh pha - Th('ri h~n tra k~t qua: Xu 11'theo ky I~p Danh sach chi tra hang thang - SO' d6: 89 ph?n 89 ph?n Phong TNHS Chinh sach CD8HXH - Di~n gi3i quy trinh: + BlI'ac 1: BQ ph~n TNHS. Thai h?n trang ngay lam vi~c. + Buac 2: BQ ph~n chinh sach. Thai Iwn d~n ngay 14 hang thang. + Buac 3: Phong CDBHXH. Thai h?n tu ngay 15 d~n ngay 28 hang thang.
 10. - Quy tfinh chi ti~t: BU'O'c1: B{}ph~n TNHS. Thai h
 11. - Ml,lc dich: Quy trinh nay quy dinh trinh W cac buac th\fc hi~n khi nguai huang n
 12. - Mt,lc dich: Quy trinh nay quy dinh trinh tv cac bu6c th\fc hi~n khi d6i tUQ'ng mu6n d6i ten nguai nh~n trQ'dp tuth hang thang Clla nguai huc'mg dum 15 tu6i ha~c ngum huemg bi m~t, h?n ch~ nang I\fChanh vi dan s\f. Ltru y: Ngu(!i hU'c"mgn~5pCidy d~ nghi thay d6i ngu(!i nh4n chd d(J BHXH himg thclng tru(yc ngay 12 hang thclng thi co quan BHXH in ten nguO'i dung s6 m6'i vao Danh sitch chi trcl Clla thing sau, sau ngay 12 hang thang thi in ten ngum dung s6 mm vao Danh sitch chi tra cua thclng kd tidp ni'i'Q. - Th{)'i h~n tra k~t qua: Xu ly thea ky l~p Danh sach chi tn1 hang thang - SO' db: 89 ph?n 82 B9 ph?n 83 Phong TNHS Chinh sach CDBHXH - Di~n ghli quy trinh: + Bu6c 1: BO ph~n TNHS. Thai h?n trang ngay lam vi~c. + Bu6c 2: Bo ph~n chinh sach. Thai h?n d~n ngay 14 hang thang. + Bu6c 3: Phong CDBHXH. Thai h?n tu ngay 15 d~n ngay 28 hang thang. 5.2. Quy trinh chi ti~t: Bmyc 1: BQ ph~n TNHS. Thai h?n trang ngay lam vi~c. - Ti~p nh~n: + Gi~y d~ nghi thay d6i nguai nh~n ch~ do BHXH hang thang (mdu 3-CBH) co xac nh~n cua UBND phuOng, xa, s6 luqng 01 ban chinh. + Trang truang hqp nguai giam hO kh6ng phai la duong nhien thi phai kem thea Gi~y duQ'c giam hO thea quy dinh cua phap lu~t, s6 luqng 01 ban chinh. - C~p nh~t vaa phfrn m~m TNHS. Chuy~n h6 sO'cha b(J ph~n chinh sach. BU'C)'c2: BQ ph~n chinh sach: Thai h?n d~n ngay 14 hang thang. - Nh~n m~u s6 3-CBH va xac nh~n giaa nh~n h6 sO'tren phfrn m~m TNHS. - Ki~m tra tinh hQ'p phap cua h6 sO'. - C~p nh~t vaa phfrn m~m TNHS tru6c khi ban giaa m~u s6 3-CBH kem thea danh sach cha Phcmg CDBHXH tru6c ngay 15 hang thang. BU'o'c 3: Phong CDBHXH: Thai h?n tu ngay 15 d~n ngay 28 hang thang. - Ti~p I1h~n m~u s6 3-CBH kern thea danh sach tu bO ph~n chinh sach. - Doi ten nguai dUng s6 m6i tren danh sach chi tra luO'ng huu, trQ'dp BHXH hang thang (mdu s6 C72a-HD). - Luu h6 sO' 6. Quy trinh quy dinh trinh tl! cac bU'CYC khi ngU'{)'ilinh ch~ dQ BHXH himg thang b~ng ti~n m~t chuy~n sang Hnh b~ng the ATM va ngU'Q'c I~i (Phi~u giao nh~n h6 so' 806,02 ban)
 13. 6.1 Quy trinh tom t~t: - M\lc dich: Quy trinh nt'1yguy dinh trinh tv cac buac thvc hi~n khi ngwJi 11nh ch~ d(>BHXH hang tha.ng b~ng ti~n m~t chuy~n sang 11nhb~ng the ATM va nguQ'c l~i. Lu'U y: Ngudi huang n(5pgi4v dJ nghi tru{)'cngay 12 hang thang thi cO' quan BHXH giai quyit VaGDanh sach chi tra cua thang sau, sau ngay 12 hang thang Ihi giai quyit VaG Danh sach chi tra cua thang ki tiip niia. - ThO'j h~.mtni k~t qua: Xu ly theo ky l?p Danh sach chi tnl hang thang - SO' d6: 8ph?n chinh sach. Thai h~n d~n ngay 14 hang thang. + Buac 3: Phong CDBHXH. Thai h~n tu ngay 15 d~n ngay 28 hang thang. 6.2. Quy trinh chi ti~t: BU'O'c1: BQ ph~n TNHS. Thai h~n trong ngay lam vi~c. - Tj~p nh?n: GiAy d~ nghi thay d6i nai 11nhluang huu, trQ' dp BHXH hang thang (m6u 20-CBH), s6 luqng 01 bfm chinh. - Kj~m tra h6 sa theo PGNHS: + M~u s6 20-CBH co xac nh?n cua d~i di~n chi tnl phuOng, xa. + N~u nguai hu6ng 11nhb~ng ti~n m~t chuy~n sang 11nhb~ng the A I'M thi ghi r5 s6 tai khoan the ATM, Ngfm hang nai ma tai khoan vao GiAy d~ nghi thay d6i nai linh luang huu. trQ'dp BHXH. - C~p nh?t vao ph~n m~m TNHS. - Chuy~n h6 sa cho b(>ph?n chinh sach. BU'o'c2: BQ ph~n chinh sach: Thai h~n d~n ngay 14 hang thang. - N h;;l.nm~u s6 20-CBH va xac nh?n giao nh?n h6 sa tren ph~n m~m TNHS. - Ki~m tra, d6i chi~u h6 sa. - Can cu m~u s6 20-CBH l?p m~u s6 9a-CBH n(>p cho Phong CDBHXH truac ngay 15 hang thang. BU'O'c3: Phong CDBHXH,: Thai h~n tu ngay 15 d~n ngay 28 hang thang, - Ti~p nh?n m~u s6 9a-CBH tu b(>ph?n chinh sach. - Chuy~n d6i phuang thuc lInh ti~n cua nguaj huang (tu tai khoan the A I'M sang lInh b~ng ti~n m~t ho~c nguQ'c 1~i)tren Danh sach chi tra luang huu, trQ'dp BHXH hang thang (m6u ,w5 C72a-HD). + Luu h6 sa.
 14. 7. Quy trinh quy dinh trinh t,! cac bU'cYckhi ngU'()'i hU'Ong Ilnh ti~n ch~ dQ BHXH himg thang qua the ATM ky xac nh~n chii' ky dinh ky vito thang 5 va thang 11 hang nam. (Phi~u giao nh~n h& SO'807,02 ban) 7.1 Quy trinh tom tit: - M\lc dich: Quy trinh miy quy dinh trinh W cac bu6c tht,rc hi~n khi ngmJi huang lTnhti0n ch~ dQ BHXH hang thang qua the ATM ky xac nh~n chu ky dinh ky vao thang 5 va thang 11 hang nam. - Thc'ri h~n tra k~t qua: Xu Iy theo ky I~p Danh sach chi tni hang thang - SO' d6: ~ ~ 81 89 ph~n 82 89 ph~n 83 Phong TNHS Chinh sach CD8HXH - Di~n giai quy trinh: + BU'cYc1: BQ ph~n TNHS. Thai h
 15. - Th()'i h~n tra k~t qua: xu ly theo ky l~p Danh sach chi tra hang thang - SO'd6: BHXH qu~n, huy~n _•• ~ I BHXH qu~n, huy~n nai dang t:;un tr6 noi dang chi tra - Di~n giai quy trinh: + Buac 1: B
 16. PhiGu giuu nh¢n lu3 SO' n{}y ap d!mg Ur ngay 23/0//20/5 86 H6 so': 801 / /KHTC . CONG HOA XA . HOI CHU NGHiA . VIET NAM DQc I~p - Tl,f do - H~nh phuc 1, Ten nguai n9P h6 sa: ", , . ? S~ _. ,0 d'l~n t h O~l'!'h len 1~c: h ,........ E mal:'1 . r-STT-i-------- ------ 86 I Lo~i gi~y to', bi~u mftu IU'O'n~ 1. Giay de nghi truy ITnh s6 tien chua nh~n che d¢ BHXH hang thang (mftu 17-CBH, 01 bim chinh) 2. Giay de nghj nh~n che d¢ BHXH khi ngu(Ji huo-ng tll' tran (mftu 16-CBH, 01 bim chinh) 3. Giay uy quyen neu ITnh thay (mftu 18-CBH, 01 ban chinh) Lu'u Ii : - Khi (/dn llJu;n tiin yeu ceiu nglt'ai hurmg mang theo him chinh: Gidy chUng minh nhan dan (/t (/6i Chliu_ Ng,ly tra k~( qua: ./ / (Qua h?n tra h6 sO' 30 ngay. 6ng (ba) chua den nh~n, cO' quan BHXH se chuy~n h0 so nay vao kho luu trC'f) ................ ngay thang nam . Can bi) ti~p nh~n h6 SO' NgU'c'ri ni)p h6 SO' (K);·.ghi hq ten) (Ky, ghi hq ten)
 17. -,.: .::',A,. ':~;"''1 nVI ' :"1)- ' ..., .., III J .""111 1~ rr ( THANH pmi' )-1)1 ." - ~ ,;\,HcicH; MINI'!.. l PHI~U GIAO NH~N, HO >. sa Lo~i '&~1.:!:!1X,~rih hlfO'ng tiep Ilfong htru, trq dip BHXH hal!g thang cua nglfC1i,bi t~m dim . ",t1an~ch chi tra do 06 thang !ien t\lc khong nh~n tien, nglf
 18. Phi.}u giuu nh(1Il lid su miy cip C!(lIIg tit' ngdy 23/0112015 S& H~ SO'; ::... • ••••• ./KHTC CONG HOA XA. HOf cuO NGHiA VI~T NAM #' 'f. f\ /-f,;, DQc l~p - T\I' do - Hl;lnh phuc ~.... , .•'? '~ BAO HIEM --~ c!o !-'::/. X A Iff)J~; (~~ITHANH rHO' .., • \~~H(j"CH; MINH ~ PI,IIEU GIAO NH~N HO, sa Lo~i n~~ ~ h thay doi noi nh~n lU'ong hU'U,trQ' cap BHXH hang thang cua ngU'Oi di chuyel'tt ja ban qu~n, huy~n va tir qu~n, huy~n nay sang qu~n, huy~n khac tren dja ban thanh ph6 (Thai h~n giai quy~t lo~i h6 so nay: Theo ky chi tra luong huu hang thang) 1. Ten nguai n9P h6 sa: . 2. Di~n tho
 19. I'hidll gill(} I1h(11IIlli SO'/lilY (ip d(mg Ill' I1g(ly 230 fi20 /5 s6 B& sO': 804/ .IKBTC CQNG BOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM ~~- .~~ -:0/,:,,, DQc I~p- Tv do - H~nh phuc ~~ BAo mf:M"'\,,~ rZ xii \r(\\. . :~3: THAnH PHO Ilt)l t PHIEU GlAD NH~N HO sa Lo~'~~!ibrzHlfir~ ~p tn)' c§p tu§t h~ng thang d8i v6'i ngtrO'i tir du 15 tuBi d~n du 18 "'::~""--_...-/ ~ tuoi con di hoc '-" giai quy~t IOi;lih6 sa mly: Theo ky ·l~p danh sach chi tra hang thang) 1. Ten ngll'ai n9P h6 sa: . 2. Di¢n tho~i: Email: . ! sf> I STT Lo~i gi~y tit, bi~u m~u hrQ'ng 1. GiAy xac nh~n dang di hQc co xac nh~n cua nha tnrong (mau 22-CBH, 01 ban chfnh) I Ng,h tn! k6t qua: ./ nh~n, CO' quan DHXH se chuy~n ./ h6 sa nay vao kho luu trO') (Qua h~11 trit 116 sa 30 ngity, cae Dng (bit) chaa d6P ............... , ngay thang nam . Can b
 20. I'hidu giao 1117(il1 hu SO' nay ap d!mg He ngay 23/0/120/5 s6 Hi) sO': 80S/ .lKHTC CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI.E:T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc 1. Ten nguai nQP h6 sa: . 2. Di~n tho~i: Email: . I S,( .0 STT I Lo~i gi§y to-, bi~u mfiu Im;mg L1. Gi~y d€ ngh! thay d6i nguO'i nh~n ch~ d(> BHXH . phu'o'ng, xa (m~u 3-CBH, 0 I ban chfnh) hang thang co xac nh~n cua UBND I 2. Trang trm'rng h9P ngucri giam h(> khong phai la duO'ng nhien thl phai kem theo GHiy dugc Ltru .v: giam h(>theo quy dinh cua phap Iu~t (0 I ban chfnh) Ngll'/J'ihll/rng n(Jpgiely aJ ngh; thay a6i nguai nh(m chi d(JBHXH himg thang truo-c ngay 12 himg thang JY thi CO' quan BHXH in f('n ngtro'i dlmg s6 mo-i vao Danh sach chi Ira cila lhang sau, sau ngay 12 hang thang thi in ten nguO'i almg s6 mo-i vao Danh sach chi tra cila thang sau nua. Ngay tra k~t qWl: ./ / (Qua Iwn tra 116sO' 30 ngay, cac Ong (ba) chua den nh~n, CO' quan BHXH se cl1uyen h6 sO'nay VaG kho luu trO) .......... , ....• ngay thang nam . Can b{l ti~p nh~n hi) sO' NgU'o-i n{lp hi) sO' (K\I, ghi hq ten) (Ky, ghi h9 ten)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản