Thông tư số 16/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư số 16/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/1999/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 16/1999/TT-BTM NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N I U KI N MUA BÁN, V N CHUY N TH C PH M TƯƠI S NG VÀ CH BI N Thi hành Ngh nh 11/1999/ N -CP ngày 03- 3- 1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, sau khi trao i th ng nh t v i B Nông nghi p - Phát tri n nông thôn và các B có liên quan, B Thương m i hư ng d n i u ki n mua bán, v n chuy n th c phNm tươi s ng và ch bi n như sau: I. PH M VI ÁP D NG : 1. Th c phNm tươi s ng và ch bi n áp d ng trong Thông tư này là các lo i th c phNm dùng cho ngư i aưn có ngu n g c t gia súc, gia c m, thu h i s n tươi s ng dư i d ng nguyên con ho c sơ ch ( ã pha l c, làm s n...) và ch bi n d ng bán thành phNm ho c thành phNm. 2. Thương nhân mua bán, v n chuy n th c phNm tươi s ng ho c ch bi n ph i có các i u ki n và ph i tuân th các qui nh trong Thông tư này. 3. Các i u ki n kinh doanh d ch v gi t m gia súc và cơ ch qu n lý d ch v này th c hi n theo qui nh t i Thông tư Liên B s 05/LB-TT ngày 24/5/1997 c a B Thương m i - Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. II. I U KI N MUA BÁN, V N CHUY N TH C PH M TƯƠI S NG VÀ CH BI N Thương nhân mua bán, v n chuy n th c phNm tươi s ng và ch bi n ph i có 4 i u ki n sau: 1. i u ki n v ch th kinh doanh : Là thương nhân có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ăng ký kinh doanh mua bán ho c d ch v v n chuy n th c phNm tươi s ng và ch bi n. 2. i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t và trang thi t b : 2.1- Yêu c u v a i m kinh doanh :
  2. - Có a i m kinh doanh n nh, phù h p v i s s p x p m ng lư i kinh doanh chung c a a phương. - i m mua bán ph i xa khu v sinh công c ng, bãi ch a rác th i, nơi s n xu t có nhi u b i và b nh vi n ít nh t 50 mét. 2.2- Yêu c u t i thi u v cơ s v t ch t và trang thi t b : - Thương nhân kinh doanh mua bán th c phNm ph i có các d ng c c n thi t như : cân ã qua ki m nh; thùng, khay ch a ng; bàn (qu y, s p); dao, th t... i v i nơi ch bi n và kinh doanh th c phNm ch bi n ph i có các phương ti n c n thi t ch bi n, b o qu n, d ng c che y b o m v sinh, ch t lư ng th c phNm sau khi ch bi n. - Thương nhân làm d ch v v n chuy n ph i có nh ng phương ti n v n chuy n thích h p, b o m an toàn và ch t lư ng s n phNm khi v n chuy n. 3. i u ki n v môi trư ng: 3.1- Ph i có h th ng thoát nư c th i h p v sinh. 3.2- Ph i có thùng, s t có n p y kín ng rác, ch t th i. 4. i u ki n v s c kho : Ngư i ch bi n và bán hàng ph i só s c kho phù h p v i ngành ngh kinh doanh heo qui nh c a B Y t , không ư c m c các b nh truy n nhi m và ph i nh kỳ khám s c kho 12 tháng 1 l n. III. CÁC QUI NNH PH I TH C HI N KHI MUA BÁN, V N CHUY N HÀNG TH C PH M TƯƠI S NG VÀ CH BI N 1. Th t gia súc tươi s ng và ch bi n ư c mua bán, v n chuy n trên th trư ng ph i có ngu n g c t các cơ s gi t m ã ăng ký kinh doanh và b o m i u ki n kinh doanh ư c các cơ quan thú y ki m tra, óng d u ki m soát gi t m ho c c p gi y ch ng nh n v sinh thú y. Gia c m, thu h i s n d ng s ng ho c sơ ch (làm s n, c t khúc...) mua bán, v n chuy n trên th trư ng ph i b o m tươi và không có d ch b nh. 2. Th t gia súc, gia c m tươi s ng và các lo i th c phNm ch bi n ph i ư c b y bán trên m t bàn (qu y, s p) cách m t t ít nh t là 0,80 mét. Bàn (qu y, s p) ph i có b m t ph ng, nhãn và ph i làm b ng v t li u không r , không th m nư c, không thôi màu, b t mùi, không có ch t c h i nh hư ng n ch t lư ng th c phNm, ph i d làm v sinh, kh trùng; thùng, khay ng thu s n tươi s ng không ư c rò r l t nư c và ch t th i ra ngoài nh hư ng n v sinh môi trư ng. C m mua bán các lo i th c phNm tươi s ng và ch bi n b b nh, ôi, thiu, ươn. C m các hành vi tiêm nư c, bôi phNm m u công nghi p và các hoá ch t có c t vào s n phNm .
  3. Khi bán hàng ph i m c t p d , gi v sinh cá nhân, móng tay ph i c t ng n và gi gìn s ch s . C m bán các lo i th c phNm d ng tươi s ng và ch bi n chung trên m t m t bàn (qu y, s p). Ngư i bán th c phNm chín, th c ăn ngay ngoài vi c ch p hành nh ng i u ki n qui nh trong Thông tư này còn ph i th c hi n nghiêm ch nh Thông tư 04/1998/TT-BYT ngày 23/3/1998 c a B Y t v "Hư ng d n th c hi n qu n lý an toàn v sinh th c phNm trong kinh doanh, d ch v và ph c v ăn u ng". 3. Khi v n chuy n gia súc, gia c m s ng ph i có d ng c che ch n ch c ch n. Sàn xe ph i kín không l t các ch t th i trên ư ng v n chuy n. C m ch gia súc, gia c m s ng trên cùng phương ti n ch hành khách và ch th t, ph phNm, các s n phNm ch bi n l n v i gia súc, gia c m s ng. C m v n chuy n gia súc, gia c m s ng vùng có d ch b nh sang vùng khác. Khi v n chuy n thu h i s n s ng ph i có các phương ti n chuyên dùng phù h p, b o m v sinh và ch t lư ng s n phNm khi v n chuy n. Th c phNm các d ng ch bi n khi v n chuy n ph i ư c ch a ng trong thùng ho c bao gói, che y kín, b o m v sinh th c phNm và văn minh thương nghi p . Phương ti n v n chuy n và bao bì ch a ng trong quá trình v n chuy n ph i ư c c r a, tNy trùng khô ráo s ch s trư c và sau khi v n chuy n. Quá trình v n chuy n ph i tuân th i u l tr t t an toàn giao thông qui nh t i Ngh nh 36/CP và 39-40/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph . IV. X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N 1. Thương nhân mua bán, v n chuy n th c phNm tươi s ng và ch bi n ph i ch p hành nghiêm ch nh i u ki n qui nh trong Thông tư này. Ai vi ph m tuỳ m c s b x lý theo pháp l nh x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. S Thương m i các t nh, thành ph ph i h p v i S Y t , S Nông nghi p - Phát tri n nông thôn: 2.1- S p x p, qui ho ch m ng lư i kinh doanh b o m văn minh thương nghi p, v sinh th c phNm và môi trư ng. 2.2- Rà soát l i các qui nh trư c ây t i a phương; ng th i, t ch c ki m tra thư ng xuyên phát hi n, x lý k p th i theo qui nh c a pháp lu t. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1/7/1999. Bãi b các qui nh v buôn bán, v n chuy n l n, trâu, bò t i Thông tư Liên B Thương m i - Nông nghi p s 05/LB-TT ngày 24/5/1997. Lê Danh Vĩnh
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản