Thông tư số 01/2005/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2005/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2005/TT-BTM về việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2005/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2005/TT-BTM Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 2005 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 01/2005/TT-BTM NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯ NG D N VI C THANH LÝ MÁY MÓC, THI T B , PHƯƠNG TI N V N CHUY N, V T TƯ, NGUYÊN LI U C A DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; B Thương m i hư ng d n chi ti t vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như sau; I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng và ph m vi i u ch nh Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t, các bên h p doanh theo h p ng h p tác kinh doanh (sau ây g i chung là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) ư c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u thu c s h u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, theo các hình th c và n i dung quy nh t i Thông tư này. 2. Hình th c thanh lý a. Như ng bán t i th trư ng Vi t Nam; b. Xu t khNu; c. Cho, bi u, t ng; d. Tiêu hu . 3. N i dung thanh lý a. V t tư, thi t b dôi dư sau khi hoàn thành xây d ng cơ b n hình thành doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; b. Tài s n c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sau khi ch m d t ho t ng, gi i th ; c. Máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài v n ang ho t ng.
  2. 4. i u ki n thanh lý a. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch ư c thanh lý theo các hình th c và n i dung quy nh t i Thông tư này sau khi ư c B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n ch p thu n b ng văn b n và ph i th c hi n y các nghĩa v tài chính liên quan n tài s n thanh lý theo quy nh c a Lu t Thu xu t nh p khNu và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan khác. b. Riêng v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ang ho t ng, ngoài vi c ph i tuân th quy nh t i kho n này, còn ph i áp ng i u ki n sau: - Ch ư c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n theo m t trong các trư ng h p: + H t th i gian kh u hao; + B hư h ng; + Không phù h p v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; + thu h p s n xu t ho c chuy n m c tiêu ho t ng; + thay th máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n m i có công ngh tiên ti n hơn. - Ch ư c thanh lý v t tư, nguyên li u theo m t trong các trư ng h p: + Dư th a, t n kho; + Không m b o ch t lư ng; + Không phù h p v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. II. TH T C THANH LÝ MÁY MÓC, THI T BN, PHƯƠNG TI N V N CHUY N, V T TƯ, NGUYÊN LI U 1. H sơ thanh lý a. H sơ i v i vi c thanh lý v t tư, thi t b còn dôi dư sau khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài hoàn thành xây d ng cơ b n g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p trong ó nêu rõ hình th c thanh lý và Danh m c v t tư, thi t b ngh thanh lý theo M u s 1 t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này; - Báo cáo quy t toán công trình xây d ng trong ó có n i dung quy t toán v t tư, thi t b nh p khNu, xu t bi n pháp x lý v t tư, thi t b còn dôi dư sau khi hoàn thành thi công xây d ng công trình.
  3. b. H sơ i v i vi c thanh lý tài s n khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch m d t ho t ng g m: - Công văn ngh c a Ban thanh lý tài s n c a doanh nghi p trong ó nêu rõ hình th c thanh lý và Danh m c máy móc, thi t b phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u ngh thanh lý theo M u s 2 t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này; - Quy t nh c a cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n vi c doanh nghi p ch m d t ho t ng; - Quy t nh thành l p Ban thanh lý tài s n c a H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh ho c ch u tư nư c ngoài ( i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài) ho c các Bên h p doanh tr trư ng h p không ph i thành l p Ban thanh lý quy nh t i i u 47 Thông tư s 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Phương án thanh lý ư c H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh ho c ch u tư nư c ngoài ( i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài) ho c các Bên h p doanh phê chuNn. c. H sơ i v i vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài v n ang ho t ng g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p nêu rõ lý do thanh lý, hình th c thanh lý và Danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n ngh thanh lý theo M u s 3 t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này; - B ng kê kh u hao máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thanh lý trong trư ng h p thanh lý khi h t kh u hao; - Biên b n giám nh máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n b hư h ng trong trư ng h p thanh lý thay th do hư h ng; - Văn b n ch p thu n c a cơ quan c p Gi y phép u tư trong trư ng h p thanh lý gi m b t chi phí ho t ng, ho c i m i công ngh , ho c chuy n m c tiêu ho t ng. d. H sơ i v i vi c thanh lý v t tư, nguyên li u khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài v n ang ho t ng g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p trong ó nêu rõ lý do thanh lý, hình th c thanh lý và Danh m c v t tư , nguyên li u ngh thanh lý theo M u s 4 t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này; - Ch ng thư giám nh ch t lư ng v vi c nguyên li u, v t li u kém phNm ch t, không tiêu chuNn cho s n xu t c a thương nhân kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá theo quy nh t i Ngh nh s 20/1999/N -CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá và Thông tư s 33/1999/TT-BTM ngày 18 tháng 11 năm 1999 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 20/1999/N -CP d n trên.
  4. 2. Th t c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p ch xu t Vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p ch xu t ph i tuân th quy đ nh t i Thông tư này và quy đ nh v vi c mua bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i doanh nghi p n i đ a. 3. Th i h n tr l i h sơ thanh lý Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ đ y đ và h p l , B Thương m i ho c cơ quan đư c B Thương m i u quy n có văn b n tr l i v vi c thanh lý. Trư ng h p không ch p nh n vi c thanh lý, B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n ph i nêu rõ lý do trong văn b n tr l i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. III. TRÁCH NHI M C A B THƯƠNG M I VÀ CÁC CƠ QUAN Ư C B THƯƠNG M I U QUY N TRONG VI C XEM XÉT VÀ CH P THU N THANH LÝ 1. Trách nhi m c a B Thương m i B Thương m i có trách nhi m xem xét và ch p thu n thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u i v i các d án sau: a. D án u tư thăm dò, khai thác d u khí; b. D án ư c c p m t Gi y phép u tư nhưng có nhi u cơ s s n xu t h ch toán c l p các t nh khác nhau; c. D án u tư kinh doanh c a hàng mi n thu ; d. D án u tư trong lĩnh v c ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c c p Gi y phép u tư; . D án đ u tư kinh doanh trò chơi có thư ng. 2. Trách nhi m c a các cơ quan ư c B Thương m i u quy n Các cơ quan ư c B Thương m i u quy n có trách nhi m xem xét và ch p thu n thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ngoài các d án nêu t i Kho n 1, M c III Thông tư này. IV. T CH C TH C HI N 1. Hàng quý, các cơ quan ư c B Thương m i u quy n báo cáo v B Thương m i vi c th c hi n thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong ph m vi ư c u quy n.
  5. 2. V K ho ch và Đ u tư s đ nh kỳ ki m tra vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài t i các cơ quan đư c B Thương m i u quy n. V. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Thông tư này thay th các quy nh t i M c VIII; i m 4 Kho n 1 M c IX Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam v xu t nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Kho n 3 M c I Thông tư s 26/2001/TT-BTM ngày 4 tháng 12 năm 2001 c a B Thương m i s a i, b sung Thông tư s 22/2000/TT-BTM d n trên. Lê Danh Vĩnh ( ã ký) PH L C M us 1 Danh m c v t tư, thi t b ngh thanh lý STT Tên hàng ơn v S lư ng Văn b n cho phép S t khai h i nh p khNu quan 1 2 M us 2 Danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u ngh thanh lý STT Tên ơn S Văn b n cho S t khai Tr giá Tr giá hàng nh p khNu v lư ng phép nh p khNu h i quan ban u còn l i 1 2
  6. M us 3 Danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n ngh thanh lý S Tên ơn S Văn b n cho S t khai Tr giá nh p Tr giá TT hàng khNu ban v lư ng phép nh p h i quan u còn l i khNu 1 2 M us 4 Danh m c v t tư, nguyên li u ngh thanh lý S Tên ơn S Văn b n cho S t Ghi chú TT hàng khai v lư ng phép nh p khNu h i quan 1 so sánh v i k ho ch NK nguyên li u s n xu t trong năm 2
Đồng bộ tài khoản