Thông tư 15/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư 15/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/1999/TT-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 15/1999/TT-BTM NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯ NG D N KINH DOANH KHÍ T HOÁ L NG Thi hành Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph quy nh v hàng hoá c m lưu thông, d ch v c m th c hi n; hàng hoá d ch v h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, B Thương m i hư ng d n các i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng (L.P.G) trên th trư ng Vi t Nam, như sau: I- PH M VI ÁP D NG 1- Khí t hoá l ng quy nh trong Thông tư này là h n h p khí t ch y u g m : Propan (C3 H8) và Butan (C4 H10) ã ư c hoá l ng và óng chai b ng kim lo i ch u áp l c, có dung tích ch a t i 150 lít theo úng tiêu chuNn k thu t quy nh c a Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 6292 : 1997, s d ng làm ch t t trong công nghi p và dân d ng. 2- Kinh doanh khí t hoá l ng quy nh trong Thông tư này bao g m các ho t ng: 2.1- Mua bán (k c i lý, u thác mua bán) khí t hoá l ng t i các c a hàng chuyên doanh, c a hàng bán l xăng d u (dư i ây g i chung là c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng). 2.2 - D ch v kho b o qu n chai (bình) ch a khí t hoá l ng. Các ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu, ti p nh n, kho b ch a khí t hoá l ng chưa óng chai, chi t n p chai khí t hoá l ng và kinh doanh d ch v v n t i khí t hoá l ng không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 3- Thương nhân, k c thương nhân nư c ngoài ang ho t ng thương m i h p pháp t i Vi t Nam, ch ư c ho t ng kinh doanh khí t hoá l ng khi ã ăng ký kinh doanh và ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i Thông tư này c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng ; trong quá trình ho t ng kinh doanh khí t hoá l ng ph i tuân th các quy nh t i Thông tư này. II - I U KI N KINH DOANH KHÍ T HOÁ L NG 1- i u ki n i v i các c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng : 1.1- i u ki n v ch th kinh doanh:
 2. Là thương nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ăng ký kinh doanh m t hàng khí t hoá l ng. 1.2 - i u ki n v cơ s v t ch t k thu t và trang thi t b : * C a hàng kinh doanh khí t hoá l ng ph i có thi t k xây d ng theo quy nh c a Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 2622: 1995. * Vi c xây d ng c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng ph i th c hi n các quy nh v di n tích m t b ng, yêu c u k t c u xây d ng, nơi bán hàng, kho ch a hàng, khu ph c a hàng và cung c p i n t i M c 5, Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 6223 : 1996 ( Ph l c 2 kèm theo Thông tư này ). 1.3 - i u ki n v trình chuyên môn c a cán b , nhân viên : Cán b qu n lý, nhân viên c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng ph i ư c h c t p ki n th c v khí t hoá l ng, hu n luy n v phòng c, phòng cháy ch a cháy và ư c Công an t nh, thành ph ki m tra, c p ch ng ch v phòng cháy ch a cháy. 1.4- i u ki n v s c kho : * Cán b , nhân viên làm vi c t i các c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng ph i có s c kho m nhi m công vi c kinh doanh, ư c cơ quan Y t c p qu n, huy n, th xã ho c tương ương tr lên ki m tra và xác nh n. 1.5- i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n : * C a hàng kinh doanh khí t hoá l ng ph i có các phương ti n, thi t b phòng cháy ch a cháy theo quy nh t i M c 6 Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 6223 : 1996 ( Ph l c 1 kèm theo Thông tư này ) và ư c cơ quan Công an phòng cháy ch a cháy t nh, thành ph ki m tra, c p Gi y ch ng nh n m b o an toàn phòng cháy ch a cháy . 2 - i u ki n kinh doanh d ch v kho b o qu n chai ch a khí t hoá l ng: Các i u ki n kinh doanh d ch kho b o qu n chai ch a khí t hoá l ng th c hi n theo các quy nh t i Kho n 1 trên ây. Riêng i u ki n v cơ s v t ch t và trang thi t b ph i m b o các quy nh t i Kho n 5.6 M c 5 Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 6223: 1996 (Ph l c 2 kèm theo Thông tư này). III- TH M QUY N, TH T C VÀ TRÌNH T C P GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH KHÍ T HOÁ L NG 1- S Thương m i t nh, thành ph là cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng. 2- H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng ( k c kinh doanh d ch v kho b o qu n chai (bình) ch a khí t hoá l ng), g m có:
 3. 2.1- ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng ( theo m u ính kèm). 2.2- Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( b n sao h p l ). 2.3- Gi y ch ng nh n i u ki n v an toàn phòng cháy ch a cháy do Công an t nh, thành ph c p. N u thương nhân có nhi u c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng (ho c có nhi u kho b o qu n) ph i l p h sơ như trên cho t ng c a hàng, t ng kho. 3- S Thương m i t nh, thành ph có trách nhi m: 3.1- Niêm y t công khai t i nơi ti p nh n h sơ các n i dung: các i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng, h sơ, trình t , th i h n c p Gi y ch ng nh n, m c l phí. 3.2- Ki m tra tính h p l và ti p nh n h sơ c a thương nhân. 3.3- ThNm tra th c t các i u ki n kinh doanh theo quy nh và l p biên b n làm cơ s c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. 3.4- C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng cho nh ng c a hàng, kho các i u ki n quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Th i h n c p ho c t ch i c p t i a là 15 ngày, k t ngày ti p nh n h sơ h p l . 4- Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng theo m u t i Ph l c 5 kèm theo Thông tư này, có th i h n hi u l c phù h p v i th i h n ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a thương nhân. 5- Thương nhân ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ph i n p m t kho n l phí theo quy nh c a B Tài chính. IV- CÁC QUY NNH PH I TH C HI N KHI KINH DOANH KHÍ T HOÁ L NG 1- Thương nhân kinh doanh khí t hoá l ng ph i thư ng xuyên m b o các i u ki n quy nh t i M c II c a Thông tư này và ph i th c hi n các quy nh sau : 1.1- Vi c x p d , t n ch a và bày bán chai ch a khí t hoá l ng t i c a hàng ph i tuân th các quy nh t i M c 7 Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 6223: 1996 (Ph l c 3 kèm theo Thông tư này). 2.2- Vi c t v n chuy n khí t hoá l ng t cơ s s n xu t, chi t n p v c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng và t c a hàng n các h tiêu th ph i tuân th các quy nh t i M c 8 Tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 6223: 1996 (Ph l c 4 kèm theo Thông tư này).
 4. 2-3- Ph i niêm y t Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng, giá bán l c a t ng ch ng lo i chai khí t hoá l ng ang có bán. 2.4- Có trách nhi m hư ng d n tr c ti p ho c cung c p b n hư ng d n cho khách hàng s d ng an toàn chai khí t hoá l ng, k c khi s d ng b p gas. 2.5- Không ư c kinh doanh các m t hàng d cháy, d n , các m t hàng ăn u ng, lương th c, th c phNm t i c a hàng kinh doanh khí t hoá l ng. V- X LÝ VI PH M 1- Thương nhân vi ph m các quy nh t i Thông tư này, tuỳ theo m c vi ph m b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh cu pháp lu t. 2- Cán b , công ch c Nhà nư c n u l m d ng ch c v , quy n h n không th c hi n úng các quy nh c a Thông tư này, tuỳ theo m c vi ph m b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. VI- I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01- 8 - 1999 ; bãi b các quy nh trư c ây v kinh doanh khí t hoá l ng. 2- S Thương m i t nh, thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này ; s p x p, quy ho ch, hư ng d n thương nhân các thành ph n kinh t kinh doanh khí t hoá l ng ; ki m tra, x lý các vi ph m m b o tr t t , an toàn xã h i và văn minh thương nghi p. Báo cáo tình hình t ch c th c hi n theo quy nh v B Thương m i và ph n nh k p th i các khó khăn, vư ng m c B xem xét b sung, s a i . Lê Danh Vĩnh ( ã ký) PH L C 1 YÊU C U V PHÒNG CHÁY, CH A CHÁY I V I C A HÀNG KHÍ T HOÁ L NG (Trích m c 6 - TCVN 6223 : 1996) 1. Nhân viên c a hàng ph i ư c hu n luy n, ki m tra, c p gi y ch ng ch v PCCC.
 5. 2. C a hàng ph i có bi n "c m l a", "c m hút thu c", tiêu l ch, n i quy PCCC d th y, d c. 3. C a hàng chuyên doanh khí t hoá l ng và c a hàng khí t hoá lòng t i các c a hàng bán xăng dâù ít nh t ph i có các thi t b ch a cháy sau: - 01 bình ch a cháy CO2, lo i 5kg - 02 bình ch a cháy b ng b t lo i 8 kg; - 02 bao t i gai ho c chăn chiên; - 01 thùng nư c 20 lít; - 01 ch u nư c xà phòng 2 lít; 4. C a hàng không chuyên kinh doanh khí t hoá l ng ít nh t ph i có các thi t b sau : - 02 bình ch a cháy b ng b t lo i 4 kg; - 02 bao t i gai ho c chăn chiên; - 01 thùng nư c 20 lít; - 01 ch u xà phòng 2 lít; 5.T t c thi t b ch a cháy ph i nơi thu n ti n g n c a ra vào ho c t i v trí an toàn trên các ư ng gi a các ch ng chai ch a khí t hoá l ng s n sàng s d ng khi c n thi t. 6. Có c u dao ng t toàn b h th ng i n c a c a hàng khi ra v . 7. Phát hi n và x lý chai khí t hoá l ng b rò r : - Ph i thư ng xuyên ki m tra phát hi n rò r . Khi phát hi n mùi Gas ho c thi t b báo ng có tín hi u, ph i nhanh chóng phát hi n nơi rò r . Dùng nư c xã phòng bôi lên nh ng nơi nghi rò r xác nh có rò r hay không. Tuy t i không ư c dùng ng n l a tìm ch rò r . - ánh d u chai b rò r và ch b rò r ; - Ph i lo i tr ngay b t kỳ ngu n gây cháy nào g n khu v c ch a chai khí t hoá l ng; - B t ch t ch rò r l i và k p th i di chuy n chai b rò r ra ngoài, t xa ngu n l a và nơi ng ngư i; - Ph i thông báo ti p c m hút thu c và các ngu n gây cháy;
 6. - Không ư c tháo b ho c s a ch a van chai ã b hư h ng, mà chuy n cho cơ quan n p x lý; - Khoanh vùng x p t các chai rò r , có treo bi n c m ngư i qua l i và thông báo ngày s c cho ngư i cung c p hàng. 8. C m ti n hành vi c s a chưũa báo qu n chai khí t hoá l ng t i c a hàng. 9 C m m i hình th c n p bình khí t t i các c a hàng. PH L C 2 YÊU C U AN TOÀN I V I THI T K , XÂY D NG C A HÀNG KHÍ T HOÁ L NG (Trích m c 5-TCVN 6223 : 1996) 5.1. Nguyên t c chung: 5.1.1. Vi c thi t k , xây d ng c a hàng khí t hoá l ng ph i tuân theo các qui nh c a TCVN 2622: 1995. 5.1.2. C a hàng khí t hoá l ng t i i m bán xăng d u ph i cách ngu n gây cháy ít nh t 20 mét. 5.1.3. C a hàng chuyên doanh và không chuyên doanh khí t hoá l ng ph i cách ngu n gây cháy ít nh t : - 03 mét v phía không có tư ng ch u l a. - 0 mét v phía có tư ng ch u l a. 5.2. Di n tích m t b ng : 5.2.1. i v i c a hàng chuyên doanh khí t hoá l ng. - T ng di n tích : T i thi u 12m2 - Di n tích kho ch a hàng (n u có) : t i thi u 10m2 - Di n tích khu ph (n u có) : t i thi u 3m2 5.2.2. i v i c a hàng t i các i m bán xăng d u : - Di n tích toàn c a hàng không nh hơn di n tích t i thi u c a c a hàng chuyên doanh khí t hoá l ng; - Có ph n dành riêng bán khí t hoá l ng h p lý, phù h p v i qui mô c a hàng.
 7. - T i kho ch a hàng, ph i x p riêng các chai ch a khí t hoá l ng v i các chai ch a khí hoá l ng r ng, không ư c l n v i các m t hàng kinh doanh khác. 5.2.3. i v i các c a hàng không chuyên doanh khí t hoá l ng ph i tuân theo các qui nh i v i các cư hàng t i các i m bán xăng d u. 5.3. Yêu c u k t c u xây d ng chung : 5.3.1. Khu v c nhà thu c c a hàng ch ư c xây b ng g ch ho c bê tông có b c ch u l a II. 5.3.2. N n nhà b ng ph ng, không g gh , l i lõm... m b o an toàn khi mua bán và di chuy n hàng hoá; cao hơn m t b ng xung quanh, không ư c b trí ư ng ng, c ng thoát nư c t i n n nhà ho c n u có thì ph i ư c trát nín m c; M i h m h ph i n m cách khu v c c a hàng ít nh t 2 mét. N u có rãnh nư c ho c mương máng không th tránh kh i n m trong kho ng cách 2m theo qui nh trên thì ph i có t m che, ch p hơi khí t hoá l ng không th tích t ho c kop th i vào h th ng c ng ư c. 5.3.3. Tư ng nhà : - M t tư ng b ng ph ng, nh n, không có khe h , v t l i lõm; - Sơn ho c quét vôi máu sáng; 5.3.4. Mái và tr n nhà : - Ch ng ư c mưa, bão, có k t c u mái ch ng nóng; - K t c u mái nhà ph i ư c thông gió t nhiên - Tr n nhà ph i nh n, ph ng và quét vôi màu sáng 5.3.5- C a nhà và c a thông gió ph i m b o các yêu c u sau : - B trí c a ra vào t i b c tư ng ngoài, c a có chi u cao ít nh t 2,2m và chi u r ng c a ít nh t 1,2m; - C a ra vào ph i ư c làm b ng v t li u có gi i h n ch u l a ít nh t 30 phút, mb o i l i và di chuy n hàng hoá d dàng, tránh chen chúc; - Ngoài c a chính, ph i có ít nh t 01 l i thoát d phòng, có c a m ra phía ngoài ngư i trong d thoát ra ngoài khi có s c ; - C a thông gió trên tư ng, mái ho c ví trí th p ngang sàn nhà và các c a này ph i ư c làm b ng v t li u có gi i h n ch u l a ít nh t 30 phút. 5.3.6- ư ng bãi, l ng xe ra vào ph i ư c lót bê t ng v i dày và kh năng ch u t i phù h p v i các phương ti n chuyên ch hàng hoá. 5.4- Bi n hi u c a hàng
 8. 5.4.1- V t li u, màu s c, kích c , cách trình bày theo quy nh c a ơn v qu n lý kinh doanh 5.4.2- L p t theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 5.5- Thi t k phòng bán hàng ph i m b o các yêu c u cơ b n sau: a) Thu n ti n cho vi c mua bán, giao nh n và di chuy n hàng hoá; b) B trí cân i, h p lý, m quan, v sinh và an toàn lao ng; c) Có ít nh t 01 c a ra vào và 01 c a ph di chuy n hàng ra ngoài d dàng phòng khi có s c ; d) ánh sáng : - Ph i s d ng thi t b chi u sáng b o m v an toàn cháy, n ; - T n d ng t i m c t i a ánh sáng t nhiên trong su t th i gian bán hàng b ng h th ng c a kính, ho c ánh sáng nhân t o; - Không ư c dùng ánh èn màu tránh cho ngư i mua không b nh m l n khi ch n l a và ki m tra hàng hoá; - Ph i có h th ng chi u sáng d phòng s c ; 5.6- Yêu c u thi t k kho ch a hàng : 5.6.1- Không ư c b trí kho trong phòng kín, h m kín, hang sâu. 5.6.2- ư c phép b trí kho g n phòng bán hàng ho c c nh phòng bán hàng (tuỳ theo di n tích và quy mô toàn b c a hàng). 5.6.3- N n kho : - Làm b ng g ch ho c bê tông và không có c ng rãnh, ư ng nư c th i trên sàn kho; - T o các khe h và l thông hơi trên tư ng, sàn kho m b o thông thoáng. V trí áy các khe h và l thông hơi không ư c cao hơn sàn nhà 150mm. 5.6.4- Tư ng, tr n, mái ph i ư c thi t k g n, nh và làm b ng v t li u có gi i h n ch u l a ít nh t 30 phút. 5.6.5- Tư ng ho c mái ph i có l thông hơi, di n tích l không ít hơn 2,5% t ng di n tích tư ng và mái, nhưng không ít hơn 12,5% t ng di n tích tư ng. Trư ng h p kho không m b o thông gió t nhiên thì ph i thi t k thông gió cư ng b c (nhân t o). H th ng thông gió ph i m b o khí th i ra môi trư ng th p hơn n ng an toàn cho phép. H th ng thông gió ph i làm b ng v t li u không cháy, các thi t b ph i phù h p v i m c an toàn cháy n .
 9. 5.6.6- Kho ch a chai khí t hoá l ng ph i có ít nh t 01 c a chính và 01 c a ph , các cánh c a ph i làm b ng v t li u có gi i h n ch u l a ít nh t 30 phút. 5.6.7- ư ng di chuy n t kho ra qu y ph i ng n nh t và thông su t. 5.6.8- Di n tích x p t, t n ch a chai khí t hoá l ng ph i thông thoáng, mb o b t kỳ rò r khí t hoá l ng nào cũng không có kh năng gây cháy. 5.7- Yêu c u thi t k khu ph c a hàng : 5.7.1- Toàn b di n tích trong khu ph ph i m b o thoáng mát, v sinh, ánh sáng, có h th ng c p thoát nư c ... 5.7.2- Khu ph ph i có c a ra vào riêng bi t, không ư c i chung v i khách hàng. Các ư ng i l i trong khu ph ph i n i leìen v i phòng bán hàng. 5.7.3- Tuy t i không ư c t n ch a hàng trong khu ph . 5.7.4- H th ng c p, thoát nư c ph i : - m b o cung c p nư c ch a cháy; - u ra c a h th ng nư c th i ph i i qua cơ c u ch n thu l c; - V t li u dùng trong h th ng thoát nư c ph i là v t li u không cháy. 5.8- Cung c p i n : 5.8.1- Vi c l p t h th ng i n và các thi t b dùng i n ph i tuân theo các tiêu chuNn, quy ph m k thu t hi n hành. 5.8.2- Toàn b thi t b i n trong tr m ph i ư c kh ng ch chung b ng m t thi t b óng ng t i n (áp tô mát ho c c u dao kiêm c u chì có h p kín). 5.8.3- H th ng i n ph i là h th ng phòng n ; dây d n i trong ng kín; èn và công t c là lo i phòng n ; 5.8.4- Các dây d n không ư c n i u n i gi a ch ng trên ây, ch ư c un it i các h p phòng n . 5.8.5- T t c các thi t b i n trong c a hàng ph i l p t cách l p chai khí t hoá l ng t i thi u 1,5m. PH L C 3 7. YÊU C U AN TOÀN I V I VI C X P D , T N CH A VÀ BÀY BÁN CHAI KHÍ T HOÁ L NG T I C A HÀNG (Trích m c 7 TCVN-6223 : 1996)
 10. 7.1- X p d chai ch a khí t hoá l ng ph i ư c ti n hành th t theo t ng lô, t ng dãy. 7.2- Các chai ch a khí t hoá l ng có th ư c x p ch ng lên nhau tư th th ng ng, v ng ch c. cao t i a m i ch ng là 1,5m. Khi x p ch ng chai chưa khí t hoá l ng có các lo i kích thư c khác nhau thì x p theo nguyên t c l p chai nh x p ch ng lên l p chai l n hơn. Kho ng cách gi a các d y không nh hơn 1,5m. 7.3- Lư ng khí t hoá l ng trong t t c các chai ư c phép t n ch a t i c a hàng là 500 kg i v i di n tích t i thi u là 12m2 theo quy nh 5.2.1 và ư c phép ch a thêm 60 kg cho m i mét vuông di n tích tăng thêm c a khu v c t n kho ch a ho c c a hàng nói chung, không c a khu ph . 7.4- Các chai ch a khí t hoá l ng, khi bán cho khách hàng ph i còn nguyên niêm phong, tuy t i kín, b o m ch t lư ng, kh i lư ng và nhãn mác ăng ký. 7.5- Chi cho phép trưng bày lâu dài trên qu y ho c trên giá qu ng cáo nh ng chai khí t hoá l ng r ng ho c chai khí t hoá l ng gi . 7.6- Khi t n ch a cũng như khi bày bán, van chai luôn v n ch t. 7.7- Không ư c c t gi chai khí t hoá l ng khu v c c a ra vào, nơi hay có ngư i qua l i. 7.8- Ch cho phép t n ch a chai khí t hoá l ng r ng ngoài tr i v i i u ki n trong nhà không còn di n tích. Nghiêm c m t n ch a chai khí t hoá l ng r ng trên mái nhà. 7.9- Nghiêm c m t n ch a, s d ng, kinh doanh khí oxy trong các c a hàng ch a khí t hoá l ng. PH L C 4 8. YÊU C U AN TOÀN I V I VI C V N CHUY N CHAI CH A KHÍ T HOÁ L NG (Trích m c 8 TCVN - 6223 : 1996) 8.1- Xe v n chuy n chai ch a khí t hoá l ng ph i có sàn b ng v t li u không b t l a và không phát lu a do ma sát ho c ư c lót b ng v t li u trên. Xe ph i ư c trang b ít nh t 01 bình ch a cháy b t khô lo i 5 kg. 8.2- Xe ph i có thùng ch c ch n, có th có mui ho c b t che mà v n m b o thông thoáng t t. 8.3- Chai khí t hoá l ng có dung tích ch a trên 100 lít ch ư c ch t ng m t l p. Chai có dung tích ch a n 100 lít có th ch ng ng 2-4 l p, nhưng không vư t quá chi u cao thùng xe và chi u cao quy nh trong giao thông, ph i ư c neo bu c ch c ch n, và c gi a 02 l p ph i có 01 l p ván lót.
 11. 8.4- Cho phép xe lam ch chai khí d t hoá l ng nhưng không quá 05 chai có dung tích ch a n 100 lít. 8.5- Các lo i xe thô sơ ch ư c phép ch các lo i chai khí t hoá l ng có dung tích ch a n 100 lít, v i s lư ng t i a là : - 01 chai dung tích ch a n 50 lít i v i xe hai bánh và ư c neo bu c ch c ch n; - 02 chai i v i xe xích lô và ph i ư c neo bu c ch c ch n; - 04 chai i v i xe ba gác. 8.6- Nghiêm c m chuyên ch chai khí t hoá l ng b ng xe súc v t kéo. 8.7- Lái xe cơ gi i ph i có ch ng ch ã qua hu n luy n PCCC. 8.8- Khi có phương ti n v n chuy n c a khách hàng n nh n hàng t i các c a hàng bán khí t hoá l ng, nhân viên bán hàng ph i có trách nhi m ki m tra k tình tr ng k thu t xe, an toàn v hàng hoá trư c khi c p hàng. Không c p quá s chai theo quy nh i u 8.4, 8.5. M U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH KHÍ T HOÁ L NG (Dùng cho thương nhân kinh doanh khí t hoá l ng theo qui nh t i Thông tư s 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 c a B Thương m i) Kính g i: S Thương m i t nh (TP)......................................... H và tên ngư i làm ơn:.......................................................................... Ngày tháng năm sinh: ......................................Nam, N :.......................... Ch c danh (Giám c/Ch DN): ............................................................... a ch thư ng trú (ho c t m trú): ............................................................. Tên doanh nghi p ho c cơ s KD: ............................................................ Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ................................................. do .............................................. C p ngày ......................................
 12. Nơi t tr s chính/ a i m kinh doanh khí t hoá l ng ....................... ......................................................................................................... ngh S Thương m i xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khí t hoá l ng theo qui nh t i Thông tư s 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 c a B Thương m i . Ngày tháng năm Ngư i làm ơn ký tên ( óng d u n u là CTy, DN) H sơ kèm theo : 1. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 2. Tài li u vi c th c hi n các i u ki n kinh doanh theo qui nh 3. Các gi y t liên quan khác. XÁC NH N C A UBND XÃ, PHƯ NG V a ch thư ng trú ho c t m trú c a ngư i làm ơn (Ch yêu c u i v i cá nhân, h kinh doanh) PH L C 5 M U U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T nh (TP)...... S THƯƠNG M I ............., ngày.........tháng ..... năm .......... S :/ GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH KHÍ T HOÁ L NG (C p cho thương nhân kinh doanh khí t hoá l ng theo qui nh t i Thông tư s 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 c a B Thương m i) S THƯƠNG M I T NH (TP)........................
 13. C p cho Doanh nghi p/ H kinh doanh :.................................................... Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ............................................. do................................................ C p ngày ........................................ Nơi t tr s chính/ a i m kinh doanh ................................................. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ........................................................................................................................ Doanh nghi p/ H kinh doanh ư c phép kinh doanh m t hàng khí t hoá l ng theo qui nh t i Thông tư s 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 c a B Thương m i . S THƯƠNG M I Giám c (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản