intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật quản lý hành chính nhà nước

Tham khảo và download 8 Luật quản lý hành chính nhà nước chọn lọc sau:
 • Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf20p manhquynh 10-10-2009 165 26   Download

 • Cùng tham khảo Nghị định của chính phủ Số 09/2009/NĐ-CP về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

  pdf37p phananh 24-06-2009 2478 432   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nhằm cải tiến, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN...

  pdf7p minhtri2205 29-05-2013 67 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Căn cứ...

  pdf6p minhtri2205 29-05-2013 80 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 63 1   Download

 • ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 76 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ GIAI ĐOẠN 2013-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban...

  pdf28p minhtri2205 29-05-2013 59 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Căn cứ Văn bản số 207/BNV-CCHC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển...

  pdf16p minhtri2205 29-05-2013 74 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1001 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=luat-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2